Spørgsmål om mangelfuld rådgivning i forbindelse med oprettelse af værdipapirdepoter og indsigelse mod omkostninger vedrørende depoterne.

Sagsnummer:139/2019
Dato:30-04-2020
Ankenævn:Bo Østergaard, Poul Erik Jensen, Morten Bruun Pedersen, Peter Stig Hansen og Inge Kramer
Klageemne:Rådgivning - øvrige spørgsmål
Gebyr - overførsel
Gebyr - depot
Depot - gebyr ved overførsel
Ledetekst:Spørgsmål om mangelfuld rådgivning i forbindelse med oprettelse af værdipapirdepoter og indsigelse mod omkostninger vedrørende depoterne.
Indklagede:Lån og Spar Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Denne sag vedrører klagerens indsigelser om mangelfuld rådgivning i forbindelse med oprettelse af værdipapirdepoter og klagerens indsigelser mod omkostninger vedrørende depoterne.

Sagens omstændigheder

I november 2017 oprettede klageren et værdipapirdepot i Lån og Spar Bank til hver af sine tre mindreårige børn. I den forbindelse skrev banken til klageren:

”…    

Vil du sende cpr nr. på børnene, så skal jeg få lavet et depot til dem + derudover vil der [blive] oprettet en netbank til dem, som du kan få adgang til, så du kan handle værdipapir.
Det koster ikke noget at få lavet depotet.

…"

Under sagen har banken fremlagt aftaledokumenter, udskrifter og breve vedrørende ét af klagerens børn, A, og oplyst, at sagsforløbet for de to øvrige børn var stort set identisk.

I et brev af 6. november 2017 til klageren vedrørende depotoprettelse til A anførte banken blandt andet:

”…

Vore investeringsrådgivere står til Deres disposition. Vi vil foreslå Dem at søge råd og vejledning om geninvestering af kontante beløb og eventuel yderligere investering i værdipapirer m.m. i Lån & Spar Bank A/S.

…”

Af et fremlagt ikke underskrevet eksemplar af et dokument udskrevet den 9. november 2017 vedrørende oprettelse af depot til A fremgik blandt andet:

”…

Med min underskrift samtykker jeg i, at opbevaring af både mine danske og udenlandske værdipapirer kan ske i samledepot, og at jeg er bekendt med retsvirkningerne heraf, der er beskrevet i ”Regler for opbevaring af værdipapirer i depot”, som jeg har modtaget.

Jeg har derudover gjort mig bekendt med Lån & Spar Bank A/S’s almindelige forretningsbetingelser – privatkunder samt Regler for handel med værdipapirer, som også gælder for kundeforholdet. De gældende Almindelige forretningsbetingelser kan til enhver tid findes på Lån & Spar Bank A/S’s hjemmeside www.lsb.dk

Af bankens ”Almindelige forretningsbetingelser” fremgik blandt andet:

”…

1. Renter og priser på serviceydelser
Priser betegnes også som gebyrer.

1.1 Oplysning om rentesatser og priser på serviceydelser
Kunden modtager og/eller betaler renter af indlån samt lån og kreditter.

Lån & Spar Bank A/S kan tage betaling for sine serviceydelser til kunden og for at besvare henvendelser om kunden, når Lån & Spar Bank A/S har pligt til at svare.

Lån & Spar Bank A/S's almindelige rentesatser og priser for serviceydelser fremgår af Lån & Spar Bank A/S's hjemmeside og oplyses på forespørgsel.

Priserne og rentesatserne er tillige frit tilgængelige i Lån & Spar Bank A/S's afdelinger.

