Krav om afdragsfrihed i hele løbetiden på et prioritetslån med en løbetid på ca. 30 år.

Sagsnummer:242/2023
Dato:18-01-2024
Ankenævn:Henrik Waaben, Kritte Sand Nielsen, Nanna Vetter Viberg Nielsen, Morten Bruun Pedersen og Anna Marie Schou Ringive.
Klageemne:Udlån - øvrige spørgsmål
Ledetekst:Krav om afdragsfrihed i hele løbetiden på et prioritetslån med en løbetid på ca. 30 år.
Indklagede:Danske Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører krav om afdragsfrihed i hele løbetiden på et prioritetslån med en løbetid på ca. 30 år.

Sagens omstændigheder

I december 2012 optog klageren et Danske Prioritetslån Plus (pantebrevslån) på 450.000 kr. i Danske Bank mod pant i sin ejendom, med en løbetid på 29 år og 10 måneder og en rente på for tiden 3,5 % om året (Nationalbankens til enhver tid gældende indskudsbevisrente på for tiden -0,2 % om året og et variabelt rentetillæg på for tiden 3,7 % om året).

Banken har fremlagt et rådgivningsskema – Danske Prioritet Plus, hvoraf det blandt andet fremgik:

”…

Du kan vælge Danske Prioritet Plus som

  • et afdragsfrit lån i op til 30 år. Efter 10 år vurderer vi lånet igen og aftaler, om du skal have en ny 10-årig afdragsfri periode, eller om du skal begynde at afvikle lånet …

Lånet kan være afdragsfrit i op til 30 år. Efter 10 år kan banken kræve at lånet afvikles over restløbetiden. Hvis du ønsker den afdragsfri periode forlænget, kan dette ske efter en kreditvurdering. …”

Banken har endvidere fremlagt en beregning på finansiering af omlægning, hvoraf det blandt andet fremgik:

”… Lånedetaljer (fortsat)

Efter den afdragsfrie periode stiger den månedlige afbetaling på lånet – det kan du se på afbetalingsforløbet for det nye lån på de bagerste sider i beregningen.

Låntype

Danske Prioritetslån Plus m. afdragsfrihed i perioden 11.12.2012-30.09-2022 …”

 

Af ydelsesoversigten fremgik betalinger på årligt ca. 15.800 kr. frem til og med 2022, hvorefter betalingerne steg til ca. 31.000 kr.  årligt.

Klageren har anført, at han ikke modtog rådgivningsskemaet eller beregningen inden indgåelse af låneaftale.

Af tilbud - Aftale om Danske Prioritet Plus tilbud fremgik blandt andet:

”… Pantebrevslånet:

Lånetype:                              Stående lån (afdragsfrit)

Løbetid:                                  29 år og 10 måneder. Banken kan, når lånet har løbet i mindst 10 år, kræve, at du begynder at betale lånet tilbage som et annuitetslån med variabel rente og dermed variabel ydelse. Pantebrevet skal være indfriet i sin helhed 29 år og 10 måneder efter lånets udbetaling. Du kan altid kontakte banken og uden omkostninger få udleveret en tilbagebetalingsoversigt (amortiseringsplan).

Bemærk         

Fra det tidspunkt, hvor du skal betale lånet tilbage, vil terminsydelserne ikke blot bestå af renter, men også af afdrag. Det vil sige, at du må forvente, at terminsydelserne bliver højere i forhold til de rentebetalinger, du har betalt under den afdragsfrie periode. …

STANDARDISEREDE EUROPÆISKE FORBRUGERKREDITOPLYSNINGER

Lånet er et stående med afdragsfrihed. Efter 10 år kan vi kræve, at du begynder at betale lånet tilbage som et annuitetslån med variabel rente og dermed også variabel ydelse. Pantebrevet vil være indfriet i sin helhed 29 år og 10 måneder efter lånets udbetaling. … ”

Af ydelsesoversigten fremgik betalinger på årligt ca. 15.800 kr. frem til september 2042, hvor hovedstolen på 450.000 kr. skulle indfries.

Klageren underskrev i forbindelse med optagelse af lånet et pantebrev, hvoraf det under betalingsvilkår blandt andet fremgik:

”… Lånet er et stående lån (afdragsfrit), der afdrages over det antal år og måneder, der er anført under løbetid. Lånet skal betales tilbage på én gang, når lånet udløber. Kreditor kan dog til enhver tid, når pantebrevet har løbet i mindst 10 år, med 3 måneders skriftligt varsel kræve, at debitor begynder at betale pantebrevet tilbage som et annuitetslån med variabel rente og dermed variabel ydelse over en periode, der vil medføre, at pantebrevet vil være indfriet i sin helhed efter det antal år og måneder, der er anført under løbetid, og i øvrigt på vilkår som fastsat af kreditor. …”

Den 5. januar 2023 skrev banken til klageren:

”… Dit Danske Prioritet Plus lån har haft afdragsfrihed i 10 år, og det er derfor udløbet. Jeg vil gerne snakke med dig om hvad der skal ske med det fremadrettet. …”

