Spørgsmål om erstatningsansvar for kurstab på investeringer i henhold til aftale om Jyske Pengepleje.

Sagsnummer:495/2008
Dato:18-06-2009
Ankenævn:John Mosegaard, Hans Daugaard, Carsten Holdum, Erik Sevaldsen, Astrid Thomas
Klageemne:Værdipapirer - formuestyring
Ledetekst:Spørgsmål om erstatningsansvar for kurstab på investeringer i henhold til aftale om Jyske Pengepleje.
Indklagede:Jyske Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning.

Denne sag vedrører, om Jyske Bank har pådraget sig erstatningsansvar for kurstab på klagerens investeringer i henhold til en aftale om Jyske Pengepleje.

Sagens omstændigheder.

Klageren, der er født i 1922, er kunde i Jyske Bank.

Den 10. juni 2003 blev der afholdt et møde om investering af provenuet ved klagerens salg af en fast ejendom. Af bankens referat fra mødet fremgår bl.a., at klageren ønskede at bruge 5-10 % af det investerede beløb hvert år, at hun prioriterede et stabilt afkast og meget lav risiko, og at hun ønskede overvægt af danske obligationer. Klagerens kendskab til investering var moderat, og hun ønskede at deltage aktivt i sammensætningen af sin investering.

Banken udarbejdede et investeringsforslag, hvorefter klageren skulle placere i alt 460.000 kr. (20 %) i aktiebaserede investeringsbeviser i Jyske Invest og 1.840.000 kr. (80 %) i obligationsbaserede investeringsbeviser i Jyske Invest fordelt på afdelingerne Nye Obligationsmarkeder, Virksomhedsobligationer, Internationale Obligationer og Lange Obligationer. Forslaget var baseret på klagerens investeringsprofil (stabil) og investeringshorisont (mellem).

Klageren ønskede ikke at investere i aktier og accepterede derfor alene bankens forslag vedrørende obligationsbaserede investeringsbeviser.

Banken har oplyst, at der i perioden 28. september 2005 - 21. april 2006 efter anmodning fra klageren blev foretaget en række omlægninger og nye investeringer.

I begyndelsen af september 2007 havde klageren følgende værdipapirer:

Navn

Stk.

Kursværdi

Jyske Invest Favorit Aktier

1.595

179.198,25 kr.

Jyske Invest Japan

1.120

90.843,20 kr.

Jyske Invest Lange Obligationer

13.764

1.375.574,16 kr.

Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder

3.013

386.778,81 kr.

Jyske Invest Virksomhedsobligationer

1.852

170.069,16 kr.

I alt


2.202.463,58 kr.

Den 7. september 2007 blev der afholdt et investeringsmøde mellem banken og klageren, der blev ledsaget af sin datter. På grundlag af drøftelserne på mødet underskrev klageren den 12. september 2007 en aftale med banken om Jyske Pengepleje – Stabil, der er et formueplejeprodukt, hvor kunden overlader investeringsbeslutningerne til banken. Ifølge aftalen skulle klageren indskyde 2.162.000 kr. Af aftalen fremgår i øvrigt bl.a.:

"…

Investeringsstrategi og risikoeksponering

For at sikre at din investering får en god risikospredning, bliver den placeret i investeringsforeninger, som investerer i danske og udenlandske aktier, traditionelle obligationer og højrenteobligationer *). Herudover kan en del af indskuddet blive placeret som kontant indestående, eller andre alternative investeringer **).

Vi placerer dit indskud så sammensætningen af din investering stemmer overens med din investeringsprofil og vores forventninger til markedet.

Jyske Pengepleje – Stabil

Dit indskud bliver primært investeret i obligationer og i mindre grad aktier og andre investeringer.

-

Mindst 30 % og højest 90 % i obligationer, herunder dog højest 25 % i højrenteobligationer*.

-

Højest 30 % i aktier.

-

Højest 20 % i alternative investeringer**.

-

Højest 60 % på kontant konto.

*) Højrenteobligationer

Obligationer udstedt af virksomheder eller stater med en lavere kreditværdighed end traditionelle obligationer. På grund af større risiko er disse obligationer højere forrentet.