…”

Ifølge en oversigt pr. den 31. december 2017 indeholdt A’s depot danske og udenlandske aktier til en værdi på i alt cirka 60.000 kr. I løbet af 2017 var der betalt i alt 1.052,04 kr. i gebyrer. Beløbet fremkom således:

 

Betalt

I alt

Depot gebyrer

 

 

Almindeligt depot

 

 

1. stk. Gebyr rente/udbytte udl. Værdipapirer DKK

16,98

 

1 stk. Udenlandske værdipapirer – ej VP DKK

25,00

 

4 stk. VP gebyr ved beholdningsændring DKK

60,00

101,98

Fonds gebyrer

 

 

Almindeligt depot

 

 

5 stk. kurtage udenlandske aktier DKK

750,06

 

4 stk. Kurtage DKK

200,00

950,06

I alt gebyrer DKK

 

1.052.04

Klageren har anført, at der den 7. december 2018 blev trukket 300 kr. i gebyr hos hvert barn, hvilket undrede ham, da banken havde skrevet, at depoterne ikke kostede noget. Han kontaktede banken herom, og der blev sendt følgende beskeder mellem parterne:

Klageren mandag den 10. december 2018:

”Mine børn […] har hver især fået et gebyr på 300,- kr. Det må da være en fejl? Hvad skulle det dække over? I investering af værdibeviser er det i forvejen vild uhørte høje kurtage gebyr i forhold til andre banker, og hvis det er omkostninger for at have en børnekonto årligt, så kan det være vi skal vælge en anden bank til børnene.”

Banken tirsdag den 11. december 2018:

”Gebyret vedr. depotet skyldes de udenlandske aktier, som ikke er registeret i Værdipapircentralen. Vil I gerne undgå gebyret, så skal I holde jer til aktier, som er registeret i Værdipapircentralen.”

Klageren tirsdag den 11. december 2018:

”Normalt i banker kan det være en procent andel af indestående på udenlandsk depot. 300 kr. er jo beløb taget ud af luften. Er det årligt beløb eller ved en transaktion? Har du set på hvor dyre I er på kurtage gebyret i forhold til andre banker? Det kan så betyde at vi bør flytte børnenes konti til andre banker!”

Banken fredag den 14. december 2018:

”Hermed en besked som aftalt. Jeg har vedhæftet print fra vores hjemmeside, hvor gebyret vedr. overførsel af depot fremgår af.”

Af det vedhæftede print fremgik følgende:

Overførsel af værdipapirer til andet pengeinstitut

Pris

Min.

Max.

Gebyr til Lån & Spar pr. fondskode pr. depot*

200,00 kr.

 

500,00 kr.


Alle gebyrer tillægges udenlandske omkostninger.

 

* For udenlandske værdipapirers vedkommende må tillige påregnes betaling af opkrævet gebyr fra vores samarbejdspartnere i ind- og udland. Anslået pris oplyses ved henvendelse til banken. For fysiske værdipapirers vedkommende må tillige påregnes betaling af fremsendelsesomkostninger.”

Klageren fredag den 14. december 2018:

”Så det vil faktisk sige, at med 4 udenlandske fondskoder i hvert depot vil det koste hver af børnene 500,- kr. pr. depot/pr. barn + evt. omkostninger til jeres samarbejdspartnere. Det synes jeg ikke er helt i orden, når vi ikke kan komme ud af det og på den måde bliver bundet til depoterne, samtidig med at du også tager ansvaret på dine skuldre. Der forventer jeg også en deling af omkostninger mellem bank og kunde. Jeg vil snarest muligt få depoterne flyttet, men kan ikke love at en anden bank kan få det oprettet inden årsskiftet, så det hele falder på plads så vi ikke nogle dage ind i 2019 og dermed lægges yderligere 300 kr. på i årsgebyr.”

Klageren har anført, at banken erkendte et vist ansvar i rådgivningen og refunderede halvdelen af gebyrerne på 300 kr. Banken har anført, at den af forretningsmæssige årsager valgte at eftergive halvdelen af de beregnede gebyrer.

Ifølge en gebyroversigt pr. den 31. december 2018 for depot A, var der i 2018 betalt gebyrer på i alt 1.279,99 kr. Beløbet fremkom således:

 

Betalt

I alt

Korrektioner

 

 

1 stk. Gebyrudgifts korrektion á -150,00 DKK

-150,00

-150,00

Depot gebyrer

 

 

Almindeligt depot

 

 

1 stk. Udenlandske værdipapirer – ej VP DKK

300,00

300,00

Fonds gebyrer

 

 

Almindeligt depot

 

 

6 stk. kurtage udenlandske aktier DKK

899,99

 

4 stk. Kurtage DKK

200,00

 

4 stk. VP gebyr ved beholdningsændring DKK

30,00

1.129,99

I alt gebyrer DKK

 

1.279,99

I februar 2019 blev depoterne overført til et andet pengeinstitut. I den forbindelse opkrævede banken et gebyr på 650 kr. pr. depot. For hvert depot blev der endvidere betalt 4 x 500,03 kr. Banken har oplyst, at beløbene var udenlandske omkostninger, som banken havde formidlet til den udenlandske depotbank.

