Salg af aktier gennemført uden hensyn til reduceret behold-ning som følge af omvendt aktiesplit. Krav om erstatning for tab ved dækningskøb.

Sagsnummer:487/2019
Dato:30-04-2020
Ankenævn:Bo Østergaard, Poul Erik Jensen, Morten Bruun Pedersen, Peter Stig Hansen og Inge Kramer.
Klageemne:Netbank - værdipapirer
Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Ledetekst:Salg af aktier gennemført uden hensyn til reduceret behold-ning som følge af omvendt aktiesplit. Krav om erstatning for tab ved dækningskøb.
Indklagede:Nordnet Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører krav om erstatning i forbindelse med et dækningskøb, som pengeinstitut foretog som følge af, at et aktiesalg blev gennemført uden hensyn til, at klagerens beholdning af den pågældende aktie var reduceret som følge af et omvendt aktiesplit.

Sagens omstændigheder

Klageren er kunde i Nordnet Bank, hvor han er tilsluttet bankens elektroniske handelssystem.

Den 18. januar 2019 købte klageren 500 stk. Camber Energy Inc. (CEI) aktier til kurs 0,63 USD pr. aktie, svarende til i alt 2.074,43 kr.

Ifølge en udskrift, som banken har fremlagt, var klageren logget på bankens handelssystem den 2., 3., og 5. juli 2019.

Banken har oplyst, at værdien af klagerens beholdning af CEI aktier den 5. juli 2019 udgjorde 394,83 kr. og har til støtte herfor fremlagt en depotudskrift. Klageren har anført, at kursen ifølge bankens egen graf var 2,94 USD, svarende til en værdi af hans beholdning på i alt 9.746,10 kr.

Den 8. juli 2019 gennemførte CEI et omvendt aktiesplit i forholdet 25:1, hvor en aktie blev konverteret til 0,04 ny aktie. Som følge af det omvendte aktiesplit ville klagerens aktiebeholdning blive konverteret til 20 stk. CEI aktier.

Banken har oplyst, at den fra sin informationsudbyder ikke i tide blev informeret om, at CEI havde gennemført et omvendt aktiesplit. Dette medførte, at det omvendte aktiesplit ikke var registreret på klagerens depot, da handelen åbnede den 8. juli 2019.

Den 8. juli 2019 solgte klageren 500 stk. CEI aktier til kurs 2,45 USD, svarende til i alt 8.122,39 kr. Kurtage udgjorde 86,20 kr. og der blev herefter indsat 8.036,19 kr. på klagerens konto.       

Banken har oplyst, at den blev opmærksom på den markante kursstigning på aktien og lukkede for handel med aktien. I en e-mail til klageren af 9. juli 2019 kl. 16:33 meddelte banken, at der var sket en fejl i registreringen på klagerens depot forbindelse med det omvendte aktiesplit, og at banken ville foretage et dækningskøb. Den samme dag foretog banken et dækningskøb af 480 stk. aktier til kurs 4,9207 USD svarende til 15.828,64 kr., som blev debiteret klagerens konto, der derved gik i overtræk.

Banken har opgjort klagerens tab ved dækningskøbet til 8.117,34 kr. svarende til de 15.828,64 kr. med fradrag af fortjenesten på salg af 480 aktier på 7.711,30 kr., idet der i klagerens favør ikke er taget højde for kurtage.

Af Almindelige betingelser for depot-/kontoaftale hos Nordnet Bank, filial af Nordnet Bank, AB, Sverige (2017:3) fremgik blandt andet:

”… G.7 Fejlagtig registrering i depotet m.m.

Hvis Selskabet ved en fejltagelse har registreret værdipapirer i Kundens depot, eller indsat eller hævet midler på tilhørende konto, eller i øvrigt har foretaget fejlposteringer af Kundens depot eller tilhørende konti, har Selskabet ret til at snarest muligt korrigere fejlen og registrere den korrekte postering. Hvis Kunden disponerer over værdipapirer eller indsætter midler, der er registeret på baggrund af en fejlpostering, skal Kunden direkte til Selskabet tilbagelevere værdipapirerne eller tilbagebetale de midler, som Kunden på grund af fejlposteringen har modtaget. Selskabet er berettiget til at købe de pågældende værdipapirer og debitere Kundens konto med beløb svarende til Selskabets fordring, samt, hvis Kunden har disponeret over midler, debitere Kundens konto med pågældende beløb.

