Spørgsmål om erstatning grundet ekspeditionstiden i forbindelse med konvertering af klagerens danske aktier til American Depository Shares (ADS)

Sagsnummer:130/2022
Dato:23-02-2023
Ankenævn:Henrik Waaben, Christina B. Konge, Karin Sønderbæk, Jacob Ruben Hansen og Anna Marie Schou Ringive
Klageemne:Værdipapirer - øvrige spørgsmål
Værdipapirer - forhold vedrørende udenlandske papirer
Ledetekst:Spørgsmål om erstatning grundet ekspeditionstiden i forbindelse med konvertering af klagerens danske aktier til American Depository Shares (ADS)
Indklagede:Nykredit Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører spørgsmål om erstatning grundet ekspeditionstiden i forbindelse med konvertering af klagerens danske aktier til American Depository Shares (ADS).  

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i Nykredit Bank, hvor hun blandt andet havde et værdipapirdepot (nr. -840).

I foråret 2020 erhvervede klageren 18.000 aktier i det danske selskab Evaxion Biotech A/S (herefter selskabet). Klageren var i korrespondancen med banken og i klagesagen repræsenteret af en repræsentant. Klageren og klagerens repræsentant benævnes herefter som ”klageren”. Klageren har oplyst, at aktierne ikke var udstedt fysisk, men lå i selskabets Computer Share Program, indtil aktierne skulle konverteres til såkaldte ADS (amerikansk certifikat for en aktie i et ikke-amerikansk selskab noteret på en amerikansk børs), når selskabet blev børsnoteret i USA. 

I februar 2021 blev selskabet børsnoteret på NASDAQ-markedet i USA.

Den 2. august 2021 modtog klageren en meddelelse fra selskabet, hvori selskabet blandt andet meddelte, at lock-up aftalen, som forhindrede klageren i at disponere over sine aktier, udløb den 5. august 2021, hvorfor hun fra denne dato kunne konvertere aktierne til ADS med henblik på at sælge dem. Konverteringen skete i forholdet én til én. Hvis klageren ønskede at foretage konverteringen, skulle aktierne overføres til og deponeres hos selskabets depotbank pengeinstitut P1, hvor aktierne ville blive konverteret til ADS. For at iværksætte overførslen skulle klageren udfylde en formular, som hun modtog samme dag. Af formularen fremgik blandt andet, at klageren ved sin underskrift accepterede, at aktierne blev overført til P1, og at aktierne blev konverteret til ADS. Klageren skulle angive, hvor mange aktier hun ønskede at overføre og konvertere, navnet og adressen på brokerfirmaet, brokerfirmaets kontaktperson og brokerfirmaets konto- og DTC-nummer.

Den 3. august 2021 videresendte klageren selskabets meddelelse af 2. august 2021 til banken. I sin meddelelse til banken skrev klageren:

”…

Som du kan se ønsker man i punkt V. forskellige oplysninger om [klagerens] depot i Nykredit bl.a. et DTC nummer, som jeg aldrig har hørt om, og som jeg håber du kan finde. Når jeg har svaret fra dig sender vi informationen videre til selskabet og jeg formoder så at vi eller du vil få en henvendelse fra [pengeinstitut P1]. ADSerne skal ikke sælges nu men indlægges hos jer i [klagerens] dollar-depot nr. [-840]

…”

Samme dag sendte hun også formularen til banken. Formularen blev ved en fejl sendt uden punkt V. Den 11. august 2021 sendte klageren den fulde formular til banken. Klageren meddelte, at hun ikke kendte DTC-nummeret og anmodede banken om at oplyse dette.

Den 12. august 2021 svarede banken klageren:

”…

Det er ikke muligt at oplyse DTC nummer, da de ikke kan overføre direkte uden at koordinere med Nykredit først.

I anbefales at skrive, at de skal kontakte Nykredit på følgende mail: transfer@nykredit.dk. Så sørger vores depotafdeling for at modtage aktierne og lægge dem i depotet.

Sig endelig til, hvis der er andet jeg kan være behjælpelig med.

