Spørgsmål om hæftelse for 8-årig søns køb i apps hos Apple trukket på klagerens betalingskort

Sagsnummer:255/2016
Dato:10-01-2017
Ankenævn:John Mosegaard, Andreas Årsnes, Astrid Thomas, Troels Hauer Holmberg, Finn Borgquist
Klageemne:Betalingstjenester - betalingsmodtagers forhold
Betalingstjenester - ikke-vedkendte hævninger
Ledetekst:Spørgsmål om hæftelse for 8-årig søns køb i apps hos Apple trukket på klagerens betalingskort
Indklagede:SEB Kort Bank Danmark
Øvrige oplysninger:OF IF
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Spørgsmål om hæftelse for 8-årig søns køb i apps hos Apple trukket på klagerens betalingskort.

Sagens omstændigheder

Klageren har et Mastercard, der er udstedt af SEB Bank Danmark.

Klageren har oplyst, at kortet blev tilmeldt som betalingsmiddel på en konto hos Apple. I februar 2015 blev nogle køb refunderet. Baggrunden var, at man kunne handle i 15 minutter efter sidste handel, selv om en konto var logget af. Denne adgang blev efterfølgende fjernet efter krav fra EU.

I forbindelse med refusionssagen blev Mastercardet tilmeldt som betalingsmiddel på en såkaldt Familiedelingskonto hos Apple.

Klageren har oplyst, at han efter råd fra Apple oprettede en passwordbeskyttet teknisk spærring af køb i apps, idet han i henhold til en instruks fra Apple slog ”køb i Apps” fra.

Klageren har oplyst, at der i perioden april 2015 - april 2016 blev købt apps for i alt 397 kr. med kortet. Som kortejer og administrator af Familiedeling modtog han pr. e-mail kvitteringer for købene fra Apple.

Den 13. maj 2016 gjorde klageren indsigelse mod 46 betalinger med kortet på i alt 26.871 kr. til iTunes/Apple. Der var efter det oplyste tale om køb i apps/in-app køb. Betalingerne var sket i perioden 5.-10. maj 2016. I indsigelsesblanketten til banken anførte klageren blandt andet:

”…

Min søn på 8 år (formodentligt) har logget ind med et apple ID på sin Ipad og Iphone uden at have fået tilladelse eller udleveret password. I den forbindelse har han i perioden 5/5 - 10/5 brugt ca. 27.000 i køb på App Store startene med ca. 4.000kr d. 5/5. Apple har ikke oplyst disse transaktioner til ejer af kort på noget tidspunkt og forbruget bliver først kendt d. 10/5 da Nets fremsender en sms vedrørende unormale transaktionerne, som der bliver fulgt op på øjeblikkeligt.

Jeg har været i kontakt med Apple under sagsnummer […], som har adviseret at de ikke ønsker at refundere beløbet, da der har været en lignende episode i Februar 2015. I forbindelse med denne sag adviserede apple at der skulle laves beskyttelse mod køb i apps, hvilket blev gjort. Desværre er denne beskyttelse åbenbart (var ikke bekendt med dette) blevet ophævet i forbindelse med udskiftning af defekt skærm, da denne beskyttelse ikke er standard.

…”

Ved e-mail af 5. august 2016 afviste banken klagerens indsigelse.

Parternes påstande

Den 16. august 2016 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at SEB Kort Bank Danmark skal refundere hævningerne på i alt 26.871 kr.

SEB Kort Bank Danmark har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at betalingerne ikke er sket med hans samtykke.

Efter instruks fra Apple slog han ”køb i Apps” fra. Han var den eneste, som havde password til at ændre dette. Spærringen er ikke blevet ophævet af ham. Indstillingen er tilsyneladende blevet ændret i forbindelse med en geninstallation under en reparation. Dette var i strid med en tilkendegivelse fra Forbrugerombudsmanden, hvorefter ”betalingsfunktionen som standard må være således indrettet, at koden må anvendes hver gang”.

Han var ikke bekendt med funktionen ”Spørg for at købe”, som banken omtaler, og som tilsyneladende er indført efter, at han fulgte Apples råd om at slå ”køb i apps” fra.

Han har ikke handlet uansvarligt på nogen måde.

I en periode på mere end ét år før de omtvistede køb i maj 2016, havde familien købt apps for i alt 397 kr., og der var ikke foretaget nogen køb i apps. De 46 in-app køb i løbet af få dage var derfor et unormalt forbrug, som Apple burde have reageret på. Da betalingsmodtager således vidste eller burde have vidst, at der forelå uberettiget anvendelse af Mastercardet, hæfter banken i medfør af betalingstjenestelovens § 62, stk. 9.

