Spørgsmål om rådgivning ved finansiering af fast ejendom med valutalån samt om rentesats på lånet.

Sagsnummer:435/2010
Dato:30-09-2011
Ankenævn:John Mosegaard, Christian Bremer, Karin Duerlund, Jørn Ravn og Maria Hyldahl.
Klageemne:Udlån - udlandslån/valutalån
Rente - udlandslån
Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Ledetekst:Spørgsmål om rådgivning ved finansiering af fast ejendom med valutalån samt om rentesats på lånet.
Indklagede:Handelsbanken
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning.

Denne sag vedrører Handelsbankens rådgivning i forbindelse med klagernes finansiering af et køb af en fast ejendom med et valutalån samt størrelsen af den aftalte rentesats på lånet.

Sagens omstændigheder.

Klagerne M og K har anført, at de i november 2006 henvendte sig til Handelsbanken for at få et tilbud på finansiering af køb af en mindre udlejningsejendom, der kunne give deres børn mulighed for en studielejlighed. Banken foreslog optagelse af et valutalån med mulighed for at konvertere mellem CHF og EUR. De opfattede tilbuddet som en anbefaling fra bankens side. Banken har anført, at den hverken direkte eller indirekte tilskyndede klagerne til denne finansieringsform. Klagerne ønskede finansiering i udenlandsk valuta for at opnå en lavere rente end ved tilsvarende finansiering i danske kroner.

Af bankens brev af 27. november 2006 til klagerne fremgår:

"…

I forlængelse af behageligt møde i fredags kan vi tilbyde følgende finansieringsform i forbindelse med jeres køb af ovennævnte udlejningsejendom til en pris på kr. 7.200.000,00:

Lån på kr. 7.200.000,00 med mulighed for omlægning til CHF/EUR og med 3 måneders rentebinding plus et tillæg på 0,70 %. Rentesatsen ved valg af valuta i 3 måneder er p.t. følgende:

DKK: 4,60 % p.a.
CHF: 2,69 % p.a.
EUR: 4,38 % p.a.

Afvikling:

Efter nærmere aftale – foreløbig 5 år.

Som sikkerhed ønsker vi følgende:

1. Ejerpantebrev stort kr. 5.200.000,00 med pant i matr. nr. … 8 …
2. Ejerpantebrev stort kr. 2.000.000,00 med pant i matr. nr. … 7 …

Derudover kan vi tilbyde at overtage bestående lån i … [en finansiel virksomhed] vedrørende … [ejendom E], restgæld ca. kr. 500.000, til et nyt PrioritetsLån – afdragsfrit i 10 år – til en variabel rente på p.t. 4,4 % p.a. Som sikkerhed overtager vi bestående pantebrev i ejendommen.

Såfremt endelig finansiering foretages gennem Handelsbanken vil garanti for betaling af restkøbesum stilles uden beregning for jer.

…"

Den 28. december 2006 optog klagerne et valutalån i banken. Af aftalen fremgår:

"…

Lånebeløb

CHF 1.503.000,00

Skriver: Schweiziske franc

Udløbsdato:

Indtil videre frem til 01.01.2012. Herefter tages afvikling op til ny drøftelse.

Gældende variable rente- og provisionssatser p.a.

Rente for tiden incl. marginal:

2,82 %

Rente- og provisionssatser samt gebyrer og andre kreditomkostninger er variable og kan ændres af pengeinstituttet uden varsel.

Lånet kan i særlige tilfælde forfalde uden varsel jfr. bankens almindelige bestemmelser.

Særlige betingelser

Bankens rentemarginal på nærværende valutalån vil være 0,70 % p.a. og renten fastsættes forud for hver 3. måned for den efterfølgende renteperiode, og renten betales hver 3. måned bagud, første gang 30.03.2007.

Aftale om afvikling tages op til genforhandling hvert år ved regnskabsaflæggelse, senest 01.01., første gang 01.01.2008. Dette præjudicerer dog ikke bankens ret til iflg. kontraktens bestemmelser at opsige/ophæve lånet.

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR VALUTALÅN

Ud over bankens almindelige bestemmelser for lån og kreditter gælder særligt for valutalån nedennævnte regler:

1. Renten

Renten er variabel og fastsættes som den rentesats på eurovalutamarkedet, hvortil banken kan refinansiere sig i den pågældende valuta. Til denne rentesats lægges bankens til enhver tid værende rentemarginal, hvortil kommer de til enhver tid gældende gebyrer og provisioner. Rentefastsættelsen sker forud 2 bankdage før henholdsvis udbetaling af lånebeløbet eller en ny renteperiode.

