Spørgsmål om rådgivning i forbindelse med køb af Jyske Invest Hedge Markedsneutral – Obligationer i oktober 2007.

Sagsnummer:551/2008
Dato:06-07-2009
Ankenævn:John Mosegaard, Hans Daugaard, Carsten Holdum, Erik Sevaldsen, Astrid Thomas
Klageemne:Værdipapirer - køb, salg, rådgivning
Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Ledetekst:Spørgsmål om rådgivning i forbindelse med køb af Jyske Invest Hedge Markedsneutral – Obligationer i oktober 2007.
Indklagede:Jyske Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning.

Denne klage vedrører om Jyske Bank har pådraget sig et erstatningsansvar i forbindelse med rådgivning af klageren om dennes køb af investeringsbeviser i Jyske Invest Hedge Markedsneutral – Obligationer.

Sagens omstændigheder.

Klageren har været kunde i Jyske Bank i en årrække.

I efteråret 2007 introducerede investeringsforeningen Jyske Invest investeringsforeningsafdelingen Jyske Invest Hedge Markedsneutral – Obligationer. Tegningsperioden var 1. - 26. oktober 2007 og tegningskursen var 102.

Jyske Bank har anført, at brochure også indeholdende prospekt og vedtægter for Jyske Invest Hedge Markedsneutral – Obligationer fra centralt hold blev udsendt til de af bankens kunder, som man mente kunne have interesse i produktet, herunder klageren. Af brochuren, der er fremlagt under sagen, fremgår bl.a.:

"…

Der er også en risiko

Som ved andre investeringer, er der en risiko for at lide tab. Selv om de forskellige risici, der er knyttet til markedsforhold, sektorer og valuta begrænses kraftigt, er en investering i Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Obligationer ikke risikofri.

Strategien i Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Obligationer kan blive negativt påvirket af blandt andet:

Uventede ændringer i konverteringsadfærd

Globale kreditkriser

Udbud og efterspørgsel på nyudstedelse af obligationer

Kraftig reduktion i obligationernes likviditet

Dramatisk stigning i antallet af tvangsauktioner

Vi har i vores hedgeafdeling valgt en middel risiko. Rammerne for foreningens risiko fremgår af prospektet, og Jyske Invest vil dagligt kunne overvåge, at vi ikke udsætter os for større eller mindre risiko, end medlemmerne er stillet i udsigt.

Risikoen overvåges blandt andet ved hjælp af en række computersimuleringer. Lovgivningen kræver, at enhver overskridelse og ændring af risikorammerne skal meddeles skriftligt til samtlige navnenoterede investorer.

Gearing øger muligheden for afkast

Som tidligere nævnt supplerer vi den indskudte kapital med lånte midler for at øge potentialet for afkast – det kaldes også gearing. Den gearing, vi anvender, svarer til, at vi investerer op til 2500 kr. for hver 100 kr., der kommer fra en investor. At vi anvender gearing indebærer en risiko for, at foreningen kan gå konkurs, men som investor kan du aldrig tabe mere end dit indskud og det akkumulerede afkast i foreningen.

I Jyske Invest hedgeforening tilpasser vi gearingen, så vi overordnet set har en middel risiko, og den begrænses først og fremmest ved, at de korte og lange positioner i vid udstrækning udligner hinanden. Du kan læse mere om gearing og risiko i tegningsprospektet.

…"

Den 3. oktober 2007 var klageren til et af sine faste årlige møder i banken. På mødet traf klageren efter rådgivning fra banken beslutning om at tegne 4.900 investeringsbeviser i Jyske Invest Hedge Markedsneutral – Obligationer.

Klageren har om mødet den 3. oktober 2007 anført, at investering af hans midler blev diskuteret. Han ønskede investering i sikre obligationer, hvortil bankens medarbejdere anbefalede de omhandlede investeringsbeviser, som det blev påpeget var lige så sikre som almindelige obligationer, samt at der var mulighed for et lidt højere afkast. Han modtog intet materiale om investeringsbeviserne, men fik blot oplyst, at papirerne var nærmest lige så sikre som statsobligationer. Jyske Bank har anført, at klagerens investeringer blev gennemgået og i forlængelse heraf blev det nye produkt gennemgået. Rådgiveren forklarede, at der var tale om en hedgeforening, der handler obligationer med risiko, og at risikoen befandt sig mellem traditionelle aktier og obligationer. Det bestrides, at der blev givet udtryk for, at risikoen var som på statsobligationer.