**) Alternative investeringer mv.

Alternative investeringer og strukturerede produkter omfatter de investeringer, der ikke kan betragtes som almindelige aktie- eller obligationsinvesteringer eller kontantplacering. Disse investeringer kan fx repræsentere nye aktivklasser – råvarer, ejendomme eller lignende – som det ellers ville være besværligt eller umuligt at investere i. For strukturerede produkter kan investeringerne også bestå af kombinationer af flere aktivtyper. Endeligt er strukturerede produkter i nogle tilfælde attraktive alternativer til almindelige indlån.

…"

Ved brev af 29. oktober 2008 henvendte klageren sig via sin revisor til banken med krav om erstatning for tab på investeringerne. Samtidig blev aftalen om Jyske Pengepleje opsagt. Det fremgår, at klageren "står nu og skal sælge ud af nogle ting for at bruge penge til at hjælpe sin datter samt tilføre sin egen økonomi penge …"

Af en beholdningsoversigt for klagerens depot pr. den 3. november 2008 fremgår bl.a. følgende oplysninger:

Jyske Invest

Anskaffelsessum

Markedsværdi

Difference

Hedge Markedsneutral obligationer

106.966,75 kr.

22.513,70 kr.


Globale aktier

53.284,09 kr.

29.529,42 kr.


Globale aktier

169.305,36 kr.

179.870,80 kr.


Nye Obligationsmarkeder

104.166,24 kr.

67.442,41 kr.


Nye Obligationsmarkeder

2.321,23 kr.

1.677,67 kr.


Lange Obligationer

921.998,90 kr.

903.897,29 kr.


Favorit Aktier

163.319,07 kr.

91.742,97 kr.


Globale Ejendomsaktier

96.253,80 kr.

49.454,53 kr.


Virksomhedsobligationer

110.011,70 kr.

66.436,26 kr.


Hedge Markedsneutral - Aktier

115.738,32 kr.

84.143,37 kr.


Nye Obligationsmarkeder Valuta

105.615,45 kr.

91.587,80 kr.

-360.684,69 kr.

Vedh. renter på kontantkonti

141,23 kr.

141,23 kr.


Transaktionskonto

151.297,15 kr.

151.297,15 kr.2.100.419,30 kr.

1.739.734,60 kr.

-360.684,69 kr.

Parternes påstande.

Klageren har den 28. november 2008 indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Jyske Bank skal erstatte kurstabet på investeringerne.

Jyske Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter.

Klageren har anført, at hendes investeringshorisont er kort, og at hun er nødt til at bruge af afkastet og formuen for at få sin daglige økonomi til at hænge sammen. Hun har intet kendskab til det finansielle marked eller andre forudsætninger for at investere.

Banken kontaktede hende og var meget ivrig for, at hun skulle indgå aftalen om Jyske Pengepleje. Ifølge banken havde hun alt for mange obligationer i sit depot. Hun accepterede aftalen, som efter hendes opfattelse indebar, at banken administrerede hendes penge til en fornuftig rente. Hun var ikke klar over, at aftalen i realiteten indebar en så stor risiko, at dele af formuen kunne tabes. Hun fik oplyst, at 20 % af formuen var investeret på en måde, hvor der kunne være en ganske lille risiko. De øvrige 80 % var investeret i 100 % sikre obligationer, som til enhver tid kunne sælges uden nævneværdigt tab. Dette viste sig at være en usand oplysning.

Bankens brug af ordet obligation måtte hun naturligt forstå som papirer uden egentlig risiko. Banken informerede ikke om, at obligationer også omfattede virksomhedsobligationer og hedgeforeninger, der er særdeles risikobetonede. Banken har således misbrugt ordet obligation til at anskaffe en lang række investeringsprodukter, hvor der var en risiko, som ikke var aftalt.

Hun har solgt en stor del af værdipapirerne i depotet, og en væsentlig del af tabet er derfor realiseret.

Jyske Bank har anført, at en betydelig del af klagerens formue siden 2003 var placeret i Jyske Invest investeringsbeviser svarende til de investeringsbeviser, som klagerens midler blev investeret i via Jyske Pengepleje.

