Spørgsmål vedrørende indfrielse af kredit i tilknytning til betalingskort. Berettigelse af overgivelse til inkasso.

Sagsnummer:358/2018
Dato:30-04-2019
Ankenævn:John Mosegaard, Inge Kramer, Peter Stig Hansen, Morten Bruun Pedersen og Jørn Ravn
Klageemne:Udlån - indfrielse
Inkasso - berettigelse af overgivelse til inkasso
Ledetekst:Spørgsmål vedrørende indfrielse af kredit i tilknytning til betalingskort. Berettigelse af overgivelse til inkasso.
Indklagede:Bank Norwegian
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Denne sag vedrører spørgsmål vedrørende indfrielse af kredit i tilknytning til betalingskort og om overgivelse til inkasso var berettiget.

Sagens omstændigheder

I 28. juni 2017 indgik klageren en aftale med Bank Norwegian om et betalingskort med en kredit på 30.000 kr. Rentesatsen var 19,99% om året. Af aftalen fremgik i øvrigt blandt andet:

”…

2. Kort beskrivelse af korttjenesten
Kreditkortet er et betalingskort, … Kortindehaveren kan disponere over kreditkortet inden for de aftalte beløbsgrænser. … Udnyttet kredit tilbagebetales i overensstemmelse med kontoudtoget/fakturaen.

8. Morarente
Såfremt den månedlige ydelse ikke betales rettidigt, tillægges særlige morarenter, jf. de Standardiserede Europæiske Forbrugerkreditoplysninger sidst i aftalen.

14. Forhåndsreservation
Hvis indkøbsstedet (sælgeren/tjenesteudbyderen) har et særligt behov for at sikre gennemførelsen af den efterfølgende betalingsregulering, kan et beløb reserveres på kortet. En sådan forhåndsreservation kræver kortindehaverens godkendelse. Typiske situationer, hvor der kan laves en forhåndsreservation, er, når kreditkortet bruges til bestilling af hotel, lejebil, internethandel m.m. Beløbet reserveres i fire dage, og reservationen slettes, når betalingen er registreret på kortet. Hvis kortindehaveren ikke har accepteret en forhåndsreservation, kan Bank Norwegian ophæve reservationen mod bekræftelse fra brugsstedet.

15. Efterbelastning
Kortindehaveren kan efterbelastes for visse krav, der er opstået i forbindelse med hotelbesøg, billeje eller lignende, hvis kortindehaveren, da tjenesten blev bestilt, eller da aftalen med indkøbsstedet blev indgået, har accepteret dette eller er blevet gjort opmærksom på Bank Norwegians ret til en sådan efterbelastning. Indkøbsstedet er forpligtet til at give/sende forhåndsinformation til kortindehaveren om efterbelastning, der ikke sker i umiddelbar tilknytning til brugen af kreditkortet.

16. Tilbagekaldelse af betalingstransaktioner
Kortindehaveren kan ikke afbryde eller tilbagekalde en betalingstransaktion, efter at kortindehaveren har givet sit samtykke til transaktionen …

18. Fakturering og betaling
Betaling af udnyttet kredit sker i overensstemmelse med nærmere aftale mellem Bank Norwegian og kortindehaveren. Vilkårene for betaling fremgår af fakturaen. Hvis betalingen ikke sker rettidigt i henhold til fakturaen, kan Bank Norwegian spærre kreditkortet. Ved forsinkelser debiteres morarenter og afgifter i overensstemmelse med den gældende prisliste.

...

Standardiserede Europæiske Forbrugerkreditoplysninger

… Renter og afdrag betales månedligt med mindst 3% af det fakturerede beløb, minimum DKK 300,-

… Ved manglende eller for sen betaling har Bank Norwegian ret til at påregne morarente med 24%. Derudover tillægges et eller flere rykkergebyrer på 100 kr. pr. stk. samt eventuelle inkasso-omkostninger. Morarenten debiteres månedsvis og bliver pålagt næstkommende forfaldsdag.

Desuden har kunden pligt til at kompensere banken for øvrige inddrivelsesomkostninger, dvs. omkostninger og provisioner, der påløber på grund af inddrivelsen af fordringen.

