Indsigelse mod gebyrer for overførsel af pensionskonti med tilhørende depoter indeholdende danske aktier samt krav om erstatning for manglende information om tildeling af tegningsretter

Sagsnummer:15/2021
Dato:09-11-2021
Ankenævn:Vibeke Rønne, Jesper Claus Christensen, Morten Bruun Pedersen, Lisbeth Baastrup Burgaard.
Klageemne:Værdipapirer - køb, salg, rådgivning
Pensionskonti - overførsel
Gebyr - overførsel
Ledetekst:Indsigelse mod gebyrer for overførsel af pensionskonti med tilhørende depoter indeholdende danske aktier samt krav om erstatning for manglende information om tildeling af tegningsretter
Indklagede:Alm. Brand Bank (nu Sydbank)
Øvrige oplysninger:OF
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører indsigelse mod gebyrer for overførsel af pensionskonti med tilhørende depoter indeholdende danske aktier samt krav om erstatning for manglende information om tildeling af tegningsretter.

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i Alm. Brand Bank (nu Sydbank), hvor han havde en aldersopsparing -558 med et tilhørende værdipapirdepot -893 og en ratepension -435 med et tilhørende værdipapirdepot -268 samt en aftale om BørsmæglerPlus, hvoraf blandt andet fremgik, at klageren modtog aktiv investeringsrådgivning fra banken.

I februar 2020 bad klageren om overførsel af sit engagement til et pengeinstitut, P. Nogle af klagerens værdipapirer skulle i den forbindelse sælges og blev solgt med valør den 4. marts 2020. De resterende værdipapirer, to danske fondskoder i depotet tilknyttet aldersopsparingen og ti danske fondskoder i depotet tilknyttet ratepensionen, skulle overføres til P. Overførsel af klagerens pensionskonti til P skete den 15. april 2020.

  1. Gebyr

Gebyrerne ved overførslen af klagerens aldersopsparing og ratepension udgjorde i alt 4.300 kr., der fremkom således:

Aldersopsparing -558:

350 kr. for flytning af en pensionskonto til et andet pengeinstitut

600 kr. for flytning af to forskellige fondskoder (danske aktier) til et andet pengeinstitut

Ratepension -435:

350 kr. for flytning af en pensionskonto til et andet pengeinstitut

3.000 kr. for flytning af ti forskellige fondskoder (danske aktier) til et andet pengeinstitut

Af bankens Almindelige Forretningsbetingelser – Privatkunder fremgik blandt andet, at banken tager gebyr for serviceydelser. Gebyrerne fremgik af bankens dagældende prisbog. Gebyr for overførsel af pensionskonto til andet pengeinstitut eller pensionsselskab udgjorde 350 kr.  Gebyr for overførsel af værdipapirer til anden bank (danske og udenlandske papirer) udgjorde 300 kr. pr. fondskode + udenlandske omkostninger.

  1. Negative renter

Ved overførslen betalte klageren rente på 996,75 kr. på aldersopsparing -558 og rente på 1.285,34 kr. på ratepension -435.

  1. Tegningsretter vedrørende Bavarian Nordic A/S

Klageren havde blandt andet 650 stk. aktier i Bavarian Nordic i sit ratepensionsdepot og fik i forbindelse med en aktieemission i selskabet med fortegningsret for eksisterende aktionærer tildelt 2.600 tegningsretter.

Tegningsperioden var 12. - 25. marts 2020. Eksisterende aktionærer fik tildelt fire tegningsretter for hver aktie i Bavarian Nordic, og fem tegningsretter berettigede til tegning af én ny aktie, det vil sige, at klageren var berettiget til at tegne 520 stk. nye aktier i Bavarian Nordic. Tegningskursen var 109 kr. pr. ny aktie.

Banken og klageren er enige om, at klageren ikke fik information om tegningsretterne på den måde, som han havde aftalt med Alm. Brand Bank (nu Sydbank).

----

Banken har fremlagt en beholdningsoversigt over klagerens pensionsdepoter dateret den 31. marts 2020, hvoraf tegningsretterne fremgik. Beholdningsoversigten blev sendt til klageren med almindelig post.

