Kredit/lån optaget i forbindelse med et køb.

Sagsnummer:101/2005
Dato:11-10-2005
Ankenævn:Peter Blok, Jette Kammer Jensen. Anne Dehn Jeppesen, Niels Bolt Jørgensen
Klageemne:Udlån - øvrige spørgsmål
Ledetekst:Kredit/lån optaget i forbindelse med et køb.
Indklagede:Resurs Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning.

Denne klage vedrører et lån, som klageren optog hos indklagede, men som af indklagede senere er overdraget et finansieringsselskab.

Sagens omstændigheder.

Den 25. november 1999 underskrev klageren en kreditansøgning til et finansieringsselskab, der nu er omdannet til den indklagede bank. Ansøgningen vedrørte en specialkonto med en ønsket kredit på 15.000 kr. Af ansøgningens bagside fremgår:

"KONTOBESTEMMELSER JANUAR 1999

GENERELLE KONTOVILKÅR - NORMALKONTO

OPKRÆVNING/BETALING: Af tilsendte opkrævninger fremgår aktuelle posteringer. Mindste månedsvise indbetaling er p.t. kr. 150,- Betalingen skal hver måned ske i så godt tid, at betalingen bogføres på konto …… "os i hænde" senest den 1. i hver måned. Betalingsfrie måneder kan forekomme jf. særskilte kontovilkår og i så fald fremgår det direkte på opkrævningen. Bemærk, at en betalingstransaktion normalt tager mindst 3 hverdage inden de når modtageren, også selv om betalingen er via kassen i banken eller postgiro. Første betaling skal ske måneden efter køb såfremt intet andet er skriftligt aftalt. Betaling skal ske selvom man ikke har en opkrævning. Normalt tilsendes fortrykte indbetalingskort for hver måned. Disse bør normalt altid anvendes.

Såfremt manuelle indbetalingskort anvendes, skal personnummer og kontonummer være påført. I modsat fald vil en kontoefterforskning blive iværksat og medføre, at kontoen vil blive debiteret med p.t. kr. 150,-. For specialkontoen gælder særskilte vilkår (se afsnittet om misligholdelse samt særskilte kontovilkår - Specialkonto).

RENTE OG GEBYR: Renten er diskonto lånerenten (p.t. 3,50%, 21. januar 1999) plus p.t. 19 procentenheder. Renten påføres kontoen månedsvis for det indestående udnyttede kreditbeløb (skyldig saldo inkl. gebyrer og renter). Afrunding tillempes til nærmeste højere hele krone. Oprettelsesgebyret pålægges hver enkelt konto eller køb. Oprettelsesgebyret er p.t. 3% af bevilget kredit, dog minimum kr. 245,-. Administrationsafgiften er p.t. kr. 25,- pr. måned.

MISLIGHOLDDELSE

OBS! For Specialkontoen gælder Særskilte kontovilkår - Specialkonto. Udebliver betalingen, sker betalingen for sent eller med et for lille beløb, tillempes vilkårene til Normalkonto. I de tilfælde, hvor vilkårene for Specialkonto var opfyldt i den foregående måned, tilskrives der kun en forhøjelse for enten Specialkontorenten eller diskontoen (p.t. 3,5%, 21. januar 1999) plus p.t. 12% procentenheder. Ved gentagede forseelser og hvis kontoen opsiges på grund af misligholdelse, tillempes renten og gebyrer altid til de generelle kontovilkår - Normalkontoen.

SÆRSKILTE KONTOVILKÅR - SPECIALKONTO: Såfremt ikke andet fremgår af SÆRSKILTE KONTOVILKÅR tillempes vilkårene de GENERELLE KONTOVILKÅR - NORMALKONTO.