2. Indfrielse

Såfremt indfrielse før tiden ønskes i den aftalte renteperiode, og renteniveauet (markedsrenten) er faldet efter aftalens indgåelse, betaler debitor det rentetab, der herved påføres banken. Dette gælder uanset, om det er debitor, der frivilligt betaler før tiden, eller om indfrielse skyldes, at det er banken, der kræver lånet indfriet p.g.a. opsigelse eller misligholdelse.

Reglen gælder både ved fuldstændig indfrielse og ved betaling af ekstraordinært afdrag.

3. Betaling af renter og afdrag

Betaling af renter og afdrag skal ske i den valuta, i hvilken lånet er udestående, og betaling skal ske til banken eller dennes korrespondentbank efter Handelsbankens ønske. …

...

4. Fornyelse af lånebeløbet

Såfremt låntager måtte ønske det, og banken er indforstået dermed, kan fornyelse af lånebeløbet for en efterfølgende renteperiode ske med et tilsvarende beløb i en anden konvertibel valuta. …

5. Diverse

Når valutalånet er etableret, bemyndiges banken hermed til for låntagers regning og risiko at sælge valutaen til gældende dagskurs. Låneprovenuet stilles først til rådighed for låntager, når der over for banken er stillet den aftalte sikkerhed.

Medfører kursstigninger på den eller de valutaer, som lån er ydet i, at modværdien i danske kroner udgør mere end 105 % af modværdien ved oprettelsen, bemyndiges banken til – men har ikke pligt til – at indgå terminsforretninger for låntagers regning til imødegåelse af yderligere kursrisici.

Endelig bemyndiges banken til ved forfald at debitere låntagers konto for betaling af renter, afdrag og eventuelle omkostninger.

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER TIL PRIVATKUNDER (FORBRUGERE)

Alle forpligtelser kunden har eller måtte få overfor banken f.eks. i henhold til garantier, kreditter, og lån, er i nærværende almindelige bestemmelser betegnet lånet/kreditten.

Udover disse almindelige bestemmelser er lånet/kreditten omfattet af bankens almindelige forretningsbestemmelser for privatkunder (forbrugere), som særskilt er udleveret til kunden (låntager).

1. Opsigelse

Banken og kunden kan til enhver tid bringe kundeforholdet til ophør uden varsel.

Udlånsaftaler (kreditaftaler) kan dog kun opsiges af banken med et varsel på 3 måneder, medmindre der foreligger misligholdelse eller anden forfaldsgrund. Hvis banken opsiger udlånsaftalen, har kunden krav på en begrundelse.

Når kundeforholdet ophører, kan banken opsige garanti- og kautionsforpligtelser, herunder forpligtelser i fremmed valuta, samt frigøre sig for andre forpligtelser, der måtte være indgået for kunden. Kunden er forpligtet til at frigøre banken for alle forpligtelser indgået på kundens vegne samt om nødvendigt stille sikkerhed herfor.

…"

Af "Kreditoplysninger" fremgår:

"…

Rente og provisionssatser

Debetrente

2,820 % p.a. svarende til

2,890 % årlig nominel rente

Provision

0 kr. pr. termin.

Rente beregnes og tilskrives kvartårligt bagud på baggrund af de faktiske dage og et renteår på 360 dage.

Beløb

Sum

CHF

DKK

CHF

DKK

Hovedstol/forhøjelse

1.503.000,00

6.974.070,30

…"

Banken har oplyst, at klagerne i sommeren 2008 optog yderligere 2 valutalån til brug for finansiering af en ejerlejlighed, mindre istandsættelse af en udlejningsejendom og indfrielse af et kreditforeningslån i klagernes private villa.

Af en aftale underskrevet den 17. juni 2008 fremgår:

"…

Lånebeløb

CHF 172.043,00

Skriver: Schweiziske franc

Udløbsdato:

Indtil videre: X

Gældende variable rente- og provisionssatser p.a.

Rente for tiden incl. marginal:

3,20 %

Rente- og provisionssatser samt gebyrer og andre kreditomkostninger er variable og kan ændres af pengeinstituttet uden varsel.

Lånet kan i særlige tilfælde forfalde uden varsel jfr. bankens almindelige bestemmelser.

Særlige betingelser

Bankens rentemarginal på nærværende valutalån vil være 0,70 % p.a. og renten fastsættes forud for hver måned for den efterfølgende renteperiode, og renten betales hver måned bagud, første gang 17.07.2008.

