Spørgsmål om hæftelse for ikke vedkendte transaktioner på bar/cafe i Polen.

Sagsnummer:394/2019
Dato:17-03-2020
Ankenævn:Vibeke Rønne, Inge Kramer, Peter Stig Hansen, Morten Bruun Pedersen, Anna Marie Schou Ringive
Klageemne:Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Betalingstjenester - ikke-vedkendte hævninger
Ledetekst:Spørgsmål om hæftelse for ikke vedkendte transaktioner på bar/cafe i Polen.
Indklagede:Nordea Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører spørgsmål om hæftelse for ikke vedkendte transaktioner på bar/cafe i Polen.

Sagens omstændigheder

Klageren er kunde i Nordea Danmark, hvor han har et Visa/dankort.

I slutningen af september 2019 var klageren på ferie i Gdansk i Polen. Om aftenen den 23. september 2019 tog klageren på en bar/cafe, A, i Gdansk.  Fra den 23. september 2019 kl. 22.33 til den 24. september 2019 kl. 00.01 blev klagerens kort anvendt/søgt anvendt til følgende transaktioner på A, jf. en af banken fremlagt transaktionsoversigt fra Nets:

Dato

Kl.

Beløb, kr.

Præsentation

Status

23-09-19

22.33.29

426,84

Chip og pin

Gennemført/Vedkendt

23-09-19

22.49.31

4.644,98

Chip og pin

Gennemført/Ikke vedkendt

23-09-19

23.17.17

7.980,75

Chip og pin

Gennemført/Ikke vedkendt

23-09-19

23.39.59

39.832,03

Chip og pin

Afvist, over max. beløb

23-09-19

23.40.40

14.885,45

Chip og pin

Afvist, over max. beløb

23-09-19

23.41.25

7.996,90

Chip og pin

Gennemført/Ikke vedkendt

24-09-19

00.01.01

4.661,12

Chip og pin

Afvist, over max. beløb

24-09-19

00.01.37

1.676,86

Chip og pin

Afvist, over max. beløb

Banken har oplyst, at transaktionerne blev korrekt registreret og ikke var ramt af tekniske svigt eller andre fejl, og at de blev gennemført ved aflæsning af chip og indtastning af korrekt pinkode.

Den 2. oktober 2019 indgav klageren en indsigelsesblanket til banken i kategorien ”Beløbet er ikke det samme jeg accepterede i forbindelse med købet” vedrørende de tre ikke vedkendte transaktioner. Klageren anførte, at han gik ind på A og købte en øl til sig selv og sine to venner og en drink til en pige på A, men at pigen kom tilbage og sagde, at hans betaling var afvist, hvorfor han prøvede at betale igen tre gange. Klageren oplyste, at han alene havde accepteret et beløb på 426,84 kr.

Af bankens Regler for dankort og Visa/dankort pr. 1. januar 2019 fremgår blandt andet:

”… 3 Brug af kortet

3.1 Betaling

Inden du godkender en betaling eller en hævning, skal du altid sikre dig, at beløbet er korrekt på fx terminalen eller notaen. Betalinger, som du har godkendt, kan ikke tilbagekaldes. Se dog afsnit 8 og 9 vedrørende muligheden for tilbageførsel af en betaling.

Du bør så vidt muligt altid i forbindelse med et køb eller en hævning sørge for at få en kvittering. Du skal sikre dig, at beløbet er i overensstemmelse med købet eller udbetalingen, og at korrekt dato er anført. Du bør gemme kvitteringen, til du har kontrolleret, at det korrekte beløb er trukket på din konto, jf. afsnit 7. …

Til hævning af kontanter

… Der kan udbetales kontanter i udenlandsk valuta op til et beløb svarende til modværdien af 2.000 kr. pr. døgn. …”

Parternes påstande

Den 23. oktober 2019 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Nordea Danmark skal tilbageføre de ikke vedkendte transaktioner på i alt 20.622,63 kr.

Nordea Danmark har nedlagt påstand om principalt frifindelse subsidiært afvisning.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at hans kort blev misbrugt i Polen.

Han var på cafe om aftenen. En pige sagde til ham, at der ikke var dækning på kortet, da han skulle betale for øl. Det var godt nok ham selv, der trykkede pinkoden. Han var dum nok til at prøve tre gange, så der blev trukket to gange 8.000 kr. og en gang 4.000 kr.

Han forstår ikke, at banken udbetalte så mange penge på hans kort. Der var tale om over 20.000 kr. på en halv time. Banken burde have stoppet transaktionerne.

