Indsigelse om misbrug af betalingskort begrundet i trussel om vold.

Sagsnummer:406/2021
Dato:16-06-2022
Ankenævn:Bo Østergaard, Karin Sønderbæk, Jesper Claus Christensen, Jacob Ruben Hansen og Kim Korup Eriksen
Klageemne:Betalingstjenester - ubegrænset hæftelse
Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Ledetekst:Indsigelse om misbrug af betalingskort begrundet i trussel om vold.
Indklagede:Ringkjøbing Landbobank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Denne sag vedrører indsigelse om misbrug af betalingskort begrundet i trussel om vold.

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i Ringkjøbing Landbobank, hvor han havde en såkaldt Fakkelkonto og en budgetkonto. Til hver konto var der knyttet et Mastercard Debit, henholdsvis kortnummer -470 og kortnummer -479.

Den 24. august 2021 udfyldte og underskrev klageren to indsigelsesblanketter, hvor han på tro og love gjorde indsigelse mod to transaktioner på hver 1.000 kroner og én transaktion på 2.000 kroner med kort -470 og to transaktioner på hver 500 kroner med kort -479. Af indsigelsesblanketterne fremgik blandt andet:

”…

Du skal nu angive årsager til, at du gør indsigelse for alle transaktioner.
Please select the correct option

Der opstod en fejl, da jeg forsøgte at hæve penge

Hvilket beløb modtog du?
Please specify the amount you received

Ingen udbetaling

Beskriv hvad der skete
Describe what happened

På vej hjem fra en bytur går jeg gennem Istedgade. Jeg møder to afrikanske prostituerede. Vi aftalte, at have sex for 1000kr. Vi kunne have sex i en kælderskakt. Jeg fik oralsex. Efter ikke så lang tid ville de have deres penge, men dem havde de stjålet fra min bukselomme. Da jeg sagde til dem, at de havde stjålet mine penge blev de meget sure og aggressive og de begyndte at true mig. De sagde også, om jeg virkelig troede, at man kunne have sex med to kvinder for 1000kr. De var meget mere værd. De krævede flere penge end aftalt, ellers ville de ringe til en mand, der ville komme og tæske mig. Af flere omgange truede de mig til at hæve 5000 kr.

…”

Nets har i en mail af 4. april 2022 til banken oplyst, at svarene i felterne med overskrifterne ”Du skal nu angive årsager til, at du gør indsigelse for alle transaktioner” og ”Hvilket beløb modtog du?” fremkom ved, at klageren valgte fortrykte tekster, mens svaret i feltet med overskriften ”Beskriv hvad der skete” var klagerens egen forklaring. Nets oplyste videre, at sagen blev behandlet ud fra klagerens forklaring i indsigelsesblanketten.

De fem transaktioner, som klageren gjorde indsigelse mod, var sket i samme hæveautomat natten til den 22. august 2021 ved aflæsning af kortene og indtastning af pinkode. Banken har oplyst, at transaktionerne var korrekt registreret og bogført, og at de har ikke været ramt af tekniske svigt eller andre fejl.

Banken har fremlagt en oversigt over transaktioner med klagerens kort og via mobilbank natten til den 22. august 2021. Af oversigten fremgår blandt andet:

