Spørgsmål om erstatningsansvar for tab som følge af, at en gearet investering ikke blev lukket tidligere end sket.

Sagsnummer:431/2008
Dato:12-05-2009
Ankenævn:Peter Blok, Karin Duerlund, Troels Hauer Holmberg, Niels Bolt Jørgensen, Bent Olufsen
Klageemne:Værdipapirer - gearet/ lånefinansieret investering
Ledetekst:Spørgsmål om erstatningsansvar for tab som følge af, at en gearet investering ikke blev lukket tidligere end sket.
Indklagede:Jyske Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning.

Denne sag vedrører klagerens krav om erstatning for tab som følge af, at hans gearede investering i Jyske Bank ikke blev lukket tidligere end sket.

Sagens omstændigheder.

I begyndelsen af 2008 overførte klageren sit investeringsengagement med et andet pengeinstitut til Jyske Bank. Engagementet bestod af dels et investeringslån på ca. 2 mio. kr. i schweizerfranc (CHF) og værdipapirer for ca. 3 mio. kr., dels en kassekredit på 500.000 kr. der var anvendt til køb af et hovedstolsgaranteret struktureret produkt.

Klagerens investeringsprofil og bankens investeringsforslag blev drøftet på et møde den 10. januar 2008. Klageren underskrev et resume af samtalen vedrørende investeringsprofilen. Af resumeet fremgår bl.a., at klagerens samlede formue var på 2,8 mio. kr., og at han ønskede at investere 1,5 mio. kr. Investeringshorisonten var 3-7 år. Klagerens viden om investering var "god basisviden". Vedrørende løbende investeringspleje ønskede klageren at involvere sig "i de overordnede rammer". I øvrigt fremgår bl.a.:

"…

Holdning til risiko

Hvilket udsagn passer bedst på din holdning til risiko ?

Moderat

Hvor stort et afkastudsving kan du acceptere – set over en vilkårlig et-årig periode ?

Minus 20%

Hvad vil du gøre, hvis værdien af din investering et enkelt år falder mere, end du forventer ?

Fastholder risikoen

Hvor afhængig er du af de penge, du ønsker at investere nu ?

Lidt eller ikke afhængig

Vær opmærksom på, at selv om De har oplyst banken om, hvor stort et negativt afkast De kan acceptere, tager banken ikke ansvar for, at et eventuelt negativt afkast under uheldige omstændigheder kan blive større.

…"

Ved gældsbrev af 28. februar 2008 optog klageren et udlandslån på 445.000 CHF, svarende til 2.057.546,50 kr. I tilknytning til lånet blev der oprettet et depot (nr. -220), og en afkastkonto (nr. -182), som blev pantsat til sikkerhed for lånet. I tilknytning til lånet, depotet og afkastkontoen blev der indgået en serviceaftale mellem klageren og banken. Af serviceaftalen fremgår bl.a.:

"…

Parternes rettigheder og pligter i forbindelse med kursændringer

1. Hvis summen af

-

kursværdien af værdipapirer i ovennævnte pantsatte sikkerhedsdepot og

-

indestående på ovennævnte pantsatte udbytte- og udtrækskonto og

-

afkast af finansielle instrumenter indgået i forbindelse med eventuel låneplejeaftale vedr. ovennævnte investeringslån

herefter kaldet de samlede værdier – på noget tidspunkt falder til under 135% af restgælden på ovennævnte investeringslån, accepterer kunden at

-

indbetale det manglende beløb i form af kontanter eller

-

indskyde yderligere værdipapirer med modsvarende kursværdi så de samlede værdier igen udgør mere end 150% af restgælden.

2. Hvis de samlede værdier falder til under 125% af restgælden på investeringslånet/-lånene er banken berettiget, men ikke forpligtet til at gennemføre hel eller delvis salg af værdipapirer fra sikkerhedsdepotet, …

Det er kundens eget ansvar at følge kursudviklingen på de pantsatte værdipapirer.
Ovenstående bestemmelser indebærer således ikke en pligt for banken til at holde øje med eller sikre, at kursværdien af de pantsatte værdipapirer til enhver tid holder sig inden for de under punkt 1 og 2 nævnte grænser."

I tilknytning til depotet og afkastkontoen underskrev klageren en aftale om Jyske Investeringspartner, som angiver at være en rådgivningsaftale om "sparring og dialog om investering, der kan være med til at støtte dig i dine beslutninger om investeringer". Prisen for aftalen var 0,1 % årligt af formueværdien, min. 3.500 kr. Udover rådgivningen indebar aftalen reduceret kurtage på handler.

Klageren underskrev ligeledes den 28. februar 2008 en kreditaftale vedrørende kassekreditten på 500.000 kr.

Den 10. marts 2008 underskrev klageren en aftale med banken om Jyske Pengepleje med et indskud på 200.000 kr. I tilknytning til aftalen var der et depot nr. -194 og en konto nr. -655.

