Manglende forlængelse af terminsforretninger. Krav om erstatning begrundet i indsigelse om, at banken ikke forudgående havde varslet ændring af sit forretningsområde, hvorefter den ikke længere ville tilbyde valutaterminsforretninger til privatkunder.

Sagsnummer:239/2020
Dato:05-05-2022
Ankenævn:Vibeke Rønne, Bjarke Svejstrup, Andreas Moll Årsnes, Poul Erik Jensen og Jacob Ruben Hansen
Klageemne:Terminsforretninger - øvrige spørgsmål
Terminsforretninger - forlængelse
Ledetekst:Manglende forlængelse af terminsforretninger. Krav om erstatning begrundet i indsigelse om, at banken ikke forudgående havde varslet ændring af sit forretningsområde, hvorefter den ikke længere ville tilbyde valutaterminsforretninger til privatkunder.
Indklagede:Vestjysk Bank
Øvrige oplysninger:OF
Senere dom:
Pengeinstitutter

Klageren medhold.

Indledning

Sagen vedrører krav om erstatning begrundet i indsigelse om, at banken ikke forudgående havde varslet ændring af sit forretningsområde, hvorefter den ikke længere ville tilbyde valutaterminsforretninger til privatkunder. 

Sagens omstændigheder

Klageren har siden 1995 deltaget i valutahandel først gennem Ringkjøbing Bank og derefter gennem Vestjysk Bank, som overtog Ringkjøbing Bank.

Den 1. december 2010 underskrev klageren en ”Rammeaftale for handel med finansielle instrumenter” og et ”Tillæg til rammeaftale for handel med finansielle instrumenter (Valutaterminsforretninger)” om et rammebeløb på 2 mio. DKK med Vestjysk Bank. Af rammeaftalen fremgik blandt andet:

”… 4.  Indgåelse, forlængelser, lukninger m.v. af handler

Aftaler om indgåelse, forlængelse, lukninger m.v. sker alene efter forudgående aftale med Dem, medmindre andet fremgår af disse bestemmelser, af de enkelte tillæg eller i øvrigt er særskilt aftalt. …

VestjyskBANK kan til enhver tid afvise at indgå forretninger med Dem uden at skulle begrunde dette. …

5. Opfyldelse eller forlængelse

Forretningerne skal opfyldes på forfaldsdagen, medmindre De indgår særskilt aftale med VestjyskBANK om forretningernes forlængelse. … Hvis der ikke indgås aftale om forlængelse eller hvis De ikke meddeler om forretningen vil blive opfyldt, er VestjyskBANK berettiget til at afvikle denne med en modforretning …

11. Opsigelse

Medmindre andet fremgår, kan nærværende aftale af begge parter opsiges uden varsel. Når opsigelsen er modtaget fra Dem eller opsigelse er afsendt fra VestjyskBANK, kan der ikke længere indgås forretninger under denne aftale. Der kan alene indgås modforretninger til eksisterende og ikke opfyldte forretninger. …”

Klageren har fremlagt en oversigt over sine valutaforretninger i perioden fra 2011 til 2020. Klageren har oplyst, at han primært indgik forretninger i norske kroner (NOK).

Klageren har endvidere fremlagt en oversigt over valutaterminsforretninger fra 2011 til 2018, som på valørtidspunktet alle udviste en negativ værdi. Klageren har oplyst, at de samlede tab på disse kontrakter blev reduceret med ca. 60 – 65 % gennem forlængelser.

Den 19. september 2019 indgik klageren og banken en aftale om en valutaterminsforretning (Terminsforretning 1) på 1.000.000 NOK til afvikling mandag den 23. marts 2020. Den 12. marts 2020 indgik klageren og banken en yderligere aftale om en valutaterminsforretning (Terminsforretning 2) på 1.000.000 NOK ligeledes til afvikling den 23. marts 2020. Af bekræftelserne fremgik, at handlerne var vurderet hensigtsmæssige for klageren, og at der ikke var ydet rådgivning i forbindelse med handlerne.

I sagen er fremlagt en afskrift af lydfiler fra to telefonsamtaler mellem banken og klageren den 12. marts 2020 (B = medarbejder i banken, Kl = klageren). Af afskriften fremgår blandt andet:

Lydfil nr. 1

”…

B: … du ved altid med den norske krone, når der er ballade og folk de vil ud. Jeg tror, jeg tit har citeret ham den gamle, norske centralbankdirektør, som sagde: Så er det en meget lille havn, vi har.

Kl: Ja ja.