Aftale om afvikling tages op til genforhandling hvert år ved regnskabsaflæggelse, senest første gang 30.11.2008. Dette præjudicerer dog ikke bankens ret til iflg. kontraktens bestemmelser at opsige/ophæve lånet.

…"

Af en aftale underskrevet den 11. juli 2008 fremgår:

"…

Lånebeløb

CHF 172.674,29

Skriver: Schweiziske franc …

Udløbsdato:

Indtil videre: X

Gældende variable rente- og provisionssatser p.a.

Rente for tiden incl. marginal:

2,97 %

Rente- og provisionssatser samt gebyrer og andre kreditomkostninger er variable og kan ændres af pengeinstituttet uden varsel.

Lånet kan i særlige tilfælde forfalde uden varsel jfr. bankens almindelige bestemmelser.

Særlige betingelser

Bankens rentemarginal på nærværende valutalån vil være 0,60 % p.a. og renten fastsættes forud for hver måned for den efterfølgende renteperiode, og renten betales hver måned bagud første gang 11.08.2008.

Aftale om afvikling tages op til genforhandling hvert år ved regnskabsaflæggelse, senest første gang 30.11.2008 præjudicerer dog ikke bankens ret til iflg. kontraktens bestemmelser at opsige/ophæve lånet.

…"

Banken har anført, at klagerne i september 2008 efterspurgte rådgivning af en karakter, som ikke blev ydet i deres afdeling, hvorfor klagerne blev sat i forbindelse med bankens valutaafdeling. Klagerne har anført, at det var deres rådgiver R1, som ønskede, at de tog kontakt til valutaafdelingen, hvilket formentlig var fordi, at ikke havde andre kunder med valutalån, som han senere oplyste dem om. Dette ville de gerne have vidst fra efteråret 2006. De husker deres første samtale med R2 fra valutaafdelingen i forbindelse med finanskrisen i 2008, hvor han sagde: "Vi sørger for at få vores kunder ud i god tid, hvis der er optræk til uro på finansmarkederne – det er det, vi er her for". Dette lød betryggende, men virkeligheden viste sig at være en anden. De har haft et kurstab på 1,4 mio. kr. efter at have fulgt valutaafdelingens råd. Banken har anført, at der ikke blev indgået nogen aftale om at banken påtog sig at "pleje" klagernes valutaspekulationer. Beslutninger om køb og salg var alene klagernes.

Ved brev af 2. januar 2009 anførte klagerne overfor banken, at banken havde opkrævet en højere rentemarginal på valutalånene end aftalt. Klagerne havde desuden i forbindelse med en konvertering fra EUR til CHF lidt et kurstab på ca. 360.000 kr. Af klagernes brev fremgår: "… vi bærer selv en stor del af ansvaret for, at vi fik et kurstab, men det blev uforholdsmæssigt stort, fordi vi ikke … fik frihed til at handle, og udgifterne til såvel et nyt pantebrev som de ekstra renteudgifter bærer vi på ingen måde ansvaret for. Det er os fortsat en gåde, hvorfor banken skal have sikkerhed for 10,2 millioner kroner, når vores gæld reelt er på under 9 millioner kroner. Det er muligt, at den på et tidspunkt kan stige til godt 9 millioner kroner på grund af kursudsving, men gælden kommer aldrig op over 9,2 millioner kroner. Erfaringerne har jo med alt tydelighed vist, at det gælder om at komme ud af CHF i tide, hvis der igen bliver uro på valutamarkederne." Klagerne opgør i brevet deres tab til 53.000 kr. og anmoder banken om en kompensation.

Banken anførte i brev af 20. februar 2009 til klagerne, at grundet finanskrise var bankens refinansieringsomkostninger steget. Af aftalerne fremgår, at klagernes rentesats er variabel og fastsættes, som den rentesats på eurovalutamarkedet, hvortil banken kan refinansiere sig i den pågældende valuta. Banken vedlagte en oversigt over rentesatser, hvortil banken refinansierede sig i en periode fra december 2007 til februar 2009. Banken opgjorde det samlede kurstab i oktober 2008 ved lukningen af klagernes valutalån til 850.000 kr. Banken havde ikke givet tilsagn om finansiering af et større kurstab og havde krævet, at klagerne stillede yderligere sikkerhed, hvilket medførte udgifter for klagerne i forbindelse med tinglysning af pantebrev. Banken beklagede en debiteringsfejl, som havde medført ekstra renteudgifter for klagerne. Banken tilbageførte en tilskreven debetrente på 1.636,64 kr. og tilskrev 1.207,62 kr. i rente på klagernes konto. Banken beklagede desuden, at klagerne ultimo 2008 pga. en beregningsfejl havde fået meddelelse om, at deres valutalån var steget med 49.727,62 EUR.

