Indsigelse mod rådgivning i forbindelse med garantindskud foretaget i 2006.

Sagsnummer:263/2009
Dato:29-03-2010
Ankenævn:Kari Sørensen, Hans Daugaard, Carsten Holdum, Ole Jørgensen, Karin Sønderbæk
Klageemne:Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Garantbeviser - rådgivning
Ledetekst:Indsigelse mod rådgivning i forbindelse med garantindskud foretaget i 2006.
Indklagede:Morsø Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter


Indledning.

Denne sag vedrører klagerens erstatningskrav vedrørende rådgivning om garantindskud i en sparekasse.

Sagens omstændigheder.

Den 9. oktober 2006 indskød klageren, som er født i 1985, 141.000 kr. på en garantbeviskonto i Sparekassen Spar Mors. Endvidere blev der oprettet en såkaldt G-konto.

Garantbeviskontoen og G-kontoen med saldi fremgik af klagerens kontooversigt for 2006 sammen med en udgået ungdomskonto. Af kontooversigten fremgår endvidere bl.a.:

"Med ønsket om et godt nytår – Bliv garant i din lokale sparekasse "Sparekassen Spar Mors" og få medindflydelse.

Du får: Høj indlånsrente p.t. 3,5 % og 4,0 % samt mulighed for en Garantkassekredit max kr. 30.000 pr. pers. til p.t. 6,5 % p.a. Kontakt din lokale afdeling hvis du vil vide mere."

En tilsvarende tekst fremgår af oversigten for 2007.

Af en posteringsoversigt for klagerens garantbeviskonto fremgår, at renter, som blev tilskrevet kontoen, straks blev overført til G-kontoen.

I 2007 nedbragte klageren ved tre hævninger sit indskud på garantbeviskontoen til 106.000 kr. Den 11. august 2008 hævede klageren yderligere 10.000 kr., således at kontoens saldo herefter var 96.000 kr.

I slutningen af oktober 2008 overdrog Sparekassen Spar Mors sine aktiviteter til Morsø Bank. Sparekassen trådte efterfølgende i likvidation.

Klageren rettede i december 2008 henvendelse til Morsø Bank med krav om betaling af 96.000 kr. Ved brev af 4. februar 2009 afviste banken kravet.

Morsø Bank har under sagen fremlagt kopi af en indkaldelse til garantmøde den 31. oktober 2008. Blandt dagsordenens punkter var orientering om sparekassens drift samt valg af garanter til sparekassens repræsentantskab.

Parternes påstande.

Den 12. marts 2009 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Morsø Bank skal betale 96.000 kr.

Morsø Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter.

Klageren har anført, at han aldrig har modtaget rådgivning om risikoen ved garantbeviserne eller skrevet under på noget i denne forbindelse.

Han er studerende, og efter at han var færdig med gymnasiet, havde han arbejde og sparede op til studietiden.

På et møde i sparekassen forespurgte han om, hvad sparekassen kunne tilbyde i renter eller om andre muligheder. Han blev frarådet aktiekøb og anbefalet garantbeviser, så han kunne få en højrente g-konto. Så kunne han altid få sine penge, når han havde brug for dem. Det var en betingelse for oprettelse af en g-konto, at han var garant.

Han undrede sig ikke over indkaldelse til garantmøder, da han vidste, at han havde garantbeviser.

Sparekassens rådgivning var ikke ordentlig og redelig, henset til hans formål med opsparingen.

Hans kommunikation med sparekassen, herunder hævning af beløb foregik telefonisk. Han havde derfor ikke nogen ide om, at han havde alle sine penge stående på garantbeviskontoen. Han var af den opfattelse, at pengene stod på g-kontoen.

Han forstår ikke, at alle hans penge blev sat i garantbeviser, da han mener, at der blev aftalt noget andet på mødet.

Han var ikke særlig erfaren med bankverdenen og undrede sig derfor ikke over fremsendte opgørelser.

Morsø Bank har anført, at der fra sparekassens side blev ydet en ordentlig og redelig information om garantkapitalens status som ansvarlig kapital.

Såvel den tidligere ledelse i Sparekassen Spar Mors som medarbejderne har oplyst, at instruksen var at give denne information, forinden tegningen af garantbeviser fandt sted, og at man efterlevede dette.

Tilskrevne renter på garantbeviskontoen blev overført til G-kontoen, og klageren måtte således være klar over, at der ikke var tale om almindelige konti. Denne skelnen mellem garantbeviser og G-konto burde have givet anledning til overvejelser omkring hæftelse/garanti.

Klageren har hvert år siden sit indskud pr. brev modtaget indbydelse til garant-/valgmøde. Af indbydelsen fremgår bl.a. dagsorden for mødet, herunder valg til sparekassen øverste organ repræsentantskabet, et valg hvor klageren var stemmeberettiget. Desuden indeholder dagsordenen et punkt vedrørende orientering om sparekassens drift. Denne mulighed for deltagelse i sparekassen "generalforsamling" burde have affødt en reaktion fra klageren, hvis han ikke var bekendt med garantkapitalens status.

Betegnelsen garantbevis fremgår af diverse materiale fra sparekassen, bl.a. kontoudtog og årsopgørelser. Årsopgørelsen indeholdt gennem flere år en opfordring til at blive garant og få medindflydelse.

Sparekassen tillod uanset sine vedtægters bestemmelse normalt udbetaling af garantbevisindskud på anfordring.

Såfremt klageren var usikker eller uenig i fordelingen mellem indestående på sin garantbeviskonto og g-kontoen, burde han på et tidligere tidspunkt have reageret på årsopgørelse samt kontoudtog.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Tre medlemmer – Kari Sørensen, Ole Jørgensen og Karin Sønderbæk – udtaler:

Klageren har anført, at han var færdig med gymnasiet og sparede op til studietiden og på et møde i sparekassen blev frarådet aktiekøb, da det var for usikkert, og at han hellere skulle sætte sine penge i garantbeviser og få en tilhørende højrente g-konto, hvorefter han gik ud fra, at størstedelen af hans penge blev indsat på højrente g-kontoen.

Da det vil kræve parts- og vidneforklaringer at tage stilling til, hvad der blev aftalt på mødet i sparekassen, stemmer vi for at afvise sagen som bevisuegnet i medfør af Ankenævnets vedtægter § 7, stk. 1.

To medlemmer – Hans Daugaard og Carsten Holdum – udtaler:

Vi lægger det af klageren anførte om formålet med placeringen af beløbet til grund og finder, at sparekassen begik en ansvarspådragende fejl ved at placere hele beløbet på garantbeviskontoen, hvorfor vi stemmer for at tage klagerens påstand til følge.

Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet.

Som følge heraf træffes følgende

a f g ø r e l s e :

Ankenævnet kan ikke behandle denne klage.

Klagegebyret tilbagebetales klageren.