…”

Den 30. august 2021 skrev banken til klageren, at den fortsat afventede svar vedrørende klagerens henvendelse.

Klageren har fremlagt en skriftlig korrespondance af 12. september 2021, som klageren havde med en repræsentant for selskabet. Selskabet svarede blandt andet klageren, at der var en del formalia, der krævedes iagttaget, hvilket kunne være årsagen til, at aktierne ikke var konverterede.

Den 13. september 2021 meddelte selskabet klageren, at det ikke kunne iværksætte overførslen af aktier på baggrund af de oplysninger, som klageren havde indsendt. Selskabet meddelte, at overførslen ikke kunne ske direkte til en dansk bank, da der var tale om ADS, hvorfor overførslen skulle ske via DTC-ordningen. Når selskabet modtog de korrekte oplysninger, ville det iværksætte overførslen.

Den 14. september 2021 videresendte klageren selskabets meddelelse af 13. september 2021 til banken og anmodede banken om at svare på, om den forstod indholdet af selskabets meddelelse.

Den 17. oktober 2021 skrev klageren til banken, at aktierne efter 2,5 måneder fortsat ikke var konverterede til ADS. Klageren ønskede at høre, hvad status var, og anmodede banken om at kontakte selskabet for at høre, hvad det manglede for at iværksætte overførslen.

Klageren har fremlagt en korrespondance, som klageren havde med en repræsentant for selskabet i perioden 17.-19. oktober 2021. Klageren meddelte kontaktpersonen i selskabet, at konverteringen fortsat ikke var gennemført, og at klageren havde videregivet kontaktpersonens e-mail til banken. Selskabet oplyste, at det den 17. august og 13. september 2021 havde svaret klageren, at det ikke kunne iværksætte overførslen på baggrund af de oplysninger, hun havde fremsendt i formularen. Selskabet meddelte klageren, at det ville sende en ny formular, og at alle felter i formularen var obligatoriske. Klageren skulle sørge for, at den i formularen oplyste adresse var den samme, som var registreret, hvor aktierne blev opbevaret. Klageren meddelte selskabet, at banken havde oplyst hende, at det ønskede DTC-nummer ikke fandtes i dansk regi, da det udelukkende var et amerikansk system mellem amerikanske banker, og at det derfor ikke var muligt at fremskaffe et DTC-nummer. Selskabet bad klageren om at anmode banken om at undersøge, hvilken amerikansk broker banken samarbejdede med og derigennem modtage et DTC-nummer.

Grundet ferieafholdelse svarede banken klageren den 25. oktober 2021 og meddelte i sit svar, at den ville undersøge henvendelsen med bankens depotafdeling.

Den 4. november 2021 sendte banken selskabet dens DTC-nummer og kontonummer hos deres amerikanske broker, pengeinstitut P2.   

Den 5. november 2021 gjorde klageren indsigelse til banken over ekspeditionstiden, idet hun havde kontaktet banken vedrørende konverteringen den 2. august 2021 og aktierne fortsat ikke var konverterede. Klageren anførte, at hun ville have solgt sine ADS, da hun kontaktede banken den 4. november 2021 kl. 16.45 til kurs 20-25 dollars. Klageren meddelte banken, at hvis kursen på ADS efter konverteringen var højere end den af hende forventede afregningskurs, skulle banken blot sælge aktierne, men hvis dette ikke var tilfældet, så var det klagerens forventning, at banken selv overtog aktierne til en kurs på ca. 20 dollar.

Banken har fremlagt to kursoversigter, der viser, at kursen på selskabets ADS den 4. november 2021 ved åbningen af markedet var ca. 23 dollars, og at lukkekursen var på ca. 12 dollars. Banken har anført, at kursen var meget volatil, og at den på tidspunktet for klagerens opkald var på ca. 15-16 dollars.

Den 7. november 2021 meddelte selskabet klageren, at det ville iværksætte konverteringsprocessen.

Den 15. november 2021 fremsendte selskabet instruktioner vedrørende konverteringen til P1 og banken, og meddelte banken, at den skulle sikre, at den var klar til at modtage selskabets ADS.

