Indsigelse imod hævning på bogkonto i henhold til fuldmagt uden samtidig fraskrivning i bogen.

Sagsnummer:163/2002
Dato:05-11-2002
Ankenævn:Peter Blok, Christian Egeskov, Jette Kammer Jensen, Bjarne Lau Pedersen, Ole Reinholdt
Klageemne:Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Fuldmagt - gyldighed
Bog - frigørende udbetaling
Ledetekst:Indsigelse imod hævning på bogkonto i henhold til fuldmagt uden samtidig fraskrivning i bogen.
Indklagede:Nordea Bank Danmark
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning.

Denne sag vedrører spørgsmålet om, hvorvidt indklagede med frigørende virkning har foretaget udbetaling fra en bogkonto i henhold til fuldmagt og uden samtidig fraskrivning i bogen.

Sagens omstændigheder.

Den 11. august 2001 døde A, der var født i 1923 og kunde hos indklagede.

Klageren, der er en forening, som var arving efter A, fik ved skifteretsattest om boudlæg af 11. oktober 2001 udlagt A's aktiver, der primært bestod af to konti hos indklagede med et samlet indestående på 15.518 kr. samt en konto i et andet pengeinstitut med et indestående på 18.592 kr.

Til den ene af A's konti hos indklagede var der knyttet en bankbog med mærke. Bankbogen, der havde været opbevaret i en boks på det plejehjem, hvor A havde boet, bar bl.a. følgende påtegning:

"Saldoen i bogen er ikke bevis for størrelsen af det beløb, der står på kontoen."

Den 2. juli 2001 var der gennemført en overførsel på 40.000 kr. fra A's konto til en konto tilhørende B, som efter det oplyste er A's gudsøn. Saldoen på A's konto var herefter 15.737,75 kr.

Overførslen skete på grundlag af B's forevisning af en fuldmagt, som var underskrevet af A og dateret den 11. april 2001. Af fuldmagten fremgår følgende:

"Jeg, [A], cpr nr. […..], giver hermed [B], cpr nr. [……] og Advokat [C], fuldmagt til fuld adgang til mine personlige kontoer, og lov til at hente personlige bankoplysninger, samt andre relevante oplysninger hos kommunen og stat på mine vegne."

Klageren rejste indsigelse imod overførslen/hævningen.

Parternes påstande.

Den 19. april 2002 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at tilbageføre overførslen/hævningen på 40.000 kr.

Indklagede har nedlagt påstand om principalt afvisning, subsidiært frifindelse.

Parternes argumenter.

Klageren har anført, at fuldmagtserklæringen ikke kunne danne grundlag for overførslen til B. Ifølge ordlyden giver fuldmagten alene adgang til personlige konti samt bankoplysninger, ikke til at hæve 40.000 kr.

Fuldmagtserklæringen er dateret ca. 3 måneder, før hævningen fandt sted, hvilket i sig selv burde have givet indklagede anledning til overvejelser og reaktion. Endvidere blev den til kontoen tilknyttede bog med mærke ikke forevist i forbindelse med hævningen.

Indklagede har til støtte for afvisningspåstanden anført, at en afklaring af de nærmere omstændigheder omkring fuldmagten, dennes udstedelse og indhold, vil kræve en bevisførelse, herunder i form af vidneforklaringer fra fuldmagtshaverne B og C samt personalet på det plejehjem, hvor A boede.

Til støtte for frifindelsespåstanden har indklagede anført, at overførslen skete med frigørende virkning for indklagede i overensstemmelse med den foreviste fuldmagt. Fuldmagten gav B og C adgang til A's konti, herunder til at hæve og foretage overførsler fra disse. Dette understøttes af, at fuldmagten udover "fuld adgang" til kontiene giver adgang til "at hente personlige bankoplysninger". Sidstnævnte ville være overflødigt, såfremt fuldmagten alene skulle give adgang til at indhente saldooplysninger og lignende.

Der forelå ikke omstændigheder, som kunne eller burde have givet anledning til nærmere undersøgelser.

Klageren er ikke fremkommet med oplysninger, der kan give grundlag for at antage, at overførslen ikke er sket i overensstemmelse med fuldmagten.

Der kunne hæves eller indsættes på kontoen uden forevisning af bogen, hvilket også fremgår af påtegningen på denne.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Sagen kan ikke afgøres alene på grundlag af ordlyden af den fuldmagt, som dannede grundlag for hævningen af beløbet på 40.000 kr. på afdødes (A's) konto den 2. juli 2001. Der må således tages stilling til, hvorvidt den person (B), som foretog dispositionen, og til hvem beløbet blev overført, havde fået tilladelse (bemyndigelse) hertil af A, idet udbetalingen i bekræftende fald ikke kan anfægtes af klageren. Må det lægges til grund, at B ikke var berettiget til at foretage overførslen, må der tages stilling til, hvorvidt den ekspederende medarbejder hos indklagede under hensyn til ordlyden af fuldmagten og omstændighederne i forbindelse med B's fremmøde burde have afkrævet B bevis for hans ret til at hæve på kontoen, jf. princippet i gældsbrevslovens § 33, stk. 2, 2. pkt.

Ankenævnet finder herefter, at en stillingtagen til sagen ville forudsætte en bevisførelse i form af vidneforklaringer, som ikke kan ske for Ankenævnet, men i givet fald må finde sted for domstolene. Ankenævnet afviser derfor sagen i medfør af vedtægternes § 7, stk. 1.

Som følge heraf

Ankenævnet kan ikke behandle klagen.

Klagegebyret tilbagebetales klageren.