Spørgsmål om tab ved investering i værdipapirer og udlevering af dokumenter.

Sagsnummer:1098/2010
Dato:21-11-2011
Ankenævn:John Mosegaard, Hans Daugaard, Niels Bolt Jørgensen, Morten Bruun Pedersen og Karin Sønderbæk
Klageemne:Værdipapirer - øvrige spørgsmål
Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Værdipapirer - køb, salg, rådgivning
Ledetekst:Spørgsmål om tab ved investering i værdipapirer og udlevering af dokumenter.
Indklagede:Alm. Brand Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning.

Denne sag vedrører, om Alm. Brand Bank har pådraget sig et erstatningsansvar i forbindelse med klagerens investeringer i værdipapirer og om banken skal udlevere dokumenter til brug for en opgørelse af tabet ved investeringerne.

Sagens omstændigheder.

Klageren har anført, at han i efteråret 2007 blev opmærksom på et "rentetilbud" hos Alm. Brand Bank. Han hævede, hvad han efter salg af et sommerhus havde stående i to andre pengeinstitutter og henvendte sig ved kassen i Alm. Brand Bank med to checks på i alt ca. 1½ mio. kr. Klageren anmodede om af få beløbet indsat på en almindelig konto i henhold til tilbuddet i bankens annoncer. Han blev af medarbejderen ved kassen henvist til en samtale med to af bankens rådgivere. Klageren ønskede ikke at eje aktier, obligationer eller værdipapirer. Han troede, at rådgiverne ville respektere dette og at alt var i orden. Alm. Brand Bank bestrider klagerens gengivelse af forløbet. Banken har anført, at klageren den 5. oktober 2007 var til møde vedrørende placering af klagerens 1½ mio. kr. Klagerens formueforhold, erfaring med investering, risikovillighed, investeringsformål og investeringshorisont blev drøftet og det blev aftalt, at banken skulle udarbejde et investeringsforslag. Forslaget blev drøftet på et møde den 26. oktober 2007. Banken har fremlagt et investeringsforslag, hvoraf fremgår:

"…

Anbefalinger + 7 år – Lav risiko – Frie midler – Depot over 300.000 kr.

[Herunder en illustration af en cirkel opdelt i 7 "stykker". Ud for de enkelte "stykker" står med håndskrift et tal og med tryk navnet på et værdipapir:

140.000 ABI MiljøTeknologi, 10 %Med håndskrift er på papiret skrevet:

"Investering ca. 1.400.000 kr. straks beløb overført fra h.h.v. … [to andre pengeinstitutter] og indsat på … 493.

D. 26/10-2007"]

Historisk Afkast

1 år 7,83 %

3 år 39,96 %

5 år 42,73 %

7 år 62,35 %

Aktier / obligationer / kontanter

Aktier 50 %

Obligationer 50 %

Kontanter 0 %

[Nederst på papiret er med håndskrift skrevet:

"Handlet 15/11-2007"]

…"

Banken har anført, at klageren tiltrådte bankens anbefaling. Det fremlagte investeringsforslag fremstår som underskrevet af klageren. Det blev desuden aftalt, at 100.000 kr. skulle indsættes på en "seniorkonto". Banken har fremlagt en oversigt for klagerens depot, hvoraf der den 15. november 2007 fremgår køb af papirerne:

"AB INV GLOBAL" – 1.856 stk., kurs 75,1
"AB INV MILJØTEK." – 1.573 stk., kurs 88,6
"AB INV NORD.AKT." – 825 stk., kurs 169
"AB INVE OBLIGATIO" – 2.132 stk., kurs 98,2
"BI HØJRENTELANDE" – 2.877 stk., kurs 97
"BI LANGE DK. OBL." – 2.001 stk., kurs 104,6
"VALUEINV.GLOBAL" – 1.657 stk., kurs 168,3

Banken har desuden fremlagt en "Depotoprettelse – Åbent depot, ingen spærring" af 15. november 2007, hvoraf fremgår:

"…

Ordreafgivelse

Aftalen giver dig/jer adgang til at afgive ordrer og handle værdipapirer, såvel via bankens filialer, Kundeservice mv. som via Netbanken. Når der handles i Netbanken, kan banken ikke yde løbende rådgivning jævnfør "Aftale om værdipapirhandel" indgået i Netbanken samt "Vilkår for Netbanken". Der henvises i øvrigt til "Vilkår for værdipapirhandel".