Ved brev af 25. november 2008 rettede klageren gennem sin revisor henvendelse til Jyske Bank om investeringen i Jyske Invest Hedge Markedsneutral – Obligationer. Revisoren anførte, at banken ved sin rådgivning havde påført klageren et tab, som klageren ønskede kompenseret. Ved brev af 4. december 2008 afviste banken at kompensere klageren.

Under sagen er fremlagt årsopgørelser pr. 31. december 2007 for klagerens værdipapirdepoter i banken.

Parternes påstande.

Klageren har den 16. december 2008 indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Jyske Bank tilpligtes at betale erstatning.

Jyske Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter.

Klageren har anført, at han ikke erindrer at have modtaget prospektet forud for mødet den 3. oktober 2007.

Hvis han havde modtaget materialet, havde han ikke gennemgået det, idet han ikke forventede at skulle investere i de omhandlede papirer. Skulle han nærlæse alt investeringsmateriale, som modtages fra banker, havde han ikke tid til at passe sit arbejde.

Banken kendte hans risikovillighed, men så bort fra denne ved forslaget om at investere i hedgeobligationerne.

Det aftaltes med banken, at en andel af hans midler skulle investeres i sikre papirer så som statsobligationer og lignende. En anden andel investerede han selv i aktier og lignende, hvor der kan forventes større kursudsving.

Den del, som skulle investeres sikkert, investerede banken i Jyske Invest Hedge Markedsneutral – Obligationer, uanset at banken kendte ham gennem mange års samarbejde og derfor måtte vide, at når han gav udtryk for, at midlerne skulle investeres sikkert, som f.eks. i statsobligationer eller kreditforeningsobligationer, så mente han det.

Det er uden betydning for sagens afgørelse, at han ikke har realiseret et tab.

Jyske Bank har anført, at banken forinden mødet den 3. oktober havde fremsendt materiale om Jyske Invest Hedge Markedsneutral – Obligationer. Materialet satte klageren i stand til at gøre sig bekendt med produktet, herunder forbundne risici.

På mødet den 3. oktober 2007 blev både fordele og ulemper ved produktet gennemgået. Banken stillede ikke klageren i udsigt, at der var tale om en risikofri investering.

Klageren burde indse, at han selv bar risikoen for kursudviklingen på sine investeringer.

Jyske Bank har ikke handlet ansvarspådragende over for klageren.

På tidspunktet for mødet den 3. oktober 2007 var der ikke udarbejdet en skriftlig investeringsprofil for klageren, hvilket heller ikke da var et lovkrav. Dette var dog ikke ensbetydende med, at banken ikke havde kendskab til klagerens risikovillighed og investeringshorisont. Banken havde gennem sit mangeårige kundeforhold med klageren og faste årlige investeringsmøder et indgående kendskab til klageren og dennes holdning til risikovillighed og investeringshorisont.

På mødet blev det noteret, at klageren havde en lang investeringshorisont på mere end 10 år samt en moderat holdning til risiko. Det bestrides, at det blev aftalt, at klagerens midler eller en særlig andel heraf skulle investeres i sikre papirer som statsobligationer.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Klageren har anført, at han under mødet den 3. oktober 2007 gav udtryk for, at han ønskede sine midler placeret i sikre papirer så som statsobligationer eller lignende, mens Jyske Bank har bestridt dette. Da en stillingtagen til dette tvistepunkt ville forudsætte en bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer, som ikke kan ske for Ankenævnet, men i givet fald må finde sted for domstolene, afviser Ankenævnet sagen efter Ankenævnets vedtægters § 7, stk. 1.

Ankenævnet kan ikke behandle denne klage.

Klagegebyret tilbagebetales klageren.