Indsigelse mod indførelse af nyt kundegebyr i bankens fordelsprogram.

Sagsnummer:306/2022
Dato:23-02-2023
Ankenævn:Henrik Waaben, Christina B. Konge, George Wenning, Jacob Ruben Hansen, Anna Marie Schou Ringive
Klageemne:Indlån - øvrige spørgsmål
Gebyr - øvrige spørgsmål
Ledetekst:Indsigelse mod indførelse af nyt kundegebyr i bankens fordelsprogram.
Indklagede:Sydbank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører indsigelse mod indførelse af nyt kundegebyr i bankens fordelsprogram.

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i Sydbank.

Ved et brev til klageren i april 2015 meddelte banken, at klageren var kommet med i bankens nye fordelsprogram, Sydbank Favorit, at klageren i den forbindelse fik mulighed for at vælge tre fordele efter eget valg, og at klageren derudover ville opnå nogle faste fordele.

Ved et brev til klageren af 15. december 2020 meddelte banken, at den af forretningsmæssige årsager med virkning fra den 1. april 2021 havde valgt at indføre et kundegebyr på 50 kr. om måneden for de af bankens favoritkunder, hvis samlede økonomi med banken var mindre end 300.000 kr.

Klageren blev med virkning fra den 1. april 2021 opkrævet det pågældende gebyr. I en besked til banken af 1. juni 2022 anførte klageren:

”Hvornår holder I op med at trække for ydelse som jeg … rigtig længe hverken har glæde af og har opsagt”

Banken svarede samme dag, at de 50 kr. om måneden, som klageren betalte, dækkede over klagerens adgang til kort, konti, netbank og kundeservice, og at klageren kunne blive opjusteret til ”Favorit 5” og få rabat, hvis hans samlede økonomi med banken var større end 300.000 kr. Klageren svarede samme dag:

”Beløbet er betegnet favorit gebyr og i har tidligere meddelt at det bortfalder med udgangen af april efter jeg har opsagt favoritaftalen. Et generelt gebyr for noget som normalt er gratis vil jeg ikke betale”

Banken svarede den 2. juni 2022:

”Jeg kan ikke se at der har været dialog om at det bortfalder. Jeg kan dog se at du er oplyst om at det er indført i april sidste år.

Gebyret frafaldes hvis dit kundeforhold løbende er over samlet værdi på 300.000kr eller hvis du i stedet måtte være Basis kunde. Bemærk dog at basiskunder ikke kan have mere end 1 konto, ikke kan have kreditter/lån eller kreditkort mv. Prisen for basiskunder er 35kr/md for 1 konto med adgang til et MasterCard samt betalingsservice …”

Banken har fremlagt sine Almindelige forretningsbetingelser - privatkunder pr. 1. november 2020. Af pkt. 23.4 fremgik, at kundeprogrammet Favorit indeholdt nogle faste fordele samt nogle valgfrie fordele, som kunden kunne tilvælge. Endvidere fremgik følgende vedrørende ændrede/nye gebyrer:

”… Banken kan forhøje gebyrer, som du løbende betaler i vedvarende kontraktforhold, med 3 måneders varsel, hvis

7.3. banken af forretnings- eller indtjeningsmæssige grunde ændrer sin generelle gebyrstruktur og prisfastsættelse, …

… I vedvarende kontraktforhold kan banken med 3 måneders varsel indføre gebyr for serviceydelser, som vi ikke tidligere har beregnet gebyr for. Det kan være af forretnings- eller indtjeningsmæssige grunde, herunder ved ændrede omkostninger for banken, ved nye eller ændrede skatter og afgifter eller for at opnå en mere hensigtsmæssig anvendelse af bankens ressourcer eller kapacitet. …”

Banken har endvidere fremlagt uddrag fra sin hjemmeside med oplysning om bankens kundeprogrammer Favorit og Basis. Oplysningerne om Favorit kundeprogrammet indeholder en oversigt over valgfrie fordele, som kunden kan vælge tre af. Af oplysningerne om Basis kundeprogrammet fremgår, at bankens gebyr udgør 15 kr. pr. måned for en basal indlånskonto, der giver mulighed for netbank/mobilbank, hævning i bankens automater og debetkort med saldokontrol og 35 kr. pr. måned for en basal betalingskonto, der yderligere giver mulighed for betalingsservice og faste overførsler.

