Indsigelse mod omkostninger i forbindelse med formueplejeaftale.

Sagsnummer:179/2020
Dato:16-12-2020
Ankenævn:Bo Østergaard, Ida Marie Moesby, Anna Marie Schou Ringive, Anita Nedergaard og Mikkel Prehn
Klageemne:Værdipapirer - formuestyring
-
Ledetekst:Indsigelse mod omkostninger i forbindelse med formueplejeaftale.
Indklagede:Spar Nord Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Denne sag vedrører en indsigelse fra klageren mod ”ind- og udtrædelsesomkostninger” i forbindelse med en formueplejeaftale.

Sagens omstændigheder

Den 25. oktober 2019 og 13. november 2019 blev der afholdt møde mellem klageren og Spar Nord Bank, hvor klageren er kunde, om investering af frie midler via bankens formueplejeprodukt Stjerneinvest Fri og om indskud på ratepension og aldersopsparing.

Af bankens referat fra mødet den 25. oktober 2019 fremgik blandt andet:

”…

… De direkte omkostninger fremgår af planche nr. 4. Disse omkostninger går fra efter afkastet.

- Vi talte også om de indirekte omkostninger til investeringsforeningerne, som er fraregnet inden afkastet. …

…”

Den 21. november 2019 var der blandt andet følgende e-mailkorrespondance mellem parterne:

Tid

Afsender

Tekst

Kl. 11.45

Klageren

”…
Blot som det sidste: kan tilbuddet om fritagelse for handelsomkostninger ved indtrædelse også komme til at gælde ved udgang??
…”

Kl. 14.33

Banken

”…
Vi vil gerne lave en aftale om, at du kan komme ud af Stjerneinvest igen uden kurtage.
…”

Kl. 20.27

Klageren

”…
jeg vil gerne lave aftale om invest af 2,5 mio i profil 2, som du har skitseret nedenfor. Mine omkostninger bliver så 0,43%, og uden kurtage ved indtrædelse/udmeldelse.
jeg er underskrifts-parat til dok. Det er vist belyst så godt som muligt.
…”

Den 28. november 2019 underskrev klageren en aftale med banken om Stjerneinvest Fri, hvorefter klageren gav banken fuldmagt til at investere et indskud fra klageren på 2,5 mio. kr. frie midler inden for rammerne af klagerens valgte risikoprofil.  De forventede samlede omkostninger for aftalen fremgik af et bilag, som var en del af aftalen. Under overskriften ”Evt. særlige aftaler” var anført:

”Der betales ikke kurtage ved indtræden.
 Ej heller ved udtræden.”

Af bilaget vedrørende omkostninger fremgik følgende:

”…

Omkostninger i alt (p.a.) 44.361 kr. (1,77 %)

  • Handelsomkostninger ved indtrædelse/udtrædelse: 0,37 %
  • Omkostninger det første år: 2,14 %

Her kan du få et overblik over de forventede omkostninger, der er forbundet med denne investeringsløsning.

Forventede administrationsomkostninger

Depotomkostninger

0,01%

180 kr.

Honorar

0,43%

10.689 kr.

Handelsomkostninger

0,23%

5.750 kr.

Øvrige omkostninger

0,00%

0 kr.

Forventede administrationsomkostninger i alt

0,67%

16.619 kr.

 

 

 

Forventede værdipapiromkostninger

 

 

Maksimale ind- og udtrædelsesomk.*

0,06%

1.510 kr.

Årlige handelsomkostninger

0,10%

2.557 kr.

Løbende årlige omkostninger**

0,95%

23.674 kr.

Årligt resultatbetinget honorar

0,00%

0 kr.

Forventede værdipapiromkostninger i alt

1,11%

27.741 kr.

*Fordelt over 7 år. Forudsat at porteføljen omsættes 1 gang på 7 år.
**Heraf provision 0 kr. (0,00%)

 

Forventede omkostninger i alt

Omkostninger (total p.a.)