Den 19. november 2021 meddelte selskabet P1 og banken, at det havde forsøgt at foretage en overførsel på den oplyste konto, men at dette var blevet afvist. Selskabet anmodede parterne om at oplyse, hvornår det skulle forsøge at overføre selskabets ADS på ny.

Den 22. november 2021 svarede både P1 og banken, at overførslen kunne iværksættes samme dag. Den 23. november 2021 meddelte banken, at den havde modtaget følgende besked for overførslen: ”Awaiting securities from counterparty”. Banken anmodede P1 om at undersøge dette og oplyse, hvornår overførslen kunne ske. Samme dag svarede P1, at den havde forsøgt at iværksætte overførslen den 17. og 22. november 2021 og anmodede igen banken om at oplyse, hvornår den var klar til at acceptere overførslen. I december 2021 blev konverteringen afsluttet.

Den 2. april 2022 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet.

Klageren har fremlagt en beskrivelse af alle telefonopkald, der er foretaget fra klagerens telefon til banken i perioden 6. august 2021 til 5. november 2021.

Parternes påstande

Klageren har den 4. august 2022 nedlagt påstand om, at Nykredit Bank skal overtage klagerens 18.000 stk. ADS i selskabet ved en normal fondsafregning til en kurs på 16 dollars.

Nykredit Bank har nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært afvisning.

Parternes argumenter

Klageren har blandt andet anført, at det var klart ansvarspådragende, at konverteringen af aktier til ADS tog næsten tre måneder, når det burde have taget otte dage. Årsagen til den lange ekspeditionstid var bankens ukvalificerede depotafdelings behandling. Den langsommelige behandling var dermed den eneste grund til, at aktierne ikke blev solgt den 4. november 2021, hvorved hun fik et tab på ca. 2 mio. kr.

Andre investorer, der var kunder i andre banker, gennemgik samme proces, hvor ekspeditionstiden ikke var så lang. Andre banker kan bekræfte, at det ikke skal tage 2,5 måneder at gennemføre en konvertering af aktier til ADS.

Hun sendte den 2. august 2021 de korrekte dokumenter og den korrekte konverteringsprocedure til banken. Hun rykkede løbende banken mundtligt og skriftligt for korrekt besvarelse af formularen. Telefonisk havde hun anmodet banken om at sende formularen til selskabet, og meddelt at selskabet ikke kunne bruge bankens e-mailadresse til bankens depotafdeling, fordi konverteringsprocessen krævede et DTC-nummer. Selskabets amerikanske bank forlangte dette nummer udleveret af banken. DTC-nummeret blev i en anden bank uden problemer og i løbet af et par dage udleveret til en kunde med tilsvarende aktier. Bortset fra bankens første e-mail af 12. august 2021 havde hun hverken mundtligt eller skriftligt fået besked fra banken om, at den ikke ville oplyse DTC-nummeret direkte til hende. Det var selskabet, der som den eksterne professionelle part forestod konverteringen i USA og ikke banken. Det var først den 4. november 2021 og dermed 2,5 måneder for sent, at banken sendte det korrekte DTC-nummer til selskabet. DTC-nummeret blev oplyst, selvom man absolut ikke ønskede at oplyse det tidligere. Processen blev herefter udført i overensstemmelse med den, som blev fremsendt til banken den 2. august 2021.

Banken meddelte hende ikke, at den ikke kunne foretage konverteringen, medmindre hun kontaktede bankens depotafdeling. Banken anbefalede blot at få selskabet til at kontakte bankens depotafdeling. Banken meddelte ikke tydeligt, at bankens depotafdeling ikke håndterede henvendelsen. Hun var hverken mundtligt eller skriftligt blevet bedt om at kontakte depotafdelingen. Hun var derfor på intet tidspunkt i sagsforløbet i direkte kontakt med bankens depotafdeling. Var hun blevet bedt om at kontakte depotafdelingen, havde hun naturligvis gjort dette. Efter hendes opfattelse arbejdede banken på sagen, selvom banken i deres svarbrev af 12. august 2021 mente, at selskabet skulle kontakte bankens depotafdeling. Banken fulgte ikke på noget tidspunkt op på henstillingen om dette. Banken tog ikke forbehold for sagens gennemførelse eller nægtede at have med sagen at gøre. Havde banken gjort dette, ville hun have flyttet sine konti og depoter til en anden bank.

