Spørgsmål vedrørende opsigelse af forsikringer og om mulighed for at udskifte pantsatte Kundeforholdsforsikring til tilsvarende forsikring i et andet selskab med hen¬blik på at opnå besparelse på forsikringspræmie.

Sagsnummer:15/2020
Dato:26-03-2021
Ankenævn:Bo Østergaard, Jesper Claus Christensen, Mette Lindekvist Højsgaard, Morten Bruun Pedersen, Lisbeth Baastrup Burgaard
Klageemne:Pant - frigivelse
Forsikring - øvrige spørgsmål
Forsikring - låneforsikring
Ledetekst:Spørgsmål vedrørende opsigelse af forsikringer og om mulighed for at udskifte pantsatte Kundeforholdsforsikring til tilsvarende forsikring i et andet selskab med hen¬blik på at opnå besparelse på forsikringspræmie.
Indklagede:Jutlander Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Denne sag vedrører spørgsmål om opsigelse af forsikringer og om mulighed for at udskifte pantsat Kundeforholdsforsikring til tilsvarende forsikring i et andet selskab med henblik på at opnå besparelse på forsikringspræmie.

Sagens omstændigheder

Klagerne M og H, der er samlevende, blev i 2011 kunder i Jutlander Bank.

Den 14. oktober 2014 underskrev klagerne en kreditaftale vedrørende en kassekredit med et maksimum på 30.000 kr. Samme dag underskrev klagerne hos banken hver en begæring om ”Kundeforholdsforsikring” og ”Forsikring for Visse Kritiske Sygdomme” i selskabet F. Vedrørende kundeforholdsforsikringerne fremgik blandt andet:

”…

Pantsætningserklæring
Kundeforholdsforsikringen – bestående af gruppelivsforsikring og gruppeulykkesforsikring – pantsætter jeg til pengeinstituttet, som er anført på denne begæring. Pantsætningen sker som sikkerhed for mi­ne eventuelle kreditengagementer (lån og kautionsforpligtelser) i pen­geinstituttet.

…”

Forsikringspræmierne skulle hæves på en konto nr. -700, som var klagernes fælles budgetkonto i banken.

Den 2. april 2015 underskrev klagerne et gældsbrev vedrørende et boliglån på 1 mio. kr. i banken.

Efter det oplyste ydede banken i 2015 en driftskredit på 300.000 kr. til et holdingselskab, som var ejet af M. I 2017 blev kreditten nedskrevet til 100.000 kr. og i 2018 til 0 kr.

Banken har fremlagt F’s forsikringsbetingelser pr. den 1. juli 2018 for ”Kundeforsikring – Lån og Kredit”. Heraf fremgik blandt andet:

”…

§ 1. FORSIKRINGEN

stk. 2. Kundeforsikring – Lån og Kredit består af forsikringsdækning ved død og evt. ulykkestilfælde …

§ 7. PANTSÆTNING OG ANDEN OVERDRAGELSE
Stk. 1. Forsikringstager har pantsat forsikringssummen til det kontoførende pengeinstitut til sikkerhed for forsikredes eventuelle kreditengagementer (lån og kautionsforpligtelser) med kontoførende pengeinstitut.

§ 12. OPSIGELSE

Stk. 2. Forsikringstager kan opsige Kundeforsikring - Lån og Kredit med 1 måneds skriftligt varsel til udgangen af et kalenderår.

…”

Klagerne har oplyst, at de i 2017 betalte i alt 10.045 kr. i forsikringspræmier. I 2018-2020 blev der foretaget følgende præmiebetalinger via budgetkonto -700:

Forsikring

10. jan. 2018

7. jan. 2019

7. jan. 2020

Nummer -171
Gruppeforsikring Kundeforhold gr. 5

4.802 kr.

 

 

Nummer -171
Kundeforsikring – Lån & Kredit

 

5.268 kr.

5.664 kr.

Nummer -198
Visse Kritiske Sygdomme gr. 1

1.232 kr.

1.320 kr.

1.368 kr.

Nummer -980
Visse Kritiske sygdomme gr. 2

2.315 kr.

2.640 kr.

2.736 kr.

Nummer -579 Gruppeforsikring Pension

2.516 kr.

 

 

Nummer -579 Livsforsikring

 

2.640 kr.

2.760 kr.

I alt

10.865 kr.

11.868 kr.

12.528 kr.

Ved en e-mail af 17. januar 2019 til M rykkede banken for inddækning af overtræk både ”privat og holding”. Ved e-mail af 18. januar 2019 svarede M, at overtrækkene var blevet nedbragt og ville blive nedbragt yderligere. M anførte endvidere:

”...

