Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med håndpantsætning af værdipapirdepot.

Sagsnummer:371/2010
Dato:21-11-2011
Ankenævn:John Mosegaard, Hans Daugaard, Niels Bolt Jørgensen, Morten Bruun Pedersen, Karin Sønderbæk
Klageemne:Pant - stiftelse
Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Ledetekst:Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med håndpantsætning af værdipapirdepot.
Indklagede:EBH Bank (FS Finans)
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning.

Denne sag vedrører klagerens indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med håndpantsætning af værdipapirdepot og manglende effektuering af hans ordre om salg af værdipapirer med henblik på at begrænse tab.

Sagens omstændigheder.

I 2006 var klageren kunde i ebh direkte, der var en internetfilial af ebh bank og senere blev en integreret del af banken.

Den 28. april 2006 underskrev klageren en kassekreditkontrakt, hvorefter en eksisterende lønkredit (konto -852) blev forhøjet med 150.000 kr. til 500.000 kr.

Ved e-mail af 6. februar 2007 til klageren meddelte banken følgende:

"…

Jeg bekræfter, at vi kan finde ud af mellemfinansiering i foråret 2007, hvis du skulle have brug for likvider fra skattefri udlodning af 61 kr. af 4000 aktier GN Store Nord inden beløbet er udloddet, mod at vi båndlægger depotet i samme periode.

…"

Den 16. februar 2007 underskrev klageren en håndpantsætningserklæring, der erstattede en tidligere erklæring af 28. april 2006. Pantsætningen omfattede blandt andet effekterne i et sikkerhedsdepot nr. -408. I parentes var tilføjet "4000 stk. GN Store Nord". Af håndpantsætningserklæringen fremgår i øvrigt blandt andet:

"…

2. Forringelse af pantet

Hvis pantets værdi forringes væsentligt, kan ebh direkte stille krav om, at debitor enten ekstraordinært nedbringer gælden/maksimum eller, at debitor stiller yderligere sikkerhed, der modsvarer den skete forringelse, i modsat fald kan ebh direkte betragte aftalen som misligholdt.

3. ebh direktes rettigheder over det pantsatte

ebh direkte kan udøve alle pantsætters rettigheder over det pantsatte, uanset gælden er forfalden eller ej, for eksempel udøve stemmeret på håndpantsatte aktier, anparter eller lignende, modtage og kvittere for ethvert beløb ifølge det pantsatte, opsige og inddrive, kvittere samt transportere håndpantsatte fordringer og pantebreve til sig selv eller andre.

12. Tvangsfuldbyrdelse

Eventuel realisation af panterettigheder sker efter forudgående varsel til pantsætter ved tvangsauktion eller på anden måde, som ebh direkte skønner mere hensigtsmæssigt, herunder realisation ved ebh direktes egen foranstaltning.

Inden ebh direkte sælger effekterne, sendes et anbefalet brev, hvor pantsætter med en uges varsel opfordres til at opfylde ebh direktes krav.

Det gælder dog ikke, hvis omgående salg er nødvendigt for at undgå eller begrænse tab.

…"

Den 19. marts 2007 gennemførte banken klagerens køb af 4.000 stk. GN Store Nord aktier til kurs 83,50, svarende til en kursværdi på 334.000 kr. Aktierne blev lagt i depot -408. Købet blev finansieret ved en overførsel på 334.000 kr. fra kredit -852 til en afkastkonto nr. -779 i tilknytning til depotet (-408).

Banken har anført, at der på underskrifttidspunktet den 16. februar 2007 formentlig var en limiteret ordre på GN Store Nord aktier, der tilsyneladende først kunne effektueres efterfølgende.

Klageren har anført, at han den 11. april 2007 anmodede banken om at sælge GN Store Nord aktierne. Baggrunden var en meddelelse om, at de tyske konkurrencemyndigheder ikke godkendte et salg af selskabets høreapparatdivision, hvilket medførte betydelige fald i kursen på GN Store Nord aktier. Banken afslog at effektueres hans ordre om salg af aktierne med henvisning til, at dette krævede accept fra hans bankrådgiver, som på daværende tidspunkt var fraværende. Banken bestrider hændelsesforløbet.

Den 8. september 2007 underskrev klageren en erklæring om, at han var indforstået med, at 1 stk. A.P.M. Mærsk aktie blev overført fra et depot nr. -569 "til sikkerhedsdepot nr. -408". Klageren underskrev samtidig en ny håndpantsætningserklæring, hvorefter de til enhver tid værende effekter i sikkerhedsdepot nr. -408 lå til sikkerhed for klageren engagement med banken. Vilkårene for pantsætningen var de samme som ved pantsætningen den 16. februar 2007.

Ifølge klageren havde A.P.M. Mærsk aktien en værdi på 72.000 kr.