Investeringsprofil

I forbindelse med aftalens etablering har du/I fået udfærdiget en investeringsprofil, der er baseret på en vurdering af din/jeres finansielle situation, investeringserfaring, risikovillighed og investeringsformål.

Når du/I anmoder om investeringsrådgivning – eller når banken kontakter dig/jer med investeringsforslag – vil banken tage udgangspunkt i den fastlagte investeringsprofil. Du/I er forpligtet til at meddele banken, hvis der sker ændringer i de oplysninger, der ligger til grund for investeringsprofilen, og er således selv ansvarlig for, at investeringsprofilen altid er ajour.

I din/jeres investeringsprofil har vi bl.a. registreret følgende risiko samt tidshorisont på investeringen:


Risiko

Horisont:

Lav risiko

Lang horisont


Handelsadgang

Med oprettelsen af depotet er det aftalt, at du/I kan handle i følgende værdipapirer:

Løbetid

Aftalen løber så længe, du/I handler værdipapirer i banken. Banken kan opsige aftalen, hvis forudsætningerne for aftalen ikke længere er opfyldt.

Med nedennævnte underskrift samtykker jeg/vi i, at opbevaring af udenlandske værdipapirer kan ske i samledepot, og at jeg/vi er bekendt med retsvirkningerne heraf, der er beskrevet i "Vilkår for opbevaring af værdipapirer i depot", som jeg/vi har modtaget. Samtidig bekræfter jeg/vi at have modtaget og læst "Vilkår for Værdipapirhandel".

Depotet vil tillige blive oprettet i Værdipapircentralen, hvis der indlægges børsnoterede danske obligationer, aktier m.v. i depotet.

…"

Depotoprettelsen fremtræder som underskrevet af klageren den 17. november 2007.

Banken har anført, at klageren i september 2008 henvendte sig to gange for at drøfte markedsudviklingen og sin portefølje. Banken anbefalede, at klageren skulle se tiden an, hvilket han tilsluttede sig.

Banken har videre anført, at klageren i oktober 2008 overraskende meddelte, at han ikke havde forventet, at banken havde investeret hans midler. Markedsudviklingen blev drøftet og banken anbefalede fortsat, at klageren burde se tiden an. Han gav ikke på dette møde instruks om salg af hele eller dele af porteføljen.

Banken har desuden anført, at den 14. oktober 2008 blev samtlige værdipapirer efter klagerens anmodning overført til et andet pengeinstitut.

Klageren rettede ved brev af 27. december 2010 henvendelse til Forbrugerombudsmanden og udtrykte utilfredshed med, at hans midler var blevet investeret i værdipapirer. Af brevet fremgår desuden:

"

Dog med et tab for mig på vistnok ca. 300.000 kroner.

Kan De, … evt. sammen med skatteforvaltning[en], tvinge Alm. Brand Bank til at fremlægge ret præcist tabsbeløb for mig? Kan De tilvejebringe mig dét beløb eller størstedelen. Kan i så fald indsættes på min konto …"

Klageren har oplyst, at Forbrugerombudsmanden informerede ham om, at han kunne rette henvendelse til Pengeinstitutankenævnet.

Parternes påstande.

Klageren har den 11. januar 2011 indbragt sagen for Ankenævnet, der forstår påstanden således, at Alm. Brand Bank skal udlevere dokumenter til brug for en tabs-opgørelse vedrørende investeringen i værdipapirer samt erstatte hans tab.

Alm. Brand Bank har principalt nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært afvisning.

Parternes argumenter.

Klageren har bl.a. anført, at medarbejderen nægtede at indsætte hans 1½ mio. kr. på en almindelig konto i henhold til bankens annoncerede tilbud.

Han blev "jaget" op på første sal til samtale med to rådgivere.

Han oplyste, at han hverken ville eje aktier, obligationer eller værdipapirer - som han ikke har begreb om. Han havde fået et chok ved 6. juli bankens kollaps. Han troede, at rådgiverne forstod og ville respektere dette.

Han troede således, at alt var i troværdig orden.

