Ukendskab til konti og forsikring samt indsigelse om manglende overførsel af konti

Sagsnummer:99/2020
Dato:30-09-2020
Ankenævn: Vibeke Rønne, Andreas Moll Årsnes, Morten Bruun Pedersen, Søren Geckler
Klageemne:Overførsel - øvrige spørgsmål
Kapitalpensionskonti - øvrige spørgsmål
Ledetekst:Ukendskab til konti og forsikring samt indsigelse om manglende overførsel af konti
Indklagede:BankNordik
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører spørgsmål om fejl ved manglende overførsel af engagement til anden bank ved Amagerbankens konkurs. Spørgsmål om krav på kompensation for omkostninger pålagt ved de konti, der ikke blev overført.

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i Amagerbanken.

Klageren har oplyst, at hun og hendes daværende mand, P, ved Amagerbankens konkurs i 2011 anmodede om overførsel af samtlige deres konti til en selvvalgt bank, B. En del af klagerens og P’s engagement blev imidlertid videreført i BankNordik, der købte dele af Amagerbanken.

Klagerens konti i BankNordik var følgende:

  • Kapitalpension (konto nr. -852)
  • Betalingskonto, fælleskonto med P (konto nr. -331)
  • Letsikring ved død (konto nr. -757)
  • Betalingskonto, oprettet af BankNordik i juli 2019 (konto nr. -685)

BankNordik har oplyst, at banken ikke længere ligger inde med dokumentation på, hvorfor klagerens konto nr. -852 og konto nr. -331 ikke blev overført til B i 2011.

I 2012 blev klageren skilt fra P.

I det følgende beskrives klagerens konti:

  1. Konto nr. -852

Konto nr. -852 var inaktiv og saldoen i nul i perioden fra juli 2011 til november 2015. I perioden fra november 2015 til december 2017 fremgik et antal posteringer vedrørende gebyrer og overtræksrente, som efterfølgende blev delvist tilbageført.

Pr. 31. december 2017 var der et overtræk på kontoen på 32,72 kr.

BankNordik har oplyst, at den i juli 2019 ryddede op i inaktive pensionskonti, herunder også klagerens konto nr. -852. For at afslutte den negative kapitalpensionskonto måtte BankNordik oprette en ny betalingskonto, hvorfra der kunne trækkes penge til inddækning af overtrækket på de 32,72 kr., og hvor restprovenuet fra pensionskontoen efterfølgende kunne indsættes. Til dette formål oprettede BankNordik en ny betalingskonto, konto nr. -685.

Den 12. juli 2019 blev konto nr. -852 opgjort og afsluttet. Først indsatte BankNordik 32,72 kr. til at inddække den negative saldo. Herefter blev der indsat 2.316,99 kr. på kontoen med transaktionsteksten ”Pensionsafkastskat”. Samme dag blev der trukket et beløb på 676 kr. med transaktionsteksten ”Statsafgift” samt et ekspeditionsgebyr på 1.000 kr. til BankNordik. Restsaldoen udgjorde herefter 640,99 kr., som blev indsat på konto nr. -685.

Klageren har oplyst, at hun først i sommeren 2019 ved et brev fra BankNordik blev gjort opmærksom på, at hun havde en kapitalpension, og at denne var i minus.

  1. Konto nr. -331

Klageren og P var begge oprettet som kontohavere på konto nr. -331 indtil den blev lukket i 2017.

Den 4. maj 2011 blev der overført 32.585,08 kr. fra konto nr. -331 til B. Saldoen var herefter på 10.000 kr.

I perioden fra 5. maj 2011 til 31. december 2013 skete der alene præmiebetaling af ”Letsikring ved død” for klageren og P fra konto nr. -331. Betalingerne blev løbende inddækket af indbetalinger, og ved udgangen af 2013 var saldoen således uændret 10.000 kr.

I perioden fra 1. januar 2014 til 5. januar 2015 skete der alene præmiebetaling af ”Letsikring ved død”, men uden løbende indbetalinger til dækning af præmierne. Pr. 5. januar 2015 var saldoen på kontoen på 5.140 kr.

