Spørgsmål om ansvar for manglende igangsætning af omprioritering.

Sagsnummer:219/1996
Dato:11-11-1996
Ankenævn:Niels Waage, Niels Busk, Niels Bolt Jørgensen, Peter Nedergaard, Bjarne Lau Pedersen
Klageemne:Realkreditbelåning - øvrige spørgsmål
Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Ledetekst:Spørgsmål om ansvar for manglende igangsætning af omprioritering.
Indklagede:
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Klagerne anmodede i december 1993 Nykredit om et lånetilbud med henblik på omprioritering af deres faste ejendom. Ejendommen var belånt med fire kontantlån i Nykredit med en samlet obligationsrestgæld på ca. 603.000 kr. efter betaling af december termin 1993. Lånene havde en restløbetid på mellem 10 og 15 år. I låneansøgningen til Nykredit angav klagerne indklagedes Amagerbrogade afdeling som det pengeinstitut, der skulle forestå låneomlægningen.

Ultimo december 1993 modtog indklagedes Amagerbrogade afdeling tilbud fra Nykredit på et 30-årigt kontantlån.

På et møde den 25. januar 1994 i indklagedes afdeling med deltagelse af klagerne blev omprioriteringssagen drøftet, herunder at indhente et tilbud fra Nykredit på et 15-årigt kontantlån. Ifølge klagerne oplyste indklagedes medarbejder, at der kunne indhentes yderligere lånetilbud fra Nykredit med anden løbetid, men det oplystes ikke, at afgivelse af et nyt tilbud fra Nykredit ville medføre, at det eksisterende tilbud bortfaldt. Ifølge indklagede blev klagerne gjort opmærksom på, at udskrivningen af et nyt lånetilbud ville medføre bortfald af tidligere tilbud fra Nykredit.

Efter mødet i afdelingen henvendte klagerne sig samme dag til Nykredit, som herefter afgav tilbud på et 15-årigt kontantlån. Af tilbudet fremgår, at "Tidligere tilbud/pantebrev er hermed bortfaldet". Tilbudet fremsendtes til indklagede.

I overensstemmelse med det på mødet aftalte opsagde afdelingen de eksisterende Nykreditlån indfrielse pr. 1. juli 1994.

Klagerne har oplyst, at de efter at have vurderet det 15-årige tilbud fra Nykredit kontaktede medarbejderen hos indklagede og meddelte, at de ønskede af fastholde det 30-årige lån. De nærlæste ikke Nykredits tilbud, men hæftede sig alene ved de oplyste ydelser og andre talangivelser.

Den 3. juni 1994 rettede indklagedes afdeling henvendelse til klagerne med henblik på at aftale nærmere vedrørende indfrielse af de opsagte Nykredit-lån.

Indklagede har oplyst, at klagerne på et tidligere tidspunkt har meddelt, at de den 6. april 1994 modtog en skrivelse fra Nykredit vedrørende en eventuel forlængelse af lånetilbudet af 25. januar 1994, men indklagede modtog ikke denne skrivelse. Klagerne kontaktede herefter en ejendomsmægler, hvorpå sagens dokumenter blev fremsendt til indklagede med besked om at gennemføre en konvertering, når kurserne blev bedre. Indklagede har ikke været i stand til med sikkerhed at fastslå, på hvilket tidspunkt de pågældende dokumenter blev modtaget af indklagede. Fra Nykredit har indklagede yderligere fået oplyst, at den ene af klagerne den 20. april 1994 kontaktede Nykredit med henblik på at fastholde lånetilbudet fra den 25. januar 1994.

Den 13. juni 1994 afgav Nykredit tilbud på et 30-årigt kontantlån på 619.000 kr., der herefter blev hjemtaget efter det oplyste pr. 20. juni 1994.

Klagerne har indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at betale 73.013 kr.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Klagerne har anført, at indklagede har pådraget sig ansvar ved ekspeditionen af omprioriteringssagen. De er blevet påført et tab som følge af kursudviklingen i perioden fra omkring 1. marts til lånet hjemtagelsestidspunktet i juni 1994. Indklagede undlod at igangsætte ekspeditionen af omprioriteringssagen efter, at de havde meddelt, at de ønskede at fastholde det 30-årige lånetilbud. De var ikke bekendt med, at dette var bortfaldet ved afgivelsen af det 15-årige tilbud. Nykredit oplyste heller ikke herom. Indklagede opsagde de eksisterende lån uden at have sikret sig, at det 30-årige lånetilbud stod ved magt. Deres påstand svarer til en af Nykredit foretaget beregning.

Indklagede har anført, at Nykredit har oplyst, at klagerne ved udskrivelsen af det 15-årige lånetilbud fik oplyst, at dette medførte, at det 30-årige tilbud bortfaldt. Hertil kommer, at klagerne af indklagede blev gjort opmærksom på, at udskrivning af nyt tilbud ville medføre bortfald af det tidligere afgivne. Klagerne fik på mødet den 25. januar 1994 udleveret omprioriteringssagens dokumenter, hvorved de fratog indklagede muligheden for at varetage deres økonomiske interesse i perioden frem til 3. juni 1994. Baggrunden herfor var, at den ene af klagerne tidligere har været ansat i et realkreditinstitut.

Ankenævnets bemærkninger:

Forklaringerne om, hvad der passerede på mødet den 25. januar 1994, er stærkt modstridende. Det kan derfor ikke på det foreliggende grundlag fastslås, om indklagede gav klagerne oplysning om konsekvenserne af indhentelse af nyt lånetilbud fra Nykredit, eller om de senere blev orienteret herom af Nykredit. Det ligger efter det foreliggende heller ikke klart, om indklagede efter mødet den 25. januar 1994 fortsat skulle varetage ekspeditionen af omprioriteringssagen. Da en afgørelse af sagen herefter findes at bero på en bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer, der ikke kan ske for Ankenævnet, afviser nævnet sagen i medfør af § 7, stk. 1 i Ankenævnets vedtægter, således at det

Ankenævnet kan ikke behandle denne klage. Klagegebyret tilbagebetales klageren.