B: Når de vil ud alle sammen på en gang, så kommer de sgu til at stå i kø.

Kl: Ja. Det gør de. Det gør de. Lige præcis. Når man kigger på kurven – det er jo et lodret fald den tager. Det er meget, meget voldsom, det er det. Jeg har jo en termin, … her den 30/?, tror jeg, det er.

B: Nu skal jeg lige prøve at finde den.

Kl: Jo, den har jeg her. Valeur den 23. marts. Afviklingsdato. Så skal du se. Det får jeg jo altid til at ligge sådan. Det ligger lige nøjagtig en tirsdag.

B: Gør det det? Jo, 23. marts.

Kl: Nej, det en mandag. Så det vil sige, at det er noget der hedder…

B: Er det torsdag den 19. vi skal kigge på?

Kl: Det er torsdag i næste uge, du skal have en melding på det så.

B: Mit råd vil være, at du skal blive i den.

Kl: Ja ja. Ja ja. Under alle omstændigheder. Helt sikkert da … Det løser jo lidt af min negative rente også så.

B: Ha ha… jeg er glad for, at du kan se det positive i det.

Kl: Ha ha… der er jo ikke andet for.

Kl: Så du ved også, hvornår den norske krone farer til himmels igen.

B: Det plejer du altid selv at sige, dengang du lagde den der stopordre, fordi den norske, fordi du ville ud af den, så sagde du: Nu falder den jo nok her. Det fik du jo så temmelig meget ret i.

Kl: Ha ha… ja. Men altså problemet er, at hvis jeg har nogle intentioner, så får jeg altid ret. Kan man sige. Men hvis jeg så sætter dem i handling så går det stik modsat. Så hvis jeg skal have den norske krone ned i 63 øre, så skal jeg jo bare lave en forretning på, at vi skal sælge nogle norske kroner.

B: Ja.

Kl: Så ved du, så går det lige. Så ser vi det største valutakursfald på en vestlig valuta i mands minde.

Kl: Ja ja. Lige præcis. Jeg burde lave sådan noget alle banke[r] de kan abonnere på, så jeres investeringsafdeling kan tage bestik af det. Nej, men jeg tænkte lidt på, om man skulle være frisk og så tage en kort disposition sammen med det andet i norske kroner.

B: Dobbelt den op eller sådan noget.

Kl: Noget i den stil, ja. For at se om den vil komme højere op fordi det hele det skal rulles igen den 23. marts.

B: Så simpelthen bare købe nogle og sælge dem den 23. marts, så vi kan rulle det hele i et hug.

Kl: Ja for at se om… der må jo komme en modreaktion på så stort et fald.

B: Jeg vil umiddelbart ikke synes, det er nogen dum idé.

Kl: Nej, nej nej. Og ved du hvad det koster…

B: Mens vi så har snakket, der er den norske krone jo så kørt yderligere ned. Den bevæger sig altså stadig. Hvad sagde jeg til dig? Sagde jeg ikke 66,25 eller sådan noget?

Kl: Jo, jo det gjorde du.

B: Ja. Nu kan du købe dem på 65,90 i (???) prisen, så den kører altså nedad.

Kl: Ja. Man kunne jo gøre det. Vi kunne jo lægge en ind på 65,80 og så prøve og se om vi kunne høste en der.

B: Det kan vi sagtens gøre i hvert fald.

Kl: Til den 23.

B: Skal jeg bare lægge dem frem til den 23.?

Kl: Ja, ja og så ruller vi hele skidtet der fremefter og så ser, hvad afregninger lyder på der. Jeg havde nær sagt, om man taber 90 tusinde eller 100 tusinde på det det kan komme ud på et i første omgang.

B: Jamen det er jeg lidt enig med dig i.

Kl: Og det er godt nok realiseret, men igen på den lidt længere bane der må den da komme en lille smule. Det er et voldsomt fald den har haft siden nytår.

B: Ja, det er det. Skal jeg lægge en ind på 65,80?

Kl: 65,80. Ja.

B: På en million norske og så lægger vi til den 23.

Kl: Ja. Ved du hvad…

B: … lad os da bare prøve det.

Kl: Lad os bare prøve det ... Ved du hvad – det er bare i orden.

B: Nu har jeg lagt den ind i hvert fald, så ser vi.

Kl: Ja, det god. Vi snakkes …”

Lydfil nr. 2:

”Kl: Det er [klageren] igen.

B: Det er [B]. Jeg havde en mistanke om, at det ikke ville tage ret lang tid. Den er gjort.

