Spørgsmål om hæftelse for misbrug ved fjernsalgstransaktioner som følge af passivitet.

Sagsnummer:113/2006
Dato:26-09-2006
Ankenævn:Peter Blok, Lotte Aakjær Jensen, Ole Jørgensen, Jørn Ravn, Astrid Thomas
Klageemne:Betalingstjenester - passivitet
Betalingstjenester - fjernsalgstransaktioner
Passivitet - hæftelse
Ledetekst:Spørgsmål om hæftelse for misbrug ved fjernsalgstransaktioner som følge af passivitet.
Indklagede:Nordea Bank Danmark
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning.

Denne sag vedrører, om klageren som følge af passivitet har tabt sin ret til at gøre indsigelse mod en række transaktioner med sit Visa/Dankort.

Sagens omstændigheder.

Klagerens konto hos indklagede, hvortil der var knyttet et Visa/Dankort, blev opgjort den 23. november 2005.

Klageren har anført, at han medio januar 2006 blev opmærksom på nogle transaktioner på en ophævet konto i perioden 23. august - 14. oktober 2005, som han ikke kunne vedkende sig. Han blev først opmærksom på forholdet på dette tidspunkt som følge af forsinkelse med fremsendelse af kontoudtog i forbindelse med kontoens opsigelse. Han kontaktede indklagedes afdeling telefonisk den 19. januar 2006, idet han manglede et kontoudtog. Afdelingen sendte herefter ved en fejl et forkert kontoudtog, og han måtte på ny henvende sig med anmodning om det korrekte kontoudtog. Der gik nogle uger med at få fremskaffet de rigtige kontoudtog.

Ved skrivelse af 17. februar 2006 rettede klageren henvendelse til indklagedes afdeling og anførte, at han ikke kunne anerkende en række hævninger på kontoen. Hævningerne udgjorde samlet 3.453,66 kr. fordelt på 11 hævninger foretaget i tiden fra den 23. august 2005 til den 20. september 2005. Heraf var imidlertid tilbageført i alt 1.603,84 kr. fordelt på 5 tilbageførsler foretaget i tiden fra den 8. september 2005 til den 14. oktober 2005. Klageren anmodede herefter om betaling af 1.849,82 kr.

Klageren har anført, at han efterfølgende underskrev dokumenter vedrørende indsigelserne. I uge 13 (27. - 31. marts 2006) oplyste indklagede telefonisk, at man ikke ville dække hans tab, da fristen for at søge erstatning var overskredet.

Af indklagedes "Regler for dankort og Visa/dankort" fremgår bl.a.:

"…

Du skal kontrollere din kontoudskrift omhyggeligt. Du bør kontrollere, at der ikke forekommer transaktioner, som du ikke mener at have foretaget, eller transaktioner som ikke stemmer overens med dine kvitteringer. Fjernsalgstransaktioner bør kontrolleres med særlig omhu.

Hvis der forekommer transaktioner, som du ikke mener at have foretaget, eller der ikke er overensstemmelse mellem din kvittering og de oplysninger, der er noteret på kontoudskriften, skal du henvende dig til [indklagede] snarest muligt.

…"

Af indklagedes "Generelle vilkår for privatkunder" fremgår:

"…

6 Kontrol af kontobevægelser

Kunden skal føre kontrol med bevægelserne på en konto ved hjælp af kontoudskrifter og/eller bankens forskellige informationskanaler, fx Netbank, Netbank Konto-kik, telefonbanken eller bankens pengeautomater. Hvis der er uvedkommende posteringer på kontoen, skal kunden straks reklamere over for banken. En postering, der er sket uberettiget, vil blive tilbageført.

…"

Parternes påstande.

Klageren har den 24. april 2006 indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, "erstatning og undskyldning for dårlig sagsbehandling".

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter.

Klageren har anført, at han aldrig har brugt sit Visa/Dankort ved handel via Internettet eller i forbindelse med udenlandsrejser.