Selskabet skal, hvis det er muligt, og det i henhold til Selskabets vurdering kan ske uden skade for Selskabet, underrette Kunden derom inden sådan korrigering foretages. Hvis Selskabet har foretaget en korrektion, skal Selskabet umiddelbart underrette Kunden om, at en korrektion er blevet foretaget i henhold til, hvad som er angivet ovenfor. Kunden har ikke ret til at stille krav mod Selskabet på baggrund af sådanne fejl eller fejlregistreringer eller på grund af Selskabets agerende i henhold til dette punkt.

Det, som er angivet i de to stykker ovenfor, gælder også, hvis Selskabet på anden måde har registreret værdipapirer i depotet eller sat midler ind på en tilhørende konto, som rettelig ikke tilkommer Kunden.

G.11 Begrænsning af selskabets ansvar

b) Særligt vedrørende de elektroniske tjenester

... Hvis Kunden konstaterer fejl eller forstyrrelse som angives i dette punkt b), er Kunden forpligtet til omgående at påtale dette overfor Selskabet. Hvis dette ikke sker, mister Kunden retten til at kræve erstatning, til at hæve ordren samt til at gøre nogen anden sanktion, som er baseret på fejlen eller forstyrrelsen, gældende. …”

Banken afslog ved et brev af 26. juli 2019 et krav fra klageren om erstatning.

I november 2019 tilbød banken pr. kulance at betale 10.000 kr. Klageren accepterede ikke tilbuddet, men indgav den 29. december 2019 klagen til Ankenævnet med påstand om, at banken skulle betale 15.828,64 kr.

Den 10. januar 2020 svarede banken på klagen og nedlagde påstand om frifindelse, subsidiært betaling af et mindre beløb. Den 18. januar 2020 meddelte klageren, at han ville tage imod bankens kulancetilbud og trække klagesagen tilbage. Banken henholdt sig til, at det i den tidligere dialog ikke havde været muligt at finde en mindelig løsning, og at sagen nu burde afgøres af Ankenævnet.

Parternes påstande

Klageren har nedlagt endelig påstand om, at Nordnet Bank AB skal betale 8.117,34 kr.

Nordnet Bank AB har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at banken har erkendt, at den har begået en fejl, med baggrund i, at den ikke har fået meddelelse fra sin informationsudbyder. Banken bør tilbageføre de penge, som den uretmæssigt har trukket for at dække sin egen fejl.

Han vidste ikke og havde ikke mulighed for at vide, at der var sket et omvendt aktiesplit. Han er tømrer af uddannelse og har ikke den store viden om aktiehandel. Derfor oprettede han som pensionskonto et depot i banken med henblik på at få support og orientering om markedet, når han handlede aktier.

Han havde ikke anledning til at kontakte banken i forbindelse med salget, da hans depot viste de 500 stk. CEI aktier, som han hele tiden har haft.

Bankens app viste alene en stigning i den gennemsnitlige anskaffelsesværdi (GAV) på 289 %, svarende til stigningen fra anskaffelseskursen på 0,63 USD og salgskursen på 2,45 USD. Aktien havde tidligere haft udsving op til 383 %. Der fremgik ikke procenttal på 1.500 %, 1.900 % eller 2.500 %, som banken har fremført i forbindelse med klagesagen, og som bestrides. Banken har ikke dokumenteret, at der fremgik en stigning på over 289 %. Banken bør kunne dokumentere sit eget system.

De fremlagte logoplysninger viser ikke, om han måtte have set på oplysninger om netop CEI aktier de pågældende dage.

Depotet havde den 5. juni 2019 en værdi på ca. 200.000 kr. Fortjenesten på 6.000 kr. svarede til cirka 3 % og således ikke en uforholdsmæssig værdiøgning som hævdet af banken.

Under en telefonsamtale i november 2019 oplyste en chef i banken, at hun godt vidste, at han havde været i god tro, da han handlede sine 500 CEI aktier. Han har optaget samtalen og kan derfor dokumentere den.

Han har med klagen ikke ønsket andet end at få dækket omkostningerne som følge af bankens fejl. Beklageligvis havde han i første omgang ikke set fortjenesten på kontoen. Udskrifterne er svære at gennemskue. Da han blev klar over, at hans krav var 8.117,34 kr. og ikke 15.828,64 kr., kontaktede han banken for i mindelighed at løse sagen, idet banken tidligere pr. kulance havde tilbudt 10.000 kr. Banken afviste det og gjorde opmærksom på, at sagen nu skulle afgøres af Ankenævnet. Banken bør vedstå sit tilbud. På Trustpilot har banken selv anført, at banken vil godtgøre kunden, hvis banken har begået fejl.