Kl: Den er høstet ja. Ved du hvad, så må du gøre alt, hvad du kan for…

B: 65,80 minus tre ører på terminen og så tager jeg syv ører, så du ender på 65,84 din pris.

Kl: Jah, men eh…

B: Her den 23/3 og så ser vi til det her på torsdag.

Kl: Ja.

B: Er det ikke sådan vi gør, …?

Kl: Lige præcis.”

Banken har oplyst, at den i marts 2020 traf beslutning om ikke længere at tilbyde valutahandel (terminskontrakter) til private. Årsagen var, at banken ikke havde fortjeneste på produktet.

Klageren har oplyst, at afregning af de to terminsforretninger skulle foretages den 19. marts 2020 kl. 11. Der var store kursudsving på NOK efter bankens lukketid den 18. marts 2020. Natten til den 19. marts 2020 var spændet i kursen 7 DKK/100 NOK, mod normalt 1-2 DKK pr. 100 NOK. Han kontaktede banken telefonisk om morgenen den 19. marts 2020. Klageren har anført, at ”Under ”normale” omstændigheder, ville et langt mindre tab straks være overført til et nyt kontraktforhold med en klar forventning om en korrigerende udvikling. Imidlertid var banken netop denne morgen påfaldende tavs om etablering af et nyt forhold.”

Den 20. marts 2020 sendte banken en tabsrapportering til klageren, hvoraf det fremgik, at Terminsforretning 1 var faldet med mere end 20 % i markedsværdi.

Klageren har oplyst, at han et par dage efter telefonsamtalen den 19. marts 2020, hvor kursen havde rettet sig, kontaktede banken, da han atter ønskede at etablere en forretning, men at banken under samtalen meddelte, at den af politiske årsager ikke længere ønskede at indgå valutaterminskontrakter med private kunder.

Klageren har oplyst, at Terminsforretning 1 og 2 blev afviklet med tab på henholdsvis 177.000 DKK og 85.600 DKK.

Klageren har fremlagt en af ham udarbejdet beregning, hvorefter en forlængelse af de to terminsforretninger på minimum tre måneder kunne have resulteret i en forbedring på henholdsvis 268.200 DKK (potentielt) og 167.991 DKK (realistisk) i forhold til afvikling den 23. marts 2020. Klageren har endvidere fremlagt en oversigt over kursudviklingen i NOK i perioden fra den 1. januar til den 23. juni 2020.

Parternes påstande

Den 29. juni 2020 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Vestjysk Bank skal betale en erstatning på 167.200 DKK, subsidiært en erstatning på 85.600 DKK. Mere subsidiært har klageren nedlagt påstand om, Ankenævnet skal udtale kritik af bankens forretningsmoral.

Vestjysk Bank har nedlagt påstand om principalt afvisning, subsidiært frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har blandt andet anført, at banken burde have varslet sin beslutning om at ændre forretningsområde. Beslutningen var ikke begrundet i hans forhold. Bankens beslutning om fremadrettet ikke at tilbyde et tidligere produkt kan ikke anfægtes, så længe denne beslutning ikke påvirker eller belaster et allerede indgået forhold/aftale, men det er kritisabelt, at banken ikke varslede sin ændrede politik.

Han fik intet varsel. Den manglende varsling medførte et unødvendigt stort tab i de kontraktforhold, som var etableret forud for bankens beslutning. Tabet oversteg langt hans tidligere aktiviteter gennem 25 år.

Han havde hidtil reduceret de samlede tab på valutaterminsforretninger, der viste en negativ værdi på valørtidspunktet, med ca. 60-65 % igennem forlængelser, jf. den fremlagte oversigt. Indtil cirka 2017 kunne forlængelser af kontraktforhold foretages uden afregning mod et handelsgebyr. Efter 2017 skulle alle kontrakter afregnes kontant på valørtidspunktet, og eventuelle forlængelser skulle foretages ved oprettelse af nye kontrakter.

Ved indgåelsen af Terminsforretning 1 og senere Terminsforretning 2 havde han en klar forventning om, at den årelange forretningsmodel med forlængelser kunne fortsætte, så begge kontrakter kunne forlænges og videreføres i en fornyet seks måneders periode i tilfælde af en uheldig kursudvikling på afviklingstidspunktet. Der var aftalt en forlængelsesmulighed i forbindelse med indløsningen af Terminsforretning 1 den 23. marts 2020. Ved indgåelsen af Terminsforretning 2, der var begrundet i en uheldig kursudvikling, blev det tydeligt aftalt og lagt til grund, at denne kunne sammenlægges med Terminsforretning 1 og videreføres i en fornyet seks måneders periode.