Den 21. januar 2015 blev 5.000 kr. overført til B, hvorefter saldoen på kontoen var på 140 kr.

I tiden herefter trak BankNordik gebyrer og overtræksrenter fra kontoen, og der blev trukket præmiebetaling for ”Letsikrings ved død” for P i januar 2016 og januar 2017. P inddækkede løbende overtrækket på kontoen, senest ved en indbetaling den 20. januar 2017 på 1.697,31 kr., hvorefter saldoen gik i nul.

Den 31. marts 2017 blev kontoen opgjort og afsluttet.

  1. Konto nr. -757

BankNordik har oplyst, at Letsikringsprodukterne blev udbudt i samarbejde med et pensionsselskab, PS. Klagerens Letsikrings-præmie var benævnt ”Letsik. Lån/kredit 1521-002 pr. 1”.

BankNordik er ikke i besiddelse af dokumentation for klagerens tegning af ”Letsikring ved død”. Forsikringen fremgik af pensions- og forsikringsoversigten for 2012, hvorfor BankNordik formoder, at den blev tegnet hos Amagerbanken.

Den sidste præmiebetaling for klagerens ”Letsikring ved død” blev foretaget den 5. januar 2015.

BankNordik har oplyst, at forsikringen herefter blev slettet i bankens bøger den 4. august 2015. Banken kan ikke se, om den blev opsagt eller videreført til en anden bank, der udbyder Letsikring.

Klageren har oplyst, at hun ikke har haft kendskab til tegning af nogen forsikring hos PS.

  1. Konto nr. -685

BankNordik har oplyst, at de oprettede kontoen i forbindelse med opgørelsen af konto nr. -852. Af tekniske årsager kunne banken ikke opgøre en kapitalpension med negativ saldo, hvorfor kontoen blev oprettet, så de nødvendige bogføringer i forbindelse med opgørelsen af konto nr. -685 kunne foretages.

De eneste bevægelser på konto nr. -685 efter den 12. juli 2019 er det månedlige kontogebyr på 15 kr.

Klageren har oplyst, at kontoen blev oprettet uden hendes samtykke.

Den 11. marts 2020 indgav klageren en klage over BankNordik til Ankenævnet. BankNordik har under sagen pr. kulance tilbudt klageren at refundere ekspeditionsgebyret for opgørelsen af kapitalpensionen på 1.000 kr. samt de månedlige kontogebyrer á 15 kr., som banken har trukket på konto nr. -685. Klageren har fastholdt klagen ved Ankenævnet.

Parternes påstande

Klageren har nedlagt påstand om, at BankNordik skal genoprette og overføre hendes engagement til hendes nuværende bank samt kompensere hende for det tab hun har lidt ved ikke at have fået samtlige konti overført til hendes nuværende bank tilbage i 2011.

BankNordik har nedlagt påstand om frifindelse for at betale yderligere beløb end det, som banken har tilkendt at betale til klageren.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at BankNordik har handlet ansvarspådragende ved at undlade at handle på hendes mange henvendelser om at få hendes engagement overført til B. Hun har aldrig ønsket at være kunde i BankNordik, men banken har til trods herfor videreført hendes konti og tilmed oprettet en ny, hvorfra banken trækker et månedligt gebyr på 15 kr. BankNordik bør overføre hendes engagement til B og i øvrigt tilbagebetale de renter og gebyrer, som hun uretmæssigt er blevet pålagt.

Hun og P ønskede at få overflyttet samtlige deres konti til B. De ønskede ikke at have nogen konti i BankNordik, men modtog alligevel årligt breve fra BankNordik.

Gennem årene ringede både hun og P flere gange til BankNordik for at få forklaring på, hvorfor de fortsat modtog breve fra dem. I 2015 – flere år efter deres skilsmisse – deltog de begge i et møde med BankNordik for at få en forklaring på brevene, og her blev de klar over, at ikke alt var blevet overført til B i 2011. Hun og P betalte herefter et beløb for at få det resterende overført til B, og BankNordik oplyste, at de ikke længere ville modtage breve fra dem. Hun har aldrig haft adgang til kontoudskrifter fra denne betalingskonto nr. -331.