Banken var involveret i erhvervelsen af aktierne, idet banken overførte betalingen på 1 mio. kr. fra hendes konto til selskabets konto i banken. Herudover oprettede banken i starten af 2021 et amerikansk depot og en dollar konto, som hun forklarede nødvendigheden af, da de konverterede ADS skulle deponeres i banken.

Banken udfyldte alle formularer og sendte dem til selskabet. Banken sendte hver gang forkerte oplysninger til selskabet, og det var først på femte forsøg den 7. november 2021, at selskabet bekræftede, at oplysningerne var korrekte. Hun havde på intet tidspunkt sendt depotoplysninger til selskabet. Selskabet meddelte både den 17. august og 13. september 2021 banken, at det ikke kunne konvertere aktierne, før det fik de korrekte og nødvendige oplysninger. Hun var hverken mundtligt eller skriftligt i kontakt med selskabet, udover kontakten til selskabets repræsentant den 12. september 2021.

Den 4. november 2021 skete der en voldsom udvikling i markedet. Der blev i det første kvarter efter åbningen handlet 24.829.594 af selskabets ADS til en kurs på 20-25 dollars. Hun ville have solgt sine 18.000 aktier på dette tidspunkt og klagede til banken over, at dens lange ekspeditionstid havde umuliggjort dette. Da hun kontaktede banken telefonisk et kvarter efter markedets åbningstid, var kursen på 18 eller 22 dollars, hvorfor hun fremsatte et krav om ca. 20 dollars pr. aktie. Andre investorer formåede at sælge deres aktier i samme tidsrum til en kurs på 18 og 20 dollars.

Banken har ikke fremlagt beviser for sine fremsatte påstande. Hun kan bevise ved kopier af e-mails, at hun rykkede banken mange gange, og kan ved en udskrift over alle telefonsamtaler fra hendes telefon til banken bevise, hvem hun ringede til i banken fra den 6. august til den 5. november 2021. Hun kan herudover dokumentere, at hun ikke modtog et eneste opkald af nogen fra banken.

Nykredit Bank har til støtte for frifindelsespåstanden blandt andet anført, at banken ikke handlede ansvarspådragende og som følge deraf ikke er erstatningspligtig.

I forløbet frem til 4. november 2021 blev klageren både på skrift og mundtligt behørigt gjort opmærksom på, at banken ikke kunne medvirke til konverteringen på klagerens præmisser. Banken instruerede klageren i processen, og hun valgte ikke at følge den proces, da det var for besværligt.

Banken var ikke involveret, da klageren i sin tid erhvervede de elektroniske andele i selskabet. Banken havde derfor heller ikke en særlig forpligtelse til ubetinget at medvirke til efterfølgende konvertering af aktierne. Medvirken til konvertering af udenlandske aktier, uanset om det måtte være elektronisk registrerede eller fysiske papirer, er typisk en kompleks opgave og kan være forbundet med avancerede og individuelle vilkår, og det er derfor ikke alle banker, der tilbyder en sådan ydelse. Banken markedsførte sig ikke med, at man tilbød sine kunder at medvirke til konvertering af aktier, og der kunne være krav forbundet, som gjorde, at banken ikke kunne eller ønskede at medvirke til en sådan konvertering. Bankens medvirken forudsatte, at det skete efter en betryggende proces.

