Indsigelse om manglende effektuering af salgsordre samt nedbringelse af gearing.

Sagsnummer:326/2009
Dato:23-12-2009
Ankenævn:Vibeke Rønne, Karin Duerlund, Søren Geckler, Carsten Holdum, Niels Bolt Jørgensen
Klageemne:Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Værdipapirer - ikke-effektueret ordre
Ledetekst:Indsigelse om manglende effektuering af salgsordre samt nedbringelse af gearing.
Indklagede:Jyske Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
PengeinstitutterIndledning.

Denne klage vedrører en indsigelse om manglende effektuering af salgsordre vedrørende værdipapirer samt nedbringelse af gearing på et investeringsarrangement.

Sagens omstændigheder.

Klagerne under denne sag er brødrene A og B, som er bosiddende i USA. Klagerne er kunder i Jyske Bank.

Jyske Bank har oplyst, at klager A har to værdidepoter i banken. Klager A har desuden fuldmagt til to depoter ejet af to selskaber. Klager B har et depot i banken, hvortil klager A ikke har fuldmagt. Klager A har anført at have fuldmagt til B’s depot.

Klagerne har anført, at A ultimo 2007 informerede bankens medarbejder M om, at A i en alder af 69 år trak sig tilbage fra sit erhvervsmæssige virke. A meddelte, at han ikke ønskede at geare sine investeringer eller have højrisikoinvesteringer. I stedet skulle der investeres med så lav risiko som muligt. Instruksen gjaldt begge klageres investeringer. Jyske Bank har anført, at den kundeansvarlige drøftede en nedgearing af investeringsengagementet, men A gav ikke nogen formel instruks om at nedbringe gearingen.

Klagerne har anført, at A på et tidspunkt, hvor Jyske Banks aktier lå i ca. kurs 400 kontaktede M med ordre om at sælge halvdelen af Jyske Bankaktierne i to depoter tilhørende A og B, hvis kursen faldt til 365. Hvis kursen fortsatte med falde, skulle alle aktierne sælges. M oplyste senere, at alle aktierne var solgt. Jyske Bank har anført, at det ikke fremgår, hvornår klagerne mener, at A skulle have afgivet salgsinstruks om aktierne. Med hensyn til aktier tilhørende B havde A ikke fuldmagt til at afgive sådan instruks. Af arkivmateriale fremgår det, at den kundeansvarlige den 7. november 2007 aftalte med A, at halvdelen af A’s Jyske Banks aktier i depot -618 skulle sælges, hvilket skete. Samtidig blev det aftalt, at der skulle sættes en stop/loss ordre på kurs 380 for Jyske Bank aktier beroende i depot -208. Denne ordre blev effektueret den 22. samme måned til kurs 375.

Jyske Bank har anført, at bankens kundeansvarlige i januar 2008 sendte et margin call til klager A vedrørende det ene af de selskaber, hvortil klageren har fuldmagt, med oplysning om, at et investeringslån skulle reduceres, eller værdipapirer sælges. A besvarede henvendelsen. I marts 2008 blev sendt et nyt margin call. A besvarede også denne henvendelse.

Klagerne har fremlagt en e-mail sendt den 17. oktober 2008 fra bankens medarbejder M til klager A, hvoraf fremgår:

"On the subject on the emails and phone calls, I can inform you that we will provide you with all the emails filed in your records, back to 2006, there are a lot, so I suggest that we print them and post them all to you. PLEASE CONFIRM IF I SHOULD ARRANGE THAT.

As for the phone calls, then I have been informed that they are only kept for 6 months, and in order to furnish you with a copy of the calls, we need specific dates/times to make the search in that system. We are willing to give you this, but you must provide the dates/times otherwise we can not find them."

Klagerne har under sagens behandling for ankenævnet anmodet om adgang til lyd­optagelserne af 27 telefonsamtaler mellem A og Jyske Bank. Jyske Bank har afslået klagernes anmodning.

