Spørgsmål om indsigelser mod uautoriserede betalingstransaktioner blev fremsat for sent og spørgsmål om mangelfuld rådgivning om muligheden for at gøre indsigelse i forbindelse med spærring af kort. Betalingslovens § 97. 13 måneders frist.

Sagsnummer:425/2019
Dato:06-02-2020
Ankenævn:Vibeke Rønne, Andreas Moll Årsnes, Mikkel Prehn, Morten Bruun Pedersen, Søren Geckler.
Klageemne:Rådgivning - øvrige spørgsmål
Betalingstjenester - passivitet
Ledetekst:Spørgsmål om indsigelser mod uautoriserede betalingstransaktioner blev fremsat for sent og spørgsmål om mangelfuld rådgivning om muligheden for at gøre indsigelse i forbindelse med spærring af kort. Betalingslovens § 97. 13 måneders frist.
Indklagede:Sydbank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Denne sag vedrører, om klagerens indsigelser mod uautoriserede betalingstransaktioner på hans konto blev fremsat for sent og spørgsmål om mangelfuld rådgivning om muligheden for at gøre indsigelse i forbindelse med spærring af kort.

Sagens omstændigheder

Klageren er kunde i Sydbank, hvor han har et Visakort i tilknytning til en konto.

Den 29. november 2016 foretog klageren et køb på 113 kr. med kortet hos internetfirmaet [… .dk].

Klageren har oplyst, at han i maj 2019 opdagede, at der var foretaget uautoriserede betalinger til [… .dk]. Klageren henvendte sig til banken, og klagerens kort blev spærret.

Den 20. september 2019 udfyldte og underskrev klageren en indsigelsesblanket med tro- og loveerklæring til banken, hvor han gjorde indsigelse mod 39 betalingstransaktioner á 89 kr., i alt 3.471 kr. Transaktionerne var sket i perioden 20. december 2016 -  21. maj 2019. Betalingsmodtageren var [… .dk]. Klageren anførte blandt andet:

”…

[... .dk] er blevet anmeldt til politiet af forbrugerombudsmanden. De opkræver ulovligt abonnement på kr. 89,- en til flere gange månedligt. De har trukket på min konto fra november 2016 til maj 2019, hvor jeg opdager transaktionen og skifter mit visakort. De har ulovligt trukket for i alt kr. 3.471,-.

…”

Banken modtog indsigelsen den 21. september 2019.

Ved et brev af 24. september 2019 afviste banken indsigelsen.

Den 31. oktober 2019 indgav klageren indsigelsen på ny med henvisning til en artikel om abonnementsbetalinger, som Forbrugerombudsmanden havde offentliggjort den 28. oktober 2019.

Ved et brev af 11. november 2019 til klageren anførte banken, at den på baggrund af klagerens oplysninger og Forbrugerombudsmandens politianmeldelse af [… .dk] var enig i, at abonnementsbetalingerne var uautoriserede.

Banken indsatte samme dag 1.157 kr. på klagerens konto. Beløbet dækkede de transaktioner, der var sket fra og med den 21. august 2018, og dermed en periode på 13 måneder før banken havde modtaget klagerens indsigelse. Banken afviste at dække de yderligere uautoriserede transaktioner, svarende til 2.314 kr., der havde fundet sted før den 21. august 2018, jf. betalingslovens § 97, hvorefter indsigelser mod uautoriserede betalinger skal være banken i hænde senest 13 måneder efter debiteringen af den pågældende betaling.

Parternes påstande

Den 13. november 2019 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Sydbank skal tilbageføre transaktionerne på i alt 2.314 kr.

Sydbank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at banken bør dække alle de uautoriserede transaktioner.

Han opdagede transaktionerne i maj 2019 via netbank. Efter råd fra bankens support spærrede han kortet og fik et nyt.

Det var først i efteråret 2019, at han – via en anmeldelse af [… .dk] på trustpilot.dk – opdagede, at det var muligt at gøre indsigelse via banken.

Sydbank har anført, at banken alene er forpligtet til at godtgøre klageren de uautoriserede transaktioner, der er sket fra og med den 21. august 2018, i alt 1.157 kr., jf. betalingslovens § 97, stk. 1, hvorefter indsigelser mod uautoriserede betalinger skal være banken i hænde senest 13 måneder efter debiteringen af den pågældende betaling.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren er kunde i Sydbank, hvor han har en konto med et tilknyttet Visakort.

Den 21. september 2019 modtog Sydbank en indsigelse fra klageren mod 39 betalingstransaktioner á 89 kr., i alt 3.471 kr. Transaktionerne var uautoriserede og var sket i perioden 20. december 2016 -  21. maj 2019.

Banken dækkede de transaktioner, der var sket fra og med den 21. august 2018, og dermed en periode på 13 måneder før banken havde modtaget klagerens indsigelse.

Det følger af betalingslovens § 97, tidligere betalingstjenestelovens § 63, at indsigelser mod uautoriserede betalinger skal være udbyderen i hænde senest 13 måneder efter debiteringen af den pågældende betaling.

Ankenævnet finder, at banken ikke i medfør af betalingsloven § 97 var forpligtet til at dække de yderligere uautoriserede transaktioner, svarende til 2.314 kr., der havde fundet sted før den 21. august 2018.

Det er uklart, om banken i forbindelse med spærringen af klagerens kort i maj 2019, hvor klageren opdagede de uautoriserede transaktioner, havde anledning til at rådgive klageren, og i så fald om banken på fyldestgørende måde rådgav klageren om fremgangsmåden i forhold til banken ved eventuel indsigelse.

Ankenævnet finder, at en afgørelse af spørgsmålet om, hvorvidt banken har pådraget sig et rådgivningsansvar, og om banken i så fald bør betale en erstatning til klageren, hvorved han stilles som om, at indsigelsen var blev modtaget i banken samtidig med, at kortet blev spærret, vil kræve bevisførelse, herunder i form af parts- og vidneforklaringer, der ikke kan ske for Ankenævnet, men i givet fald må ske ved domstolene. Det følger af Ankenævnets vedtægter § 5, stk. 3, nr. 4, at Ankenævnet herefter må afvise den del af klagen.

Ankenævnets afgørelse

Ankenævnet kan ikke tage stilling til, om banken har pådraget sig et rådgivningsansvar over for klageren i forbindelse med, at klagerens kort blev spærret i maj 2019.

Klageren får i øvrigt ikke medhold i klagen.