Tidspunkt for hjemtagelse af kreditforeningslån til om- og tilbygning.

Sagsnummer:455/1994
Dato:15-02-1995
Ankenævn:Niels Waage, Niels Busk, Niels Bolt Jørgensen, Søren Stagis, Jens Ole Stahl
Klageemne:Realkreditbelåning - øvrige spørgsmål
Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Ledetekst:Tidspunkt for hjemtagelse af kreditforeningslån til om- og tilbygning.
Indklagede:
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Den 11. april 1994, hvor en om- og tilbygning af klagerens ejendom var tilendebragt, henvendte klageren sig til indklagede med anmodning om hjemtagelse af et tillægs- og forbedringslån, som Totalkredit havde tilbudt.

Ifølge klageren oplyste en navngiven medarbejder hos indklagede, at lånet ville blive afregnet på basis af obligationskursen to dage senere. Kursen den 13. april 1994 var 94,6.

Ifølge indklagede blev klageren gjort opmærksom på, at ejendommen skulle besigtiges af en medarbejder fra Totalkredit, inden udbetaling af lånet kunne finde sted, hvilket er normal procedure, når der er tale om et tillægslån sammen med et forbedringslån.

Totalkredit godkendte byggeriet på baggrund af en besigtigelse den 15. april 1994. Lånet blev afregnet den 21. april 1994 til kurs 90,2.

Klageren har indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at betale 16.927 kr., svarende til kurstabet for perioden 13. - 21. april 1994.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Klageren har anført, at han løbende havde kontakt med indklagede i forbindelse med byggeriet, og at det gentagne gange blev oplyst, at udbetaling af lånet kunne finde sted, når tilbygningen var færdig. Den 11. april 1994 gav indklagedes medarbejder tilsagn om, at lånet ville blive udbetalt og være til disposition senest den 13. april 1994. Det har på intet tidspunkt været nævnt, at Totalkredit skulle besigtige og godkende byggeriet forinden. Som følge af fejl i forbindelse med lånesagen i december 1993 har indklagede givet afkald på ekspeditionsgebyr. I 1987 var han ansat som bankassistent i ét år, hvilket ikke har givet ham kendskab til proceduren for hjemtagelse af lån.

Indklagede har anført, at man frafaldt ekspeditionsgebyr i december 1993, idet man ved en fejl havde oplyst klageren om, at lånet kunne hjemtages mod garanti. Et samtidigt tilbud om oprettelse af kurskontrakt blev afslået af klageren. Dette forhold er imidlertid uden betydning for spørgsmålet om, hvornår hjemtagelse af lånet kunne ske. Det bestrides, at klageren har fået tilsagn om, at lånet kunne udbetales den 13. april 1994. Det blev gentagne gange oplyst, at Totalkredit skulle besigtige og godkende byggeriet. Klageren traf selv aftale med den vurderingsansvarlige om tidspunktet for besigtigelsen. Klageren har været ansat i et pengeinstitut og burde derfor være bekendt med proceduren for hjemtagelse lån.

Ankenævnets bemærkninger:

Klageren har anført, at en navngiven medarbejder hos indklagede gav ham tilsagn om, at lånet ville blive udbetalt på basis af kursen den 13. april 1994, mens indklagede har bestridt dette. Ankenævnet finder på denne baggrund, at en stillingtagen til sagen ville forudsætte en bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer, som ikke kan ske for Ankenævnet, men i givet fald må finde sted for domstolene. Ankenævnet afviser derfor sagen i medfør af vedtægternes § 7, stk. 1.

Som følge heraf

Ankenævnet kan ikke behandle denne klage. Klagegebyret tilbagebetales klageren.