Banken har oplyst, at klageren i slutningen af juni 2022 valgte tre fordele, der trådte i kraft den 1. august 2022. Af en udskrift fra bankens system fremgår, at klageren valgte fordelene rabat på betalingskort (MasterCard eller Visa/dankort), rabat på hævninger og gratis valutaveksling.

Parternes påstande

Den 9. august 2022 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Sydbank skal anerkende, at han ikke skal betale det såkaldte favoritaftalegebyr og have refunderet de betalte ekstragebyrer.

Sydbank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at han opsagde sine favoritaftaler i 2021 for at undgå unødige gebyrer.

Da han havde opsagt sine favoritaftaler, skulle han yderligere betale gebyrer til kreditkort og valutaveksling.

Da han stadig betalte gebyrer, meddelte banken, at der ikke var tale om en favoritaftale men et almindeligt kontogebyr.

Banken meddelte, at den ikke ville eftergive de ekstra gebyrer og ikke kendte til opsagte favoritaftaler.

Det er falsk markedsføring at angive et kontogebyr som favoritaftale.

Banken skriver intet om, at han opsagde favoritaftalerne i november 2021 uden virkning for gebyrerne, udover at han måtte betale ekstragebyr for MasterCard. Der må foreligge korrespondance om favoritaftalen. Banken skriver alene, at han har tilsluttet sig favoritaftalerne (da han jo alligevel skulle betale), som trådte i kraft 1. august 2022.

Sydbank har anført, at bankens varsling skete i overensstemmelse med bankens Almindelige forretningsbetingelser pkt. 7, hvorefter banken med tre måneders varsel kan indføre gebyr for serviceydelser.

Banken har ingen oplysninger om klagerens opsigelse, jf. også bankens meddelelse af 2. juni 2022 til klageren, hvor en medarbejder i banken anførte, at ”Jeg kan ikke se at der har været dialog om at det bortfalder. Jeg kan dog se at du er oplyst om at det er indført i april sidste år.”

Banken har rådgivet klageren om alternativ mulighed for basal konto.

Klageren er velkommen til at kontakte banken, hvis han ønsker en basal konto i stedet. I så fald vil kundegebyret ikke blive opkrævet hos klageren, men klageren vil heller ikke have adgang til de faste og valgte fordele i Sydbank Favorit.

Såvel bankens Favoritkonti som bankens basale konti kan anvendes som Nemkonto, men banken er ikke forpligtet til at give kunderne en gebyrfri konto, som kunden kan anvende som Nemkonto.

Bankens basiskonti lever op til bankens forpligtelser i henhold til henholdsvis § 15 i god skik bekendtgørelsen og lov om betalingskonti.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren var kunde i Sydbank. Ved et brev til klageren i april 2015 meddelte banken, at klageren var kommet med i bankens nye fordelsprogram, Sydbank Favorit, og at klageren i den forbindelse fik mulighed for at vælge tre fordele efter eget valg, og at klageren derudover ville opnå nogle faste fordele.

Ved et brev til klageren af 15. december 2020 meddelte banken, at den af forretningsmæssige årsager med virkning fra den 1. april 2021 havde indført et kundegebyr på 50 kr. om måneden for de af bankens favoritkunder, hvis samlede økonomi med banken var mindre end 300.000 kr. Klageren blev herefter fra den 1. april 2021 opkrævet det pågældende gebyr. Pr. den 1. august 2022 valgte klageren tre fordele via fordelsprogrammet Sydbank Favorit.

Ankenævnet finder ikke, at klageren har godtgjort, at han havde opsagt sit medlemskab af bankens fordelsprogram, Sydbank Favorit.

Banken var i henhold til sine forretningsbetingelser berettiget til at indføre gebyret som sket, og Ankenævnet finder i øvrigt, at varslet på tre måneder var rimeligt. Ankenævnet finder ikke grundlag for at tilsidesætte gebyret som urimeligt.

Ankenævnet finder endvidere, at banken har givet klageren den fornødne rådgivning om muligheden for alternativt at vælge en basal indlånskonto, jf. § 15 i bekendtgørelse nr. 330 af 7. april 2016 om god skik for finansielle virksomheder eller en basal betalingskonto, jf. lovbekendtgørelse nr. 407 af 29. marts 2022 om betalingskonti.  

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.