Krav om erstatning for betalt statsafgift ved udbetaling af forsikringssum som følge af præmiebetaling via pensionskonto i stedet for via lønkonto

Sagsnummer:343/2013
Dato:09-05-2014
Ankenævn:Vibeke Rønne, Jan Staal Andersen, Troels Hauer Holmberg, Anna Marie Schou Ringive, Kjeld Gosvig Jensen
Klageemne:Forsikring - øvrige spørgsmål
Ledetekst:Krav om erstatning for betalt statsafgift ved udbetaling af forsikringssum som følge af præmiebetaling via pensionskonto i stedet for via lønkonto
Indklagede:Sparekassen Sjælland
Øvrige oplysninger:OF
Senere dom:
Pengeinstitutter

Medhold klager

Indledning

Denne sag vedrører klagerens krav om erstatning for betalt statsafgift ved udbetaling af en forsikringssum som følge af, at forsikringspræmien var betalt via hans pensionskonto i stedet for hans lønkonto.

Sagens omstændigheder

Klageren og dennes ægtefælle, H, var kunder i Sparekassen Sjælland, hvor de hver havde en lønkonto og en kapitalpensionskonto.

I tilknytning til kapitalpensionerne tegnede klageren og H med virkning fra den 1. marts 2003 en gruppeforsikring hos AP Pension via sparekassen. Af forsikringsbegæringerne fremgår ved afkrydsning, at forsikringspræmierne ikke skulle betales via kapitalpensionskontiene, men via deres lønkonti i sparekassen.

I maj 2003 sendte AP Pension en meddelelse om forsikringstegningen til klageren. Heraf fremgår blandt andet:

”…

Præmie:

Den årlige præmie er i 2003 kr. 1.950,00. Præmien betales den 1. januar via den aftalte konto i Sparekassen. Præmien kan betales over forsikredes ratepensionskonto, kapitalpensionskonto eller løn/budgetkonto.

Skatteregler:

Betales præmien over Deres løn/budgetkonto har De ikke fradrag for præmien (livsforsikring uden fradragsret skattekode 5). Forsikringssummen udbetales uden fradrag af skatter eller afgift, dog fratrækkes boafgift efter gældende regler.

Betales præmien over Deres kapitalpensionskonto (Kapitalforsikring i pensionsøjemed - skattekode 3) er der fradrag for præmien via fradraget for indbetalingen til Deres kapitalpensionskonto. Ved udbetaling af forsikringssummen vil der blive fratrukket 40% afgift.

…”

Ved en fejl i sparekassen blev præmien på klagerens forsikring tilmeldt kapitalpensionskontoen i stedet for korrekt klagerens lønkonto nr. -143. Præmien på H’s forsikring blev korrekt tilmeldt H’s lønkonto.

Forsikringen fremgik af pensionsoversigter, som hvert år i januar blev sendt til klageren. Som standardtekst var anført, at ”Oversigten omfatter alene forsikringer, hvor præmien hæves på en pensionskonto”. I pensionsoversigten for 2003 er forsikringen betegnet ”OPHØRENDE LIVSFORSIKRING” og ”INVALIDESUM”. I årsoversigterne for 2004, 2005 og 2006 er betegnelsen ”GRUPPELIV FRIE MIDLER”.

Den 8. juni 2007 blev klagerens lønkonto nr.-143 overført til et andet pengeinstitut, P. I den forbindelse blev forsikringens skattekode ændret fra 5 til 3. Sparekassen har anført, at ændringen skete efter aftale med klageren. Klageren har bestridt dette. I de efterfølgende pensionsoversigter er forsikringen betegnet ”GRUPPELIV PENSION”.

Den 6. oktober 2011 udbetalte AP Pension invalidesummen, som udgjorde 301.500 kr., til klageren. Udbetalingen skete med fradrag af statsafgift på 120.600 kr. (40 %) svarende til en nettoudbetaling på 180.900 kr.

Ved brev af 14. december 2011 til klageren meddelte banken, at udbetalingen af invalidesummen var sket korrekt med fradrag af afgift.

Parternes påstande

Den 6. november 2013 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Sparekassen Sjælland skal betale 120.600 kr.

Sparekassen Sjælland har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at forsikringspræmien i strid med det aftalte er blevet betalt med pensionsmidler i stedet for korrekt med frie midler. Fejlen har medført et tab på 120.600 kr. i forbindelse med udbetalingen af invalidesummen i 2011. Sparekassen bør betale erstatning herfor.

Præmien på H’s gruppelivsforsikring blev korrekt betalt med frie midler. Aftalerne blev håndteret forskelligt af sparekassen, selvom de blev indgået samme dag og med samme forudsætninger.