SPECIALKONTO: Særskilte fordelagtige vilkår for rente og kredit gebyrer kan forekomme i kombination med specielle betalingsformer. Til gengæld stilles der høje krav til at betalingen skal ske i henhold til forudsætningerne - det være sig rette tid og med rette beløb. Sker dette ikke gælder Normalkonto vilkårene (se bl.a. afsnittet om misligholdelse). Vilkårene for specialkonto fremgår i forekommende tilfælde af kreditansøgningen eller kundebilaget til kontobestemmelser."

Af et "kundebilag til DPI Danmark - Specialkonto (DPI-19)" fremgår:

"For denne kontokredit gælder, at oprettelsesafgiften er kr. 1.250,- pr. køb og betales sammen med den ordinære månedsbetaling fordelt over hele lånets løbetid. Renten regnes fra og med indkøbsdagen beroende på hvilket betalings-alternativ som foreskrevet nedenfor.

ADVISERING OG BETALING

Øverst sammen med indbetalingskortet fremgår den aktuelle kontoform. Her fremgår også alternative betalingsformer for op til 60 måneder med normale kontovilkår.

De måneder betalingen sker i rette tid og til den mindste sats som gælder for "DPI-19" - 48 måneders annuitet af det indgåede kreditkøb gælder særskilte vilkår herunder rente og gebyrer for lånet. Forskudsindbetalinger reducerer ikke størrelsen på kommende månedsbetalinger men reducerer i stedet betalingstiden.

Den som ønsker en mindre betaling pr. måned (eller evt. ønsker at udnytte betalingsfriheden i henhold til fremsendte indbetalingskort) kan vælge en længere betalingsrække med rente og gebyrer der fremgår af Generelle Kontovilkår - Normalkonto for en eller flere måneder. For at komme tilbage til Specialkonto skal denne betales i henhold til indbetalingskortet.

Aktuelle afdragsperiode - med tilsvarende beløbsstørrelse - skal betales rettidigt ved hjælp af fremsendte indbetalingskort. Renten bestemmes af respektive valgte afdragsperiode. Afdragsperioden kan vælges ved at ændre beløbsstørrelsen. Kunden har således mulighed for løbende at ændre afdragsstørrelsen fra måned til måned!

LØBENDE RENTE OG GEBYRER

De måneder hvor betalingen sker i henhold til Specialkonto (DPI-19) er renten p.t. 19,20% og den månedlige administrationsafgift 25,- kr. For Normalkonto er renten p.t. 22,44% og den månedlige administrationsafgift 25,- kr. Ved for sen eller manglende betaling tillempes vilkårene til Normalkontoen.

Årlige omkostninger i procent (ÅOP) og samlede kreditomkostninger på DIP Danmark Specialkonto (DPI-BT19) og Normalkonto:

Kreditlimit i kr.

ÅOP DPI-BT19

Samlet kreditomk. i kr.

ÅOP Normalkonto

Samlet kreditomk. i kr.

7.500

34,8

6.516

38,8

8.940

15.000

27,3

10.008

31,2

14.220

30.000

24,2

17.040

28,1

24.900

Seneste betalingsdato er til den 1. i hver måned. Første betaling skal ske i måneden efter køb, såfremt intet andet er skriftligt aftalt. Manglende eller sen indbetaling medfører normalt et forsinkelsesgebyr samt tab af evt. Specialkonto- vilkår for den aktuelle måned. For at komme tilbage til Specialkonto- vilkår, skal forskellen mellem tidligere lavere valgte afdrag op til Specialkonto-beløbet indbetales (dette vil fremgå af oversigten vedlagt betalingskortet).

Betalingsforsikring

For denne specialkonto BT19 gælder kontobestemmelser august 1999 som er fortrykt på bagsiden af låneansøgningen. Herunder tilknyttet obligatorisk betalingsforsikring ved valg af denne kontoform (se afsnittet FORUDSÆTNING FOR BETALINGSFORSIKRING)."

Af fremlagte kontoudtog fremgår, at der den 25. november 1999 blev udbetalt 15.000 kr. Kontoen blev debiteret forsikringspræmie samt administrationsafgift. Pr. 31. juli 2000 var kontoens saldo 16.256 kr.

