Krav om rentekompensation i forbindelse med overtræk på budgetkonto. Forældelse.

Sagsnummer:289/2012
Dato:13-02-2013
Ankenævn:Eva Hammerum, Kjeld Gosvig Jensen, Anita Nedergaard, Morten Bruun Pedersen
Klageemne:Rente - overtræk
Forældelse - øvrige spørgsmål
Budgetkonto - overtræk
Ledetekst:Krav om rentekompensation i forbindelse med overtræk på budgetkonto. Forældelse.
Indklagede:Sparekassen Hobro
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Denne sag vedrører klagerens krav om en rentekompensation i forbindelse med overtræk på hendes budgetkonto i Sparekassen Hobro i 2007-2008.

Sagens omstændigheder

Klageren er kunde i Sparekassen Hobro, hvor hun blandt andet har en budgetkonto.

Ifølge en posteringsoversigt for budgetkontoen for 2007-2008 var der et kreditmaksimum på 5.000 kr., som jævnligt blev overskredet – navnlig i 2008.

Den 20. februar 2008 blev der hævet et gebyr for bevilling af overtræk.

Til indfrielse af overtræk blev der henholdsvis den 23. april og den 1. december 2008 indsat 50.000 kr. og 18.330 kr. på budgetkontoen. Efter det oplyste vedrørte beløbene lån eller låneforhøjelser.

Af posteringsoversigten fremgår vedrørende renter følgende posteringer:Dato

Posteringstekst

Postering

Saldo

20.03.2007

Rente af overtræk

-459,95 kr.

-11.920,07 kr.

20.06.2007

Rente af overtræk

-649,03 kr.

-12.876,94 kr.

30.09.2007

Rente af overtræk

-610,84 kr.

-3.130,97 kr.

31.12.2007

Rente af overtræk

-480,50 kr.

-8.400,58 kr.

31.12.2007

Rente af indestående

0,03 kr.

-8.400,55 kr.

31.03.2008

Rente af gæld

-297,17 kr.

-22.581,51 kr.

31.03.2008

Rente inden for bevilget overtræk

-18,14 kr.

-22.599,65 kr.

31.03.2008

Rente af overtræk

-746,64 kr.

-23.346,29 kr.

30.06.2008

Rente af gæld

-361,26 kr.

-8.054,48 kr.

30.06.2008

Rente af overtræk

-74,92 kr.

-8.129,40 kr.

30.09.2008

Rente af gæld

-402,50 kr.

-11.374,16 kr.

31.12.2008

Rente af gæld

-773,78 kr.

-24.898,62 kr.

31.12.2008

Rente af overtræk

-54,57 kr.

-24.953,19 kr.Ved e-mail af 15. juli 2012 til sparekassen gjorde klageren indsigelse mod overtræksrenterne på budgetkontoen og rentesatserne på to lån, som nu var nedbragt til henholdsvis 54.000 kr. og 80.000 kr. Der er under sagen ikke fremlagt nærmere oplysninger om de pågældende lån.

Parternes påstande

Den 6. august 2012 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Sparekassen Hobro skal yde en rentekompensation.

Sparekassen Hobro har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at sparekassen i 2007 og 2008 bevilgede overtræk på budgetkontoen med henblik på at hjælpe hende igennem nogle økonomiske problemer, der var opstået som følge af sygdom og skilsmisse.

Ifølge hendes daværende rådgiver i sparekassen ville bevillingen blive forlænget løbende med tre måneder ad gangen. Rådgiveren oplyste, at han havde styr på det, og at hun ikke behøvede at bekymre sig.

Budgetkontoen blev løbende revideret og opdateret, og hun havde ikke selv adgang til at hæve på kontoen.

Hun var derfor uforstående overfor, at hun blev nødsaget til at forhøje sine lån for at inddække underskud på budgetkontoen.

Efterfølgende oplyste en ny medarbejder i sparekassen, at der ikke havde været bevilget overtræk på budgetkontoen, og at sparekassen havde beregnet sig rente på 25 % af et overtræk på ca. 25.000 kr. i et år.

Hun indså, at dette var en væsentlig årsag til underskuddet på budgetkontoen, og dermed behovet for låneforhøjelserne.

Da hun havde mistet tilliden til den tidligere medarbejder, anmodede hun om revision af dispositionerne på budgetkontoen, hvilket sparekassen afslog.

Sparekassen bør i hvert fald refundere overtræksrenterne på budgetkontoen.

Rentesatserne på lånene er ikke faldet i takt med det generelle rentefald.

Hun har ikke haft overskud til at tage sagen op før nu.

Sparekassen Hobro har anført, at klagerens krav om rentekompensation er uberettiget og udokumenteret.

Den 20. februar 2008 betalte klageren et gebyr for oprettelse af bevilget overtræk til den 31. marts 2008. Herudover har sparekassen ingen registrering om bevilget overtræk på kontoen.

Sparekassen efterkom klagerens anmodning om at gennemgå hendes konti for uregelmæssigheder. Kontiene blev gennemgået, og der blev ikke fundet uregelmæssigheder.

Et eventuelt krav er underlagt tre års forældelsesfrist, og var derfor forældet senest den 31. december 2011.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren har ikke gjort indsigelse mod konkrete dispositioner i 2007 og 2008 på hendes budgetkonto i Sparekassen Hobro.

Sparekassen har oplyst, at klagerens konti er blevet gennemgået, og at der ikke blev fundet uregelmæssigheder.

Efter det foreliggende bevilgede Sparekassen Hobro et overtræk på klagerens budgetkonto i perioden 20. februar - 31. marts 2008. Der er ikke grundlag for at fastslå, at sparekassen i 2007 og 2008 skulle have bevilget overtræk i videre omfang.

Budgetkontoens rentesatser, herunder disses størrelse samt hjemmelen til at opkræve overtræksrenter, fremgår ikke af det foreliggende. Det er endvidere uklart, hvordan renterne fordelte sig på henholdsvis "Rente af gæld", "Rente inden for bevilget overtræk" og "Rente af overtræk", herunder navnlig i relation til det oplyste kreditmaksimum på 5.000 kr.

Ankenævnet finder imidlertid, at et eventuelt krav fra klageren mod Sparekassen Hobro om en rentekompensation på budgetkontoen for årene 2007 og 2008 var forældet i sommeren 2012, hvor klageren henvendte sig til sparekassen med kravet og indgav en klage over sparekassen til Ankenævnet, jf. lov om forældelse § 3, stk. 1.

Klageren får derfor ikke medhold i klagen.

Ankenævnet kan på det foreliggende grundlag ikke tage stilling til en eventuel klage vedrørende rentereguleringerne på klagerens lån i sparekassen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.