Den 6. januar 2023 svarede klageren:

”… Jeg har tidligere indgået en aftale med Danske Bank, at mit lån er afdragsfrit i 30 år og jeg har ikke nogen intentioner om at ændre på dette. …”

Banken svarede:

”… Dit nuværende Danske Prior. Plus lån er et lån hvor der som udgangspunkt var mulighed for 10 års afdragsfrihed. ¨

Der er dog den mulighed at få lånet og økonomien revurderet så man har mulighed for at få yderligere 5 års afdragsfrihed. Det betyder dog at renten bliver revurderet, og dermed vil stige. Derudover skal der laves en økonomigodkendelse hvor hele din økonomi skal gennemgås.

En anden mulighed er at der startes afvikling, og du på den måde vil bibeholde dine nuværende vilkår for rente. …

Det er selvfølgelig også en mulighed at indfri lånet. …”

Banken har oplyst, at lånet blev drøftet på et møde mellem banken og klageren den 17. februar 2023. Klageren har oplyst, at parterne afholdt et møde den 3. marts 2023. Banken har oplyst, at det blev aftalt, at klageren skulle sende nye skatteoplysninger og budget, og at klageren afgav et samtykke vedrørende skat på mødet og efterfølgende indsendte et budget til banken. Banken godkendte efterfølgende kreditmæssigt klageren til fem års yderligere afdragsfrihed og sendte et ”Tillæg til Pantebrev for Danske Prioritets Plus” med yderligere fem års afdragsfrihed (i alt 15 års afdragsfrihed) og forhøjelse af rentetillægget fra 3,7 % til 5 % om året til klagerens underskrift. Af ydelsesoversigten fremgik betalinger på årligt ca. 34.200 kr. frem til september 2042, hvor hovedstolen på 450.000 kr. skulle indfries.

Klageren afviste den 14. marts 2023 tillægget og anførte, at han havde indgået aftale med banken om et stående, afdragsfrit 30-årigt lån på 450.000 kr. med afdragsfrihed i hele lånets løbetid. Banken anførte, at banken efter ti år kunne forlange afvikling af lånet. Parterne fastholdt deres synspunkter i efterfølgende korrespondance. Den 27. marts 2023 meddelte banken, at tillægget var annulleret, da det ikke var underskrevet i tide.

Parternes påstande

Den 13. april 2023 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet, der har forstået klagerens påstand således, at Danske Bank skal anerkende, at lånet er afdragsfrit i 30 år.

Danske Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har blandt andet anført, at låneaftalen angik et stående, afdragsfrit lån med en løbetid på 29 år og 10 måneder, der forfaldt til betaling på én gang den 30. september 2042. Det fremgik ikke af pantebrev og låneaftale, at afdragsfriheden skulle genforhandles efter ti år. Banken tilbød ham i 2012 et stående lån, som var afdragsfrit i 29 år og 10 måneder. Banken kan derfor ikke kræve lånet afviklet efter ti år uden at bryde låneaftalen.

Banken kontaktede ham i 2012 og oplyste, at hans højrentekonto udløb, og at banken ikke kunne tilbyde ham en tilsvarende rente, men at banken havde et andet tilbud om indfrielse af hans realkreditlån med et tilsvarende lån i Danske Bank. Lånet var afdragsfrit i 30 år, og han skulle kun betale renter af lånet. Da renterne var variable, blev han tilbudt en tilsvarende rente på sin indlånskonto op til lånebeløbet. I forbindelse med underskrift på låneaftalen i 2012 bemærkede han overfor banken, at aftalen var misvisende, idet banken kunne kræve, at han begyndte at betale lånet tilbage efter ti år. Banken oplyste, at der skulle foretages en kreditvurdering efter ti år, og at det derfor ikke havde nogen betydning for ham, idet han var kreditværdig til lånet.

Han modtog ikke det fremlagte rådgivningsskema eller den fremlagte beregning. Det fremgår af rådgivningsskemaet, at banken efter ti år skulle vurdere en eventuel ny tiårig afdragsfri periode på grundlag af en kreditvurdering.

Det burde have fremgået af låneaftalen, at lånet var betinget af, at der efter ti år kunne fremvises en tilfredsstillende kreditvurdering. Aftalegrundlaget er låneaftalen og vilkårene for lånet burde fremgå af aftalen. Det fremgik ikke af pantebrevet, at der efter ti år skulle foretages genforhandling af den afdragsfrie periode.

Banken skrev efterfølgende, at hvis han ønskede den afdragsfrie periode forlænget, kunne dette ske efter en kreditvurdering. Dette fremgik ikke af låneaftalen.

Det fremgår endvidere af aftalen, at banken, når lånet har løbet i mindst ti år, kan kræve, at han begynder at betale lånet tilbage. Dette er misvisende og blev på mødet den 3. marts 2023 afklaret med, at notatet skulle forstås som, at der skulle foretages en kreditvurdering efter en løbetid på ti år. På mødet redegjorde han for manglerne ved låneaftalen, og at aftalen var misvisende vedrørende afdragsfrihed, idet der ikke ifølge aftalen kun er ti års afdragsfrihed.