Den 22. februar 2019 sendte klageren en klage over omkostningerne på depoterne til bankens klageansvarlige. Klagen blev ikke imødekommet af banken.

Den 28. marts 2019 indgav klageren en klage over Lån & Spar Bank til Ankenævnet. Banken har under sagen refunderet yderligere 150 kr. pr. depot vedrørende depotgebyrerne og har således frafaldet det fulde gebyr på 300 kr. Banken har endvidere frafaldet gebyrerne på 650 kr. pr. depot, der blev opkrævet i forbindelse med overførslerne i februar 2019.

Parternes påstande

Klageren har nedlagt påstand om, at Lån & Spar Bank skal refundere omkostningerne på depoterne helt eller delvist.

Lån & Spar Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at banken bør refundere omkostningerne på børnenes aktiedepoter.

Banken ydede mangelfuld og dårlig rådgivning i forbindelse med oprettelse og efterfølgende overflyttelse af depoterne til nyt pengeinstitut.

Gebyret på 300 kr. pr. depot var i strid med bankens tidligere oplysning om, at depoterne ikke kostede noget. Halvdelen af beløbet for 2018 blev refunderet af banken.

Ved oprettelsen af depoterne havde han en formodning om, at bankens priser ikke adskilte sig væsentligt fra andre pengeinstitutters. Han fik ikke bankens gebyrliste.

Han efterspurgte ikke investeringsrådgivning, men blev heller ikke informeret om at bankrådgiveren så ikke kunne stå til ansvar for nogen som helst spørgsmål i den retning.

Forud for beskederne af 14. december 2018 havde banken ringet til ham. Banken erkendte et medansvar vedrørende gebyrerne på 300 kr.

Under samtalen gav han udtryk for, at han var blevet overrasket over, at kurtagen og gebyrerne på aktieinvesteringerne i depoterne var væsentligt højere end i andre pengeinstitutter. Bankrådgiveren medgav, at banken ikke var særlig konkurrencedygtige på dette område, men at banken arbejdede på at forbedre dette i fremtiden. Banken burde have informeret om dette før oprettelsen af depoterne. I så fald ville han have oprettet depoterne i et andet pengeinstitut.

Som en fremadrettet mere økonomisk løsning til aktieinvestering for børnene foreslog banken under samtalen at sælge aktierne eller overføre depoterne. Han nævnte, at han nu vidste, at de udenlandske aktier havde kostet 150 kr. i købskurtage for hver aktier, hvilket ville blive 600 kr. pr. barn, da de hver havde fire udenlandske aktier, plus omkostning for salg af fem danske aktier i hvert depot.

Han spurgte, hvad det ville koste at overføre de fire udenlandske aktier for hver af børnene, og banken vendte tilbage med beskeden, hvor der var vedhæftet et print vedrørende gebyrer for overførsel.

Den 18. december 2018 ringede banken ham op og bekræftede, at det anførte i hans besked af 14. december 2018 var korrekt, men at banken ikke ville gå ind og dele omkostningerne i lighed med det årlige udenlandske depotgebyr, hvoraf halvdelen i forvejen var blevet tilbagebetalt.

På baggrund af bankens bekræftelse af hans besked af 14. december 2018 regnede han sig frem til, at det trods alt var billigere at overføre depoterne end at sælge aktierne.

Han igangsatte således overførslen af depoterne i tillid til, at det ”med 4 udenlandske fondskoder i hvert depot” ville ”koste hver af børnene 500,- kr. pr. depot/pr. barn + evt. omkostninger til jeres samarbejdspartnere.” Ved overførslen blev der imidlertid opkrævet 4 x 500 kr. på hvert depot plus gebyr.