Ved henvendelsen i januar 2006 til indklagede fik han oplyst, at hævningerne var foregået via firmaet Paypal, som medarbejderen oplyste var et firma, som arbejdede for ekstra sikkerhed i forbindelse med køb og salg via nettet.

Efter at indklagede havde afslået at betale erstatning, rettede han den 12. april 2006 henvendelse for at få udleveret en kopi af de papirer, som han havde underskrevet i uge 8, samt om en skriftlig begrundelse på indklagedes afslag. En navngiven medarbejder oplyste, at han ikke kunne få udleveret kopi af materialet, som var sendt videre til PBS. Han fik herefter oplyst et telefonnummer til en PBS medarbejder, der meddelte, at et pengeinstitut i en sådan situation havde kopi af korrespondancen med PBS liggende. Indklagedes medarbejder oplyste efterfølgende, at hun ikke havde vidst, i hvilket arkiv hun skulle lede efter papirerne.

Den 18. april 2005 kontaktede indklagedes medarbejder ham med oplysning om, at de papirer, som han tidligere havde underskrevet, var smidt ud, da man ikke mente, at det var relevant at have papirerne liggende, når klagefristen var overskredet.

Indklagede har anført, at de første af de transaktioner, som klageren ikke kan vedkende sig, er foretaget den 23. august, 25. august og 7. september 2005. Transaktionerne fremgår af kontoudtoget dateret 7. september 2005. De næste transaktioner, som klageren ikke kan vedkende sig, er den 8., 12., 13., 15. og 20. september 2005 og fremgår af kontoudtog dateret 9. oktober 2005. De sidste transaktioner, som klageren ikke vedkender sig, er den 14. oktober 2005 og fremgår af kontoudtog af 23. november 2005.

Posteringerne på kontoudtogene står mellem klagerens øvrige hævninger, men da transaktionerne er sket over Internettet i USD/EUR, adskiller posteringerne sig visuelt fra almindelige posteringer og fylder tre linjer pr. transaktion mod en linje for normale posteringer.

Ved sædvanlig gennemgang af kontoudtoget burde klageren have været opmærksom på misbruget langt tidligere end sket, idet kontoudtog er sendt til klageren den 7. september, 9. oktober og 23. november 2005. Kontoudtogene er ikke modtaget retur, hvorfor det må formodes, at de er leveret korrekt.

Det er uden betydning, at klageren ikke modtog kontoudskrift af 7. juli 2005, før end han anmodede herom i januar 2006, idet ingen af de omstridte posteringer fremgår af dette kontoudtog.

Klagerens undladelse af at kontrollere posteringerne og hans manglende reaktion på misbruget har bevirket, at misbruget har kunnet fortsætte i en længere periode. Havde klageren reageret tidligere over misbruget, ville man have haft mulighed for at begrænse tabet. Klageren har derfor fortabt sin ret til at gøre indsigelse over for transaktioner, der er ældre end 60 dage, jf. Ankenævnets praksis herom.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Det lægges som ubestridt til grund, at hævningerne på i alt 3.453,66 kr. foretaget i perioden 23. august - 20. september 2005 skyldtes andres uberettigede brug af klagerens Visa/Dankort.

Indklagede fremsendte henholdsvis den 7. september og 9. oktober 2005 kontoudskrifter, hvoraf de omstridte hævninger fremgik. Ankenævnet finder, at klageren på grundlag af disse burde have konstateret misbruget, og at han inden rimelig tid efter modtagelsen af kontoudskrifterne burde have rettet henvendelse til indklagede herom. Det må lægges til grund, at de omhandlede overførsler til udlandet kunne have været tilbageført eller forhindret, hvis dette var sket.

Klagerens henvendelse til indklagede om misbruget fandt tidligst sted i midten af januar 2006, og det må lægges til grund, at indklagede ikke har haft mulighed for at tilbageføre nogen af de omhandlede overførsler til udlandet. Ankenævnet finder herefter ikke grundlag for at pålægge indklagede at godtgøre klageren nogen del af tabet.

Som følge heraf

Klagen tages ikke til følge.