For at sikre en betryggende proces udleverede banken ikke dens interne DTC-nummer til kunder, og en sikker proces for konvertering og udlevering af aktierne fordrede direkte dialog mellem banken og den/de professionelle eksterne parter, der forestod konverteringen. Klageren anmodede blandt andet banken om at udlevere sit DTC-nummer. Klageren fik både i mail af 12. august 2021 og i utallige telefoniske opkald efterfølgende oplyst, at banken ikke udleverede DTC-nummeret. Når banken ikke udleverede bankens interne DTC-nummer, skyldtes det blandt andet de forbundne risici, idet der var risiko for, at en sådan udlevering ville medføre, at den udenlandske bank indsatte de konverterede aktier på et depot hos bankens udenlandske depotbank, uden at aktierne blev registreret i klagerens navn, og uden at banken fik besked herom på tidspunktet for indsættelsen af aktierne.

Banken er i henhold til § 3 i bekendtgørelse om de organisatoriske krav til værdipapirhandlere blandt andet forpligtet til at indføre passende organisatoriske ordninger for mest muligt at begrænse risikoen for tab eller forringelse af kunders aktiver eller rettigheder, træffe de nødvendige forholdsregler for at sikre, at kunders finansielle instrumenter, som deponeres hos tredjemand, kan holdes adskilt fra finansielle instrumenter, der tilhører banken eller bankens depotbank. Manglende eller langsommelig registrering af klagerens ejerskab over aktierne kunne ultimativt få den konsekvens, at klageren ikke blev sikret rettigheden over aktiebeholdningen i tilfælde af bankens eller bankens udenlandske depotbanks konkurs. Det var således af hensyn til at sikre beskyttelsen af klagerens aktiver og af lovgivningsmæssige årsager, at banken krævede en koordineret proces, så bankens depotafdeling fik mulighed for straks at registrere klagerens ejerskab over aktierne, så snart de blev indsat i bankens udenlandske depotbank.

Bankrådgiveren beskæftigede sig ikke med den komplekse disciplin at konvertere aktier og antog derfor, at klageren havde ageret i overensstemmelse med instruksen. Da klageren igen skrev den 14. september 2021 til banken, bad hun om hjælp til forståelsen af en kryptisk mail fra selskabet. Klageren blev igen henvist til bankens depotafdeling, og klageren fik igen oplyst, at banken ikke uden videre kunne udlevere det efterspurgte DTC-nummer. Klageren valgte herefter i et forløb over tre måneder ikke at følge instruksen. Banken havde ikke grund til at tro, at klageren ikke agerede i overensstemmelse hermed. Banken havde indrettet sin proces af hensyn til kunderne og sikring af deres aktiver, og klageren ønskede ikke at følge denne proces.

Da banken efter tre måneder alligevel valgte at udlevere DTC-nummeret, skete det helt ekstraordinært for at hjælpe klageren, som ikke havde fulgt instrukserne og med samtidig medvirken fra bankens depotafdeling, der som følge af den ændrede proces måtte bruge ekstraordinære ressourcer i forløbet for at sikre registrering af klagerens aktiver, når de blev konverteret. Banken tog sig i øvrigt ikke betalt for denne medvirken, selvom processen endte med at blive meget ressourcekrævende.

Under sagsforløbet svarede banken hurtigt på klagerens henvendelser, og det kan ikke lægges til grund, at banken har skyld i en langsommelig sagsbehandling, idet sagen frem til 4. november 2021 slet ikke blev behandlet i bankens depotafdeling, da klageren aldrig inddrog denne.

Klagerens påståede tab relaterer sig til en kurs på 20 dollar, da klageren ringede og ville sælge aktierne, som endnu ikke var konverteret og dermed ikke handlebare. Kursen var imidlertid ikke i nærheden af 20 dollar på tidspunktet, og klageren havde ikke redegjort for, hvordan klageren er kommet frem til sit påståede tab. Da konverteringen havde fundet sted, blev klageren opfordret til at sælge aktierne, hvilket hun nægtede. Kursen er siden faldet yderligere, og klageren har ikke iagttaget sin tabsbegrænsningspligt. Banken er ikke ansvarlig for det efterfølgende kursfald.

Banken har til støtte for afvisningspåstanden blandt andet anført, at Ankenævnet bør afvise klagen i overensstemmelse med § 5, stk. 3, nr. 4, i Ankenævnets vedtægter, idet stillingtagen til sagen og belysning af kommunikationen mellem klageren og banken forudsætter yderligere bevisførelse, herunder i form af parts- og vidneforklaringer.