Hvis kreditgiveren har overdraget inddrivelsessagen til en advokat, et inkassobureau eller en anden inddrivelsesvirksomhed, indgår virksomhedens fakturering i inddrivelsesomkostningerne til kortindehaveren.

…”

Klageren anvendte kortet til blandt andet betalinger til et biludlejningsfirma, B.

Den 24. december 2017 blev der foretaget en betaling med kortet på 3.570 kr. til B.

Den 15. januar 2018 sendte banken en ”Faktura/Rykkerskrivelse” til klageren om betaling af et aktuelt minimumsbeløb på 777,52 kr. (3% af ”Totalt skyldigt beløb” på 25.917,33 kr.) og et tidligere opkrævet men ubetalt minimumsbeløb på 618,69 kr., i alt 1.396,21 kr. Banken beregnede sig et rykkergebyr på 100 kr.

Den 23. januar 2018 blev der foretaget en betaling med kortet på 3.570 kr. til B.

Den 2. februar 2018 sendte B en e-mail til klageren. Heraf fremgik blandt andet:

”…

Vi kan konstatere, at vi fortsat ikke har været i stand til at opnå den nødvendige forhåndsgodkendelse på dit kreditkort. Det betyder, at vi i øjeblikket ikke har nogen betalingssikkerhed for køretøjet, hvilket er en nødvendighed jf. vores lejebetingelser og at vi hver måned skal kunne indhente en ny forhåndsgodkendelse på dit kreditkort.

Som varslet i går, er din næste faktura nu blevet pålagt 500 kr. for forgæves forsøg på at opnå forhåndsgodkendelse.

Du bedes sørge for, at der er minimum 1,5 gang den månedlige leje til rådighed på din konto, så vi med det samme kan indhente betalingssikkerhed. Såfremt dette ikke er muligt, bedes du aflevere bilen på et [B] kontor i dag og afregne vort udestående.

…”

Den 4. februar 2018 sendte banken en rykker til klageren og beregnede sig et gebyr på 100 kr. herfor.

Den 15. februar 2018 sendte banken et ”Inkassovarsel” til klageren. Brevet indeholdt en opkrævning af 2.298,64 kr., svarende et aktuelt minimumsbeløb på 902,43 kr. (3% af ”Totalt skyldigt beløb” 30.080,96 kr.) plus de to tidligere opkrævede og fortsat ubetalte minimumsbeløb på i alt 1.396,21 kr. Forfaldsdatoen var den 1. marts 2018. Banken beregnede sig et rykkergebyr på 100 kr. Banken anførte endvidere blandt andet:

”…

I henhold til de almindelige betingelser for din kredit har Bank Norwegian ret til at bringe din kredit til betaling før tid. Trods tidligere henvendelser har vi stadig ikke modtaget tilstrækkelig betaling fra dig og har derfor pålagt et rykkergebyr jf. aftalevilkårene. Dit kort er desuden spærret for yderligere brug. Du bedes betale den totale restgæld inden for en frist på fire uger. Modtager vi ikke din indbetaling før ovennævnte forfaldsdato, vil gælden blive overdraget til vores inkassobureau til såvel udenretlig som retlig inddrivelse. Vi gør opmærksom på, at overdragelse af gælden til inkasso vil kunne medføre, at du pålægges yderligere omkostninger. Såfremt det nye minimumsbeløb betales inden betalingsfristen, vil gælden blive tilbageført til normal status, og du kan fortsætte med at afdrage på gælden hos Bank Norwegian. …

…”

Den 26. februar 2018 blev der gennemført en betaling med kortet på 4.570 kr. til B.

Den 15. marts 2018 overgav banken sagen til inkasso hos et eksternt firma, F. Banken beregnede sig i den forbindelse et inkassogebyr på 100 kr.

Den 22. marts 2018 betalte klageren minimumsbeløbene på i alt 2.298,64 kr., jf. opkrævningen af 15. februar 2018.

Den 23. marts 2018 sendte F et inkassobrev til klageren vedrørende bankens tilgodehavende. Af brevet fremgik blandt andet:

”…

… Dine fremtidige betalinger kan alene med frigørende virkning for dig derfor kun ske til [F].