Af bankens brev af 16. marts 2009 fremgår:

"…

Tak for et behageligt møde i banken tirsdag den 3.3.2009, hvor vi bl.a. drøftede følgende:

•Prissætning på udlandslån
•Valutaskift/rentetermin
•Supplerende sikkerhedsstillelse

Som følge af ovennævnte samt set i lyset af vores gode og langvarige samarbejde er vi indstillet på, pr. konduite, at nedsætte bankens rentemarginal fra næste rentetermin med 0,20 % til 0,50 % frem til 1.4.2011, ligesom vi, i perioden, vil friholde jer for den netop annoncerede marginalforhøjelse på 0,50 %.

En nedsættelse af rentemarginalen med 0,20 % i 2 år, vil medføre en rentebesparelse på i alt ca. kr. 36.000 for jer. Vi har ved beregning af rentebesparelsen taget udgangspunkt i gæld dags dato på DKK 9,0 mio.

Vi håber, at I finder denne løsning tilfredsstillende og ser frem til fortsat godt samarbejde.

…"

Banken har oplyst, at klagerne accepterede bankens tilbud, hvorfor banken anså uenigheden for bilagt.

Banken har videre oplyst, at klagerne i oktober 2009 blev tilmeldt "Aktiv Gældspleje" og i forbindelse med kundeforholdets etablering var blevet tilmeldt "Finansfocus". Begge publikationer sendes pr. mail og indeholder en vurdering af bankens forventninger til bl.a. udviklingen i kursen på CHF.

Klagerne har anført, at der " … næppe [er] mange, der havde forudset finanskrisen[s] udvikling og omfang, men den udvikling, vi har været vidne til siden årsskiftet 2009/2010, er der flere, som havde forudset. Vi fik den første advarsel via en artikel … den 29. december 2009, hvor budskabet var: se at komme ud af CHF, mens tid er. Vi havde den holdning, at vi ikke ville risikere samme forløb som i efteråret 2008 … Vi kontakter derfor [R2] i valutaafdelingen, der dog ikke havde meget til overs for … [avisartiklen] … I de følgende måneder bliver vi mere og mere urolige. … Den 19. marts taler vi med … [rådgiver R3] i valutaafdelingen, der anbefaler, at vi konverterer til EUR, hvis kursen stiger til 5,21. Vi siger ja til … [R3’s] råd, men den 22. marts bliver ordren annulleret efter samråd med … [R2] … [Vi] er forurolige over, at to medarbejdere i samme afdeling … kan have så forskellig holdning til, hvornår vi skal konvertere – det virker ikke betryggende". Klagerne foretog efter yderligere kontakt med bankens medarbejdere flere konverteringer i foråret 2010. De har oplyst at have båndoptagelser af nogle af samtalerne. Banken har anført, at banken har ca. 8 timers optaget samtale og at de vurderinger, som bankens medarbejdere giver, ligger indenfor bankens løbende "forecasts". Klagerne har anført, at R1 har oplyst dem om, at de skulle indstille sig på et tab på 1,4 mio. kr. R2 har erkendt, at de har fået en dårlig rådgivning. Banken bør yde en erstatning på 622.394 kr. svarende til den restgæld, som ligger ud over 9,2 mio. kr. Banken har desuden siden september 2008 opkrævet en rentemarginal på 1 - 2 %. Marginalen var aftalt til henholdsvis 0,7 % og 0,5 % fra april 2009 til april 2011. Handelsbanken har haft adgang til rigelig likviditet i 2009 og 2010. Banken har opkrævet for meget i rente og bør refundere 107.749 kr.

Parternes påstande.

Klagerne har den 10. august 2010 indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Handelsbanken skal betale dem en erstatning på 730.143 kr.

Handelsbanken har principalt nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært afvisning.

Parternes argumenter.

Klagerne har bl.a. anført, at banken foreslog optagelse af et valutalån med mulighed for at konvertere mellem CHF og EUR og forklarede, at kursrisikoen er begrænset, da økonomien i Schweiz er tæt forbundet med økonomien i EU-landene. Der blev ikke opstillet en alternativ finansieringsform. De opfattede tilbuddet som en anbefaling fra bankens side.

