Indsigelse mod korttransaktion vedrørende køb hos flyselskab gennemført ved brug af 3D Secure

Sagsnummer:246/2019
Dato:26-06-2020
Ankenævn:Henrik Waaben, Anita Nedergaard, George Wenning, Ida Marie Moesby, Finn Borgquist
Klageemne:Betalingstjenester - ikke-vedkendte hævninger
Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Ledetekst:Indsigelse mod korttransaktion vedrørende køb hos flyselskab gennemført ved brug af 3D Secure
Indklagede:Jyske Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører indsigelse mod en korttransaktion, der blev gennemført som en ”3D Secure” betaling.

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i Jyske Bank, hvor han havde en konto nr. -396 med et tilknyttet Visa/dankort.

Den 23. marts 2018 blev klagerens telefonnummer tilmeldt sikkerhedsløsningen 3D Secure.

Den 13. maj 2019 blev der gennemført en betaling på 1.837,99 EUR, svarende til 13.940,92 kr., med klagerens Visa/dankort. Betalingsmodtageren var et udenlandsk rejsebureau, A.

Banken har oplyst, at betalingen blev gennemført ved brug af kortnummer, udløbsdato, CVC kode samt en 3D-Secure kode, der blev sendt som sms til klagerens telefonnummer den 13. maj 2019 kl. 19.25.23.

Klageren spærrede kortet den 13. maj 2019 kl. 19.48.

Den 21. maj 2019 underskrev klageren en blanket til banken, hvor han på tro og love gjorde indsigelse mod transaktionen. Klageren anførte, at han opbevarede kortet i sin pung, at kortet ikke på noget tidspunkt havde været lånt ud, og at han sidst havde benyttet kortet den 13. maj 2019 via B, der er en handelsplatform for køb og salg på internettet. Klageren oplyste videre, at han på intet tidspunkt havde bekræftet sine kortoplysninger og andre personlige oplysninger pr. mail eller sms, og at kortet var i hans besiddelse på tidspunktet for den ikke godkendte transaktion.

Af kontoudskriften for klagerens konto fremgår en betaling den 13. maj 2019 på 39 kr. til B.

Banken spurgte klageren, om han forud for transaktionen havde trykket på et link i en mail. Klageren svarede, at han ikke havde modtaget nogen mail, men kun en sms.

Den 14. juni 2019 afviste banken klagerens indsigelse. Banken anførte, at den ikke fandt det bevist, at den ikke vedkendte transaktion var gennemført som følge af misbrug af klagerens Visa/Dankort.

Den 24. juni 2019 indgav klageren en klage over Jyske Bank til Ankenævnet.

Banken har under sagen fremlagt udskrifter fra Nets vedrørende transaktionen på 1.837,99 EUR/13.940,92 kr. Det fremgår, at der blev sendt en 3D-secure sms til klagerens telefonnummer den 13. maj 2019 kl. 19.25.23 og kl. 19.29.02. På forespørgsel fra banken oplyste Nets ved en e-mail af 3. december 2019:

”…

Der er sendt en kode 19:25:23 og den er brugt til købet.

Den kode, der er sendt kl. 19:29:02 er til et køb efterfølgende på 1096,99 eur. Men der er koden ikke tastet ind, og købet er afvist.

IP adr. […] for købet.

…”

Ankenævnets sekretariat anmodede den 4. december 2019 klageren om yderligere oplysninger til sagen. Sekretariatet anmodede blandt andet klageren om at redegøre nærmere for sit køb via B og om at rette henvendelse til politiet og spørge om, hvorvidt der var nyt om sagen, idet klageren tidligere havde oplyst et journalnummer hos politiet. Klageren besvarede ikke henvendelsen fra sekretariatet.

Parternes påstande

Klageren har nedlagt påstand om, at Jyske Bank skal tilbageføre transaktionen på 13.940,92 kr.

Jyske Bank har nedlagt påstand om afvisning.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at banken bør betale beløbet, da han ikke selv er skyld i, at det blev trukket på hans konto.

Der skete intet forud for sms’en. Da han fik sms’en, spærrede han kortet. Det er alt, hvad han har foretaget sig.

Han vidste ikke, at der sad nogen et sted i verden og bestilte ferie på hans kort.

Jyske Bank har anført, at klageren ikke har redegjort nærmere for, hvorledes det påståede misbrug af hans kort kunne være sket.

Det forekommer usandsynligt, at der ikke forud for den uberettigede anvendelse af kortet skulle have været kontakt mellem klageren og en eventuel misbruger. Hvis der som anført af klageren ikke har være kontakt mellem ham og misbrugeren forud for den påståede uberettigede anvendelse af kortet, kan det ikke forklares, hvordan der kan være sket misbrug af hans betalingskort.

Banken har behandlet adskillige sager, hvor bankens kunder har gjort indsigelse mod betalinger til A. I disse sager er misbruget foregået ved, at kunden har reageret på en falsk e-mail, der fremstod som om, den stammede fra Nets.

I Nets’ kundeservice telefon advares mod at svare på mails, der angiver at komme fra Nets.

Nærværende sag er for mangelfuldt oplyst til, at den kan afgøres af Ankenævnet.

Sagen forudsætter en yderligere bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer, der ikke kan ske for Ankenævnet, men i givet fald må finde sted ved domstolene. Sagen derfor bør afvises, jf. Ankenævnets vedtægter § 5, stk. 3, nr. 4.

Ankenævnets bemærkninger

Den 13. maj 2019 blev der gennemført en betaling på 1.837,99 EUR, svarende til 13.940,92 kr., med klagerens Visa/dankort. Betalingsmodtageren var et flyselskab, A.

Banken har oplyst, at transaktionen skete med såkaldt 3D Secure, det vil sige på grundlag af en sms-kode, som blev sendt til klagerens telefonnummer, hvilket er bekræftet af Nets, samt på grundlag af kortoplysninger bestående af kortnummer, udløbsdato samt det trecifrede sikkerhedsnummer på bagsiden af kortet. Banken har oplyst, at den har behandlet flere sager, hvor der er gjort indsigelse mod betalinger til A.

Klageren har oplyst, at han ikke har kendskab til A, og at han ikke har anvendt sms-koden, som han modtog.

Det lægges til grund, at transaktionen er korrekt registreret og bogført og ikke er ramt af tekniske svigt eller andre fejl, jf. betalingslovens § 98, stk. 1. Efter bestemmelsens stk. 2 er registrering af brug af et betalingsinstrument ikke i sig selv bevis for, at betaleren har godkendt transaktionen, at betaleren har handlet svigagtigt, eller at betaleren har undladt at opfylde sine forpligtelser, jf. betalingslovens § 93.

Transaktioner, der er gennemført med 3D-secure, kan således efter omstændighederne ske ved andres uberettigede anvendelse af et betalingsinstrument.

Det fremgår ikke klart, om transaktionen skete ved andres uberettigede anvendelse af klagerens kort. Trods opfordringer hertil har klageren under klagesagen undladt blandt andet at redegøre nærmere for et køb, som han foretog før den omtvistede transaktion og at spørge om nyt om sagen hos politiet. Under disse omstændigheder finder Ankenævnet, at sagen er uegnet til behandling i Ankenævnet.

Ankenævnet afviser derfor at behandle klagen, jf. Ankenævnets vedtægter § 5, stk. 3, nr. 4.

Ankenævnets afgørelse

Ankenævnet kan ikke behandle klagen.

Klageren får klagegebyret tilbage.