Debitering af hævetransaktion trods påstået manglende udbetaling.

Sagsnummer:231/2004
Dato:09-12-2004
Ankenævn:Lars Lindencrone Petersen, Karen Frøsig, Inge Frølich, Ole Simonsen, Morten Westergaard
Klageemne:Betalingstjenester - manglende udbetaling fra automat
Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Ledetekst:Debitering af hævetransaktion trods påstået manglende udbetaling.
Indklagede:Danske Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning.

Denne klage vedrører en hævetransaktion i en pengeautomat hos indklagede, hvor klageren gør gældende, at han ikke modtog hele det hævede beløb.

Sagens omstændigheder.

Fredag den 30. juli 2004 ville klageren med sit dankort hæve 8.000 kr. i en pengeautomat tilknyttet indklagedes Nørrebro afdeling. Klageren har anført, at han ved hævningen kun fik udbetalt 7.600 kr.

Ifølge journalrullen for automaten blev der den 30. juli 2004 hævet 8.000 kr. med klagerens dankort og den tilhørende pinkode. Ifølge det registrerede tidsforløb blev kortet sat ind kl. 10.15.51. Pinkoden blev indtastet kl. 10.15.56. Beløbet blev valgt kl. 10.16.17. Kortet kom ud kl. 10.16.17. Kortet blev taget kl. 10.16.19. Pengene kom ud kl. 10.16.30 og blev taget kl. 10.16.34.

Klageren henvendte sig straks i afdelingen med indsigelse om, at automaten havde udbetalt 400 kr. for lidt. På grund af travlhed afslog indklagede en anmodning fra klageren om straks at opgøre kassebeholdningen i automaten. Klageren blev henvist til i stedet at rette henvendelse tirsdag den 3. august 2004 med henblik på at få oplyst en eventuel difference i automatens kassebeholdning. Klageren satte herefter de 7.600 kr. ind på kontoen igen.

Klagerens krav vedrørende de 400 kr. blev efterfølgende afvist af indklagede under henvisning til, at der ikke var konstateret nogen difference i kassebeholdningen.

Indklagede har anført, at det fremgår af journalrullen, at der efter den omhandlede transaktion var 8.000 kr. mindre i automatens pengebeholdning, end før transaktionen blev foretaget.

Parternes påstande.

Den 16. august 2004 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at betale 400 kr.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter.

Klageren har anført, at indklagede burde have efterkommet hans anmodning om straks at lukke automaten og opgøre kassebeholdningen.

I maj 2004 oplevede han tilsvarende at få udbetalt 200 kr. for lidt i forbindelse med en hævning.

Han har derfor nu i løbet af 2-3 måneder mistet i alt 600 kr.

Indklagede har anført, at automaten har udbetalt 8.000 kr. Såfremt beløbet ikke var udbetalt, ville det fremgå af journalrullen.

Der er ikke konstateret fejl på pengeautomaten.

Indklagede har ikke handlet ansvarspådragende.

Indklagede er uden ansvar for, at klageren kan have glemt at tage pengene ud af automaten.

An­ke­næv­nets bemærkninger og konklusion.

Ankenævnet finder, at en afgørelse af sagen vil forudsætte en bevisførelse, herunder i form af parts- og vidneforklaringer, som ikke kan ske for Ankenævnet, men i givet fald må finde sted for en domstol. Ankenævnet afviser derfor sagen i medfør af vedtægternes § 7, stk. 1.

Som følge heraf

Ankenævnet kan ikke behandle sagen.Klagegebyret tilbagebetales klageren.