Størrelsen af stiftelsesomkostninger på købekontrakt.

Sagsnummer:161/2005
Dato:02-11-2005
Ankenævn:Lars Lindencrone Petersen, Hans Daugaard, Lotte Aakjær Jensen, Ole Jørgensen
Klageemne:Kreditaftaleloven - gebyr, stiftelsesomkostninger
Ledetekst:Størrelsen af stiftelsesomkostninger på købekontrakt.
Indklagede:Alm. Brand Bilkredit
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning.

Denne klage vedrører klagerens indsigelser mod størrelsen af stiftelsesomkostningerne på en købekontrakt, som blev transporteret til indklagede.

Sagens omstændigheder.

Indklagede i denne sag er et finansieringsselskab, der er ejet af et pengeinstitut.

Ved skrivelse af 8. marts 2004 gav indklagede tilsagn om et lån til klageren til dennes køb af en bil hos en forhandler. Ifølge skrivelsen var lånedokumenterne samtidig fremsendt til forhandleren "således at de ligger klar til Deres underskrift ved levering af bilen".

Ifølge købekontrakt med ejendomsforbehold var der tale om køb af en bil til en kontantpris på 170.499 kr. og en udbetaling på 106.737 kr. Restbeløbet på 63.762 kr. med tillæg af etableringsomkostninger på 11.345 kr. eller i alt 75.107 kr. skulle afvikles med en månedlig ydelse på 3.368 kr. Renten var variabel 2,75 % p.a. Under forudsætning af uændret rente var løbetiden 23 måneder. De årlige omkostninger i procent var 21,754.

Stiftelsesomkostningerne var specificeret således:

"Stiftelsesprovision

kr.

6.000,00

Ekspeditionsgebyr

kr.

1.995,00

Tinglysning, basisafgift

kr.

1.400,00

Tinglysning, procentafgift

kr.

1.200,00

Gebyr, panthaverdeklaration

kr.

750,00

Stiftelsesomkostninger i alt

kr.

11.345,00

"De samlede kreditomkostninger blev opgjort således:

"Stiftelsesomkostninger

kr.

11.345,00

Samlede rente i løbetiden

kr.

2.235,41

Udgift til opkrævnings-, kontoudtogs og års­­udskriftsgebyrer

kr.

350,00

Gebyr for aflysning af ejendomsforbehold

kr.

750,00

Gebyr ved indfrielse af fastforrentet lån

kr.

0,00

Samlede kreditomkostninger

kr.

14.680,41

"Den 14. februar 2005 indfriede klageren lånet ved betaling af 43.836,10 kr.

Den 4. maj 2005 omtalte TV-udsendelsen "Rabatten" stiftelsesomkostninger på billån, herunder praksis ved Ankenævnet.

På baggrund af udsendelsen rettede klageren ved skrivelse af 6. maj 2005 henvendelse til indklagede om omkostningerne på billånet, herunder navnlig omkostningerne til tinglysning, panthaverdeklaration og aflysning på i alt ca. 4.000 kr., idet det var klagerens opfattelse, at der ved låneoptagelsen var blevet opkrævet omkostninger til ulovligt pant.

Ved skrivelse af 11. maj 2005 redegjorde indklagede for, at der ikke som antaget af klageren var tale om et gældsbrev med sikkerhed i et ejerpantebrev men en købekontrakt med ejendomsforbehold. Der var efter indklagedes opfattelse ikke tale om uretmæssig opkrævning af gebyr vedrørende ejendomsforbeholdet.

Parternes påstande.

Den 8. juni 2005 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med følgende påstand: "At få refunderet udgifter i relation til ÅOP og min. vedr tinglysning - ca. 4.000 - 7.000 kr."

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter.

Klageren har anført, at omkostningerne på lånet er urimeligt høje.

I forbindelse med bilkøbet overvejede han at finansiere restkøbesummen via sin kassekredit, hvorpå renten er 7-8 %. Da forhandleren imidlertid oplyste, at indklagede kunne tilbyde en finansiering til meget lav rente, accepterede han denne. Der blev antydet omkostninger på i alt ca. 6.000 kr. inkl. renter. Han fik ikke oplyst de konkrete tal, før han afhentede bilen.

Det blev oplyst, at der kunne opnås skattemæssigt fradrag for stiftelsesprovisionen, hvis løbetiden på finansieringen var mindre end 24 måneder, hvorfor der blev aftalt en afvikling over 23 måneder. Han er derfor uforstående over for, at indklagede nu oplyser, at de høje omkostninger bl.a. var begrundet i den korte løbetid.

Hvis han havde kendt de faktiske omkostninger, ville han have valgt at finansiere købet via kassekreditten.

På baggrund af TV-udsendelsen formoder han, at der er tale om en såkaldt trepartsaftale, og at indklagede derfor ikke var berettiget til at tage pant i bilen. Indklagede bør derfor i hvert fald refundere omkostningerne hertil.

Ifølge TV-udsendelsen var det også muligt at få bedømt de årlige omkostninger i procent, som efter hans opfattelse er urimeligt høje.

Indklagede har anført, at de omkostninger, som klageren fremhævede i skrivelsen af 6. maj 2005, vedrører sikkerhedsstillelsen i form af ejendomsforbeholdet i bilen. Der er således ikke tale om et ulovligt pant, som indklagede er forpligtet til at refundere omkostningerne for.

Omkostningerne ved finansieringen, herunder de årlige omkostninger i procent, fremgår tydeligt af købekontrakten, som klageren accepterede med sin underskrift. Man er ikke stand til at udtale sig om, hvad forhandleren mundtligt måtte have oplyst i forbindelse med indgåelsen af købekontrakten.

Omkostningerne er isoleret set ikke urimeligt høje.

Årsagen til, at de årlige omkostninger i procent kan forekomme høje, skyldes den korte løbetid.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Ankenævnets kendelse af 9. december 2004 i sag nr. 185/2004, der vedrører et tilsvarende spørgsmål som det i denne sag foreliggende, er af pågældende klager indbragt for domstolene, idet indklagede i sagen i medfør af Ankenævnets vedtægter § 11, stk. 2, har meddelt, at man ikke ønsker at være bundet af afgørelsen. Retssagen blev i juni 2005 på baggrund af sin principielle karakter henvist til Østre Landsret.

Ankenævnet finder som følge heraf, at behandlingen af nærværende klage bør udsættes, indtil der foreligger en endelig afgørelse i den sag, der er indbragt for Østre Landsret.

Som følge heraf

Behandlingen af denne sag udsættes, indtil der foreligger en endelig afgørelse i sag nr. 185/2004, der er indbragt for Østre Landsret.