Parternes påstande.

Klagerne har den 27. marts 2009 indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Jyske Bank tilpligtes at betale erstatning samt at udlevere lydfiler.

Jyske Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter.

Klagerne har anført, at A i slutningen af 2007 havde telefonisk kontakt med bankens medarbejder M. A gav ordre om, at der skulle investeres mere defensivt med så lav risiko som muligt. Gearingen i depoterne måtte ikke være mere end en gange værdien og måtte ikke indeholde investeringer, der havde tabt eller forventeligt ville tabe 20 % eller mere. A anmodede desuden om gennemgang af samtlige investeringer med henblik på at vurdere, hvilke papirer det kunne være hensigtsmæssigt at sælge.

M kontaktede efterfølgende A og anbefalede at sælge aktierne i Jyske Bank. A afgav instruks om salg af halvdelen af aktierne i Jyske Bank i to depoter tilhørende A og B, hvis kursen faldt til 365 samt salg af alle Jyske Bank aktier, hvis kursen fortsatte med at falde.

M bekræftede senere, at alle aktier var solgt.

På et tidspunkt i 2008 blev A bekendt med, at ikke alle A’s og B’s aktier var blevet solgt. Herefter solgte A de resterende aktier til en væsentligt lavere kurs end 365.

Ved bankens meddelelse i marts 2008 om, at der skulle stilles yderligere sikkerhed blev A chokeret og var uforstående over for, at hans instruks om gearingens størrelse ikke var blevet fulgt. A anmodede herefter M om at sælge alt i A’s og B’s depoter for at hindre yderligere tab.

For at kunne opgøre et tab er det nødvendigt, at banken udleverer lydoptagelser og/eller afskrifter fra nogle af samtalerne ført mellem A og banken i perioden 25. oktober 2007 til 17. november 2008. Bankens afslag herpå betyder, at de ikke kan bevise, hvilke instrukser A præcist afgav eller opgøre størrelsen af et tab.

Der er ikke tale om en "fishing-ekspedition" som påstået af banken. Deres interesse i at opnå adgang til lydoptagelserne overstiger væsentligt bankens interesse i ikke at udlevere optagelserne. Det er ikke en væsentlig byrde for banken at skulle kopiere 27 lydfiler og fremsende dem.

Ved e-mailen af 17. oktober 2008 gav M eksplicit tilsagn om at ville udlevere e-mails og lydoptagelser af telefonsamtaler.

Jyske Bank har anført, at der ikke ultimo 2007 blev indgået aftale med A om nedbringelse af gearingen på de omhandlede engagementer.

A’s reaktion på bankens margin calls i januar og marts 2008 dokumenterer, at der ikke blev indgået en sådan aftale.

Med hensyn til salget af Jyske Bank aktier efterkom banken A’s instruks om henholdsvis salg af halvdelen af aktierne i to depoter samt indgåelse af efterfølgende effektuering af stop/loss ordre på et tredje depot.

Først i juli 2008 anmodede A om salg af resterende Jyske Bank aktier i de af A kontrollerede depoter.

A har ofte logget sig på netbanken og kunne se såvel gearing som aktuelle beholdninger af Jyske Bank aktier. I perioden 1. november 2007-31. december 2008 har A logget sig ind et betydeligt antal gange.

Klagerens krav om udlevering af lydoptagelser er en fishing-ekspedition, hvor klageren ikke er i stand til at præcisere sin anmodning, der derfor ikke har den fornødne klarhed til, at banken har mulighed for at efterkomme den.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Ankenævnet finder, at en afgørelse af sagen ville forudsætte en bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer, som ikke kan ske for Ankenævnet, men som i givet fald må finde sted ved domstolene. Ankenævnet afviser derfor sagen i medfør af vedtægternes § 7, stk. 1.

Som følge heraf


Ankenævnet kan ikke behandle denne klage.

Klagegebyret tilbagebetales klagerne.