Den 21. april 2008 blev der overført 200.000 kr. fra konto nr. -182 til (Jyske Investeringspartner) til konto nr. -655 (Jyske Pengepleje).

Jyske Bank har anført, at Jyske Investeringspartner er målrettet til kunder, der selv ønsker at styre deres investering. Med aftalen om Pengepleje, der er et fuldmagtsprodukt, fik klageren mulighed for at sammenligne afkastet på to forskellige ordninger.

Den 12. juni 2008 hævede klageren 308.000 kr. på afkastkonto -182 (Jyske Investeringspartner) til finansiering af et bilkøb.

Den 27. juni 2008 underskrev klageren en ny serviceaftale, hvor procentsatserne i pkt. 1 og pkt. 2 blev ændret til henholdsvis 120 %, 133 % og 115 %.

Til brug for et møde den 23. juli 2008 blev der udskrevet en beholdningsoversigt pr. den 22. juli 2008 for depot -220 (Jyske Investeringspartner). Oversigten viste et urealiseret tab på 131.982,32 kr., svarende til den samlede anskaffelsessum (2.599.526,57 kr.) med fradrag af den aktuelle markedsværdi (2.467.544,25 kr.). Inklusiv vedhængende rente var markedsværdien 2.472.220,13 kr. Tabet i procent var angivet til 5,08.

Jyske bank har oplyst, at værdien af depot nr. -194 (Jyske Pengepleje) på daværende tidspunkt var ca. 190.000 kr.

Den 26. august 2008 blev klageren kontaktet af bankens investeringsrådgiver, som havde holdt ferie. Banken har oplyst, at klagerens investeringsbeviser i depotet var faldet fra en kursværdi på ca. 500.000 kr. pr. den 23. juli 2008 til ca. 437.000 kr. pr. den 26. august 2008. De øvrige investeringer havde nogenlunde samme værdi.

I forlængelse af en henvendelse fra klageren den 17. september 2008 blev investeringsengagementet lukket i dagene 19. - 23. september 2008, idet værdipapirerne blev solgt og CHF lånet indfriet. Efter det oplyste realiserede klageren herved et samlet tab på ca. 400.000 kr.

Parternes påstande.

Den 3. november 2008 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, atJyske Bank skal erstatte 200.000 kr. af tabet.

Jyske Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter.

Klageren har anført, at han ved indgåelsen af aftalen om investeringsengagementet oplyste, at han var villig til at risikere et tab på 20 %. Da hans investering var på ca. 1 mio. kr., svarede dette til ca. 200.000 kr.

Via serviceaftalen fik han god kontakt til investeringsrådgiveren i banken.

I begyndelsen af foråret 2008 fik han oplyst, at der var opstået et tab på 1-2 %, hvilket var et lille tab i forhold til markedet generelt.

Senere på foråret, hvor han var bekymret over, at investeringerne fortsat udviklede sig negativt, frarådede rådgiveren et eventuelt salg med henvisning til spredningen og sammensætningen af porteføljen. Rådgiveren fremhævede, at tabet udgjorde 11 %, hvilket var væsentligt mindre end den 20 % grænse, som han havde accepteret.

I forbindelse med, at han hævede 300.000 kr. til bilkøbet og underskrev en ny serviceaftale, var der ifølge investeringsrådgiveren ingen grund til at sælge nogle af værdipapirerne med henblik på at nedbringe gearingen. Han var uforstående over for dette, idet rådgiveren samtidig oplyste, at der efter hævningen af de 300.000 kr. nok var ca. 400.000 kr. i overskud i porteføljen, hvilket var 200.000 kr. mindre end forventet og faktisk svarede til grænseværdien på 120 % i henhold til serviceaftalen. Han formodede, at forklaringen var de 200.000 kr., der var overført til Pengepleje.

Da han var utryg ved situationen blev der afholdt et møde umiddelbart før rådgiverens ferie. Rådgiveren oplyste, at der ikke plejede at "ske ret meget" i ferietiden og anbefalede, at han fastholdt porteføljen. Under samtalen blev han klar over, at banken baserede tabsprocenten på hele engagementet på 3 mio. kr. i stedet for på hans egen investering på 1 mio. kr. Han ringede derfor til banken den følgende dag med henblik på at sælge nogle papirer og nedbringe engagementet. På grund af rådgiverens ferie talte han med en anden medarbejder, som overtalte ham til at udskyde et eventuelt salg, til rådgiveren var tilbage.

Under samtalen den 26. august 2008 oplyste rådgiveren, at han nu var tilbage fra ferie, at investeringerne udviklede sig nogenlunde som vanligt, og at udviklingen nok ville vende til efteråret. Han burde have oplyst, at der nu var et tab på ca. 200.000 kr. På forespørgsel oplyste rådgiveren, at tabsprocenten kunne fastsættes til mere end 20 %, f.eks. 50 %. Da hans egeninvestering kun udgjorde ca. 33 %, blev han herved bekræftet i, at bankens normale praksis var at beregne tabsprocenten på grundlag af egeninvesteringen og ikke af hele porteføljen.