1,77%

44.361 kr.

Vedr. beregningen: Procenter er afrundede til to betydende decimaler. Beløbene er afrundet til hele kroner.

Omkostningerne vil påvirke dit forventede afkast negativt med 1,77% om året.

Bemærk at indtrædelsesomkostninger er ekskl. beholdningsændringsgebyrer på 15 kr. pr. handel.”

De 2,5 mio. kr., som klageren indskød på ordningen, blev herefter investeret af banken. Banken har oplyst, at handlerne blev gennemført uden kurtage.

Som et eksempel på de gennemførte handler har banken fremlagt en nota af 3. december 2019 vedrørende et køb af investeringsbeviser for knap 250.000 kr. til klagerens Stjerneinvest Fri ordning. Handelen blev gennemført uden kurtage. Af notaen fremgik følgende under overskriften ”SPECIFIKATION”:

”…

ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER

PCT

DKK

MAKSIMALE INDTRÆDELSESOMK.

0,00%

0,00

LØBENDE ÅRLIGE OMKOSTNINGER

0,00%

0,00

HANDELSOMKOSTNINGER

0,00%

0,00

ØVRIGE OMKOSTNINGER

0,00%

0,00

 

 

 

FORVENTEDE VÆRDIPAPIROMKOSTNINGER

 

 

MAKSIMALE INDTRÆDELSESOMK.

0,25%

622,60

LØBENDE ÅRLIGE OMKOSTNINGER

0,50%

1.245,19

-HERAF PROVISION

0,00%

0,00

ÅRLIGE TRANSAKTIONSOMKOSTNINGER

0,35%

871,63

ÅRLIGT RESULTATBETINGET HONORAR

0,00%

0,00

 

 

 

FORVENTEDE VÆRDIPAPIROMKOSTNINGER I ALT

1,10%

2.739,42

 

SAMLEDE OMKOSTNINGER I ALT

1,10%

2.739,42

…”

 

 

       

Den 7. januar 2020 var der følgende mailkorrespondance mellem parterne:

Afsender

Tekst

Klageren

”… blot til hel forståelse: dersom kursværdien er 2540.000 og jeg efter 1 måned fra stiftelse vil ud, fragår der 0,43% p.a. (910 kr.) i adm omk
der er vel ikke tale om handelsomkost.?...”

Banken

”… Ja, det er rigtigt forstået. De 0,43% p.a. er løbende, så de skal kun beregnes for den periode, hvor du har haft investeringen – og ingen kurtage ved salg. …”

Den 3. marts 2020 sendte banken en oversigt over investeringsomkostninger i 2019. Vedrørende klagerens Stjerneinvest Fri ordning fremgik følgende:

”…

Vejledning til investeringsomkostninger
...
Administrationsomkostninger
Omkostninger, du betaler direkte til banken. …
...

  • Handelsomkostninger
    er udgifter til kurtage, eventuelle valutaomkostninger og andre omkostninger, som er forbundet med, at vi handler værdipapirer for dig.

Værdipapiromkostninger
Omkostninger, der typisk opkræves af investeringsforeninger og vedrører dine investeringer i investeringsforeningsbeviser, ETF’er eller lignende. De bliver derfor ikke opkrævet på din konto, men går fra værdien i investeringsforeningen, og er derfor trukket i dit afkast. Værdipapiromkostningerne består af følgende:

  • Ind- og udtrædelsesomkostninger
    Dækker over de tillæg/fradrag, der bliver lagt til investeringsforeningens indre værdi, når du køber eller sælger et investeringsforeningsbevis. Den indre værdi er den samlede værdi af investeringerne i de investeringsforeningsbeviser, du ejer.