Klageren har fremlagt en anden beholdningsoversigt over ratepensionsdepotet fra banken dateret den 31. marts 2020, som han har oplyst, at han modtog i maj 2020, og at han først på dette tidspunkt blev bekendt med tegningsretterne.

Ved et brev af 1. april 2020 rykkede klageren banken for overførslen af aldersopsparingen og ratepensionen til P og anførte blandt andet, at han ikke ville betale negativ rente i overførselsperioden.

I et brev til banken af august 2020 anførte klageren blandt andet:

”Jeg har tidligere oplevet, at jeg ikke blev orienteret af jer, når jeg fik tildelt tegningsretter vedr. aktier i min ratepension og aldersopsparing. Iflg. Beholdningsoversigt for min ratepension for jan kvt. 2020 kan jeg se, jeg er tildelt 2.600 tegningsretter i Bavarian Nordic – hvorfor orienterede I mig ikke om dette, inden jeg stadig kunne nå at benytte disse tegningsretter ?

I.f.m. at min ratepension og min aldersopsparing er overflyttet til [P] har jeg ikke modtaget nogen opgørelse – hvorfor ?

…”

Klageren har oplyst, at han efterfølgende gjorde indsigelse over for banken mod gebyrerne ved overførslen af hans pensionskonti, bankens beregning af negativ rente og mod bankens manglende orientering om, at han i sit ratepensionsdepot var blevet tildelt tegningsretter i Bavarian Nordic, men banken besvarede ikke hans indsigelse.

Parternes påstande

Den 28. januar 2021 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Sydbank skal

  1. Tilbagebetale i alt 3.600 kr. opkrævet i gebyr i forbindelse med overførsel af værdipapirer til P.
  2. Tilbagebetale negative renter.
  3. Erstatte det antal Bavarian Nordic aktier, som klageren kunne have tegnet på baggrund af 2.600 tildelte tegningsretter, til den kurs, der gældende i tegningsperioden.

Sydbank har nedlagt påstand om:

  1. Frifindelse mod at banken godtgør klageren 300 kr.
  2. Banken tager bekræftende til genmæle
  3. Frifindelse mod at banken godtgør klageren 8.554 kr.

Parternes argumenter

Klageren har anført:

Ad 1:

Banken har opkrævet to gebyrer på 350 kr. for flytning af hans pensionskonti. Banken var ikke berettiget til herudover at tage i alt 3.600 kr. for overførsel af 12 fondskoder.

Forbrugerombudsmanden har tidligere kritiseret de høje gebyrer ved flytning af pensionsordninger til et andet pengeinstitut, da de ikke er rimelige set i forhold til den reelle arbejdsindsats, samt at de er direkte skadelige for den frie konkurrence. Det er ikke i orden at straffe bankkunder, der ønsker at skifte bank.

 

Ad 2:

Han er enig i, at banken tilbagebetaler negative renter på i alt 2.282,09 kr.

Ad 3:

I forbindelse med at hans ratepension i april 2020 blev overført til P, blev han i maj 2020 af P gjort opmærksom på, at han tidligere i sit depot i Alm. Brand Bank var blevet tildelt nogle tegningsretter i Bavarian Nordic. Selv om han havde en aftale om BørsmæglerPlus med Alm. Brand Bank, undlod banken at informere ham om tegningsretterne, så han gik glip af at benytte disse. Banken har herved pådraget sig et erstatningsansvar og skal derfor ”erstatte” ham det antal Bavarian Nordic aktier, som hans tildelte tegningsretter gav ham ret til, til den i tegningsperioden gældende kurs.

Han har ikke udvist retsfortabende passivitet. Straks efter at han blev opmærksom på, at han havde mistet sine tegningsretter i Bavarian Nordic, ringede han flere gange til sin filial for at tale med filialdirektøren. Hver gang fik han at vide, at hun ikke var til stede eller, at hun sad i møde. Det blev lovet, at hun ringede tilbage, men hun ringede aldrig. Han sendte breve til banken i april og august 2020, men modtog aldrig svar. Han har gjort alt, hvad der var muligt, for at starte en dialog med filialdirektøren, men uden held.