Ved skrivelse af 25. juli 2001 rettede klageren henvendelse til indklagede, idet hun var i restance med afviklingen af lånet. Hun redegjorde for, at hendes indtægtsforhold havde ændret sig negativt. Hun henviste i denne forbindelse til forsikringen tegnet i tilknytning til kreditten. Det er ikke oplyst, om indklagede besvarede skrivelsen.

Af et fremlagt bilag fremgår, at saldoen på kreditten den 16. august 2001, hvor kontoen overgik til inkasso, var 17.238 kr.

Klageren har anført, at hun i foråret 2003 rettede henvendelse til indklagede med anmodning om en akkordordning, således at hun opnåede saldokvittering mod betaling af et engangsbeløb. Hun fik ikke noget svar, men blev i august 2003 kontaktet telefonisk af finansieringsselskabet G, der oplyste, at indklagede havde overdraget sit krav til G.

I marts 2003 fremsendte G til klageren en skylderklæring vedrørende gældsforholdet med oplysning om en saldo på 22.058,38 kr. Ved skrivelse af 9. april 2003 meddelte klageren G, at hun ikke havde returneret skylderklæringen, idet hun var usikker på, om den var korrekt udformet, og hun stillede bl.a. spørgsmål ved renteberegningen.

Ved skrivelse af 24. februar 2005 rettede G's advokat henvendelse til klageren og oplyste, at G havde overgivet kravet til inkasso. Af skrivelsen fremgår, at hovedstolen var på 17.238 kr., hvortil kom rente fra 16. august 2001 samt inkassoomkostninger, i alt 37.696,60 kr.

Den 5. april 2005 indgav klageren klage over indklagede og G til Ankenævnet. Sekretariatet afviste klagen for så vidt angik G.

Den 27. juli 2005 anlagde G retssag mod klageren med påstand om betaling af 38.612,59 kr. (17.238 kr. med tillæg af rente 21.374,59 kr. fra den 17. august 2001 til 30. juni 2005) samt inkassogebyr 100 kr. og udenretlige inddrivelsesomkostninger 2.000 kr.

Efter anmodning fra G er retssagen sat i bero på Ankenævnets afgørelse.

Parternes påstande.

Klageren har nedlagt påstand om, at indklagede tilpligtes at nedsætte renten på lånet, ligesom hun ønsker en vurdering af, om hun har fået de korrekte oplysninger om rente- og afdragsvilkår i forbindelse med optagelsen af lånet.

Ankenævnet forstår indklagedes påstand således, at indklagede nedlægger påstand om frifindelse.

Parternes argumenter.

Klageren har anført, at renteberegningen er uigennemskuelig, ligesom renten er temmelig høj. Hun stiller sig uforstående over for, at betalingsforsikringen ikke trådte i kraft, da hun mistede sit arbejde og ikke kunne betale.

Hun anmodede indklagede om en afviklingsordning, men fik intet svar. Herefter blev hun i sommeren 2002 kontaktet af G, som gav tilsagn om at sende et tilbud. Dette skete i marts 2003. Hun ønskede ikke at underskrive et gældsbrev, da der allerede var et gældsbrev hos indklagede.

Indklagede har anført, at kravet mod klageren blev overdraget til G. Klageren blev informeret herom.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Som sagen foreligger oplyst, finder Ankenævnet det ikke godtgjort, at der - uanset at kravet mod klageren i henhold til låneaftalen fra 1999 er overdraget til finansieringsselskabet G - påhviler indklagede erstatningsansvar eller andre forpligtelser over for klageren.

Klagerens indsigelser mod den opgjorte restgæld, herunder mod lånets rente, må rettes mod G. Ankenævnet har imidlertid ikke kompetence til at behandle en klage mod G, jf. sekretariatets tidligere afvisning af denne del af klagen.

Som følge af det anførte

Klagen tages ikke til følge.