Indsigelse mod indsættelser på garantikapitalkonto, herunder indsættelser efter suspension af adgang til at hæve.

Sagsnummer:267/2009
Dato:27-05-2010
Ankenævn:Kari Sørensen, Jesper Claus Christensen, Karin Duerlund, Carsten Holdum, Jørn Ravn
Klageemne:Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Garantbeviser - rådgivning
Ledetekst:Indsigelse mod indsættelser på garantikapitalkonto, herunder indsættelser efter suspension af adgang til at hæve.
Indklagede:Løkken Sparebank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
PengeinstitutterIndledning.

Denne sag vedrører klagerens søns indsættelser på garantikapitalkonto, herunder indsættelser efter suspension af adgang til at hæve.

Sagens omstændigheder.

Klageren i denne sag er mor til A, der er født i 1988. Klageren har oplyst, at A har Downs syndrom og bor i et socialpædagogisk kollektiv.

Den 4. september 2006, hvor A netop var fyldt 18 år, blev der i den daværende Løkken Sparekasse indsat 50.000 kr. fra hans børneopsparingskonto på en garantikapitalkonto med A som kontohaver.

Tilskrevne renter på garantikapitalkontoen blev overført til A’s garantkonto i sparekassen.

Den 2. januar 2007 blev der overført 22.000 kr. fra A’s "18-25" konto (herefter lønkonto) i sparekassen til garantikapitalkontoen.

I begyndelsen af hver af månederne februar og marts 2007 blev der overført 2.000 kr. fra lønkontoen til garantikapitalkontoen, som herefter havde et indestående på 76.000 kr.

Fra og med den 2. april 2007 blev der i begyndelsen af hver måned overført 1.000 kr. fra lønkontoen til garantikapitalkontoen.

Den 3. november 2008 lukkede sparekassen for udbetaling af garantikapital.

Efter en sidste overførsel den 2. februar 2009 ophørte de automatiske overførsler på 1.000 kr. pr. måned.

Den 11. februar 2009 meddelte Løkken Sparekasse Finanstilsynet, at sparekassen ikke opfyldte solvenskravet i lov om finansiel virksomhed § 124.

Den 13 marts 2009 indgav klageren en klage over Løkken Sparekasse til Ankenævnet.

Den 25. marts 2009 blev sparekassens aktiver og passiver overdraget til Løkken Sparebank A/S, som er et datterselskab af Finansiel Stabilitet A/S, og som har til formål at afvikle sparekassens aktiviteter. Garantikapitalen, som på overdragelsestidspunktet udgjorde 170 mio. kr., forblev i Løkken Sparekasse.

Den 26. marts 2009 blev Løkken Sparekasses tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed inddraget af Finanstilsynet. Sparekassen blev efterfølgende omdannet til en forening, LS Løkken.

Ifølge en kontooversigt pr. den 4. marts 2009 bestod A’s engagement af lønkontoen med et indestående på 3.959,69 kr., garantikapitalkontoen med et indestående på 99.000 kr., garantkontoen med et indestående på 16.350,67 kr., en ratepensionskonto med en indestående på 0,00 kr. og en "garantibevis, pension" konto med et indestående på 15.000 kr.

Løkken Sparebank har under sagen fremlagt diverse bilag, herunder blandt andet brochurer og andet informationsmateriale om garantikapital i Løkken Sparekasse samt materiale vedrørende valg til sparekassens repræsentantskab.

Løkken Sparebank har endvidere oplyst, at garantbeviserne i sparekassen efter en vedtægtsændring i 2000 blev afløst af kvitteringer, som blev udstedt hver gang en kunde tegnede garantikapital, herunder i forbindelse med forhøjelse af garantikapitalen. Teksten var bl.a. følgende:

"…

Ovennævnte er indtrådt som garant i Løkken Sparekasse i henhold til Løkken Sparekasses til enhver tid gældende vedtægter.

Garantikapitalen hæfter for sparekassens forpligtelser.

Beløbet forrentes i henhold til vedtægterne. Tilskrevne renter overføres til afregningskontoen pr. 31. december.

