Spørgsmål om ubegrænset hæftelse for tab ved misbrug af dankort og indsigelse om ugyldig fuldmagt

Sagsnummer:305/2020
Dato:26-03-2021
Ankenævn: Bo Østergaard, Jesper Claus Christensen, Mette Lindekvist Højsgaard, Morten Bruun Pedersen, Lisbeth Baastrup Burgaard
Klageemne:Konto - dispositionsforhold
Betalingstjenester - ubegrænset hæftelse
Ledetekst:Spørgsmål om ubegrænset hæftelse for tab ved misbrug af dankort og indsigelse om ugyldig fuldmagt
Indklagede:Spar Nord Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Denne sag vedrører klagerens indsigelser imod at hæfte for tab på grund af misbrug af hans betalingskort.

Sagens omstændigheder

Klageren er kunde i Spar Nord Bank, hvor han har en konto med et tilknyttet Visa/dankort. I perioden fra den 10. juni til den 13. juni 2020 blev der blandt andet foretaget følgende otte transaktioner med kortet:

Dato

beløb i kr.

transaktion 

refunderet kr.

ikke refunderet kr.

10.06.2020

15.000

pengeautomat 1

15.000

 

10.06.2020

25.000

overførsel til en konto hos en anden bank

25.000

 

10.06.2020

10.000

overførsel via  en betalingstjeneste

10.000

 

11.06.2020

15.000

overførsel til en konto hos en anden bank

 

 

15.000

11.06.2020

30.000

pengeautomat 2

 

30.000

11.06.2020

20.000

overførsel til en konto  hos en anden bank

 

20.000

12.06.2020

3.000

pengeautomat 3

 

3.000

13.06.2020

2.000

pengeautomat 4

 

2.000

Transaktionerne den 10. juni 2020 blev foretaget i tidsrummet kl. 14.37 - 16.38.

Klageren har oplyst, at han blev truet på livet af flere gerningsmænd og blev tvunget til at foretage transaktionerne. Han blev desuden tvunget til at købe mobiltelefoner for gerningsmændene for i alt 68.000 kr. via abonnement hos to butikker, der godtgjorde hele beløbet til ham.

Den 13. juni 2020 anmeldte klageren afpresningsforløbet til politiet, og den 22. juni 2020 aflagde klageren rapport over for politiet.

Den 22. juni 2020 kontaktede han banken for at spærre kortet, lukke kontoen ned og lukke NemID.

Den 23. juni 2020 gjorde klager indsigelse mod alle transaktionerne foretaget med kortet i perioden fra den 10. juni til den 13. juni 2020.

Banken og betalingstjenesten dækkede de tre transaktioner den 10. juni 2020 på i alt 50.000 kr. Banken afslog at dække de fem transaktioner den 11.-13. juni 2020 på i alt 70.000 kr.

Parternes påstande

Den 14. august 2020 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Spar Nord Bank skal godtgøre transaktionerne fra den 11. til den 13. juni 2020 på i alt 70.000 kr.

Spar Nord Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at han over to dage blev truet på livet, og blev tvunget til at overføre alt hvad han havde stående på sin bankkonto, i alt 120.000 kr., samt at købe mobiltelefoner for 68.000 kr.

Banken bør dække det fulde tab, da han ikke var skyldig i sagen, og han var den forurettede, efter at gerningsmændene truede ham og hans familie på livet. Gerningsmændene tog hans kvittering fra bankens hæveautomat, og de kunne se, hvor mange penge han havde på kontoen.

I modsætning til banken dækkede betalingstjenesten og de to butikker for alle transaktioner i perioden fra den 10. til den 13. juni 2020.

Banken accepterede ikke hans indsigelser vedrørende transaktionerne foretaget i perioden fra den 11. til den 13. juni, selvom han blev truet med en pistol den 11. juni, da han nægtede at gøre som gerningsmændene sagde. 

Han havde ikke mulighed for at handle anderledes. Han blev truet både verbalt og med pistol af gerningsmænd, som udgav sig for at have relation til rockermiljøet. Gerningsmændene fik kendskab til hans private adresse og hans arbejdsplads ved at tage hans pung, og de truede ham med at ville skade hans familie, hvis han ikke gjorde, som de forlangte.  Han frygtede for sine forældres liv og var bange for konsekvenserne. Han burde have involveret andre, men han reagerede anderledes, fordi han ikke kunne handle optimalt på grund af situationen.

Banken antog, uvidende om hvad der var sket, at han gik hjem og sov den 10. juni 2020. Banken henviste til § 28, stk. 2, i aftaleloven og påstod, at han var i god tro og derfor ”bunden ved erklæringen/aftalen”.