22.08.2021 klokken

Kort

Beløb DKK

Status

Autorisation

03.12

-470

1.000

Gennemført

Chip og pinkode

03.13

-470

1.000

Gennemført

Chip og pinkode

04.15

-470

2.000

Gennemført

Chip og pinkode

04.17

-470

1.000

Ikke gennemført – forkert pinkode

Chip og pinkode

04.17

-470

1.000

Gennemført

Chip og pinkode

04.21

-470

1.400

Ikke gennemført – over limit

Chip og pinkode

04.21

-470

1.000

Gennemført

Chip og pinkode

04.40

-470

500

Ikke gennemført – over limit

Chip og pinkode

04.40

-470

500

Ikke gennemført – over limit

Chip og pinkode

04.41

-470

600

Ikke gennemført – over limit

Chip og pinkode

04.41

-470

600

Ikke gennemført – over limit

Chip og pinkode

04.41

-470

400

Ikke gennemført – over limit

Chip og pinkode

04.42

-

500

Gennemført

Mobilbankoverførsel mellem egne konti

04.43

-479

1.400

Ikke gennemført–manglende dækning

Chip og pinkode

04.43

-479

500

Gennemført

Chip og pinkode

04.51

-470

1.400

Ikke gennemført – over limit

Chip og pinkode

04.54

-

500

Gennemført

Mobilbankoverførsel mellem egne konti

04.54

-479

500

Gennemført

Chip og pinkode

05.21

-470

1.300

Ikke gennemført – over limit

Chip og pinkode

05.22

-470

1.300

Ikke gennemført – over limit

Chip og pinkode

05.22

-

1.300

Gennemført

Mobilbankoverførsel mellem egne konti

05.23

-479

1.300

Gennemført

Chip og pinkode

Transaktionerne, der er anført med fed skrift, er de gennemførte transaktioner, som klageren gjorde indsigelse mod.

Banken afviste at godtgøre klageren transaktionerne på i alt 5.000 kroner.

Klageren har oplyst, at hans indsigelse i første omgang blev afvist med følgende besked:

"Indsigelsessager som den du har oprettet er meget komplekse og det er meget svært at have en sag. For at Nets kan behandle din indsigelsessag som en sag, hvor der er tale om trussel, skal der være en situation hvor du er blevet truet med kniv, dolk eller et våben af en slags og hvor du er blevet truet på dit liv, eller er blevet forhindret i at forlade det rum du har befundet dig i ved truslen.

Desuden skal du kunne dokumentere at der er tale om en trussel af den beskrevne karakter.

Da dette ikke er tilfældet i din situation er sagen blevet afvist"

I anden omgang blev indsigelsen afvist med følgende besked:

"Når Nets behandler indsigelsessager sker sagsbehandling iht kortlovgivningen bag den korttype misbruget er sket på. Det er ud fra den, Nets har afgjort sagen.

Nets har ikke mulighed for at genoptage sagen, da de skal have dokumentation for at du er blevet truet. En sådan dokumentation har du desværre ikke.

Du skal derfor henvende dig til politiet og anmelde de hævninger, du mener at være truet til at gennemføre. Det er herefter op til dem at behandle din sag."

Klageren har videre oplyst, at hans bankrådgiver mundtligt forklarede, at hans sag blev defineret som tyveri og ikke røveri, hvorfor han ikke kunne gøre indsigelse.

Parternes påstande

Den 20. september 2021 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Ringkjøbing Landbobank skal godtgøre ham transaktionerne på i alt 5.000 kroner.

Ringkjøbing Landbobank har nedlagt påstand om afvisning, subsidiært frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at han med trussel om vold blev truet til at hæve de 5.000 kroner.

Han havde på intet tidspunkt en fornemmelse af, at han kunne slippe væk.

Han har meldt sagen til politiet.

Banken og Nets har afvist hans indsigelse med skiftende forklaringer.

Banken påstår, at der er modstridende oplysninger. Dette er ikke tilfældet.

Som man kan se af beskrivelsen af hændelsesforløbet, er det intet underligt i, at det har taget 40 minutter.

Det er urimeligt, at banken stiller krav om, at han skal kunne dokumentere hændelsen, hvilket er umuligt. Politianmeldelsen må være det tætteste han kan komme på dokumentation.

Kvinderne krævede flere penge, og han forsøgte flere gange at hæve til dem. Da det ikke kunne lade sige gøre at hæve penge fra det kort, der er knyttet til hans almindelige konto, krævede kvinderne, at han foretog hævninger fra kortet, der er knyttet til budgetkontoen. Derfor var det nødvendigt at foretage overførsel.

Banken kan ikke vide, hvilken situation han befandt sig i, og i hvilket omfang han følte sig truet og bange.

Ringkjøbing Landbobank har til støtte for afvisningspåstanden anført, at en afgørelse af sagen forudsætter yderligere bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer, som ikke kan ske for Det finansielle ankenævn, men må finde sted ved domstolene. Ankenævnet bør derfor afvise at behandle klagen, jf. Ankenævnets vedtægter § 5, stk. 3, nr. 4.