Indbetalt garantikapital kan ikke kræves indløst, men udbetales alene efter anmodning, såfremt Løkken Sparekasse samtykker. Ingen garant er forpligtet til at lade sin garantikapital indløse.

Stemmeberettiget ved valg til repræsentantskabet er de myndige garanter, hvis garantikapital er noteret på navn i Løkken Sparekasse senest 4 uger før valget finder sted. Hver garant har 1 stemme for hver DKK 1.000,00 indbetalt garantikapital, dog højest 20 stemmer.

Valg til repræsentantskab afholdes i overensstemmelse med Løkken Sparekasses vedtægter.

…"

Parternes påstande.

Klageren har nedlagt påstand om, at Løkken Sparebank skal overføre indeståendet på A’s garantikapitalkonto til en almindelig opsparingskonto

Løkken Sparebank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter.

Klageren har anført, at det beror på en fejl, at A’s børneopsparingsmidler og efterfølgende opsparing blev overført til garantikapitalkontoen.

Overførslerne skete på grundlag af telefoniske aftaler, som sparekassens medarbejder må have misforstået. Medarbejderen har efterfølgende beklaget fejlen.

Det blev aftalt, at børneopsparingsmidlerne skulle overføres til garantkontoen, hvorpå der ifølge sparekassens medarbejder var tre måneders opsigelse. Den efterfølgende løbende opsparing skulle overføres til en konto, hvorpå A kunne hæve, når han ville.

Efter A’s fyldte 18. år havde hun via netbank alene adgang til at holde øje med A’s lønkonto. Papirer vedrørende engagementet blev sendt til A’s adresse. Hun tjekkede ikke papirerne, idet hun stolede på sparekassen. De fejlagtige overførsler blev derfor ikke opdaget.

Først i forbindelse med at A som gave fik 15.000 kr., der skulle indsættes på en ratepension i sparekassen, opdagede hun, at der fejlagtigt indestod 99.000 kr. på garantikapitalkontoen. Det var hendes opfattelse, at indeståendet på garantikapitalkontoen kun udgjorde 1.000 kr.

De månedlige overførsler på 1.000 kr. fortsatte efter at sparekassen den 3. november 2008 lukkede for udbetaling af garantikapital.

Løkken Sparebank har bl.a. anført, at garantikapitalen blev tegnet efter udtrykkelig aftale mellem klageren og sparekassen. Beløbene skulle indsættes på garantikapitalkontoen med henblik på at opnå den bedste forrentning af indeståendet. Den ekspederende medarbejder bestrider at have erkendt at have begået en fejl i forbindelse med overførslerne.

Klageren agerede generelt på A’s vegne, og der må derfor ske identifikation mellem klageren og A.

Udover kvitteringerne for tegning af garantikapital blev der udstedt en overførselskvittering for hver overførsel til garantikapitalkontoen. Sparekassen tog ikke konsekvent kopi af kvitteringerne inden fremsendelsen. Det er i den konkrete sag ikke muligt at fremlægge kvitteringerne for A’s garantikapital.

Som garant fik A tilsendt diverse informationsmateriale, herunder om bl.a. valg til sparekassens repræsentantskab, ligesom A ved personlig skriftlig invitation blev indkaldt til garantmøder. Garantikapitalen fremgik også af klagerens årsopgørelser.

Rentesatsen på garantikapitalkonti var væsentlig højere end rentesatsen på sparekassens øvrige indlånskonti. Tilskrevne renter blev overført til garantkontoen.

Klageren og A burde i hvert fald på baggrund af det efterfølgende tilsendte materiale have indset, at der var tegnet garantikapital for de overførte beløb. Klageren og A reklamerede ikke, og er allerede som følge heraf retligt forpligtet i forhold til den gennemførte tegning af garantikapital.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Ankenævnet finder, at sagen ikke kan afgøres uden bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer. Da denne bevisførelse ikke kan finde sted ved Ankenævnet, men i givet fald må ske ved domstolene, afvises sagen i medfør af Ankenævnets vedtægters § 7, stk. 1.

Som følge heraf træffes følgende

afgørelse:
Ankenævnet kan ikke behandle denne sag.

Klagegebyret tilbagebetales klageren.