Banken oplyste derefter, at han naturligvis ikke skulle indfri lånet eller påbegynde tilbagebetaling af lånet, idet han havde dokumenteret at være kreditværdig til lånet. Banken er forpligtet af låneaftalen og under hensyn til, at han har dokumenteret at være kreditværdig til lånet, så skal lånet afvikles som aftalt i lånedokumentet med afdragsfrihed i hele lånets løbetid. Banken kan kun kræve lånet indfriet, såfremt han ikke kan fremvise en tilfredsstillende kreditvurdering.

Banken sendte et tillæg til pantebrevslånet med en ændring af afdragsfriheden fra ti år til 15 år, som han skulle underskrive, for at afdragsfriheden kunne forlænges med fem år. Dette var ikke en del af låneaftalen og var ikke omfattet af aftalen.

Låneaftalen er så uklar og misvisende, at den ikke lever op til aftalelovens betingelser om, at en aftale skal være klar og tydelig. Banken har ikke opfyldt sin oplysningspligt efter kreditaftaleloven.

Danske Bank har blandt andet anført, at klageren forud for optagelsen af lånet blev informeret om, at selv om lånet var et 30-årigt stående lån, så kunne banken efter ti års afdragsfrihed kræve, at gælden afvikles, jf. teksten i rådgivningsskemaet og ”Aftale om Danske Prioritet Plus” under punktet ”Løbetid”.

Før udbetaling af lånet underskrev klageren et pantebrev, hvoraf det blandt andet fremgik, at ”Kreditor kan dog til enhver tid, når pantebrevet har løbet i mindst ti år, med 3 måneders skriftligt varsel kræve, at debitor begynder at betale pantebrevet tilbage som et annuitetslån med variabel rente og dermed variabel ydelse over en periode, der vil medføre, at pantebrevet vil være indfriet i sin helhed efter det antal år og måneder, der er anført under løbetid, og i øvrigt på vilkår som fastsat af kreditor.”

Klageren havde derfor kendskab til eller burde have kendskab til, at banken kunne kræve, at lånet påbegyndtes afviklet efter ti år afdragsfrihed. Teksten herom i dokumenterne var entydig og klar. Det må derfor afvises, at klageren ikke var informeret om, at banken kunne kræve, at lånet påbegyndtes afviklet efter ti år, selvom det var et 30-årigt stående lån.

Teksten om afvikling efter ti års afdragsfrihed fremgik klart og tydeligt af bankens lånetilbud og pantebrev (Aftalegrundlaget). Klagerens påstand om, at bankens aftale ikke lever op til aftalelovens bestemmelser om, at en aftale skal være klar og tydelig, må derfor afvises. Banken havde således mulighed for at kræve, at klageren begyndte at afvikle lånet, jf. ovenstående bestemmelse i pantebrevet, når pantebrevet havde løbet i mindst ti år.

Det står banken forretningsmæssigt frit for at beslutte, at klageren med et varsel på tre måneder skulle påbegynde afvikling af lånet efter ti års afdragsfrihed, eller efter aftale med klageren at tilbyde andre alternativer. Der henvises til den tilsvarende sag, Ankenævnets afgørelse nr. 382/2017.

Efter at banken vurderede klageren som kreditegnet, tilbød banken, som et alternativ til påbegyndelse af afviklingen af lånet, klageren yderligere fem års afdragsfrihed. Hvis klageren ønsker at acceptere bankens tilbud om forlængelse af afdragsfriheden, kan dette ske ved, at klageren tiltræder ”Tillæg til Pantebrev for Danske Prioritets Plus”. Hvis klageren ikke tiltræder aftalen, så vil banken fastholde, at klageren skal påbegynde afviklingen efter et skriftligt varsel på tre måneder.

Ankenævnets bemærkninger

I december 2012 optog klageren et afdragsfrit prioritetslån i Danske Bank.

I januar 2023 meddelte banken klageren, at afdragsfriheden var udløbet.

Det fremgik af låneaftalen og pantebrevet for lånet, at banken efter mindst ti års løbetid med tre måneders skriftligt varsel til enhver tid kunne kræve, at klageren begyndte at betale lånet tilbage som et annuitetslån, således at lånet ville være indfriet i sin helhed 29 år og ti måneder efter lånets udbetaling.

Ankenævnet finder ikke, at der er godtgjort omstændigheder, der kan medføre, at banken er afskåret fra at gøre vilkåret gældende. Ankenævnet finder herunder ikke, at det er godtgjort, at banken i forbindelse med optagelsen af lånet eller under møde med klageren i februar/marts 2023 gav tilsagn om, at afdragsfriheden kunne fortsætte i lånets løbetid, såfremt banken efter ti års løbetid vurderede klageren som kreditegnet.

Klageren får derfor ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.