Indsigelse mod opkrævning af negativ indlånsrente på fælleskonti

Sagsnummer:253/2021
Dato:20-12-2021
Ankenævn:Bo Østergaard, Jesper Claus Christensen, Karin Duerlund, Morten Bruun Pedersen og Anna Marie Schou Ringive.
Klageemne:Rente - indlån
Ledetekst:Indsigelse mod opkrævning af negativ indlånsrente på fælleskonti
Indklagede:Danske Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører indsigelse mod opkrævning af negativ indlånsrente på fælleskonti.

Sagens omstændigheder

Klageren og hans ægtefælle, H, der var bosiddende i Saudi Arabien, var kunder i Danske Bank, hvor de havde individuelle konti og fælleskonti.

I februar 2020 indførte banken negative renter for privatkunder med virkning fra 1. juni 2020. Banken har oplyst, at klageren blev varslet herom ved et direkte brev den 20. februar 2020. Banken har endvidere oplyst, at ændringen vedrørende negative renter skete af indtjeningsmæssige årsager i henhold til punkt 6, II B i bankens Almindelige forretningsbetingelser – forbrugere, hvorefter banken som udgangspunkt med en måneds varsel kan sætte de variable rentesatser på indlån ned, hvis ændringen blandt andet skyldes indtjeningsmæssige forhold.

I juli 2020 solgte klageren sit hus i Danmark med et kontant provenu på ca. 3,5 mio. kr. Banken har oplyst, at den i forbindelse med salget oplyste klageren om følgende:

”… personer som har NemKonto i banken, kan have 1,5 millioner stående på konti i eget cpr.nr. samt kr. 750.000 på en fælles ejet konto inden vi beregner rente.”

Efter frigivelse af købesummen blev der overført to beløb på hver 1.500.000 kr. til klagerens og H’s individuelle konti. En fælleskonto, der samtidig var klagerens Nemkonto, havde herefter en saldo på under 700.000 kr.

I november 2020 nedsatte banken med virkning fra den 1. januar 2021 beløbsgrænserne for negative renter af indtjeningsmæssige årsager. Banken sendte den 16. november 2020 et varslingsbrev til klageren herom. Af brevet fremgik blandt andet:

”…

  • Du betaler negativ rente af dine samlede indeståender over 250.000 kr. - hvis du har din NemKonto hos os.
  • Du betaler negativ rente af dine samlede indeståender over 50.000 kr. - hvis du ikke har din NemKonto hos os.
  • På de konti, du har sammen med en eller flere andre personer, gælder der en separat beløbsgrænse på 50.000 kr., før I betaler negativ indlånsrente. Det gælder, uanset om der er knyttet en NemKonto til de fælles konti. …”

I december 2020 købte klageren en ejendom i Danmark kontant. Den 14. december 2020 havde klageren og hans rådgiver i banken en korrespondance i netbank om overførsler i forbindelse med købet. Indeståender på parrets individuelle konti skulle samles på en fælleskonto (fælleskontoen), hvorfra de skulle overføres til en deponeringskonto. Banken har oplyst, at rådgiveren anførte, at overførslerne ville blive lavet med valør samme dag, hvortil klageren svarede: ”Bare jeg slipper for negative renter, så er jeg glad”, og at rådgiveren herefter svarede: ”jeg gør det bedste for netop at undgå det”.

Den 14. december 2020 overførte banken to gange 1.500.000 kr. fra klagerens og H’s individuelle konti til fælleskontoen, hvorfra der med valør samme dag blev overført 3.600.000 kr. til deponeringskontoen. Fælleskontoen havde herefter en saldo på ca. 72.000 kr. Den 16. december 2020 overførte klageren to beløb på henholdsvis 634.000 kr. og 837.000 kr. fra en konto i pengeinstituttet P til fælleskontoen, hvorfra der med valør samme dag blev overført 1.295.000 kr. til deponeringskontoen som restdeponering. Saldoen på fælleskontoen var derefter ca. 268.000 kr.

Den 31. marts 2021 blev klageren opkrævet 400 kr. i negative renter på sine fælleskonti i banken, da indeståendet på disse oversteg 50.000 kr. I midten af april 2021 nedbragte klageren indeståendet på fælleskontoen.

Parternes påstande

Den 25. maj 2021 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Danske Bank skal tilbagebetale opkrævede negative renter på 400 kr.

Danske Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har blandt andet anført, at banken har givet vildledende og fejlagtige oplysninger om negativ rente.

Han nægter principielt at betale negative renter, som han finder naturstridigt.

Den 14. december 2020 forvissede hans rådgiver ham om, at rådgiveren ville gøre alt for at undgå, at han skulle betale negative renter. I en telefonsamtale blev han forvisset om, at han ikke skulle betale negative renter af indestående over 250.000 kr., så længe han havde Nemkonto i banken. Han gik derefter ud fra, at han kunne lade 250.000 kr. stå på Nemkontoen uden negativ rente. Alligevel viste det sig, at der den 1. april 2021 blev trukket negativ rente af alt over 50.000 kr., da Nemkontoen var en fælleskonto.