Opgørelse af krav:

Opgørelse af krav:

 

 

Hovedstol pr. 16.02.2018

DKK

34.350,96

Renter fra 16.02.2018: 24,00 % p.a.

DKK

850,87

Rykkergebyrer

DKK

300,00

Inkassogebyr

DKK

100,00

Inkassosalær

DKK

2.812,50

Restgæld i alt

DKK

38.414,33

Du kan benytte vedlagte indbetalingskort til betaling af restgælden 38.414,33, inden 10 dage fra dato.

Så længe gælden ikke er betalt, tilskrives yderligere rente i henhold til renteloven.

Betaler du ikke inden 10 dage vil sagen uden yderligere varsel blive overgivet til retten.

…”

Den 26. marts 2018 blev gennemført en betaling med kortet på 10.338,94 kr. til B.

Den 27. marts 2018 sendte F en ny opkrævning til klageren, hvor kravet på baggrund af indbetalingen på 2.298,64 kr. den 22. marts 2018 var nedsat til 36.202,72 kr.

Den 30. april 2018 indsatte klageren via netbanken 30.080,96 kr. på kreditten. Banken har fremlagt en udskrift der viser, at saldoen på kreditten herved blev nedbragt fra -42.791,26 kr. til -12.710,30 kr. (-42.791,26 kr. + 30.080,96 kr. = -12.710,30 kr.).

Det var klagerens opfattelse, at kreditten var indfriet med betalingerne henholdsvis den 22. marts 2018 og den 30. april 2018 på i alt 32.379,60 kr. (2.298,64 kr. + 30.080,96 kr.).

Banken fastholdt et resttilgodehavende på 12.710,30 kr. plus renter og inkassoomkostninger. I en e-mail af 11. juli 2018 til klageren forklarede banken, at de 12.710,30 kr. svarede til det skyldige beløb pr. den 15. februar 2018 på 30.080,96 kr. med tillæg af betalingerne til B på henholdsvis 4.750 kr. og 10.338,94 kr. samt inkassogebyret på 100 kr., i alt 45.089,90 kr., og med fradrag af klagerens indbetalinger på henholdsvis 2.298,64 kr. og 30.080,96 kr.

Parternes påstande

Den 9. november 2018 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Bank Norwegian skal anerkende, at hans gæld til banken er indfriet og frafalde sit krav mod ham, subsidiært skal banken frafalde alle påløbne renter og gebyrer efter indbetalingen på 30.080,96 kr.

 Bank Norwegian har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at han benyttede kortet til blandt andet leasing af bil hos B.

I første omgang overså han indbetalingskortene fra banken men betalte dem, da han ved en lejlighed opdagede, at han ikke kunne bruge kortet. Han loggede sig ind på sin konto og så, at han havde brugt al sin kredit, hvorefter han betalte det fulde skyldige beløb.

På daværende tidspunkt var han ikke bekendt med, at – der trods beskeden fra B om, at B ikke kunne reservere på kortet, og beskeden fra banken om, at kortet var spærret for yderligere brug – var sket yderligere betalinger til B. Han ventede på en afklaring vedrørende disse betalinger og regnede med, at kreditten hos banken var ude af verden.

Han havde ikke fået meddelelse om, at banken havde overgivet sagen til inkasso. Banken sendte trussel/varsel om inkasso, og herefter betalte han det beløb, der var i minus på kontoen. Det var derfor uberettiget, at der blev indledt en inkassosag, og han klagede over dette til både banken og inkassofirmaet.

Kontoen så aktiv ud, og intet sted kunne han se, at den er spærret eller overgået til inkasso. Han var en travl mand og bemærkede derfor ikke inkassogebyret på 100 kr.

I maj 2018 modtog han henvendelser fra inkassofirmaet, med rykkere og betalingskrav, som var uberettigede, idet han havde betalt sin gæld fuldt ud.

Banken har trods gentagne opfordringer ikke været i stand til at fremlægge kontoudskrifter, der viser saldooplysninger.

Hos inkassofirmaet steg gælden til urimelige højder på trods af hans indsigelser.