Han var ikke opmærksom på fejlen i 2004. Sparekassen informerede ikke om fejlen i 2007, hvor sparekassen i forbindelse med hans pengeinstitutskifte ændrede skattekoden fra kode 3 til kode 5, da han ville beholde forsikringen. Koden blev ændret til den kode, som forsikringen på grund af sparekassens fejl hele tiden har haft. Han har ikke besluttet, at fejlen ikke skulle rettes i 2007, for han blev ikke informeret om den. Sparekassen forsøgte at rette fejlen uden at fortælle ham om konsekvenserne.

Efter pengeinstitutskiftet konstaterede han, at der blev overført penge til H’s kapitalpension, men ikke til hans. Han henvendte sig om det til sparekassen, der imidlertid oplyste, at alt var OK.

Han gjorde sparekassen opmærksom på problemet på møder henholdsvis den 18. august og den 14. november 2011. Medarbejderen fulgte ikke op på tingene, hvilket havde været årsagen til, at han og H skiftede pengeinstitut.

På grund af helbredsproblemer og ordblindhed har det taget tid at få sat klagen sammen.

Sparekassen Sjælland har anført, at klageren kunne have opdaget fejlen allerede i 2004 via pensionsoversigten, hvor det fremgik, at forsikringspræmien blev trukket på kapitalpensionskontoen. Klageren kunne ligeledes se, at præmien ikke blev trukket på hans lønkonto.

Ved overførslen af lønkontoen i 2007 besluttede klageren, at forsikringen skulle blive i sparekassen, og at præmien fortsat skulle trækkes på kapitalpensionskontoen. Klageren besluttede således i 2007, at fejlen ikke skulle rettes.

Beslutningen om, at forsikringspræmien skulle betales via kapitalpensionskontoen, var naturlig i forlængelse af, at klageren flyttede lønkontoen, hvorpå forsikringspræmien ifølge den oprindelige aftale skulle have været hævet. Kapitalpensionskontoen var den eneste tilbageværende konto i sparekassen, og forsikringspræmien kunne derfor kun blive betalt via denne. Klageren kunne ikke regne med, at præmien blev hævet på lønkontoen, efter at denne var overført til et andet pengeinstitut.

Klageren burde have fulgt op på sine indsigelser i forlængelse af bankens brev af 14. december 2011 i stedet for at vente cirka to år hermed.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren og dennes ægtefælle tegnede i 2003 hver en gruppelivsforsikring i tilknytning til deres kapitalpensioner i Sparekassen Sjælland. Begge valgte, at forsikringspræmien skulle betales med frie midler i stedet for med pensionsmidler. Herved undgik de betaling af statsafgift på 40 % af en eventuelt udbetalt forsikringssum.

Som følge af en klar fejl i sparekassen blev forsikringspræmien betalt via klagerens kapitalpensionskonto i stedet for korrekt via hans lønkonto i sparekassen.

Sparekassen har anført, at fejlen blev opdaget i 2007, hvor klageren overførte sin lønkonto til et andet pengeinstitut, og at klagerens eneste tilbageværende engagement med sparekassen var kapitalpensionskontoen med tilknyttet forsikring. Ifølge sparekassen blev det aftalt, at præmien fortsat skulle hæves på kapitalpensionskontoen, og at fejlen således ikke skulle rettes. Klageren har bestridt dette og har anført, at han ikke var bekendt med og ikke blev informeret om fejlen, og at han således heller ikke har besluttet, at fejlen ikke skulle rettes. Sparekassen har herefter ikke godtgjort, at der i 2007 blev indgået aftale om, at præmien ikke som oprindeligt aftalt skulle betales af klagerens frie midler.

Ankenævnet finder ikke, at det kan bebrejdes klageren, at han ikke konstaterede fejlen på baggrund af de tilsendte pensionsoversigter. Ankenævnet finder heller ikke, at klageren som følge af passivitet har fortabt sine indsigelser.

Sparekassen konstaterede fejlen i forbindelse med overførslen af klagerens lønkonto i 2007. Ankenævnet finder, at det må lægges til grund, at sparekassen ikke i fornødent omfang oplyste klageren om fejlen og om konsekvenserne af at fortsætte med at hæve forsikringspræmierne på kapitalpensionskontoen. Ankenævnet har herved lagt vægt på, at det må formodes, at klageren som oprindeligt aftalt og i lighed med sin ægtefælle ville have betalt forsikringspræmien med frie midler, hvis han havde fået fyldestgørende oplysninger i forbindelse med, at sparekassen opdagede fejlen.

Sparekassen er derfor erstatningsansvarlig for det tab, som klageren har lidt som følge af fejlen.

Ankenævnets afgørelse

Sparekassen Sjælland skal inden 30 dage til klageren betale 120.600 kr.