I de efterfølgende uger, hvor der skete dramatiske kursfald, blev han ikke på noget tidspunkt kontaktet. Ved sin passivitet signalerede rådgiveren, at det ikke var nødvendigt at foretage sig noget. Resultatet blev, at han ikke fik lukket porteføljen i tide og derved blev påført et unødigt stort tab.

Tabets størrelse beror endvidere på, at han blev vildledt med hensyn til tabsprocenten. Investeringsrådgiveren rådgav således på baggrund af en tabsprocent på 20 i forhold til den samlede portefølje, hvilket ikke var normal praksis. 20 % af den samlede portefølje svarede til accept af et tab på ca. 600.000 kr., hvilket var uforeneligt med hans risikoprofil.

Hvis han ikke havde grebet ind, ville tabet være blevet væsentligt større.

Jyske Bank har anført, at banken ikke har begået fejl eller forsømmelser, der kan medføre et erstatningsansvar.

Ifølge risikoprofilen accepterede klageren udsving i enkelt-år op til 20 %, svarende til et tab på 300.000 kr. ved investering af i alt 1,5 mio. kr. Klageren havde god viden om investering og kendte risikoen for tab.

Det bestrides, at investeringsrådgiveren skulle have givet udtryk for, at klageren på et givet tidspunkt havde tabt 11 %.

I hvert fald på mødet den 23. juli 2008 blev klageren bragt ud af en eventuel vildfarelse med hensyn til grundlaget for beregningen af afkastudsving, der blev beregnet af hele det investerede beløb på 3 mio. kr. og ikke blot af klagerens eget indskudte beløb på ca. 1 mio. kr. Det fremgik klart, at tabet udgjorde 131.982,32 kr., svarende til 5,08 %.

Ved serviceaftalen af 28. februar 2008 forpligtede klageren sig til at foretage yderligere indskud, hvis summen af de pantsatte værdier faldt til under 135 % af restgælden på investeringslånet, svarende til ca. 2,7 mio. kr. Hvis værdierne faldt til under 125 % af restgælden, svarende til ca. 2,5 mio. kr., var banken berettiget til at tvangsrealisere værdierne. Ved serviceaftalen af 27. juni 2008 blev grænserne ændret til henholdsvis 133 % og 115 % svarende til henholdsvis ca. 2,66 mio. kr. og 2,3 mio. kr. Det fremgår med fremhævet tekst, at det var klagerens eget ansvar at følge kursudviklingen på de pantsatte værdipapirer.

Resultatet af klagerens investeringer pr. den 22. juli 2008 udgjorde 2.970.220 kr. fordelt med 2.472.220 kr. på depot nr. -220 (Jyske Investeringspartner), ca. 190.000 kr. på depot nr. -194 (Jyske Pengepleje) og de 308.000 kr., som klageren hævede til køb af bil.

Klageren har løbende accepteret investeringerne og burde have reageret, hvis han ikke var enig i de foretagne investeringer. Klageren var tilsluttet netbank og skulle selv følge kursudviklingen.

Bankens anbefalinger i relation til investering af klagerens midler var baseret på bankens forventninger til, hvordan markederne ville udvikle sig. Klageren måtte indse, at forventningerne kunne vise sig ikke at holde.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Klagerens investeringer blev tilrettelagt på baggrund af klagerens risikoprofil, hvoraf det bl.a. fremgik, at han kunne acceptere et afkastudsving på 20 %.

Jyske Bank påtog sig imidlertid ikke at overvåge udviklingen i klagerens investeringer og var ikke over for klageren forpligtet til at reagere ved en bestemt tabsgrænse. I henhold til serviceaftalerne var banken berettiget, men ikke forpligtet til at nedbringe engagementet, hvis sikkerheden for investeringslånet faldt til under henholdsvis 125 % og 115 %.

Ankenævnet finder det ikke godtgjort, at bankens medarbejder under de løbende drøftelser om engagementet vildledte klageren med hensyn til størrelsen af det aktuelle tab. Klageren fulgte via sin netbankadgang udviklingen i investeringerne og blev i hvert fald på baggrund af oversigten af 22. juli 2008 bekendt med, at værdien af værdipapirerne i depot nr. -220 (Jyske Investeringspartner) var faldet med ca. 130.000 kr. til knap 2,5 mio. kr. Hertil kom værdien af Pengepleje ordningen, hvortil der i april 2008 var overført 200.000 kr.

Ankenævnet finder det heller ikke godtgjort, at bankens medarbejdere i den følgende periode begik ansvarspådragende fejl ved at anbefale klageren at se tiden an og ved ikke at kontakte klageren i anledning af kursfald.

Som følge af det anførte

Klagen tages ikke til følge.