Klageren havde i kraft af sine mangeårige investeringer et betydeligt kendskab til investering i værdipapirer, herunder kendskab til, at investering i værdipapirer altid er forbundet med en vis risiko.

Efter anmodning fra klageren blev der foretaget en række handler i 2005-2006, herunder bl.a. køb af Jyske Invest Japanske Aktier og Jyske Invest Favorit Aktier samt køb og salg et struktureret produkt Rå Metaller, hvor klageren opnåede en fortjeneste på ca. 30.000 kr.

Baggrunden for mødet den 7. september 2007 var, at banken var blevet opmærksom på, at fordelingen i klagerens depot var skæv i forhold til klagerens stabile profil. Klagerens aktuelle portefølje og produktet Jyske Pengepleje blev gennemgået grundigt på mødet. De risici, der er forbundet med investering i værdipapirer, herunder investering efter de forskellige profiler i Jyske Pengepleje, blev indgående drøftet. Klageren blev oplyst om, at den stabile profil indeholder en stor obligationsandel, ca. 80 %, og en mindre aktieandel, ca. 20 %. Da klageren allerede på forhånd havde investeret i en stor del af de værdipapirer, som indgik i Jyske Pengepleje, skulle der ikke foretages store omlægninger.

Klageren blev ledsaget af sin datter på mødet og fik et eksemplar af Pengeplejeaftalen udleveret til gennemlæsning hjemme. På et nyt møde den 10. september 2007 blev der udskrevet en ny aftale, som klageren underskrev den 12. september 2007. Det fremgik af aftalen, at klagerens indskud i overensstemmelse med den stabile profil primært skulle investeres i obligationer og i mindre grad i aktier og andre investeringer. Under afsnittet "Skat, ansvar og risiko" blev det igen oplyst, at "du er også opmærksom på, at investeringerne kan medføre tab".

I september 2008 oplyste klageren, at hun ønskede at hjælpe sin datter med at købe en lejlighed. I den forbindelse blev klagerens investeringsprofil gennemgået på ny.

Banken har ikke pådraget sig et erstatningsansvar i forbindelse med rådgivningen af klageren om investering i Jyske Pengepleje. Klageren blev grundigt oplyst og vejledt om den risiko, der var forbundet med at investere i værdipapirer, herunder investeringsbeviser i Jyske Invest. Klageren blev også grundigt vejledt om, at der med hensyn til investeringen i værdipapirer er tale om forventninger til fremtiden, der kan vise sig ikke at holde, og at hun selv var nærmest til at bære risikoen herfor.

Klageren har ikke dokumenteret at have lidt et tab på investeringen, herunder den nøjagtige størrelse af et eventuelt tab.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Tre medlemmer - John Mosegaard, Erik Sevaldsen og Astrid Thomas - udtaler:

Vi finder ikke grundlag for at fastslå, at Jyske Bank har begået fejl eller forsømmelser i forbindelse med sin investeringsrådgivning til klageren. Det må lægges til grund, at banken gennemførte investeringerne i overensstemmelse med den strategi, der blev fastlagt senest ved indgåelsen af aftalen af 12. september 2007 om Jyske Pengepleje på grundlag af klagerens investeringshorisont og risikovillighed. Der er ikke grundlag for at fastslå, at banken burde have indset, at klageren ikke forstod indholdet af aftalen.

Det kan ikke bebrejdes banken, at den ikke forudså det generelle fald på de finansielle markeder, som begyndte i slutningen af 2007.

Som følge af det anførte stemmer vi for, at klagen ikke tages til følge, hverken helt eller delvist.

To medlemmer - Hans Daugaard og Carsten Holdum - udtaler:

Vi finder, at Jyske Bank navnlig henset til klagerens alder og det forhold, at klageren i 2003 havde ønsket stabilt afkast og meget lav risiko, burde have indset, at den skete investeringsrådgivning i 2007, som ikke omfattede kortløbende obligationer, ikke var i overensstemmelse med klagerens interesser. Vi stemmer derfor for, at der gives klageren medhold.

Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet.

Klagen tages ikke til følge.