Banken meddelte tydeligt klageren telefonisk, at man ikke kunne medvirke til konverteringen ved at udlevere DTC-nummeret. Banken instruerede klageren telefonisk i, at bankens medvirken forudsatte en koordinering med bankens depotafdeling.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren var kunde i Nykredit Bank, hvor hun blandt andet havde et værdipapirdepot (nr. -840).

I foråret 2020 erhvervede klageren 18.000 stk. aktier i Evaxion Biotech A/S (herefter selskabet). Aktierne var ikke udstedt fysisk, men lå i selskabets Computer Share Program, indtil aktierne skulle konverteres til såkaldte ADS (amerikansk certifikat for en aktie i et ikke-amerikansk selskab noteret på en amerikansk børs), når selskabet blev børsnoteret i USA.  I februar 2021 blev selskabet børsnoteret på NASDAQ-markedet i USA.

Den 2. august 2021 modtog klageren en meddelelse fra selskabet, hvori selskabet blandt andet meddelte, at hun fra den 5. august 2021 kunne konvertere sine aktier i selskabet til ADS for at kunne sælge dem. Hvis klageren ønskede at foretage konverteringen, skulle hun først overføre og deponere sine aktier ved selskabets depotbank P1, hvorefter aktierne ville blive konverteret til ADS. For at gøre dette skulle klageren udfylde en formular, som hun modtog samme dag. Af formularen fremgik blandt andet, at klageren skulle oplyse et DTC-nummer.

Den 2. august 2021 sendte klageren selskabets meddelelse til Nykredit Bank og anmodede blandt andet banken om at oplyse bankens DTC-nummer. Den 11. august 2021 modtog banken formularen, der skulle udfyldes for at iværksætte konverteringen. Den 12. august 2021 meddelte banken blandt andet klageren, at det ikke var muligt at oplyse DTC-nummeret, da selskabet ikke kunne foretage en overførsel uden at koordinere med banken først. Banken anbefalede klageren at skrive til selskabet, at det skulle kontakte bankens depotafdeling, hvorefter bankens depotafdeling ville sørge for at modtage aktierne og lægge dem i depotet.

Den 14. september 2021 sendte klageren selskabets afvisning af konverteringen af 13. september 2021 til banken og anmodede banken om at oplyse, om den forstod indholdet af selskabets afvisningsmeddelelse. Den 17. oktober 2021 meddelte klageren banken, at aktierne efter 2,5 måneder fortsat ikke var konverterede og anmodede banken om at oplyse, hvad status var. Grundet ferieafholdelse svarede banken klageren den 25. oktober 2021 og meddelte i sit svar, at den ville undersøge henvendelsen med sin depotafdeling. Den 4. november 2021 meddelte banken selskabet navnet på sin broker P2 i USA og DTC-nummeret. Klageren har oplyst, at der samme dag blev handlet 24.829.594 af selskabets ADS til en kurs på mellem 20-25 dollars, og har anført, at hendes 18.000 ADS ville være blevet solgt til denne pris. Den 7. november 2021 meddelte selskabet klageren, at det ville iværksætte konverteringen og deponeringen af aktierne, når de modtog de krævede oplysninger. Efter en dialog mellem selskabet og bankens depotafdeling blev aktierne konverteret og deponeret i december 2021.

Ankenævnet finder det ikke godtgjort, at Nykredit Bank har udvist fejl eller forsømmelser i forbindelse med konverteringen, der kan medføre erstatningsansvar for banken.

Ankenævnet lægger herved til grund, at banken den 12. august 2021 meddelte klageren, at den ikke kunne oplyse hende bankens DTC-nummer, som var nødvendig for at udfylde formularen korrekt, og at den anbefalede klageren at meddele selskabet, at selskabet skulle kontakte bankens depotafdeling, inden konverteringen kunne iværksættes, og at selskabet ikke kontaktede bankens depotafdeling.

Klageren får derfor ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.