Han var uenig i bankens svar, og han henviste til § 31 i aftaleloven, som skulle finde anvendelse, fordi han blev udnyttet af kriminelle og derfor var ”ikke bundet af erklæringen/aftalen”.

Banken burde have dækket det fulde beløb, som blev trukket fra hans konto af gerningsmændene. Hele hans opsparing til køb af lejlighed var forsvundet, fordi han blev udnyttet af kriminelle. Ingen kunne sætte sig ind i hans sted, medmindre de selv havde stået i samme situation.

Spar Nord Bank har anført, at de lagde vægt på klagerens oplysninger om truslerne, da de godtgjorde de indberettede transaktioner foretaget af klageren den 10. juni 2020.

Det var ikke muligt at sikre de beløb, der blev overført til en anden bank, fordi beløbene var væk, da klager gjorde indsigelse.

Banken valgte ikke at tillægge det betydning, at klageren i forbindelse med transaktionen den 10. juni 2020 på 25.000 kr. havde været alene inde i banken og der kunne have søgt hjælp, ligesom banken valgte at se bort fra, at klagers forklaring om, hvordan gerningsmændene blev opmærksomme på hans indestående i banken, ikke stemte med kontoudskrifterne. Der var således ikke – som forklaret af klager i hændelsesforløbet – hævet et mindre beløb i en kontantautomat denne dag.

Banken lagde til grund, at de umiddelbare trusler mod klager den 10. juni 2020 ophørte efter den seneste transaktion kl. 16.38.

Næste transaktion skete 19 timer senere, hvor klager har været hjemme at sove hos sine forældre, hvor han bor. Klager har således ikke været i gerningsmændenes varetægt i hele forløbet. Det er bankens opfattelse, at klager på dette tidspunkt var i stand til at søge hjælp hos politiet.

Banken afviste at dække transaktionerne fra den 11. juni 2020 og frem og lagde vægt på, at klager kunne og burde have søgt hjælp i overensstemmelse med princippet i aftalelovens § 28, stk. 2, hvor klager havde den tvungne pligt til at handle, når tvangen var ophørt.

Klagers handlepligt indtrådte, da han ikke længere var i gerningsmændenes varetægt, og banken er således ikke forpligtet til at dække mere end transaktionerne den 10. juni 2020.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren var kunde i Spar Nord Bank, hvor han havde en konto med et tilknyttet Visa/dankort.

Klageren gjorde indsigelse mod otte transaktioner på i alt 120.000 kr. i dagene 10.-13. juni 2020, idet transaktionerne var sket under tvang og trussel om vold. Klageren har oplyst, at han fik godtgjort transaktioner vedrørende køb i butikker. Klageren fik endvidere af banken godtgjort tre transaktioner den 10. juni 2020 på samlet 50.000 kr. Den seneste transaktion den 10. juni 2020 blev foretaget kl. 16.38. Banken afslog at godtgøre klageren transaktioner på i alt 70.000 kr. i perioden 11. – 13. juni 2020.

Ankenævnet finder, at betalingslovens § 100, stk. 5, må fortolkes således, at den ikke finder anvendelse, når indehaveren af kortet ved trusler om voldsanvendelse herom er tvunget til at bruge kortet.

I en sådan situation finder Ankenævnet i overensstemmelse med Østre Landsrets dom i Ugeskrift for Retsvæsen 2010.1819, at det i overensstemmelse med princippet i aftalelovens § 28, stk. 2 påhviler kortindehaveren at underrette udstederen uden ugrundet ophold, efter at tvangen er ophørt.

Ankenævnet lægger til grund, at truslerne mod klageren ophørte den 10. juni 2020 umiddelbart efter kl. 16.38.

Næste transaktion skete ca. 19 timer senere den 11. juni 2020 kl. 11.47, efter klageren havde været hjemme. Klager har således ikke været i gerningsmændenes varetægt i hele forløbet.

Klageren kunne og burde have søgt hjælp i overensstemmelse med princippet i aftalelovens § 28, stk. 2, hvor klageren havde den tvungne pligt til at handle, når tvangen var ophørt. Klagers handlepligt indtrådte, da han ikke længere var i gerningsmændenes varetægt.

Ankenævnet finder, at det måtte forventes, at klageren uden unødigt ophold efter tvangens ophør tog kontakt til politiet og fik spærret kortet.

Under disse omstændigheder finder Ankenævnet, at klageren burde have spærret kortet den 10. juni 2020, og at klageren derfor hæfter ubegrænset for transaktionerne efter denne dato.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.