Ved indgåelse af Terminsforretning 2 var banken bekendt med den negative udvikling på Terminsforretning 1, og Terminsforretning 2 blev netop indgået i en klar forventning om en fælles forlængelse af begge kontrakterne ved valørdatoen, idet en hurtig fordelagtig vending af valutakursen på meget kort sigt næppe var sandsynlig. Af samme grund blev der valgt fælles valørdag, idet begge kontrakter herved samlet kunne forlænges med seks måneder. Afskriften af telefonsamtalen den 12. marts 2020 dokumenterer, at der blev søgt en fælles afviklingsdato for begge kontrakter med henblik på en potentiel fremtidig 6 måneders forlængelse, idet Terminsforretning 1 allerede var tabsgivende den 12. marts 2020.

Hvis han havde modtaget forudgående information, ville Terminsforretning 1 enten være afdisponeret på et tidligere tidspunkt eller være forlænget, før den nye politik blev implementeret. Terminsforretning 2 ville aldrig være indgået. Alene indgåelsen af Terminsforretning 2 har belastet det samlede tab med 85.600 DKK. Alternativt ville han, hvis han på dette tidspunkt var fuldt informeret, have valgt, at Terminsforretning 2 skulle løbe over minimum tre til seks måneder.

Bankens beslutning om ikke længere at tilbyde en forlængelse medførte reelt, at banken ”tvangsindfriede” begge terminsforretninger. En forlængelse på tre til seks måneder af de to terminsforretninger kunne realistisk have resulteret i en reduktion af det samlede tab på ca. 170.000 DKK, svarende til hans principale påstand, der er beregnet på grundlag af en gennemsnitspris ved ind- og udtræden henholdsvis den 23. marts og i juni 2020, svarende til den påviste tabsreduktion ved forlængelse af tidligere kontrakter.

Banken har anført, at han ikke har opfyldt sin tabsbegrænsningspligt. Dette afvises. Han kunne ikke indgå aftaler med andre banker med samme resultat. Valutahandel for privatpersoner indebærer omfattende godkendelser i form af kreditvurderinger, rammeaftaler, sikkerhedsstillelser m.v., som ikke forelå på dette tidspunkt. Det er endvidere kritisabelt, at hans tab ikke var begrænset gennem en ”stop loss” klausul.

Banken opfordres til at fremlægge dokumentation for sin varsling til kunderne og opsigelse af rammeaftalen og til at dokumentere, at overtagelsen af hans 2.000.000 NOK ikke skete med henblik på kommerciel gevinst.

Til støtte for den subsidiære påstand gøres det gældende, at banken ved indgåelse af Terminsforretning 2 var vidende om det negative forløb af Terminsforretning 1. Terminsforretning 2 blev indgået i en klar forventning om en fælles forlængelse af begge kontrakter ved valørdatoen. Alternativt ville han, såfremt han på dette tidspunkt var fuldt informeret, have valgt, at Terminsforretning 2 skulle forløbe over minimum tre til seks måneders tidshorisont. Banken ændring medførte endvidere, at han blev afskåret fra at udnytte et betydeligt skattemæssigt fradrag i senere gevinster.

Vestjysk Bank har til støtte for afvisningspåstanden anført, at klagen ikke vedrører et konkret økonomisk anliggende.

Vestjysk Bank har til støtte for frifindelsespåstanden anført, at banken i henhold til lovgivningen var berettiget til at træffe en forretningsmæssig beslutning om ikke længere at tilbyde valutahandel (terminskontrakter) til private. Dette var årsagen til, at banken ikke efter udløbet af de foreliggende terminsforretninger kunne tilbyde klageren en ny kontrakt. Klageren blev informeret om bankens beslutning af sin rådgiver.

Banken har opfyldt sine forpligtelser i henhold til de to aftaler om terminsforretninger i NOK. Det bestrides, at det blev aftalt, eller at det implicit var underforstået mellem parterne, at de to terminsforretninger kunne forlænges.  Banken var ikke forpligtet til at forlænge de to terminsforretninger. De to bekræftelser på terminsforretningerne indeholdt ikke bestemmelser, der gav klageren ret til forlængelse. Klageren opfordres til at fremlægge dokumentation for, at banken skulle være forpligtet til at forlænge de to terminsforretninger.

