Spørgsmål om opsigelse af basal betalingskonto på grund af anvendelse til erhvervsmæssige formål var berettiget.

Sagsnummer:138/2018
Dato:18-09-2018
Ankenævn:John Mosegaard, Anders Holkmann Olsen, Peter Stig Hansen, Troels Hauer Holmberg og Finn Borgquist
Klageemne:Indlån - øvrige spørgsmål
Ledetekst:Spørgsmål om opsigelse af basal betalingskonto på grund af anvendelse til erhvervsmæssige formål var berettiget.
Indklagede:Andelskassen Fælleskassen
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører spørgsmål om opsigelse af klagerens basale betalingskonto på grund af anvendelse til erhvervsmæssige formål var berettiget.

Sagens omstændigheder

Klageren drev en enkeltmandsvirksomhed med et dansk CVR-nummer, der var kunde i Andelskassen Fælleskassen. I sommeren 2017 lukkede klageren virksomheden, og i den forbindelse blev virksomhedens erhvervskonti i andelskassen ligeledes lukket. 

Klageren var endvidere privatkunde i andelskassen, hvor hun blandt andet havde en privatkonto – en såkaldt basal betalingskonto - med et tilknyttet debetkort og med tilknyttet netbankadgang. Kontoen var endvidere klagerens NemKonto.

Ifølge det oplyste bosatte klageren sig i Spanien, hvor hun arbejdede som freelancer med et spansk skattenummer.

I forbindelse med lukningen af klagerens erhvervskonti i andelskassen informerede andelskassen hende om, at hun ikke måtte benytte privatkontoen til erhvervsmæssige formål.

Andelskassen har oplyst, at klageren herefter anvendte privatkontoen til erhvervsmæssige formål, og at andelskassen flere gange orienterede hende om, at det ikke var tilladt.

I et brev af 25. januar 2018 til klageren anførte andelskassen:

Dit brug af privatkonto [konto nr.] til erhvervsformål

Vi har tidligere orienteret dig om, at det ikke er tilladt at benytte din konto til erhvervsformål.

Da vi kan se, at du fortsat bruger kontoen til erhvervsformål, skal vi bede dig om at stoppe denne praksis hurtigst muligt og senest den 15. februar 2018.

Såfremt dette ikke sker, ser vi os desværre nødsaget til at opsige dit engagement, hvorefter dine konti, kort og netbank vil blive spærret.”

I et brev af 22. februar 2018 til klageren anførte andelskassen:

Din brug af privatkonto [konto nr.] til erhvervsformål

Vi har tidligere orienteret dig om, at det ikke er tilladt at benytte din konto til erhvervsformål, og har i brev dateret den 25.01.2018 bedt dig om at stoppe denne praksis senest den 15.02.2018.

Da dette ikke er sket, opsiger vi hermed dit engagement til den 22.05.2018. Inden denne dato skal vi bede dig om at flytte dit engagement til et andet pengeinstitut.

Hvis dette ikke er sket, vil dine konti, kort og netbank blive spærret for yderligere brug.”

Den 15. april 2018 indbragte klageren sagen for Ankenævnet.

Ankenævnets sekretariat har modtaget kopi af en mailkorrespondance mellem klageren og andelskassen udvekslet efter indgivelsen af klagen til Ankenævnet, hvori klageren gjorde indsigelse mod lukningen af hendes privatkonto, der ligeledes var hendes NemKonto, og hvori klageren bad andelskassen om at lade opsigelsen afvente Ankenævnets afgørelse i sagen.

Som følge af, at andelskassen fastholdt opsigelsen af klagerens privatkonto pr. den 22. maj 2018, overførte klageren sine indestående beløb i andelskassen til en spansk bank i slutningen af maj 2018. Andelskassen udbetalte endvidere klagerens andele i andelskassen til klageren og opgjorde hendes konti.

Parternes påstande

Klageren har nedlagt påstand om, at Andelskassen Fælleskassen skal betale erstatning for de direkte og indirekte tab, som lukningen af hendes privatkonto har medført. Andelskassen skal endvidere indrømme, at den har ladet kunderelationen til hende påvirke af en henvendelse fra en uvedkommende tredjemand. 

Andelskassen Fælleskassen har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at andelskassen ikke var berettiget til at opsige/lukke hendes privatkonto, der ligeledes var hendes NemKonto.

Hun havde ret til at have en NemKonto i andelskassen til privat brug og dermed til at få adgang til sine penge. 

Hun var berettiget til at anvende en konto til sine honorarer og udgifter til leverandører, ligesom hun havde gjort tidligere.

Andelskassen nægtede at afvente Ankenævnets afgørelse i sagen og smed hende ud af andelskassen efter et helt voksenliv som andelshaver, fordi hun som momsregistreret freelancer benyttede sig af den frie bevægelighed i EU.

Der er tale om diskrimination over for alle, der ikke er fastansatte.

Lukningen af hendes privatkonto ville blandt andet betyde en indtægtsnedgang for hende som følge af det besvær, som hendes mange danske kunder/arbejdsgivere fik ved at skulle overføre penge til hende til udlandet.

Andelskassen har nægtet at oplyse, om en bestemt person, T, som også var kunde i andelskassen, eller andre uvedkommende tredjemænd uretmæssigt har henvendt sig til andelskassen om hendes forhold og om andelskassen har ladet kunderelationen til hende blive påvirket af henvendelsen. Hun har politianmeldt T for stalking. T har hendes økonomi som sit ene fikspunkt.

Andelskassen Fælleskassen har anført, at opsigelsen/lukningen af klagerens privatkonto var berettiget, og at den ikke længere har noget kundeforhold med klageren.

Andelskassen ønskede ikke at acceptere klagerens ønske om at beholde sin private NemKonto i andelskassen, da den ikke accepterede, at hun anvendte sin private konto til erhvervsformål, og da den ikke længere havde tillid til klageren.

Andelskassen har tidligere oplyst klageren om, at hverken T eller øvrige uvedkommende tredjemænd har henvendt sig til andelskassen vedrørende hendes kundeforhold. Såfremt andelskassen havde fået en sådan henvendelse fra en tredjemand, ville den under alle omstændigheder have afvist at give oplysninger om klagerens forhold under henvisning til tavshedspligten.  

Ankenævnets bemærkninger

Ankenævnet lægger i overensstemmelse med andelskassens oplysninger til grund, at klageren, på trods af at andelskassen flere gange orienterede hende om, at hun ikke måtte benytte sin basale betalingskonto til erhvervsmæssige formål, fortsatte hermed.

Den 22. februar 2018 opsagde andelskassen klagerens basale betalingskonto med tre måneders varsel.

Det følger af § 13, stk. 1, nr. 8, i lov nr. 375 af 27. april 2016 om betalingskonti, at et pengeinstitut uanset § 75 i lov om betalinger kan opsige en rammeaftale, der giver adgang til en basal betalingskonto, såfremt forbrugeren anvender sin basale betalingskonto til erhvervsmæssige formål.

Ankenævnet finder på denne baggrund, at andelskassens opsigelse af kundeforholdet var berettiget.

Andelskassen har oplyst, at hverken den af klageren anførte person, T, eller øvrige uvedkommende tredjemænd har henvendt sig til andelskassen vedrørende klagerens kundeforhold. Ankenævnet bemærker i øvrigt, at et eventuelt spørgsmål om, hvorvidt andelskassen har tilsidesat sin tavshedspligt i medfør af lov om finansiel virksomhed § 117 henhører under Finanstilsynet.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.