Betalingsservice, undladelse af betaling af arbejdsløshedskassekkontingent.

Sagsnummer:421/1991
Dato:22-05-1992
Ankenævn:Frank Poulsen, Niels Bolt Jørgensen, Niels Busk, Peter Stig Hansen, Lars Pedersen
Klageemne:Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Ledetekst:Betalingsservice, undladelse af betaling af arbejdsløshedskassekkontingent.
Indklagede:
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Den 12. marts 1991 fremsendte klagerens arbejdsløshedskasse en rykkerskrivelse til klageren, der var i restance med kontingent fra 15. december 1990 til 15. februar 1991. I skrivelsen oplyste arbejdsløshedskassen klageren om, at han ville blive slettet, såfremt betaling ikke fandt sted senest den 2. april 1991.

Den 4. april 1991 betalte indklagedes Slagelse afdeling, der var kontoførende afdeling for klageren, kontingentet. Klageren blev herefter den 8. april 1991 slettet som medlem af arbejdsløshedskassen.

Ved skrivelse af 17. maj 1991 bekræftede indklagedes Slagelse afdeling overfor arbejdsløshedskassen, at kontingent for april og maj måned var betalt, men at kvitteringen desværre var bortkommet, hvorfor man i stedet havde udfærdiget en bekræftelse.

Klageren indbragte arbejdsløshedskassens afgørelse for direktoratet for arbejdsløshedsforsikring, som den 29. juli 1991 stadfæstede eksklusionen. Det fremgår, at klageren overfor direktoratet har anført, at han har været sit ansvar for rettidig betaling af kontingentet bevidst ved at anmode indklagede om at betale kontingentet over sin budgetkonto. Klageren har endvidere oplyst, at han afleverede girokortet onsdag den 27. marts 1991, onsdagen før skærtorsdag, og specielt gjorde indklagede opmærksom på betalingsfristen den 2. april.

Klagen er genindmeldt den 25. april 1991, og ville have været dagpengeberettiget fra 25. april 1992. Klageren har været ledig siden den 23. august 1991.

Klageren har indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at godtgøre ham det tab han har lidt, ved tabet af dagpengeretten, der udgør 2.502 kr. om ugen.

Indklagede har nedlagt påstand om afvisning.

Indklagede har efter, at sagen er indbragt for Ankenævnet, opfordret klageren til at dokumentere, at han har lidt det påståede tab samt at dokumentere, at han har benyttet sig af muligheden for at indbringe afgørelsen truffet af direktoratet for arbejdsløshedsforsikring for arbejdsmarkedets ankenævn.

Klageren har trods opfordring ikke efterkommet denne anmodning fra indklagede.

Klageren har anført, at det forhold, at han har mistet dagpengeretten betyder, at han mister 2.502 kr. om ugen, indtil dagpengeretten genvindes, eller han kommer i arbejde igen, hvorfor han forventer at indklagede holder ham skadesløs.

Indklagede har anført, at indklagedes ekspederende medarbejder ikke erindrer, at klageren indfandt sig i afdelingen den 27. marts 1991, men formoder at klageren først indfandt sig den 4. april 1991, eftersom betaling fandt sted samme dato. Indklagede havde således den 27. marts og 4. april 1991 udvidet åbningstid, og klageren havde kun mulighed for at komme i indklagedes afdeling en dag med udvidet åbningstid, hvorfor det har formodningen for sig, at ekspeditionen af det indleverede girokort fandt sted samme dag som indleveringen nemlig den 4. april 1991, og formodningen imod sig at girokortet har henligget 7 dage efter den 27. marts 1991 til den 4. april 1991, før end betaling fandt sted. Klagerens budgetkonto i afdelingen er tilknyttet PBS, men betaling af klagerens arbejdsløshedskassekontingent sker ikke via PBS, og der foreligger heller ikke anden aftale om, at indklagede skal forestå betalingen af klagerens fagforeningskontingent. Klageren forestår således selv betalingen heraf. Klageren har ikke tidligere betalt fagforeningskontingent gennem indklagede, og den aktuelle betaling vedrører kontingentet for perioden 5. december 1990 til 15. februar 1991, som klageren i rykkerskrivelse af 12. marts 1991 fra arbejdsløshedskassen blev gjort bekendt med, at han var i restance med. Da der er usikkerhed om sagens faktum, bør sagen afvises, da den er uegnet til behandling i nævnet.

Ankenævnets bemærkninger:

Indklagede har anført, at klageren henvendte sig i afdelingen den 4. april 1991 og anmodede indklagede om at betale kontingentet til arbejdsløshedskassen. Klageren har anført, at han indfandt sig i afdelingen den 27. marts 1991 og anmodede indklagede om at betale kontingentet inden betalingsfristens udløb. En stillingtagen til dette spørgsmål findes at ville forudsætte en bevisførelse herunder i form af parts- og vidneforklaringer, som ikke kan finde sted for Ankenævnet, men som i givet fald må finde sted for domstolene. Ankenævnet afviser derfor sagen i medfør af vedtægternes § 7, stk. 1.

Som følge heraf

Ankenævnet kan ikke behandle denne klage. Klagegebyret tilbagebetales klageren.