Krav om udbetaling af kapitalbevis (ansvarlig indskudskapital) udstedt i 1980 med en løbetid på seks år. Spørgsmål om forældelse.

Sagsnummer:341/2020
Dato:26-03-2021
Ankenævn:Bo Østergaard, Jesper Claus Christensen, Mette Lindekvist Højsgaard, Morten Bruun Pedersen, Lisbeth Baastrup Burgaard
Klageemne:Værdipapirer - øvrige spørgsmål
Ledetekst:Krav om udbetaling af kapitalbevis (ansvarlig indskudskapital) udstedt i 1980 med en løbetid på seks år. Spørgsmål om forældelse.
Indklagede:Danske Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører krav om udbetaling af kapitalbevis (ansvarlig indskudskapital) udstedt i 1980 med en løbetid på seks år. Spørgsmål om forældelse.

Sagens omstændigheder

Klageren er i besiddelse af et kapitalbevis på 10.000 kr. udstedt 18. november 1980 af Bikuben (nu Danske Bank) til hende, hvoraf følgende fremgår:

”Bikuben [afdeling og adresse]

erkender herved som ansvarlig indskudskapital at have modtaget ovenstående beløb af

[klagerens navn og adresse]

Kapitalen forrentes med en fast rente på 15 % p.a. Renten forfalder een gang årligt pr. 31. marts og indsættes på Deres løbende konto i Bikuben.

Kapitalen er gensidig uopsigelig i 6 år fra udstedelsesdagen.

Kapitalen udbetales efter 6 år til kurs 120 tillige med renter fra sidste rentetermin til forfaldsdagen mod forevisning af behørig legitimation og tilbagelevering af kapitalbeviset i kvitteret stand.

Kapitalbeviset og de dertil knyttede rettigheder kan frit overdrages. Transporter skal for at være gyldige over for Bikuben være noteret af denne. Bikuben har intet ansvar for noterede transporters ægthed eller rigtighed.

Kapitalbeviset kan ikke tjene som sikkerhed for lån i Bikuben.

Den ansvarlige indskudskapital hæfter for forpligtelser, som ikke dækkes af Bikubens reserver og garantikapital.”

Kapitalbeviset er forsynet med en underskrift af Bikuben (nu Danske Bank).

Nederst på kapitalbeviset er det anført, at beviset kun er gyldigt, hvis det er forsynet med to underskrifter fra Bikuben.

På bagsiden af kapitalbeviset er følgende var anført: ”For modtagelse af kapitalbevisets pålydende til kurs 120 samt renter til dato kvitteres herved” med angivelse at dato og underskrift. Kvitteringspåtegningen er blank/ikke udfyldt.

Klageren har oplyst, at hun kom i besiddelse af kapitalbeviset i 2020, og at hun i juli 2020 gennem sin advokat henvendte sig til banken og bad om udbetaling af det skyldige beløb. Banken lagde til grund, at der var tale om et gyldigt kapitalbevis, selv om det kun var forsynet med én underskrift, men afviste at foretage udbetaling.

Parternes påstande

Den 9. september 2020 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Danske Bank skal betale et beløb svarende til kapitalbevisets pålydende til kurs 120 med tillæg af påløbne renter samt sagsomkostninger.

Danske Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at Danske Bank efter fusionen med BG Bank (tidligere Bikuben) overtog udbetalingsforpligtelsen i forhold til kapitalbeviset.

Hun fandt kapitalbeviset i 2020 i forbindelse med oprydning i sin afdøde fars ting. Der er tale om en pengegave, som hun ikke kendte eksistensen af, førend hun fandt kapitalbeviset. Hun har ikke modtaget renter eller anden udbetaling i relation til kapitalbeviset.

Banken har aldrig givet hende meddelelse om, at hun havde en konto, som der stod penge på.

Hun er i besiddelse af kapitalbeviset, hvoraf fremgår, at indlevering af beviset er et grundlæggende forhold i en udbetaling. Banken har ikke dokumenteret, at pengene allerede er udbetalt. Banken skal betale et beløb svarende til kapitalbevisets pålydende til kurs 120 med tillæg af påløbne renter samt sagsomkostninger.

Danske Bank har anført, at det fremgår af kapitalbeviset, at det kom til udbetaling i 1986, hvorfor det har formodningen for sig, at udbetaling er sket.

Der er forløbet 34 år siden, der kunne ske udbetaling, hvorfor det ikke længere kan pålægges banken at dokumentere, at der er sket udbetaling.

Klagerens krav er under alle omstændigheder forældet i henhold til forældelseslovens § 3, stk. 3, nr. 3, jf. § 2 a.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren er i 2020 i forbindelse med oprydning i sin afdøde fars ting kommet i besiddelse af et kapitalbevis (ansvarlig indskudskapital) udstedt til hende af Bikuben (nu Danske Bank) i november 1980. Beviset har et pålydende på 10.000 kr. og har en løbetid på seks år, således at beløbet kunne udbetales i november 1986 med et kurstillæg på 20 % af det oprindelige indskud, som forrentedes med en fast årlig rente på 15 %.

Klageren har anført, at banken skal udbetale kapitalbeviset til kurs 120 med tillæg af påløbne renter. Hun kendte ikke til eksistensen af kapitalbeviset, førend hun fandt det. Hun har ikke modtaget renter eller anden udbetaling i henhold til beviset.

Ankenævnet bemærker, at udbetaling af det pålydende beløb med tillæg af renter til den rette ejer af kapitalbeviset vil være frigørende for banken, selv om udbetalingen – i strid med bestemmelsen i kapitalbeviset – sker uden tilbagelevering af dette i kvitteret stand.

Ankenævnet finder ikke, at det på nuværende tidspunkt kan pålægges banken at føre bevis for, at der er sket udbetaling i henhold til kapitalbeviset. Det fremgår af kapitalbeviset, at der kunne kræves udbetaling fra november 1986, og da der er forløbet næsten 34 år fra november 1986 til indgivelsen af klagen til Ankenævnet i september 2020, og den absolutte forældelsesfrist er 10 år regnet fra det tidspunkt, hvor beløbet kunne kræves udbetalt, jf. forældelseslovens § 3, stk. 3, nr. 4, jf. § 2, finder Ankenævnet, at et udbetalingskrav var forældet på tidspunktet for indgivelsen af klagen til Ankenævnet.

Ankenævnet finder endvidere ikke, at der er oplyst omstændigheder, der kan føre til, at banken skal pålægges at betale et beløb til klageren til dækning af eventuelle sagsomkostninger. For så vidt angår tiden efter indgivelsen af klagen til Ankenævnet følger det direkte af Ankenævnets vedtægter § 25, stk. 1, at ingen af parterne betaler omkostninger ved ankenævnsbehandlingen til den anden part. Klageren får derfor ikke medhold i kravet om dækning af sagsomkostninger.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.