Ifølge banken skete håndpantsætningen af 8. september 2007 i forbindelse med en engagementsændring, hvor der blev oprettet ny kredit på 350.000 kr.

Med virkning fra den 28. november 2008 blev banken videreført af EBH Bank A/S, nu FS Finans, der er et datterselskab af Finansiel Stabilitet.

Efter det oplyste blev aktierne solgt i juni 2010. Kursen på GN Store Nord aktier var 45,68. Kursen på A.P.M. Mærsk aktien var 50.600 kr.

Parternes påstande.

Klageren har den 24. juni 2010 indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at EBH Bank (FS Finans) skal betale erstatning.

EBH Bank (FS Finans) har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter.

Klageren har anført, at banken bør erstatte hans tab på GN Store Nord aktierne og A.P.M. Mærsk aktien.

Tabet opgøres i forhold til henholdsvis 158.800 kr. ((83,5 ÷ 43,8) x 4.000) og 21.400 kr. (72.000 kr. ÷ 50.600 kr.) i forhold til den kurs, hvormed aktierne blev indlagt i depotet.

Som følge af bankens manglende effektuering af ordren om salg GN Store Nord aktierne den 11. april 2007 blev han påført et betydeligt tab. Tabet medførte, at banken krævede yderligere sikkerhed i form af A.P.M. Mærsk aktien, hvorved han blev påført yderligere tab.

Banken forsømte at vejlede ham om konsekvenserne ved at indlægge værdipapirerne i sikkerhedsdepot.

Tabene kunne have været undgået, hvis banken havde tilladt ham at disponere uanset bankrådgiverens fravær.

Aktierne blev solgt uden aftale herom. Banken har således fortsat med at disponere, som om aktierne var bankens ejendom.

Banken har slettet historiske handler, hvilket har vanskeliggjort arbejdet med at fremskaffe dokumentation.

Han har ikke forholdt sig passiv. Tværtimod har han gentagne gange henvendt sig til banken om sagen, både telefonisk og personligt.

Det bestrides, at der var tale om en spekulativ investering. Med henblik på at skaffe likviditet blev aktierne belånt og lagt i sikkerhedsdepot, indtil GN Store Nord kunne udbetale 62 kr. pr. aktie, når frasalget af høreapparatdivisionen var blevet godkendt i alle de lande, hvor godkendelse skulle ske.

Bankens påståede uvidenhed om sagens forløb medfører ikke, at banken er fritaget for ansvar.

EBH Bank (FS Finans) har anført, at klageren med sin underskrift på håndpantsætningserklæringen accepterede, at banken kunne udøve alle pantsætters rettigheder over det pantsatte, uanset om gælden var forfalden eller ej, jf. erklæringens pkt. 3. Det følger endvidere af dette punkt, at banken direkte kunne opsige og inddrive, kvittere samt transportere den håndpantsatte fordring til sig selv eller andre.

Ved at berøve klageren dispositionsmuligheden over de pantsatte aktier og indføre disse i et sikkerhedsdepot blev sikringsakten iagttaget af banken, ligesom § 66 i bekendtgørelse af lov om værdipapirer m.v. blev overholdt.

Da værdien af GN Store Nord aktierne i sikkerhedsdepotet faldt væsentligt var banken, jf. håndpantsætningserklæringens pkt. 2, berettiget til at stille krav om yderligere sikkerhed, hvilket klageren var indforstået med.

Klageren var som følge af pantsætningen afskåret fra at disponere over aktierne og havde således ikke et retskrav på at få aktierne solgt, idet et eventuelt salg skulle tiltrædes af banken som panthaver.

Banken har ingen information om den af klageren beskrevne hændelse den 11. april 2007. Der foreligger således ikke dokumentation for, at klageren forsøgte at få aktierne solgt den pågældende dag. Banken modtog ikke en skriftlig klage angående hændelsen før nu ca. tre år efter.

Klagerens investering i GN Store Nord aktier var spekulativ, og klageren var nærmest til at bære risikoen.

Banken var berettiget til at sælge aktierne.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Ankenævnet finder, at en afgørelse af, om EBH Bank (FS Finans) vedrørende salg i 2007 og 2010 af klagerens beholdning af aktier, der lå til sikkerhed for klagerens engagement i banken, har begået fejl eller forsømmelser, der kan medføre et erstatningsansvar, forudsætter en bevisførelse bl.a. i form af parts- og vidneforklaringer, som ikke kan ske for Ankenævnet, men som i givet fald må ske ved domstolene. Ankenævnet afviser derfor sagen efter § 7, stk. 1 i Ankenævnets vedtægter.

Som følge heraf træffes følgende

afgørelse:

Ankenævnet kan ikke behandle klagen.

Klagegebyret tilbagebetales klageren.