Trods BankNordiks forsikringer om det modsatte, fortsatte hun med årligt at modtage breve fra dem, men når hun ringede til banken, kunne personalet ikke forklare hende hvorfor. BankNordik beroligede hende med, at det bare stod stille, men hun bad dem hver gang om at få styr på det. Hverken hun eller P ønskede at opretholde en fælles konto efter deres skilsmisse, hvorfor det undrer hende, at kontoen alligevel blev videreført helt indtil den 31. marts 2017. Hun modtog alene årlige gebyroversigter for kontoen, men modtog ikke oplysning om overførsler fra B eller lukning af kontoen i 2017.   

I sommeren 2019 modtog hun et brev fra BankNordik om, at hendes konto nr. -852 nu var i minus, og at den ville blive lukket, hvis hun ikke tog kontakt til banken. Da hun ringede til BankNordik fik hun oplyst, at der var tale om en kapitalpensionskonto. Dette var første gang hun blev gjort bekendt med, at hun havde en sådan konto hos BankNordik. Til hendes overraskelse kunne BankNordik også oplyse hende, at der havde stået et større beløb på kontoen, men at pengene var gået til et pensionsselskab, PS. Da hun ringede til PS oplyste de imidlertid, at hun ikke er kunde hos dem. Hun har aldrig haft kendskab til, at der skulle være blevet udbetalt et større beløb til hende på en kapitalpensionskonto. Først under nærværende sag har hun fået adgang til at se kontobevægelserne.

BankNordik oplyste endvidere, at den havde trukket 1.000 kr. på kontoen for at lukke den, og at den samtidig, uden hendes samtykke, havde oprettet en ny konto, som hun nu betaler 15 kr. for om måneden (konto nr. -685). Hun er uforstående overfor, hvordan BankNordik kunne oprette en konto i hendes navn uden forudgående indhentelse af hendes legitimation og samtykke. Den eneste gang banken har fået hendes underskrift og samtykke var under mødet i 2015, hvor hun og P forsøgte at få det sidste overført til B.

Hun har kontaktet BankNordik adskillige gange gennem årene for at få en forklaring på brevene fra banken. Særligt efter hendes kendskab til kapitalpensionen i sommeren 2019 forsøgte hun at få en forklaring fra banken. Hun ringede derfor flere gange for at få et møde med banken, men blev henvist til at tjekke netbanken. Eftersom hun aldrig har været kunde i BankNordik, har hun heller ikke haft adgang til deres netbank. Hun modtog således alene brevene fra banken, men har aldrig selv haft mulighed for at tjekke efter via netbank.

BankNordik har anført, at banken ikke har handlet ansvarspådragende over for klageren, hvorfor klageren ikke har noget krav at gøre gældende mod banken.

Det bestrides, at klageren i 2011 fremsatte ønske om at slette kontiene og forsikringerne i banken. Den 4. maj 2011 overførte klageren og P 32.585,08 kr. fra konto deres fælles konto nr. -331, men lod 10.000 kr. stå tilbage. I perioden herefter blev der fortsat betalt præmier for to ”Letsikring ved død” fra konto nr. -331, ligesom der jævnligt blev indbetalt beløb på kontoen. Disse disponeringer med kontoen taler for, at klageren og P ikke ønskede at slette kontiene og forsikringerne i BankNordik, og at de var velvidende om deres eksistens.

Det bestrides, at klageren og P i 2015 skulle have bedt om at få alt overført til B. Den 21. januar 2015 blev 5.000 kr. overført fra konto nr. -331 til B. Saldoen på konto nr. -331 var herefter på 140 kr., men der blev fortsat årligt trukket præmiebetaling for P’s ”Letsikring ved død”. Disse betalinger blev dog frem til januar 2017 løbende inddækket af P. I marts 2017 blev kontoen endelig opgjort og slettet. Det er således ikke korrekt, at klageren og P i 2015 ”betalte en sum penge”, da de blev klar over, at alt ikke var overført til B.