Det må anses for en skærpende omstændighed, at han mistede sine tegningsretter, selv om han havde en aftale om BørsmæglerPlus med Alm. Brand Bank.

Sydbank har anført:

Ad 1: Gebyropkrævningen skete i overensstemmelse med bankens Almindelige forretningsbetingelser – Privatkunder og bankens prisbog.

Der er såvel ressourceforbrug som omkostninger forbundet med flytning af værdipapirer. Gebyrerne er fastsat med henblik på dækning af det arbejde, der generelt er forbundet med overførsel af værdipapirer til et andet pengeinstitut. De konkret opkrævede gebyrer overstiger ikke, hvad der med rimelighed kan anses for påkrævet til dækning af bankens omkostninger.

Banken er indstillet på at godtgøre klageren 300 kr. svarende til gebyret for overførsel af fondskoden vedrørende tegningsretterne i Bavarian Nordic.

Ad 2:

Henset til den lange sagsbehandlingstid er banken indstillet på at tilbagebetale klageren de opkrævede renter på i alt 2.282,09 kr.

Ad 3:

Markedskursen var ved tegningsperiodens start, den 12. marts 2020, 125,45 kr., den 23. marts 2020 var kursen 109,50 kr. og ved tegningsperiodens udløb, den 25. marts 2020, var kursen 111,75 kr.

Den maksimale besparelse i tegningsperioden var 125,45÷109 = 16,40 kr. x 520 stk.  = 8.554 kr., hvilket forudsatte udnyttelse af tegningsretterne på første dag i tegningsperioden. Ved tegning på den sidste dag ville besparelsen have været 1.430 kr. (111,75 kr.÷109 = 2,75 kr. x 520 stk.).

Banken sendte klageren en beholdningsoversigt med opgørelsesdato den 31. marts 2020, hvor tegningsretterne var nævnt. Desuden har klageren anført, at P i maj 2020 gjorde ham opmærksom på, at han tidligere i sit depot i Alm. Brand Bank var blevet tildelt tegningsretter vedrørende Bavarian Nordic aktier.

Det kan således lægges til grund, at klageren har haft kendskab til tegningsretterne siden foråret 2020. I sit brev af 1. april 2020 til banken gjorde klageren ikke indsigelse for så vidt angår tegningsretterne. På dette tidspunkt var kursen på Bavarian Nordic aktier 107.

Banken er ikke forpligtet til at erstatte klageren det antal Bavarian Nordic aktier, som han kunne have tegnet på baggrund 2.600 tildelte tegningsretter, til kurs 109, der var gældende i tegningsperioden, da klageren har udvist retsfortabende passivitet. Klageren var bekendt med tegningsretterne i foråret 2020, men han rettede først henvendelse til banken herom i august 2020.

Efter bankens opfattelse ville klageren ikke have udnyttet tegningsretterne, da besparelsen på kursen ved udnyttelse af tegningsretterne var minimal, jf. ovenfor, hvilket tillige understøttes af, at klageren først omtalte tegningsretterne ved et brev af august 2020 til banken, samt at han ikke købte yderligere aktier, heller ikke på det tidspunkt, hvor kursen var lavere end tegningskursen. Da han i sit brev af august 2020 til banken omtalte tegningsretterne, var kursen steget markant.

Der er tale om et kursfølsomt aktiv. Banken er ikke forpligtet til lade klageren erhverve 520 stk. aktier til kurs 109. Hvis banken måtte blive pålagt at stille klageren som om, at han havde udnyttet tegningsretterne ville investeringsrisikoen, der påhviler investor, blive væltet over på banken. Ved værdipapirhandel foreligger der en oplagt spekulationsmulighed i forhold til eventuelle kursudsving, hvilket ses tydeligt i denne sag. Klageren burde straks han opdagede/burde have opdaget tegningsretterne, have købt yderligere aktier i selskabet, idet han derved kunne have afværget yderligere tab som følge af yderligere prisstigninger ved straks at foretage afværgeforanstaltninger.

Banken er indstillet på at godtgøre klageren 8.554 kr. svarende til den størst mulige besparelse, hvis klageren havde udnyttet tegningsretterne på det mest gunstige tidspunkt i tegningsperioden.