Det var ikke en fast praksis, at terminsforretninger kunne forlænges tidsubegrænset. Banken ville ikke kunne leve med en sådan praksis. Klageren er på intet tidspunkt blevet stillet i udsigt, at forretninger, der var i underskud, blot ville blive forlænget. Klageren har aldrig givet udtryk for, at det var en betingelse fra hans side, at forlængelser skulle kunne besluttes af ham ensidigt. Banken ville aldrig have accepteret et sådant krav.

Banken traf beslutning om ikke længere at ville tilbyde valutaterminsforretninger til privatkunder i marts 2020. Beslutningen om at opsige klagerens spekulationskredit blev kommunikeret til klageren i forbindelse med udløb af de to forretninger og i overensstemmelse med opsigelsesbestemmelsen i rammeaftalen, som kunne opsiges af banken uden varsel.

Banken har ikke udvist en erstatningspådragende adfærd, der kan begrunde et erstatningsansvar i forhold til klageren.

Der er ikke årsagsforbindelse mellem det af klageren påståede tab og det forhold, at banken er ophørt med at tilbyde valutahandel til private. Banken er bekendt med, at klageren er kunde i andre banker. Klageren havde mulighed for at indgå terminsforretninger i NOK i andre banker efter den 23. marts 2020.

Der er ikke adækvans mellem det af klageren påståede tab og det forhold, at banken er ophørt med at tilbyde valutahandel til private.

Klagerens erstatningskrav er udokumenteret.

Klageren har ikke opfyldt sin tabsbegrænsningspligt.

Ankenævnets bemærkninger

I december 2010 indgik klageren en rammeaftale for handel med finansielle instrumenter med Vestjysk Bank. Klageren har fremlagt en oversigt over sine valutaforretninger i årene 2011 til 2020 samt en oversigt over tabsgivende valutaforretninger, der blev forlænget i årene 2011 til 2018. Den 19. september 2019 og 12. marts 2020 indgik parterne to valutaterminsforretninger (Terminsforretning 1 og 2) på hver 1.000.000 NOK, begge til afvikling den 23. marts 2020. Forud for indgåelse af Terminsforretning 2 havde klageren og banken to telefonsamtaler den 12. marts 2020. En afskrift af lydfiler fra telefonsamtalerne er fremlagt i sagen.

Klageren har oplyst, at Terminsforretning 1 og 2 blev afviklet med tab på henholdsvis 177.000 DKK og 85.600 DKK.

Banken traf i marts 2020 beslutning om ikke længere at tilbyde valutahandel (terminskontrakter) til private. Klageren har oplyst, at han fik meddelelse om bankens beslutning, da han den 21. marts 2020 rettede telefonisk henvendelse til banken.

Klageren har anført, at der indtil bankens beslutning havde været en fast praksis for, at hans terminsforretninger kunne forlænges i tilfælde af uheldig kursudvikling på afviklingstidspunktet, og at han blev påført et tab, da han ikke fik forudgående varsling om bankens beslutning. Banken har bestridt dette.

Ankenævnet finder ikke, at sagen skal afvises.

Det må på baggrund af indholdet af telefonsamtalen lægges til grund, at det var en væsentlig forudsætning for klagerens indgåelse af Terminsforretning 2, at denne kunne lægges sammen med Terminsforretning 1 på afviklingsdagen og videreføres i en fornyet periode, og at banken accepterede denne forudsætning. Ankenævnet finder det på den baggrund godtgjort, at banken vidste, at klageren ikke ville have indgået Terminsaftale 2, hvis han havde vidst, at banken ikke længere ville tilbyde valutahandel til private.

Banken skal herefter godtgøre klageren tabet ved Terminsforretning 2, der efter det af klageren oplyste udgjorde 85.600 DKK, med tillæg af procesrente fra indgivelse af klagen den 29. juni 2020 til betaling sker. Det bemærkes herved, at Ankenævnet ikke finder det godtgjort, at klageren kunne have begrænset sit tab.

Vedrørende Terminsforretning 1 bemærkes, at banken efter rammeaftalen ikke var forpligtet til at indgå en ny terminsforretning.  Ankenævnet finder det ikke godtgjort, at denne del af rammeaftalen var fraveget ved aftale eller praksis mellem klageren og banken. På den baggrund finder Ankenævnet ikke, at klageren har godtgjort et tab vedrørende Terminsforretning 1, og klageren er ikke berettiget til erstatning vedrørende denne terminsforretning.

Ankenævnets afgørelse

Vestjysk Bank skal inden 30 dage erstatte klageren tabet ved Terminsforretning 2 med tillæg af procesrente fra den 29. juni 2020 til betaling sker.

Klageren får klagegebyret tilbage.