Forsikringer (privat) tegnet i [F] (i alt ca. kr. 10.000,-) kræves annulleret og refunderet, da samme dækninger kan tegnes til væsentlig lavere pris igennem anden aftale - med samme sikkerhed for Jutlander Bank (via pant i forsikringerne).

…”

Ved e-mail af 22. januar 2019 til M anførte banken blandt andet:

”…

Det har altid været et krav fra vores side, at der er disse livsdækninger på jer begge for kundeforholdet i Jutlander - tegnet i [F].

…”

Den 13. januar 2020 indgav klagerne en klage over Jutlander Bank til Ankenævnet.

Ved brev af 17. januar 2020 sendte et forsikringsselskab, F2, et tilbud til M på en livsforsikring med en forsikringssum på 1,3 mio. kr. og årlig præmie på 1.827,04 kr.

Ved brev af 27. januar 2020 til M meddelte banken, at præmiebetalingen på 2.736 kr. vedrørende Visse Kritiske sygdomme gr. 2 var tilbageført på grund af manglende dækning på konto -700, og banken varslede dermed opsigelse af forsikringen med virkning fra den 1. januar 2020.

Den 7. februar 2020 anførte banken i et svar på klagen til Ankenævnet blandt andet:

”…

Banken er naturligvis indstillet på at acceptere, at klager[ne] kan stille anden tilsvarende sikkerhed, men må samtidig konstatere, at de livsforsikringer, som [klagerne] har, ikke har tilsvarende dækning – bl.a. dækker klagers forsikring kun til 60 år, mens [..] forsikring dækker til 67 år.

…”

Den 31. oktober 2020 blev der udsendt varsel om, at præmien på Kundeforsikring – Lån og Kredit ville stige fra 5.664 kr. i 2020 til 6.516 kr. i 2021. Dækningen var 1,3 mio. kr. ved død og op til 1,3 mio. kr. ved ulykke.

Den 19. november 2020 fremlagde klagerne et skærmprint af en besked, som de havde modtaget fra banken. Heraf fremgik blandt andet:

”…

Vi kan godkende en anden forsikring, under forudsætning af:
- ny police fremsendes hertil (så vidt jeg kan se, har du endnu ikke afgivet helbredserklæring)
- med samme dækning som den bestående forsikring
- Jutlander kan få pant i den nye forsikring.

Bemærk frist 30.11 med opsigelse af forsikring.

…”

Parternes påstande

Klagerne har nedlagt påstand om, at Jutlander Bank skal refundere forsikringspræmierne i januar 2019 og januar 2020 på i alt 24.396 kr.

Jutlander Bank har nedlagt påstand om afvisning for så vidt angår driftskreditten og i øvrigt frifindelse.

Parternes argumenter

Klagerne har anført, at banken i både 2018 og 2019 uberettiget afslog at opsige deres forsikringer, og at banken derfor bør refundere forsikringspræmier i sin helhed for forsikringsårene 2019 og 2020.

Forsikringerne blev tegnet efter krav fra banken.

Ved årligt bankmøde i 2017 anmodede de om prisreduktion, da deres gældsforpligtelser var drastisk reduceret. Banken lovede at kigge på det, men der skete ikke noget, og i januar 2018 blev forsikringspræmierne med en prisstigning på 8% trukket på deres konto.

Ved årligt bankmøde i maj 2018 meddelte de, at de ønskede at opsige forsikringerne, da banken i stedet kunne få pant i forsikringer, som de havde fået via deres pensionsselskab. De nye forsikringer havde minimum samme vilkår som de gamle og prisen var væsentlig lavere. Banken lovede igen at kigge på det, men der skete ikke noget, og i januar 2019 blev forsikringspræmierne med en prisstigning på nu 9 % trukket på deres konto. Få dage efter præmiebetalingerne var trukket på deres konto i januar 2019, gjorde M indsigelse over for banken og krævede pengene refunderet. Banken undlod på samme måde som tidligere at besvare henvendelser om skifte af leverandør.

I januar 2020 gentog handlingen sig med endnu en prisstigning.

Forsikringerne via banken har i 2019 og 2020 kostet dem cirka 16.000 kr. mere end tilsvarende ordning hos et andet selskab. Over de ti år, som boliglånet løber, ville de blive påført en unødig merudgift på cirka 80.000 kr.

Banken har ikke oplyst nogen saglig grund til at afslå deres ønske om at skifte forsikring med henblik på at spare præmie. Det fremgik ingen steder, at forsikringerne var uopsigelige, og bankens afslag var i strid med konkurrencereglerne. Banken har ikke ønsket at oplyse, om der foreligger en provisionsaftale mellem banken og F.

Forsikringen, der skulle erstatte forsikringen via banken, var en nytegning – udformet fuldstændig efter bankens ønsker. Det var ikke relevant, om forsikringen løb til 60 år eller 67 år, da deres gæld ville være indfriet mange år før.