Banken henviste til punkt tre i sit brev om negative renter for fælleskonti. Punktet er kryptisk og ulogisk formuleret. Grænsen for negative renter er mindre for fælleskonti. Det er helt ulogisk, at grænsen for negative renter sænkes og ikke hæves for konti med flere ejere.

Der må være grænser for, hvor kompliceret man kan gøre det for privatkunder at forstå bankens gebyrpolitik. Banken henviste til, at den kunne komme til at bryde persondatalovgivningen og lov om finansiel virksomhed, hvis grænsen var fælles for alle slags konti, da en medkontohaver i så fald ville kunne regne ud, hvor mange penge den anden medkontohaver havde på egne konti. Det er så indviklet, at det fører til misforståelser i bankrådgivernes telefonsamtaler med kunder. Banken efterlever ikke almindelige forpligtelser om sober forretningsførelse.

Som bosiddende i udlandet er han blevet behandlet som småkriminel af banken. I forbindelse med hushandelen var det nødvendigt at inddrage banken. Flere transaktioner gik ikke efter planen. For eksempel indefrøs banken hans aktiver, da han ikke havde reageret på en anmodning om genbekræftelse af sine bopælsoplysninger, da han ikke så ofte ser sin e-boks som bosiddende i udlandet.

Danske Bank har anført, at klageren fik udleveret og accepterede bankens Almindelige forretningsbetingelser, hvoraf det fremgik, at rentesatsen på kontoen var variabel. Forretningsbetingelserne gav mulighed for at indføre negative renter på indlånskonti med en måneds varsel, herunder hvis ændringen skyldes indtjeningsmæssige forhold.

Finanstilsynet tilkendegav i sit notat ”Negative renter på indlånskonti” af 3. februar 2020, at danske pengeinstitutter er berettiget til at opkræve negative renter på deres indlånskonti, hvis aftalegrundlaget med kunderne ikke er til hinder herfor. Der er ikke indgået aftale med klageren, som begrænser bankens mulighed for at tilskrive negative renter.

Banken var berettiget til at indføre forskellige beløbsgrænser for egne konti og fælleskonti.

Det var klagerens eget ansvar at sørge for overførsel af overskydende midler fra fælleskontoen efter ejendomshandlen i december 2020. Banken havde ikke uden specifik instruks fra klageren pligt til at gøre dette.

Rådgiveren hverken kunne garantere eller garanterede, at klageren ikke kom til at betale negative renter af indestående op til 250.000 kr., så længe klageren havde en Nemkonto i banken. Klageren har ikke dokumenteret dette. Klageren kunne ikke på andet grundlag have en berettiget forventning om, at banken ikke ville opkræve negative renter på hans fælleskonti med et indestående på over 50.000 kr.

Bankens indførsel af negative renter, herunder beløbsgrænser og øvrige vilkår herfor, blev individuelt kommunikeret til klageren og var tilstrækkeligt klare og begrundede. Klageren modtog individuelle varslingsbreve af 20. februar 2020 og 16. november 2020 i sin e-Boks. Det var klagerens eget ansvar at læse bankens varslingsbreve og forholde sig til, hvordan hans indestående fordeler sig på egne konti og fælles konti. Klagerens eventuelle misforståelse af brevene kan ikke tilskrives banken. Klagerens adfærd ved salg og køb af ejendom i juni 2020 og december 2020 viser, at han forstod varslingsbrevene.

Klageren fik spærret sine konti i november 2020 af bankens hvidvask team. Klageren modtog breve herom i e-boks den 24. og 30. september samt den 25. november 2020. Det er herudover ikke klart for banken, hvilke andre transaktioner klageren henviser til. Under alle omstændigheder anser banken dem ikke for omfattet af klagen.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren og hans ægtefælle var kunder i Danske Bank, hvor de havde individuelle konti og fælleskonti.

I februar 2020 indførte banken negative indlånsrenter for privatkunder med virkning fra 1. juni 2020 af indtjeningsmæssige årsager. Banken sendte et varslingsbrev til klageren herom den 20. februar 2020. I november 2020 nedsatte banken med virkning fra den 1. januar 2021 beløbsgrænserne for negative renter af indtjeningsmæssige årsager. I den forbindelse blev beløbsgrænsen for fælleskonti nedsat til 50.000 kr., uanset om der var knyttet en Nemkonto til de fælles konti. Banken sendte et varslingsbrev til klageren herom den 16. november 2020. Den 31. marts 2021 blev klageren opkrævet 400 kr. i negative renter på sine fælleskonti i banken, da indeståendet på disse oversteg 50.000 kr.

Ankenævnet lægger til grund, at banken ifølge sine almindelige forretningsbetingelser kunne nedsætte indlånsrenten med en måneds varsel af indtjeningsmæssige årsager. Ankenævnet finder, at banken derved havde hjemmel til at indføre negativ indlånsrente og til at nedsætte beløbsgrænserne herfor som sket. Ankenævnet lægger til grund, at ændringerne skete med de varsler, der følger af bankens almindelige forretningsbetingelser, og at klageren blev varslet om ændringerne ved individuelle breve.

Ankenævnet finder ikke, at klageren har dokumenteret, at banken havde givet ham tilsagn om, at han ikke ville blive opkrævet negative renter.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.