Rådgivning om køb af 2% Kalvebod PLC 2013 og 2% Kalvebod PLC 2014.

Sagsnummer:429/2010
Dato:23-08-2011
Ankenævn:Vibeke Rønne, Christian Bremer, Hans Daugaard, Astrid Thomas og Torben Udsen.
Klageemne:Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Værdipapirer - køb, salg, rådgivning
Ledetekst:Rådgivning om køb af 2% Kalvebod PLC 2013 og 2% Kalvebod PLC 2014.
Indklagede:Amagerbanken
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning.

Denne sag vedrører, om Amagerbanken har pådraget sig et rådgivningsansvar i forbindelse med klagerens køb af Kalvebod-obligationer i 2006 og 2007.

Sagens omstændigheder.

Klageren var kunde i Amagerbanken. Hun havde i en årrække handlet værdipapirer via banken.

Den 21. april 2006 var klageren til møde i banken og købte i forlængelse heraf nominelt 620.000 kr. 2% Kalvebod 2013 for ca. 565.000 kr. Banken har oplyst, at rådgivningen af klageren på mødet tog udgangspunkt i et faktaark vedrørende obligationerne. Af faktaarket fremgår:

"….

Risikofaktorer (Kalvebod 1)

Investorerne tager en risiko på udsteders, Kalvebod plc, kreditkvalitet og tilbagebetalingsevne. Kalvebod Plc’s hæftelse er begrænset til selskabets aktiver (heri medgår den underliggende portefølje af ansvarlig kapital).

Obligationsserien er udstedt med en løbetid på 8 år med mulighed for hel eller delvis indfrielse efter 5 år. Det forventes, at der vil ske førtidig indfrielse i 2010, men der er ingen garanti herfor. Investorerne skal derfor være forberedt på en investeringshorisont på op til 7 1/2 år.

Kalvebod plc (Series I) udstedes med sikkerhed i den underliggende portefølje af ansvarlig kapital. Investorerne tager således en kreditrisiko på de 13 underliggende pengeinstitutters tilbagebetalingsevne. Sker der misligholdelse, som medfører tab i den underliggende portefølje, vil der blive foretaget en pro rata nedskrivning af hovedstolen på Kalvebod plc. (SeriesI).

Tabel 1: Fakta om udstedelsen:

Udsteder: Kalvebod Plc

Arrangør: Nykredit Markets

Aktuel kurs: 89,70

Indfrielseskurs: Kurs 100

forrentning:

År 1-5: Fast kupon, 2% p.a.

År 6-8: Variabel, 3-måneders CIBOR + spread

Spread fastsættes til det vægtede gennemsnit af spreads på de ikke-førtidsindfriet kapitalbeviser og vil udgøre minimum 2,45% p.a.

Stykstørrelse og minimuminvestering: DKK 10.000

Løbetid: 8 år med mulig call efter 5 år

Udstedelsesdato: 1. november 2005

Første adgang til førtidig indfrielse: 1. november 2010

Udløbsdato: 1. november 2013

…"

Den 1. februar 2007 var klageren til møde i banken med henblik på at drøfte skatteforhold samt eventuel omlægning af værdipapirer for at forøge pensionisttillæg. Dagen efter solgte klageren en række værdipapirer og købte blandt andet nominelt 250.000 kr. Scandinotes Junior 2012 for ca. 246.000 kr. og nominelt 250.000 kr. 2% Scandinotes Senior 2011 obligationer for ca. 241.000 kr.

Af klagerens årsoversigt pr. 28. december 2007 fremgår, at kursværdien af klagerens værdipapirdepot er ca. 3.650.000 kr. Heraf udgjorde ca. 2.650.000 kr. obligationer og obligationsbaserede investeringsbeviser og ca. 1.000.000 kr. aktier og aktiebaserede investeringsbeviser. Mere end 2/3 af beholdningen af obligationer og obligationsbaserede investeringsbeviser bestod af virksomhedsobligationer og obligationer fra højrentelande.

Den 15. april 2008 var klageren til møde i banken. Banken har oplyst, at Sydbanks overtagelse af bankTrelleborg i januar 2008 blev drøftet. Ved overtagelsen overtog Sydbank alle forpligtelser, hvorfor ingen kreditorer led tab i forbindelse med bankTrelleborgs sammenbrud. Den 22. april 2008 købte klageren nominelt 500.000 kr. 2 % Kalvebod 2014 obligationer og den 3. juni 2008 købte hun nominelt 250.000 kr. Scandinotes Junior 2012 obligationer.