---

Klagers samtykke

Med henblik på at imødekomme klagen delvist, jf. ovenfor, anmodes klageren om at samtykke til, at banken må kontakte klagerens nuværende pengeinstitut, P, med henblik på betaling af det af banken tilbudte beløb, jf. ovenfor. I forbindelse med udbetaling af beløbet, vil der endvidere skulle ske genberegning af pensionsafkast skattegrundlaget.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren var kunde i Almindelig Brand Bank (nu Sydbank), hvor han havde en aldersopsparing og en ratepension med tilhørende værdipapirdepoter samt en aftale om BørsmæglerPlus.

I foråret 2020 blev klagerens engagement overført til et pengeinstitut, P.

I forbindelse med overførslen beregnede banken sig gebyrer på 10 x 300 kr. for overførsel af ti danske fondskoder, der lå i ratepensionsdepotet og 2 x 300 kr. for overførsel af to danske fondskoder, der lå i aldersopsparingsdepotet. Banken har under sagen oplyst, at den er indstillet på at refundere det ene af de ti gebyrer på 300 kr. på ratepensionsdepotet.

Gebyrerne fremgår af bankens prisliste (prisblad). Ankenævnet finder som udgangspunkt ikke tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at de af Alm. Brand Bank fastsatte gebyrer overstiger det rimelige. Når der flyttes flere danske fondskoder på ét depot samme dag, finder Ankenævnet imidlertid, at der bør fastsættes et maksimalt gebyr for flytningen uanset antallet af fondskoder i det pågældende depot. Ankenævnet, finder, at det samlede maksimale gebyr passende kan fastsættes til tre gange det af banken opkrævede gebyr pr. dansk fondskode, dvs. 900 kr. Ankenævnet finder derfor, at banken skal refundere klageren gebyrer på i alt 2.100 kr. vedrørende overførsel af fondskoderne i ratepensionsdepotet, mens der ikke er grundlag for at refundere noget vedrørende aldersopsparingsdepotet, der kun bestod af to danske fondskoder.

Ankenævnet finder, at det var ansvarspådragende for Alm. Brand Bank (nu Sydbank), at den ikke gav klageren information om tegningsretterne på den måde, som han havde aftalt med banken.

Ankenævnet lægger til grund, at klageren modtog den af banken fremlagte beholdningsoversigt dateret den 31. marts 2020 i begyndelsen af april 2020, og at han på daværende tidspunkt blev eller burde være blevet bekendt med tildelingen af tegningsretter på hans ratepensionsdepot. Ankenævnet lægger endvidere til grund, at det af banken tilbudte beløb på 8.554 kr. er tilstrækkeligt til at dække kursstigningen på 520 stk. Bavarian Nordic aktier i perioden fra det mulige tegningstidspunkt i marts 2020 til klageren opdagede eller burde have opdaget fejlen. Det kan ikke pålægges banken at betale erstatning for eventuelle efterfølgende kursstigninger.

Ankenævnet finder herefter, at banken ud over de tilbudte beløb på 2.282,09 kr.  og 8.554 kr.  skal refundere klageren gebyrer på i alt 2.100 kr. vedrørende overførsel af fondskoderne i ratepensionsdepotet. 

Ankenævnet henleder opmærksomheden på det af Sydbank anførte om, at det er en forudsætning for, at klageren kan få udbetalt beløbene til sine pensionsopsparinger i P, at klageren giver samtykke til, at Sydbank må kontakte P med henblik på betaling af beløbene. I forbindelse med udbetalingen vil der endvidere skulle ske genberegning af pensionsafkast skattegrundlaget.

Ankenævnets afgørelse

Ud over de af Sydbank tilbudte beløb på 2.282,09 kr. og 8.554 kr., skal Sydbank inden 30 dage efter, at klageren har givet Sydbank samtykke til at kontakte P med henblik på betaling af beløbene, refundere klageren gebyrer på i alt 2.100 kr. vedrørende fondskoderne i ratepensionsdepotet.

Klageren får klagegebyret tilbage.