Deres gæld til banken blev over fire år reduceret med cirka 60%, og i samme periode steg prisen på forsikringerne med 25%.

Banken opsagde driftskreditten i M’s firma uden forvarsel og aftale. Firmaengagementet blev efterfølgende flyttet til et andet pengeinstitut.

De ønskede at opsige alle deres forsikringer via banken, hvilket understøttes af blandt andet deres mail af 18. januar 2019 til banken.

Det af banken nu anførte om, at opsigelse skulle foregå på en blanket, fremgik ingen steder. Banken burde i så fald have informeret dem om dette formkrav.

Banken har under sagen accepteret forsikringsdækning via en anden leverandør, men kun fremadrettet.

Jutlander Bank har til støtte for afvisningspåstanden anført, at spørgsmål vedrørende driftskreditten vedrører erhvervsforhold, som ikke kan behandles af Ankenævnet, jævnfør Ankenævnets vedtægter § 2, stk. 3-4.

Til støtte for frifindelsespåstanden har banken anført, at den ikke har begået ansvarspådragende fejl, herunder ikke ydet fejlagtig rådgivning eller overtrådt konkurrencelovgivningen.

Klagerne har ikke lidt et tab. Et eventuelt tab kan ikke overstige prisdifferencen i perioden 1. januar 2019 - 1. januar 2020 mellem klagernes forsikring via banken og en anden mulig forsikring med en tilsvarende dækning.

Det bestrides, at banken skulle have afvist et konkret forsikringstilbud med tilsvarende dækning.

Det bestrides videre, at der foreligger dokumentation for, at klagerne kunne opnå en besparelse ved at skifte selskab, at banken på noget tidspunkt har modtaget en opsigelse af forsikringerne, og at en eventuel opsigelse kunne finde sted uden, at det ville medføre en misligholdelse af engagementet.

Banken genkender ikke det af klagerne anførte om, at forsikringerne har været drøftet eller opsagt. Tværtimod opfordrede banken flere gange til, at der blev afholdt møde med klagerne og deres advokat for at få klarhed over, hvilken forsikring klagerne kunne sætte i stedet.

Eventuel opsigelse skulle ske via en blanket til forsikringsselskabet.

Kritisk Sygdom forsikringerne ophørte grundet restancer, og præmiebetalingerne i januar 2020 på 2.736 kr. og 1.368 kr. blev tilbageført. Forsikringerne har ikke været pantsat og kunne opsiges med én måneds varsel til udgangen af et kalenderår. Klagerne har ikke bedt om at få disse forsikringer opsagt.

Ankenævnets bemærkninger

Ankenævnet finder, at den del af klagen, der vedrører Jutlander Banks opsigelse af en driftskredit, der tilhørte et selskab, som var ejet af klageren M, vedrører et erhvervsmæssigt forhold, der ikke kan sidestilles med et privat kundeforhold, jævnfør Ankenævnets vedtægter § 2, stk. 3 og 4. Ankenævnet kan derfor ikke behandle denne del af klagen.

I 2014 tegnede klagerne via Jutlander Bank en ”Kundeforholdsforsikring”, der blev pantsat til banken til sikkerhed for klagernes engagement. Ankenævnet finder, at banken ikke var forpligtet til at acceptere, at forsikringen bortfaldt eller blev udskiftet med en forsikring i et andet selskab. Dette gælder uanset det af klagerne anførte om, de kunne have opnået en tilsvarende forsikring til en lavere præmie, og at deres engagement med banken, som forsikringen lå til sikkerhed for, blev nedbragt betydeligt.

Efter indgivelsen i 2020 af klagen til Ankenævnet har banken meddelt, at den ville kunne godkende et alternativ til Kundeforholdsforsikringen på nærmere angivne betingelser. Ankenævnet kan ikke pålægge banken at imødekomme klagerne i videre omfang.

Klagernes øvrige forsikringer var ikke pantsat til banken og kunne derfor til enhver tid opsiges af klagerne. Ankenævnet finder det ikke godtgjort, at klagerne opsagde forsikringerne. Det er uklart om banken på fyldestgørende måde rådgav klagerne om deres mulighed for at opsige forsikringerne, herunder om proceduren ved eventuel opsigelse. Ankenævnet finder imidlertid efter det foreliggende ikke grundlag for at pålægge banken at godtgøre klagerne forsikringspræmierne for disse forsikringer.

Klagerne får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Ankenævnet kan ikke behandle den del af klagen, der vedrører klageren M’s selskab.

Klagerne får i øvrigt ikke medhold i klagen.

Klagerne får klagegebyret tilbage.