Krav om dokumentation for transaktioner på konto.

Sagsnummer:106/2005
Dato:28-11-2005
Ankenævn:John Mosegaard, Anne Dehn Jeppesen, Niels Bolt Jørgensen, Astrid Thomas
Klageemne:Konto - øvrige spørgsmål
Ledetekst:Krav om dokumentation for transaktioner på konto.
Indklagede:BG Bank (Danske Bank)
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning.

Denne sag vedrører klagerens krav om dokumentation for nogle transaktioner på sin nu afdøde mors konto hos indklagede.

Sagens omstændigheder.

Ved skifteretsattest af 8. november 1999 blev boet efter klagerens mor, A, der var død den 26. juli 1999, overtaget af klageren til privat skifte.

A var kunde hos indklagede, hvor hun bl.a. havde en privatkonto.

Den 7. april 2005 indgav klageren en klage over indklagede til Ankenævnet. Klageren ønskede at få kopi af bogføringsbilagene for følgende tre transaktioner på kontoen:

6. oktober 1998 udbetaling 1.400 kr.19. april 1999 indbetaling 472,50 kr.23. juli 1999 udbetaling 600 kr.

Transaktionerne fremgik af to kontoudskrifter for perioderne henholdsvis 23. januar 1997 - 6. juli 1998 og 16. april 1999 - 26. august 2001.

Ifølge kontoudskriften pr. den 6. juli 1998 var saldoen 3.975,30 kr. Ifølge kontooversigten pr. den 31. december 1998 var saldoen 175,30 kr. Da der således måtte være foretaget transaktioner i perioden 6. juli 1998 - 16. april 1999 ønskede klageren endvidere en kontoudskrift for denne periode.

Indklagede har under sagen fremlagt kontoudskriften for perioden 6. juli 1998 - 16. april 1999. Klagerens navn og adresse er anført i adressefeltet på kontoudskriften. Der fremgår en udbetaling den 23. december 1998 på 3.800 kr., en rentetilskrivning den 20. marts 1999 på 3,56 kr. og en slutsaldo på 178,86 kr., hvilket svarer til startsaldoen på kontoudskriften pr. den 26. august 2001.

Parternes påstande.

Ankenævnet har forstået klagerens påstand således, at indklagede skal fremlægge dokumentation for transaktionerne på henholdsvis 1.400 kr., 3.800 kr., 472,50 kr. og 600 kr.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter.

Klageren har anført, at indklagede bør fremlægge bogføringsbilag for de omhandlede transaktioner.

Indklagede har anført, at man ikke er i besiddelse af de omhandlede transaktionsbilag.

Der er forløbet mere end fem år siden den seneste transaktion. Klageren har udvist passivitet ved at undlade at rette henvendelse om bilagene på et langt tidligere tidspunkt. Siden A's død i 1999 har klageren haft mulighed for at anmode om bilagene.

I den omhandlede periode foretog klageren jævnligt hævninger på kontoen for A, der ikke kom i afdelingen.

Den under sagen fremlagte kontoudskrift er tidligere blevet fremsendt til klageren, som havde fuldmagt til kontoen.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Der er ikke grundlag for at pålægge indklagede at fremlægge bilagene for de omhandlede transaktioner, hvoraf den seneste fandt sted for mere end fem år siden.

Der er ikke sandsynliggjort forhold, der giver grundlag for at antage, at der fra indklagedes side skulle være begået fejl eller forsømmelser i forbindelse med de omhandlede transaktioner.

Som følge heraf

Klagen tages ikke til følge. Klagegebyret tilbagebetales klageren.