 

Administrationsomkostninger

Depotomkostninger

 

195,00 DKK

Honorarer

 

0,00 DKK

Handelsomkostninger

 

1.332,30 DKK

Øvrige administrationsomkostninger

 

0,00 DKK

Administrationsomkostninger i alt

 

1.527,30 DKK

 

 

 

Værdipapiromkostninger

 

 

Ind- og udtrædelsesomkostninger

 

6.520,64 DKK

Løbende omkostninger

 

1.826,56 DKK

Handelsomkostninger

 

199,71 DKK

Resultatbetinget honorar

 

0,00 DKK

Værdipapiromkostninger i alt

 

8.546,91 DKK

 

Omkostninger i alt for depot [..]

 

10.074,21 DKK

…”

 

 

Klageren gjorde indsigelse mod ”Ind- og udtrædelsesomkostninger” på 6.520,64 kr. ifølge oversigten.

I en mail af 20. april 2020 til klageren anførte banken:

”…

[medarbejder] kan bekræfte, at det i forbindelse med din investering i Stjerneinvest, blev aftalt, at du ikke skulle betale kurtage i forbindelse med såvel din indtræden som evt. udtræden af Stjerneinvest. Dette fremgår også af den indgåede aftale.

Det du har betalt er et helt sædvanligt kurstillæg til indre værdi og som ikke har noget med kurtage at gøre. Det er i øvrigt ikke en tillæg, der tilfalder banken eller kapitalforvalteren, men derimod investeringsforeningen.

Det er selvfølgelig ikke særligt hensigtsmæssigt, at kurstillægget så i omkostningsbilaget, som du modtager fra banken ”kategoriseres” som indtrædelses/udtrædelsesomkostninger.

Men som aftalt, er der i forbindelse med din indtræden IKKE beregnet kurtage.

…”

I en mail af 26. april 2020 til banken anførte klageren blandt andet:

”…

… det er indiskutabelt at SparNord er udbyder af "projektet" og har ansvaret for at inform./spec er korrekte i.f.t mig som forbruger og kunde hos Sparnord. Jeg har ingen kontakt til invest.foreningen, så det giver ikke mening blot at henvise til at ind- og udtrædelsesomkostningen ikke beregnes af SparNord og derfor ikke kan krediteres; det er urigtigt at oplyse max indtrædels- udtrædelsesomkostninger til 1510 kr og så belaste mig med 6520,..kr.

…”

I en mail samme dag svarede banken blandt andet:

”…

Det er korrekt, at der af aftalen fremgår et beløb på 1.510 kr.

Heraf fremgår det dog også, at tallet er et gennemsnit over 7 år ved en forventet omlægning af hele porteføljen 1 gang.

…”

Parternes påstande

Den 17. maj 2020 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Spar Nord Bank skal betale 6.520,64 kr.

Spar Nord Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at banken urigtigt opkrævede ind-og udtrædelsesomkostninger på 6.520,64 kr.

Af investeringsaftalen fremgik at maksimale ind-og udtrædelsesomkostninger udgjorde 1.510 kr.

Banken lovede, at ind-og udtrædelsesomkostninger ville bortfalde helt.

I mailen af 7. januar 2020 bekræftede banken, at der ved eventuel udtræden i januar 2020 alene ville være tale om administrationsomkostninger på 0,43 % - altså ingen udtrædelsesomkostninger. I mailen af 20. april 2020 erkendte banken, at kategoriseringen af omkostningerne ikke var entydig.

Banken var ansvarlig for korrekt specifikation og oplysning og herunder ansvarlig for, at indholdet i investeringsaftalen blev kommunikeret korrekt over for ham som kunde.

Han havde og har ikke kontakt med investeringsforeningen, som må betragtes som "underleverandør" til banken. Det var banken, der debiterede omkostningerne hos ham. Det gav derfor ikke mening at fremføre, at ind- og udtrædelsesomkostninger var banken "uvedkommende" og derfor ikke kunne krediteres.

Banken bør anerkende, at den anvender omkostningsbegreberne uredeligt.

