Spørgsmål om rådgivning vedrørende salg af aktier.

Sagsnummer:89/1995
Dato:21-11-1995
Ankenævn:Lars Lindencrone Petersen, Peter Stig Hansen, Peter Møgelvang-Hansen, Mette Reissmann, Erik Sevaldsen
Klageemne:Værdipapirer - køb, salg, rådgivning
Ledetekst:Spørgsmål om rådgivning vedrørende salg af aktier.
Indklagede:
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Ved fondsafregning af 27. december 1994 afregnede indklagede klagerens salg af 200 stk. aktier i SN Holding til kurs 116. På afregningen var anført, at afregningskursen var Københavns Fondsbørs officielle kurs for handler mellem børshandlere med et fradrag på 0,00.

Klageren har indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at foretage afregningen til kurs 135.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Klageren har anført, at han den pågældende dag henvendte sig til indklagede, idet han inden den 1. juli 1995 skulle bruge 18.000 kr. til indbetaling på en kapitalpension. Dette oplyste han over for en medarbejder, som herefter beregnede, at han ved salg af 200 stk. SN Holding aktier ville opnå det ønskede beløb. Han tilkendegav, at han ville se tiden an, men medarbejderen meddelte, at indklagede forventede en faldende kurs på det pågældende papir og opfordrede til at sælge straks. Medarbejderen vurderede endvidere udsigten til kursstigninger som meget ringe. Ultimokursen for 1994 blev 125 og således væsentlig bedre end kurs 116. Han finder, at afregning til kurs 135 vil være passende.

Indklagede har anført, at klageren henvendte sig for at anmode om råd i forbindelse med et eventuelt salg af aktierne. Klageren oplyste at skulle bruge beløbet til indbetaling på en pensionsopsparing. Klageren fik oplyst indklagedes vurdering af SN Holding aktien, ligesom det oplystes, at aktieafgiften ved årsskiftet ville blive nedsat fra 1% til ½%. Man forventede et fremtidigt større udbud af aktier, og at besparelsen ved den nedsatte aktieafgift ville være så lille, at blot et kursfald på 1 procentpoint ville stille klageren ringere end et øjeblikkeligt salg. Klageren besluttede sig herefter for at sælge de 200 stk. aktier. Indklagede kan ikke gøres ansvarlig for, at kursen udviklede sig anderledes, end man forventede den 27. december 1994.

Ankenævnets bemærkninger:

Ankenævnet finder, at klageren måtte indse, at indklagedes forventninger til den fremtidige kursudvikling på de omhandlede aktier kunne vise sig ikke at holde stik, hvorfor klageren selv måtte træffe beslutningen om et eventuelt salg af de pågældende aktier og bære risikoen herfor.

Som følge heraf

Klagen tages ikke til følge.