Det bestrides, at klageren flere gange har henvendt sig til banken, og at personalet ikke har kunnet hjælpe hende. Siden 2015 har klagerens engagement bestået af en kapitalpensionskonto (nr. -852) samt en betalingskonto (nr. -331). At opgøre sådanne konti er en helt almindeligt forekommende opgave, som enhver filialmedarbejder hos banken er i stand til at udføre.

BankNordik har ikke kun sendt et enkelt brev til klageren om året. Hvert år har klageren fået tilsendt både kontooversigt for konto nr. -331 og konto nr. -852 samt oversigt over Pension og Forsikring, herunder kapitalpensionen og ”Letsikring ved død”. For årene 2015, 2016, 2017 og 2019 har klageren også fået tilsendt årlig gebyroversigt. I 2018 betalte klageren ikke gebyrer, hvorfor der ikke blev dannet en gebyroversigt dette år.

Klageren har ikke på noget tidspunkt haft en aftale med BankNordik om selvbetjeningsadgang. Det er derfor korrekt, at klageren ikke har haft adgang til netbanken.

Klageren har ikke modtaget kontoudskrifter for konto nr. -331, da kontoudskrifter af systemmæssige årsager kun kan sendes til én person og bliver sendt til den person, der står registreret som ”primær” kontohaver. Alle kontoudskrifter for kontoen er derfor sendt til P. Dog har konto nr. -331 fremgået af alle de årlige kontooversigter, der er sendt til klageren.

I juli 2019 oprettede BankNordik en ny betalingskonto nr. -685 til klageren, da det var nødvendigt at have en ”fri” konto, hvorfra banken kunne trække penge i forbindelse med opgørelsen af klagerens kapitalpensionskonto, og hvortil de kunne indsætte restprovenuet. På denne konto er der i overensstemmelse med BankNordiks gældende forretningsbetingelser og –priser trukket et kontogebyr på 15 kr. om måneden.

BankNordik har løbende sendt den sædvanlige og lovpligtige information til klageren omkring hendes engagement i banken. BankNordik har derfor ikke handlet ansvarspådragende over for klageren og er derfor ikke forpligtet til at kompensere hende.

BankNordik har pr. kulance tilbudt klageren at refundere ekspeditionsbeløbet på 1.000 kr. samt de månedlige gebyrer for konto nr. -685. Konto nr. -685 er fortsat ikke opgjort og lukket, da klageren ikke har oplyst, hvortil hun ønsker saldoen overført.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren og hendes daværende ægtefælle, P, var kunder i Amagerbanken.

Da Amagerbanken gik konkurs i 2011 ønskede klageren og P at fortsætte deres engagement i en selvvalgt bank, B. Ikke alle deres konti blev imidlertid overført til B, men blev i stedet videreført i BankNordik, der købte dele af Amagerbanken.

De konti, der blev videreført i BankNordik var klagerens kapitalpensionskonto, konto nr. -852, klagerens fælles konto med P, konto nr. -331, og klagerens og P’s forsikring ”Letsikring ved død”, konto nr. -757. BankNordik oprettede desuden en ny betalingskonto, konto nr. -685, til klageren i forbindelse med lukning af konto nr. -852.

Klageren og P blev skilt i 2012.

Ankenævnet finder, at banken har begået ansvarspådragende fejl ved ikke at overføre alle klagerens engagementer i forbindelse med Amagerbankens konkurs.

Banken har under sagen pr. kulance tilbudt klageren at refundere ekspeditionsgebyret på 1.000 kr. for opgørelsen af klagerens kapitalpension. Banken har endvidere tilbudt at refundere gebyrer for konto -685, der blev oprettet af banken til brug for opgørelsen af kapitalpensionen, ligesom banken vil opgøre konto -685, når klageren oplyser, hvortil hun ønsker saldoen overført. Klagerens øvrige konti er opgjort og ophørt.

Ankenævnet finder ikke grundlag for at pålægge banken yderligere beløb.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.

Klageren får klagegebyret tilbage.