Når han selv skal bruge penge, er der et maksimum på 2.000 kr. Når han er på ferie i Thailand kan han ikke hæve, som det passer ham.

Der burde ikke kunne trækkes så højt et beløb, når man er ude at rejse. Han forstår ikke, at et overtræk på så mange penge ikke blev stoppet.

Banken er tilsyneladende ligeglad med ham.

Der sker tit kortmisbrug i Polen. Banken burde advare kunder om at passe på.

Nordea Danmark har til støtte for frifindelsespåstanden anført, at det fremgår af transaktionsoversigten fra Nets, at transaktionerne blev korrekt registreret og ikke var ramt af tekniske svigt eller andre fejl, og at de blev gennemført ved brug af den til betalingsinstrumentet hørende personlige sikkerhedsforanstaltning, pinkoden. Transaktionerne var korrekt bogført. Kortets chip og dermed kortet blev brugt ved transaktionerne sammen med indtastning af korrekt pinkode.

Det påhviler herefter klageren at bevise, at kortet blev misbrugt. Klageren har ikke løftet bevisbyrden. Klageren har ikke beskrevet konkrete forhold fra stedet, som skulle underbygge et kortmisbrug. Tro- og love erklæringen kan ikke stå alene.

Kortet var i klagers besiddelse før, under og efter byturen i Gdansk, og kun han kendte pinkoden. Det betyder, at kun klageren kunne gennemføre betalingerne. Klageren har også erkendt, at han selv velvilligt indtastede sin pinkode til de tre betalinger, som han nu ikke vil vedkende sig. Der er dermed tale om autoriserede transaktioner. Klageren må selv bære risikoen for, at han accepterede de rette beløb på de autoriserede transaktioner.

Klageren har ikke dokumenteret, at beløbene på de tre betalinger ikke var korrekte. De fire transaktioner på A var på fire forskellige beløb og må derfor dække over fire forskellige køb, hvilket klageren accepterede ved at indtaste sin pinkode. Klageren kan ikke efterfølgende gøre indsigelse herimod, fordi han mener, at prisen var for høj. Tidspunkterne for de tre ikke vedkendte betalinger var også forskudt over mere end en time. Hvis klageren alene skulle have betalt for sin øl, burde de fire pinkode indtastninger have ligget indenfor få minutter efter klagers køb af øllen.

De øvrige forsøg på at gennemføre transaktioner kan også kun være klagerens, da kun han var i besiddelse af kortet og kendte pinkoden.

Klageren omtaler en grænse for udbetaling på 2.000 kr. Dette er grænsen for kontanthævning pr. døgn i udlandet jf. bankens Regler for dankort og Visa/dankort.

Nordea Danmark har til støtte for afvisningspåstanden anført, at en stillingtagen til sagen vil kræve vidneafhøring, hvilket ikke kan ske for ankenævnet, hvorfor sagen bør afvises.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren er kunde i Nordea Danmark, hvor han har et Visa/dankort. Den 23. september 2019 var klageren på en bar/cafe, A, i Gdansk i Polen, hvor der blev gennemført fire transaktioner med hans kort på 426,84 kr. kl. 22.33, 4.644,98 kr. kl. 22.49, 7.980,75 kr. kl. 23.17 og 7.996,90 kr. kl. 23.41. Klageren har anført, at han alene havde accepteret et beløb på 426,84 kr., og at en pige på A oplyste, at hans betaling var afvist, hvorfor han prøvede at betale igen tre gange ved indtastning af sin pinkode.

Ankenævnet lægger til grund, at de ikke vedkendte transaktioner blev foretaget ved aflæsning af kortets chip og indtastning af korrekt pinkode. Ankenævnet lægger endvidere til grund, at de ikke vedkendte transaktioner er korrekt registreret og bogført og ikke ramt af tekniske svigt eller andre fejl, jf. lov om betalinger § 98. Efter bestemmelsens tredje punktum er registrering af brug af et betalingsinstrument ikke i sig selv bevis for, at betaleren har godkendt transaktionen, at betaleren har handlet svigagtigt, eller at betaleren har undladt at opfylde sine forpligtelser, jf.  lov om betalinger § 93.

Afgørelsen af sagen beror på, om der må antages at være tale om tredjemandsmisbrug. Ankenævnet finder, at en stillingtagen hertil forudsætter en yderligere bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer, der ikke kan ske for Ankenævnet, men i givet fald må finde sted ved domstolene. Ankenævnet afviser derfor sagen, jf. Ankenævnets vedtægter § 5, stk. 3, nr. 4.

Ankenævnets afgørelse

Ankenævnet kan ikke behandle klagen.

Klageren får klagegebyret tilbage.