Spar Nord Bank har anført, at banken alene lovede klageren, at der ikke skulle betales kurtage ved ind- og udmeldelse. I overensstemmelse hermed gennemførte banken alle handler uden kurtage.

Klageren blev oplyst om værdipapiromkostningerne allerede på det første møde, den 25. oktober 2019. På mødet den 28. november 2019 blev investeringsaftalen gennemgået med klageren, og klageren fik med baggrund i omkostningsbilaget igen forklaret de forventede administrationsomkostninger, der betales til banken, og de forventede værdipapiromkostninger, der betales til investeringsforeningen.

Der var to medarbejdere til stede ved alle møder med klageren. Begge har fastholdt, at klageren ikke blev lovet, at han ikke skulle betale værdipapiromkostninger.

Handelsomkostninger ved indtræden udgjorde 0,37 %, hvilket var den kurtage, som klageren ikke skulle betale og heller ikke har betalt.

Under punktet ”værdipapiromkostninger” var de omkostninger, der var knyttet til investeringsbeviserne, og som afspejlede sig i handelskurserne.

Klageren har ikke betalt 6.520,46 kr. til banken. Beløbet var indirekte omkostninger ved indtræden i investeringsforeningerne. Emissionstillæg og indløsningsfradrag sikrer, at de medlemmer, der træder ind eller ud af en investeringsfond (køber eller sælger investeringsbeviser), selv betaler fondens omkostninger i den forbindelse. Herved sikres, at de eksisterende investorer ikke har udgifter, når andre investorer køber og sælger investeringsbeviser. Klageren blev ikke lovet, at han ikke skulle betale denne omkostning ved indtræden i investeringsforeningerne.

De forventede maksimale ind- og udtrædelsesomkostninger var det maksimale emissionstillæg og indløsningsfradrag pr. år, hvis investeringen blev bibeholdt i syv år. De forventede værdipapiromkostninger på den enkelte investeringsforening fremgik tillige på de notaer, som klageren fik tilsendt. Der var tale om, at banken videreformidlede oplysninger fra investeringsforeningerne. Ordene ”indtrædelsesomkostninger” og ”udtrædelsesomkostninger” bruges generelt af danske investeringsforeninger og banken har valgt samme ord.

Ved både at oplyse om administrationsomkostningerne og værdipapiromkostningerne fik klageren mulighed for at se omkostningernes samlede effekt på afkastet.

Ankenævnets bemærkninger

Den 28. november 2019 underskrev klageren en aftale med Spar Nord Bank, hvor han var kunde, om Stjerneinvest Fri, hvorefter klageren gav banken fuldmagt til at investere et indskud fra klageren på 2,5 mio. kr. frie midler inden for rammerne af klagerens valgte risikoprofil.  De forventede samlede omkostninger for aftalen fremgik af et bilag, som var en del af aftalen. Under overskriften ”Evt. særlige aftaler” var anført: ”Der betales ikke kurtage ved indtræden. Ej heller ved udtræden.”

Ankenævnet finder det godtgjort, at banken ydede fyldestgørende rådgivning til klageren om aftalen, herunder om de omkostninger, der var forbundet aftalen. Ankenævnet finder det endvidere godtgjort, at banken i overensstemmelse med aftalens særlige vilkår har undladt at opkræve kurtage ved indtræden.

Der er ikke grundlag for at pålægge banken at betale beløbet på 6.520,64 kr., som vedrører emissionstillæg, der ikke fastsættes eller oppebæres af banken, men af investeringsforeningen, og som afspejlede sig i købskursen, i forbindelse med, at klagerens midler blev placeret i investeringsbeviser. Den omstændighed, at omkostningen i oversigten pr. den 3. marts 2020 blev anført under betegnelsen ”Ind- og udtrædelsesomkostninger” kan ikke i sig selv føre til, at banken ifølge det særlige vilkår i aftalen har påtaget sig at godgøre klageren beløbet.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.