I efteråret 2008 hørte han om Roskilde Bank og fornemmede "ugler i mosen". Han tog ind til banken. Kassedamen nægtede at udbetale beløbet, som han havde indsat året før. Han blev igen "jaget" op på første sal. Han spurgte til "tab" - og mener, at de sagde ca. 300.000 kr.

Han er som uvidende og godtroende faldet blandt røvere uanset hans henvisning til "tragedie tilforn i 6. juli banken".

Han må indrømme, at det gjorde ham så ondt at føle sig snydt af banken - hvorfor han destruerede alle papirerne.

Banken har opbevaringspligt i 5 år.

"Tak", hvis Ankenævnet vil forlange udlevering af evt. ønskede dokumenter fra banken.

Han forstår ikke bankens forklaringer.

Alm. Brand Bank har bl.a. anført, at der blev indgået aftale om investering af klagerens midler. Midlerne blev foretaget i overensstemmelse med aftalen, hvilket vil sige med lav risiko og lang tidshorisont.

Klageren blev behørigt rådgivet både i forbindelse med indgåelse af aftale om investering og ved de senere henvendelser i september og oktober 2008.

Klageren bærer som udgangspunkt selv risikoen for en negativ kursudvikling.

Klageren har ikke godtgjort at have lidt et tab, da papirerne i depotet ikke blev realiseret, men overført til et andet pengeinstitut i oktober 2008.

Banken kan således ikke bidrage med yderligere oplysninger vedrørende et eventuelt tab. Klageren må henvende sig til sit nuværende pengeinstitut for yderligere oplysninger.

Hvis klageren fastholder det i klagen omtalte forløb, vil banken forbeholde sig ret til at føre vidner for at dokumentere forløbet, hvorfor sagen vil være uegnet til behandling i Ankenævnet.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Klageren har anmodet om, at Alm. Brand Bank skal udlevere dokumenter til brug for en opgørelse af tabet ved investeringen i værdipapirer.

Banken har under sagens forberedelse fremlagt en oversigt over klagerens køb af værdipapirer den 15. november 2007 herunder antal og købskurs.

Banken har oplyst, at klagerens værdipapirer blev overført til et andet pengeinstitut den 14. oktober 2008, hvilket Ankenævnet lægger til grund.

Ankenævnet bemærker, at Alm. Brand Bank således ikke - til brug for en opgørelse af et eventuelt tab - kan udlevere dokumenter vedrørende eventuelle salg af værdipapirerne herunder vedrørende salgskurser.

Klageren har anført, at banken ikke har respekteret hans ønske om ikke at ville eje værdipapirer.

Ankenævnet lægger på baggrund af sagens materiale til grund, at klageren accepterede, at hans midler blev investeret.

Ankenævnet lægger endvidere til grund, at han havde en lav risikovillighed og en lang tidshorisont.

Ankenævnet bemærker, at af den fremlagte "Anbefaling" fremgår: "Aktier 50 %" og "Obligationer 50 %" samt "+ 7 år Lav risiko".

Ankenævnet finder ikke, at en sådan fordeling mellem aktier og obligationer vil være i overensstemmelse med et ønske om en lav risikovillighed - uanset om investeringshorisonten er lang.

Banken anbefalede klageren at investere i syv forskellige værdipapirer.

Ankenævnet lægger til grund, at af de anbefalede værdipapirer kan højst to af papirerne - de dansk obligationsbaserede - karakteriseres som værende med "lav risiko". Disse papirer udgjorde ca. 30 % af klagerens investerede midler.

Ankenævnet finder, at bankens anbefaling til klageren ikke var i overensstemmelse med et ønske om en lav risikovillighed.

Klageren har ikke dokumenteret at have lidt et tab.

Ankenævnet finder, at en nærmere afklaring af sagens omstændigheder herunder vedrørende bankens rådgivning af klageren, klagerens risikovillighed og eventuelle tab ved investeringerne samt om banken har handlet ansvarspådragende forudsætter en bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer, som ikke kan ske for Ankenævnet, men som i givet fald må ske for domstolene. Som følge heraf afvises klagen i medfør af § 7, stk. 1 i Ankenævnets vedtægter.

Som følge heraf træffes følgende

a f g ø r e l s e :

Ankenævnet kan ikke behandle klagen.

Klagegebyret tilbagebetales til klageren.