Afslag på lån.

Sagsnummer:20508035/2005
Dato:29-11-2005
Ankenævn:Hugo Wendler Pedersen, Jette Kammer Jensen, Grit Munk, Mads Laursen og Steen Jul Petersen
Klageemne:Afslag - lån
Ledetekst:Afslag på lån.
Indklagede:Nykredit Realkredit A/S
Øvrige oplysninger:
Senere dom: Download som pdf
Realkreditinstitutter

Klageren har i sin ejendom et lån på oprindelig 192.000 kr. til det indklagede realkreditinstitut. Klageren ansøgte i sommeren 2005 instituttet om en friværdikonto med sikkerhed i hans ejendom. Ansøgningen skete angiveligt på baggrund af brochuremateriale fra instituttet. Den 21. juli 2005 gav instituttet klageren afslag på lån med henvisning til ejendommens værdi sammenholdt med husstandsindkomsten. Klagerens rådgiver protesterede den 26. juli 2005 over afslaget, idet hun henviste til, at klageren ikke ud fra instituttets brochuremateriale kunne læse, at der var en begrænsning på at låne i henhold til ejendommens vurdering, ligesom det ikke fremgik, at var krav om en vis husstandsindkomst for at komme i betragtning til en friværdikonto. Instituttet fastholdt den 29. juli 2005 sit afslag, hvorefter klageren indbragte sagen for Nævnet med påstand om, at instituttet var forpligtet til at yde ham den ansøgte friværdikonto. Instituttet påstod frifindelse.

Nævnet fandt, at klageren ikke havde påvist, at der i instituttets reklamemateriale var afgivet et bindende lånetilbud, der afskar instituttet fra at foretage en almindelig gennemgang af en lånsøgers økonomi. Nævnet fastslog, at bevilling af lån henhører under realkreditinstitutternes kredit- og udlånspolitik, som Nævnet generelt ikke finder at kunne efterprøve. Nævnet frifandt derfor realkreditinstituttet.