B trak 500 kr. hver gang, det ikke var muligt at reservere næste måneds beløb på kontoen. Dette ville han gerne have ”taget med ” B, hvilket han imidlertid blev afskåret fra, da beløbene bare blev betalt via kortet, selvom banken havde meddelt, at kortet var spærret.

Banken må selv bære ansvaret for, at der blev hævet på kortet efter at den havde givet ham meddelelse om, at det var spærret. Banken bør frafalde samtlige påløbne renter og gebyrer efter indbetalingen på 30.080,96 kr.

Han har ikke klaget til B, da han som lægmænd ikke kan se, hvordan B skulle kunne have gjort noget ulovligt. B har blot hævet penge fra et lukket kort.

Bank Norwegian har anført, at banken ikke er forpligtet til at frafalde sit tilgodehavende.

Klageren blev informeret om gælden af både banken og inkassofirmaet.

Efter at engagementet blev overgivet til inkasso, sendte B en transaktion vedrørende tidligere leje af bil. Klageren kontaktede banken om transaktionen, fordi kortet var spærret. Transaktionen blev føjet til det krav, som allerede var oversendt til inkasso.

Banken forklarede klageren, at det uanset spærringen var mulig at gennemføre transaktioner, der var bestilt og autoriseret i systemet tidligere. Klageren er flere gange blevet informeret om muligheden for ”efterbelastning”, jf. kreditaftalen punkt 15.

På baggrund af klagerens manglende betaling var banken berettiget til morarenter, jf. punkt 3 i kreditaftalen.

Betalingsloven §101 er ikke relevant i nærværende sag, da klageren ikke har gjort gældende, at B ikke var berettiget til at gennemføre transaktionerne.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren havde et betalingskort med en kredit på 30.000 kr. hos Bank Norwegian. Klageren anvendte kortet til blandt andet betaling af billeje hos B.

Hver måned skulle klageren til banken betale et minimumsbeløb svarende til 3% af gælden på kreditten. Minimumsbeløbene for december 2017 og januar 2018 blev ikke betalt af klageren. I forbindelse med opkrævningen for januar 2018 rykkede banken for decemberbetalingen. Banken rykkede på ny den 4. februar 2018.

Den 15. februar 2018 sendte banken et inkassovarsel til klageren.

Klageren betalte ikke minimumsbeløbene, som udgjorde i alt 2.298,64 kr., inden for betalingsfristen, som ifølge inkassovarslet var den 1. marts 2018. Klageren betalte heller ikke det fulde skyldige beløb, som udgjorde 30.080,896 kr., inden for betalingsfristen, som ifølge inkassovarslet var fire uger. Ankenævnet finder, at banken herefter var berettiget til som sket at overgive engagementet til inkasso den 15. marts 2018 hos et eksternt inkassofirma.

Ankenævnet finder ikke grundlag for at tilsidesætte rentesatsen på 19,99 % på kreditten og morarentesatsen på 24 % ifølge kreditaftalen.

Klageren har anført, at han ikke har klaget til B, da han ikke kan se, at B har gjort noget ulovligt. Ankenævnet lægger herefter til grund, at transaktionerne den 26. februar 2018 og den 26. marts 2018 på henholdsvis 4.570 kr. og 10.338,94 kr., som var iværksat af B, ikke væsentligt oversteg, hvad der var aftalt mellem parterne. Det kan herefter ikke i medfør af lov om betalinger §101 pålægges banken at tilbageføre de pågældende betalinger.

Ankenævnet finder heller ikke, at banken på andet grundlag var forpligtet til at godtgøre klageren betalingerne. Dette gælder uanset, at banken i inkassovarslet meddelte klageren, at kortet var spærret, og uanset det af klageren anførte om, at han ikke modtog inkassobrevene af henholdsvis 23. og 27. marts 2018 fra inkassofirmaet før i maj 2018, hvor han havde betalt både opkrævningen på 2.298,64 kr. og beløbet på 30.080,896 kr., samt uanset det af klageren anførte om, at det på betalingstidspunkterne ikke fremgik af netbanken, at han havde yderligere gæld til banken.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.