Validering.

Sagsnummer:101/1989
Dato:09-06-1989
Ankenævn:Frank Poulsen, Niels Bolt Jørgensen, Peter Møgelvang-Hansen, Per Overbeck, Lars Pedersen
Klageemne:V - Validering
Ledetekst:Validering.
Indklagede:
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Ved skrivelse af 10. januar 1989 til klageren besvarede indklagedes Maribo afdeling en skrivelse fra klageren af 6. januar 1989, hvori hun havde rejst spørgsmål om refusion af rente vedrørende to checks, som figurerede på det kontoudtog, hun havde modtaget. Det anførtes vedrørende den ene check, at denne var bogført hos indklagede den 28. december 1988, men af klageren anført som udstedt den 29. december 1988, hvilken udstedelsesdato afdelingen stillede sig "noget tvivlende overfor". Afdelingen kunne derfor ikke imødekomme klagerens anmodning om renterefusion. Klageren har herefter indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at ændre den skete validering af den omhandlede check.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Klageren har til støtte for den nedlagte påstand gjort gældende, at indklagede har savnet hjemmel til at validere checken på et tidspunkt, der ligger forud for den angivne checkudstedelsesdato.

Indklagede har til støtte for den nedlagte frifindelsespåstand gjort gældende, at man har benyttet banksektorens standardvalideringsregler.

Den pågældende check angiver sig som udstedt af klageren den 29. december 1988, men er på bagsiden stemplet endosseret til Nationalbanken den 27. december 1988, altså to dage før den angivne udstedelsesdato.

Ankenævnets bemærkninger:

Allerede fordi den på checken angivne udstedelsesdato ligger efter den registrerede bogføringsdato har indklagede ikke som af klageren hævdet været forpligtet til at validere checken den angivne udstedelsesdato eller senere.

Som følge heraf

Den indgivne klage tages ikke til følge.