Apple havde pligt til at informere ham pr. mail om alle køb. Han modtog mails om de tidligere køb, men ikke om de omstridte køb i apps i maj 2016. Hvis Apple havde opfyldt sin pligt til at informere ham pr. mail, kunne en del af købene have været afværget. Misbruget blev stoppet øjeblikkeligt, da han fik viden om transaktionerne.

Han forsøgte forgæves at få banken til at stoppe betalingerne. Da pengene var trukket, ønskede Apple ikke at drøfte sagen eller bidrage med oplysninger.

Refusionssagen fra februar 2015 er ikke relevant for nærværende sag.

SEB Kort Bank Danmark har anført, at den beklager, at bankens svartid på klagerens indsigelse var for langt, og at beløbet ikke blev tilbageført til klageren straks eller snarest muligt mens indsigelsen blev behandlet.

Klageren har ved at oplyse kortnummer, udløbsdato og kontrolcifre meddelt Apple et samtykke til at belaste kortet med transaktioner fra musik, spil og apps via iTunes Store og/eller AppStore. Ved tilmelding til Familiedeling gav klageren endvidere samtykke til, at flere brugere tilknyttet hans Familiedeling måtte belaste kortet. Samtykket er ikke tilbagekaldt over for hverken Apple som betalingsmodtager eller banken som kortudsteder. Der er derfor tale om autoriserede betalinger.

Hvis klagerens søn havde sin egen Apple-id og var tilknyttet klagerens Familiedeling, havde klageren herved bemyndiget sønnen til at belaste Familieorganisatorens konto og herved klagerens Mastercard.

Det påhvilede klageren at sikre sig, at de tekniske spærrefunktioner/begrænsninger, der blev installeret, til stadighed var effektive. På baggrund af refusionssagen i februar 2015 havde klageren en skærpet pligt hertil.

Funktionen ”Spørg for at købe”, som Apple tilbyder, slås til og fra via iCloud og kan derfor ikke være fjernet i forbindelse med en reparation af defekt skærm.

Det af klageren anførte om manglende information om købene vedrører en klage over Apple, som klageren eventuelt kan indbringe for Forbrugerklagenævnet eller Forbrugerombudsmanden.

Betalingstjenestelovens § 62, stk. 9 finder ikke anvendelse. En betalingsmodtager kan ikke alene ud fra et ændret forbrug vide eller burde vide, om der forligger en uberettiget anvendelse. Bestemmelsen forudsætter, at kortudsteder og betalingsmodtager kan indgå en aftale om, hvem der bærer tabet i tilfælde af misbrug, hvilket i det konkrete tilfælde ikke var en mulighed.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren havde et Mastercard, der var udstedt af SEB Kort Bank, og som efter det oplyste var tilmeldt som betalingsmiddel på en såkaldt Familiedelingskonto hos Apple/iTunes (betalingsmodtager).

Klageren gjorde indsigelse mod betalinger for 46 køb på i alt 26.871 kr. med hans Mastercard i perioden 5.-10. maj 2016. Klageren anførte, at han ikke havde givet samtykke til købene, der tilsyneladende var foretaget af klagerens 8-årige søn.

Tre medlemmer – John Mosegaard, Troels Hauer Holmberg og Finn Borgquist – udtaler:

Banken har ikke godtgjort eller sandsynliggjort, at klagerens indsigelse var uberettiget. Under disse omstændigheder finder vi, at betalingerne i hvert fald for tiden må anses for uautoriserede, og at banken derfor er forpligtet til at tilbageføre betalingerne, jf. betalingstjenestelovens § 61, stk. 1.

Vi stemmer derfor for, at banken skal tilbageføre betalingerne på i alt 26.871 kr.

To medlemmer – Astrid Thomas og Andreas Moll Årsnes – udtaler:

Vi finder, at en afgørelse af sagen vil forudsætte en bevisførelse, herunder i form af parts- og vidneforklaringer, som ikke kan ske for Ankenævnet, men i givet fald må finde sted for en domstol.

Vi stemmer derfor for at afvise klagen, jf. Ankenævnets vedtægter § 5, stk. 3, nr. 4.

Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet.

Ankenævnets afgørelse

Seb Kort Bank skal inden 30 dage tilbageføre de omtvistede betalinger med klagerens Mastercard på i alt 26.871 kr.

Klageren får klagegebyret tilbage.