I september 2008 modtog klageren et brev fra banken om Roskilde Banks sammenbrud. I brevet blev det oplyst, at Kalvebod-obligationernes hovedstol ville blive nedskrevet med 11,8 % som følge heraf.

Ved brev af 5. februar 2009 rejste klagerens advokat krav mod banken om, at den skulle dække klagerens tab på investeringerne i Kalvebod- og Scandinotes obligationer. Kravet blev afvist af banken ved brev af 30. april 2009.

Ved brev af 12. oktober 2009 fastholdt klagerens advokat kravet. I forlængelse heraf tilbagekøbte banken klagerens beholdning af Scandinotes Junior 2012 obligationer for ca. 477.000 kr.

Den 23. november 2009 solgte klageren sin beholdning af 2 % Kalvebod PLC 2013 og 2 % Kalvebod PLC 2014 for henholdsvis 337.500 kr. og 305.000 kr.

Ved brev af 18. februar 2010 underrettede klagerens advokat banken om, at klageren havde solgt obligationerne og fastholdt kravet om, at banken skulle dække klagerens tab.

Dette afviste banken den 22. februar 2010.

Parternes påstande.

Klageren har den 14. juli 2010 indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Amagerbanken skal betale 260.000 kr. med tillæg af renter efter renteloven med 8,05 % fra 12. november 2009 til betaling sker.

Amagerbanken har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter.

Klageren har anført, at hun altid har ønsket en lav risikoprofil, hvilket hun har understreget ved møderne med banken.

Investeringernes omfang står i misforhold til hendes økonomiske forhold.

Banken har rådgivet hende om investeringer uden at have spurgt til hendes investeringsprofil og banken har ikke udarbejdet budgetter over hendes økonomi. Der er heller ikke foretaget en egnethedstest.

Hendes køb af værdipapirer og omlægning af porteføljen er sket på bankens initiativ.

Hun har ikke nogen forudsætninger for at kunne gennemskue investeringerne. Hun har ikke modtaget prospekterne i forbindelse med, at investeringerne blev foretaget.

Amagerbanken har anført, at klageren har foretaget investeringer gennem en længere årrække og har haft en vis risikovillighed, hvilket kan ses af de investeringer, hun har foretaget.

Investeringerne har ikke stået i misforhold til hendes samlede økonomi, og der har altid været en fornuftig risikospredning i investeringerne.

Hun blev primært rådgivet af de samme to medarbejdere, som havde et indgående kendskab til hendes finansielle situation. Klageren blev rådgivet ud fra hendes løbende ønsker, finansielle situation, risikovillighed, ønske om risikospredning, investeringshorisont og formål med investeringen.

Investeringerne vedrørende 2 % Kalvebod 2014 og 2 % Kalvebod 2013 samt 3 % Scandinotes II Junior 2012 blev alle foretaget i forbindelse med møder i banken, hvor det blev oplyst, at de underliggende aktiver var lån til pengeinstitutter med status af ansvarlig kapital. Det blev oplyst til klageren, at der var et risikoelement, men at et pengeinstituts egenkapital skulle tabes, før de underliggende lån kunne komme i fare.

Klageren var således informeret om, at Kalvebod obligationerne var erhvervsobligationer med sikkerhed i en portefølje af ansvarlig lånekapital udstedt af forskellige pengeinstitutter. På baggrund af den viden, som var til stede på investeringstidspunktet herunder om finanssektorens soliditet, blev obligationerne anset for at passe til klagerens ønsker og risikoprofil.

Klageren måtte indse, at obligationerne også som følge af den højere effektive rente alt andet lige var forbundet med større risiko, hvilket klageren accepterede.

Banken valgte at dække klagerens tab på Scandinotes obligationerne, da banken ikke kunne dokumentere, at der var ydet rådgivning om obligationernes trancheinddeling.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

På baggrund af parternes modstridende redegørelser om hændelsesforløbet må det anses for uafklaret om Amagerbanken ved sin rådgivning af klageren forud for dennes køb af Kalvebod obligationer på fyldestgørende måde oplyste om obligationernes særlige karakter og sikrede sig, at investeringen passede til klagerens risikoprofil sammenholdt med hendes øvrige værdipapirportefølje.

På denne baggrund finder Ankenævnet, at en stillingtagen til klagen ville forudsætte en bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer, som ikke kan ske for nævnet, men i givet fald må finde sted ved domstolene, hvorfor behandlingen af sagen afvises i henhold til § 7, stk. 1 i Ankenævnets vedtægter.

Som følge heraf træffes følgende

a f g ø r e l s e :

Ankenævnet kan ikke behandle sagen.

Klagegebyret tilbagebetales klageren.