Han troede således, at han valgte den billigste løsning, men endte med helt urimelig høje overførselsgebyrer på i alt cirka 8.000 kr. for de tre depoter.

Banken har ikke oplyst hvad gebyrerne dækker.

Lån & Spar Bank har anført, at banken har opkrævet de omhandlede gebyrer med rette.

Klageren efterspurgte ikke på børnenes vegne investeringsrådgivning. Der blev derfor ikke udformet en egnethedsvurdering, da klageren foretrak selv at handle - såkaldt execution only.

Banken beregnede sig ikke gebyr for oprettelsen af depoterne, hvilket banken meddelte klageren pr. mail. Ordvalget i mailen kan ikke have givet klageren en berettiget forventning om, at banken til enhver tid ville undlade at opkræve de gældende løbende gebyrer, der fremgik af bankens gebyrliste. Klageren har til hver en tid har haft adgang til at gøre sig bekendt med gebyrlisten.

Det fremgik af depotaftalerne, at handel skete mod betaling af de til enhver tid gældende gebyrer, og der blev henvist til den samlede prisliste på hjemmesiden.

Efter oprettelsen af depoterne i 2017 indkøbte klageren forskellige fondskoder til indlæggelse i depoterne, herunder nogle fondskoder/aktier i USD.

Forud for disse køb og salg af de udenlandske fondskoder rettede klageren ikke henvendelse til banken med henblik på at afklare, hvilke omkostninger der ville være forbundet med handlerne.

Ved klagerens henvendelse i december 2018 valgte banken af forretningsmæssige årsager at eftergive halvdelen af de beregnede gebyrer. Banken meddelte klageren, at den i øvrigt ikke kunne ændre gebyrerne, og opfordrede klageren til at finde et andet sted, hvor han kunne handle udenlandske aktier.

Medarbejderen gjorde opmærksom på, hvad det ville koste at flytte depoterne - og fulgte op med en besked til klageren via netbankens beskedsystem.

Klageren valgte selv at flytte depoterne til en anden bank.

Banken har ikke i øvrigt pligt til at orientere mundtligt om bankens gebyrsætning.

Ankenævnets bemærkninger

I 2017 oprettede klageren et værdipapirdepot i Lån og Spar Bank til hver af sine tre mindreårige børn. Klageren købte danske og udenlandske aktier til en værdi på i alt cirka 60.000 kr. pr. depot. 

I december 2018 opkrævede banken et gebyr 300 kr. pr. depot for opbevaring af udenlandske værdipapirer. Banken frafaldt halvdelen af gebyret, svarende til 3 x 150 kr. Under klagesagen i Ankenævnet har banken frafaldet yderligere 3 x 150 kr. og har således frafaldet det fulde gebyr.

Efter anmodning fra klageren blev depoterne i februar 2019 overført til et andet pengeinstitut. Banken opkrævede i den forbindelse et gebyr på 650 kr. pr. depot. Banken har under sagen frafaldet gebyrerne (3 x 650 kr.).

Hvert depot indeholdt fire udenlandske fondskoder. I forbindelse med overførslen til et andet pengeinstitut opkrævede banken i hvert depot 500,03 kr. pr. fondskode til dækning af udenlandske omkostninger. Klageren var bekendt med, og det fremgik af bankens prisliste, at det ved overførsel af udenlandske værdipapirer måtte påregnes, at der skulle betales gebyr til bankens samarbejdspartnere. Klageren valgte at overføre aktierne, da han antog, at omkostningerne herved var lavere, end hvis aktierne i stedet blev solgt. Klageren har oplyst, at han kunne have sparet omkostninger ved at sælge og genkøbe aktierne stedet for at overføre dem. Ankenævnet finder imidlertid ikke grundlag for at fastslå, at banken som følge af mangelfuld rådgivning eller på anden måde har pådraget sig et erstatningsansvar for meromkostningerne.

Ankenævnet finder heller ikke grundlag for at tilsidesætte, de øvrige omkostninger på depoterne, der fremgik af årsoversigterne pr. den 31. december 2017 og 2018.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen

Klageren får klagegebyret tilbage.