Til støtte for frifindelsespåstanden har banken anført, at den ikke er pligtig til at godtgøre klageren det omtvistede beløb. Efter klagerens beskrivelse af forløbet må det lægges til grund, at klageren selv har autoriseret alle hævninger.

Klagerens beskrivelse af hændelsesforløbet, herunder den trussel, klageren oplyser, der er sket, er foregået over en længere periode, og det foretagne transaktionsmønster, hvor der er foretaget gentagne hævninger, forsøg på hævninger samt overførsler via klagerens netbank, bevirker, at klagerens beskrivelse af hændelsesforløbet forekommer uklar, ligesom det er uklart, hvor truende en situation klageren reelt har befundet sig i.

Der gik 40 minutter fra den første til den sidste transaktion, som klageren gør indsigelse mod. Der synes således at have været rig mulighed for at bringe sig ud af den trussel, som klageren beskriver at have været udsat for, ved at gøre anskrig, henvende sig til andre personer i området, prøve at flygte eller lignende.

Klageren har ikke dokumenteret, at der er sket politianmeldelse af hændelsesforløbet og de af klageren påståede trusler.

Klageren har påstået sig truet, men har ikke dokumenteret, at han blev tilbageholdt under forløbet.

Klagerens opfattelse af situationen betragtes af banken, som et udtryk for klagerens subjektive opfattelse af situationen.

Hvis klageren følte sig truet til at foretage de bestridte hævninger, forekommer det bemærkelsesværdigt, at klageren under forløbet har overført beløb via sin netbank for at foretage inddækninger, samt at der under hændelsesforløbet er foretaget hævninger, der ikke er gjort indsigelse imod.

I indsigelsesblanketterne har klageren angivet blandt andet følgende: "Der opstod en fejl, da jeg forsøgte at hæve penge". På spørgsmålet: ”Hvilket beløb modtog du?”  svarede klageren ”Ingen udbetaling”.

Forløbet er uklart, og der er flere forhold i klagerens påstande, der er direkte modstridende.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren var kunde i Ringkjøbing Landbobank, hvor han havde to konti. Til hver konto var der knyttet et Mastercard Debit.

Den 24. august 2021 udfyldte og underskrev klageren to indsigelsesblanketter, hvor han på tro og love gjorde indsigelse mod i alt fem transaktioner på i alt 5.000 kroner. Transaktionerne var sket i samme hæveautomat natten til den 22. august 2021 ved aflæsning af kortene og indtastning af pinkode. Banken har oplyst, at transaktionerne var korrekt registreret og bogført, og at de har ikke været ramt af tekniske svigt eller andre fejl.

Klageren anførte, at transaktionerne var sket under trussel om vold.

Ankenævnet finder anledning til at bemærke, at der vedrørende de af klageren udfyldte indsigelsesblanketter alene kan lægges afgørende vægt på den beskrivelse af hændelsesforløbet, som klageren har formuleret i feltet ”Beskriv hvad der skete”, da udfyldelsen af de øvrige felter er sket ved valg af fortrykte tekster.

Betalingslovens § 100, stk. 5, fortolkes således, at den ikke finder anvendelse, når indehaveren af kortet ved trusler om voldsanvendelse er tvunget til at bruge kortet.

Klageren har oplyst, at han anmeldte sagen til politiet, men klageren har ikke fremlagt dokumentation for anmeldelsen.

Ankenævnet finder herefter, at det er uklart, om klageren blev udsat for trusler om vold, og om transaktionerne skyldtes tredjemandsmisbrug. Ankenævnet finder, at en stillingtagen hertil forudsætter en yderligere bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer, der ikke kan ske for Ankenævnet, men i givet fald må finde sted ved domstolene. Ankenævnet afviser derfor sagen, jf. Ankenævnets vedtægter § 5, stk. 3, nr. 4.

Ankenævnets afgørelse

Ankenævnet kan ikke behandle klagen.

Klageren får klagegebyret tilbage.