Det er tvivlsomt, om det er god skik at anbefale et valutalån til kunder, der ikke har noget kendskab til den finansielle sektor – aldrig har ejet en aktie og formentlig heller ikke kommer til det. Når banken så alligevel vælger den model, kan en seriøs og velafbalanceret rådgivning som minimum forventes. Dette er ikke tilfældet i nærværende sag, hvorfor banken har pådraget sig et medansvar.

Ved årsskiftet 2006/2007 optog de et valutalån. Frem til efteråret 2008 fungerede dette fint. De konverterede en enkelt gang mellem CHF og EUR og tilbage igen, hvilket reducerede restgælden med ca. 200.000 kr.

Første gang det går galt er i efteråret 2008.

Der er flere årsager til, at det går galt. Bankens rådgivning har været dårlig og mangelfuld. Der har fra starten manglet en klar strategi for, hvordan man tackler store udsving i CHF-kursen. De blev alt for sent opmærksom på, at de enkelte medarbejdere i valutaafdelingen havde hver deres holdning til, hvornår der skal konverteres og at afdelingen i Århus har en helt tredje strategi. Dertil kom, at de uden varsel blev frataget retten til at konvertere mellem EUR og CHF, selvom de havde et betydeligt rådighedsbeløb, og stillet sikkerhed for et langt større beløb (ca. 1 mio.) end gælden androg. Banken burde i god tid have orienteret dem om, hvornår der kan forlanges yderligere sikkerhed og hvornår retten til konvertering mistes.

De gjorde i brevet af 2. januar 2009 skriftligt opmærksom på, at de ikke ville have en gæld på over 9,2 millioner kr. I stedet for at respektere dette ønske, valgte valutaafdelingen at overse alle advarsler om risikoen ved lån i CHF.

R2 har i en telefonsamtale sagt: "Jeg synes ikke, det var lykkedes os, at få rådgivet vores kunder korrekt - det her havde jo fuldstændig taget overhånd i forhold til det, vi havde forventet."

R2 har fra starten givet udtryk for, at de var i trygge hænder, hvis de blot fulgte hans råd. Når man vælger at rådgive så ensidigt, som tilfældet har været, har banken pådraget sig et ansvar.

Bankens påstand om, at mundtlig bevisførelse er nødvendig, er en besynderlig påstand. Ved deres første klage fik de at vide, at de ikke kunne basere en klage på mundtlige udsagn. Derfor har de valgt at optage samtalerne, som vurderes at sige lige så meget om forløbet som skriftlig korrespondance.

Handelsbanken har til støtte for frifindelsespåstanden bl.a. anført, at banken er uden ansvar for klagernes beslutning om at finansiere sig i CHF.

Alle beslutninger om køb og salg af CHF er truffet af klagerne.

Banken har ydet en velafbalanceret og korrekt rådgivning på tidspunktet. Rådgivningen har været i overensstemmelse med den på området gældende sædvane.

Banken er ikke ansvarlig for, at klagerne i perioder ikke har kunnet optage CHF lån, da det må have stået klagerne klart - og i øvrigt fremgår af låneaftalen – at engagementsudvidelser i forbindelse med realiserede kurstab ville udløse krav om yderligere sikkerhedsstillelse eller kontant indbetaling.

Rentespørgsmålet må anses som endeligt bilagt ved aftalen, der blev indgået i forbindelse med bankens tilbud af 16. marts 2009. Hertil kommer, at bankens renteberegning i hele perioden har været korrekt og ifølge den indgåede aftale.

Det giver ikke mening at kommentere på de af klagerne fremførte løsrevne citater fra telefonsamtaler af mere end 8 timers varighed.

Banken har til støtte for afvisningspåstanden bl.a. anført, at sagen er af en karakter, hvor mundtlig bevisførelse er nødvendig i et omfang, der gør sagen uegnet til Ankenævnsbehandling.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Ankenævnet finder, at en afklaring af sagens omstændigheder herunder vedrørende bankens rådgivning i forbindelse med klagernes optagelse af valutalån samt vedrørende bankens rådgivning i det efterfølgende forløb vil forudsætte en bevisførelse i form af parts- og vidneforklaring, som ikke kan ske for Ankenævnet, men i givet fald må finde sted for domstolene. Sagen afvises derfor i medfør af § 7, stk. 1 i Ankenævnets vedtægter.

Som følge heraf træffes følgende

a f g ø r e l s e :

Ankenævnet kan ikke behandle klagen.

Klagegebyret tilbagebetales klageren.