Nordnet Bank AB har anført, at banken har ikke handlet uagtsomt. Den manglende registrering af aktiesplittet skyldtes, at oplysningerne fra bankens informationsudbyder ikke kom i tide. Banken har således fulgt sædvanlige procedurer for at registrere virksomhedshændelser.

Som aktieejer og bruger af bankens handelsplatform, har kunderne selv ansvaret for at holde sig ajour med eventuelle forretningshændelser, der måtte være relevante. Klageren kunne således selv hente information fra selskabets hjemmeside, hvor det omvendte aktiesplit blev offentliggjort.

Det er kundens pligt at klage og oplyse om eventuelle fejl, der måtte opstå, jf. punkt G.11 i bankens betingelser for depot-/kontoaftale. Det fremgår ligeledes af betingelserne, at banken har ret til at korrigere forkerte oplysninger ved at gennemføre tilbagekøb og debitere kunden for omkostningerne.

Banken bærer således ikke ansvaret for klagerens tab i forbindelse med tilbagekøbet.

Klageren burde have undret sig over værdistigningen i aktien, idet der var tale om en værdistigning på cirka 1900%. Han burde derfor forud for salget af aktierne have søgt mere information og endvidere kontaktet banken.

De af klageren fremlagte kursgrafer er korrigerede grafer, som ikke dokumenterer, at klageren var i god tro forud for salget af aktierne den 8. juli 2019.

Idet klageren loggede på sit depot tre gange i dagene forud for aktiesalget, må han have været bekendt med, at depotets markedsværdi steg uforholdsmæssigt meget den 8. juli 2019.

Det omvendte aktiesplit betød, at klageren den 8. juli 2019 alene kunne disponere over 20 aktier, og dermed skete der et uberettiget salg af 480 stk. CEI aktier. Det forhold, at klageren troede, at han var i besiddelse af et større antal aktier end tilfældet var, og dermed blev skuffet i sin forventning til værdien af aktierne, udgør ikke et erstatningsberettiget tab.

Ankenævnets bemærkninger

Indledningsvis bemærkes, at det af Nordnet Bank i november 2019 fremsatte tilbud om pr. kulance at betale 10.000 kr. til klageren må anses for bortfaldet som følge af for sen accept. 

Den 8. juli 2019 gennemførte Camber Energy Inc. (CEI) et omvendt aktiesplit i forholdet 25:1, hvor en aktie blev konverteret til 0,04 ny aktie. Nordnet Bank AB har oplyst, at den fra sin informationsudbyder ikke i tide blev informeret om, at CEI havde gennemført et omvendt aktiesplit. Dette medførte, at det omvendte aktiesplit ikke var registreret på klagerens depot, da handelen åbnede den 8. juli 2019. Klagerens beholdning af CEI aktier, der pr. 5. juli 2019 havde en værdi af 394,83 kr., fremstod herefter med en værdi på ca. 8.000 kr., uden at der forelå omstændigheder, der kunne begrunde en sådan kursstigning.

Uanset det af banken anførte om, at bankens informationsudbyder ikke i tide informerede om det omvendte aktiesplit, finder Ankenævnet, at den manglende registrering af det omvendte aktiesplit på klagerens depot var en ansvarspådragende fejl, som Nordnet Bank hæfter for.

Klageren har nedlagt endelig påstand alene om erstatning for tabet som følge af bankens dækningskøb. Parterne er enige om, at dette tab udgør 8.117,34 kr.

Spørgsmålet om, hvorvidt banken skal erstatte klageren tabet som følge af dækningskøbet, beror på, hvorvidt klageren indså eller burde have indset, at depotets udvisende beroede på en fejl, og om det var påregneligt for klageren, at han ved salg af aktierne risikerede et reelt tab som følge af dækningskøb. En afgørelse heraf forudsætter en bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer, som ikke kan ske for Ankenævnet, men som i givet fald må finde sted for domstolene. Ankenævnet afviser derfor sagen, jf. Ankenævnets vedtægter § 5, stk. 3, nr.4.

Ankenævnets afgørelse

Ankenævnet kan ikke behandle klagen.

Klageren får klagegebyret tilbage.