Indsigelser mod hæftelse for lån m.v.

Sagsnummer:181/2010
Dato:26-06-2012
Ankenævn:John Mosegaard, Karin Duerlund, Troels Hauer Holmberg, Anna Marie Schou Ringive og Erik Sevaldsen
Klageemne:Akkord - afslag
Udlån - øvrige spørgsmål
Ledetekst:Indsigelser mod hæftelse for lån m.v.
Indklagede:Roskilde Bank (FS Finans)
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Denne sag vedrører klagernes indsigelser i forbindelse med deres låneengagement i Roskilde Bank.

Sagens omstændigheder

I begyndelsen af 2007 blev klagerne M og H, der dengang var ægtefæller, kunder i Roskilde Bank. I den forbindelse underskrev M den 1. marts 2007 en fuldmagtserklæring, hvorefter H blev bemyndiget til at "ordne beslutte alt" vedrørende konti og overførsel af engagement. Baggrunden var, at M på daværende tidspunkt opholdt sig i Kina med forventet hjemkomst den 20. april 2007.

Den 15. marts 2007 blev der etableret en privatkredit (kontonr. -852) i Roskilde Bank med et maksimum på 150.000 kr. og med M og H som kontohavere. Samtidig blev der ligeledes med både M og H som kontohavere oprettet en boligkredit (kontonr. -191) med et maksimum på 1,7 mio. kr. og en budgetkonto (kontonr. -608). Til sikkerhed for engagementet fik banken håndpant i et ejerpantebrev på 220.000 kr. med pant i klagernes ejendom.

Ved aktienota af 16. marts 2007 afregnede banken M’s køb af 10 stk. Roskilde Bank aktier til kurs 629, svarende til en kursværdi på 6.290 kr.

Den 14. september 2007 underskrev klagerne en ny kreditaftale vedrørende boligkreditten, som blev forhøjet med 1.850.000 kr. til 3.550.000 kr. Formålet var mellemfinansiering i forbindelse med et salg pr. den 1. oktober 2007 af klagernes hidtidige ejendom. Klagerne havde den 25. oktober 2006 købt en ny ejendom, hvorefter den nu solgte ejendom var blevet sat til salg. Kreditten skulle pr. den 1. december 2007 nedbringes med 2.850.000 kr. Ejerpantebrevet, der lå til sikkerhed for engagementet, blev forhøjet fra 220.000 kr. til 500.000 kr.

I perioden fra midten af september til begyndelse af oktober 2007 skete der en række overførsler og hævninger på boligkreditten, hvorved gælden steg fra ca. 400.000 kr. til 3.500.000 kr.

Den 14. november 2007 blev der med posteringsteksten stempel og tinglysningsafgift hævet 5.600 kr. på boligkreditten.

I begyndelsen af 2008 blev gælden på boligkreditten ved blandt andet overførsler "fra deponeringskonto" nedbragt til ca. 1 mio. kr.

I løbet af 2008 blev der overført beløb mellem klagernes konti til inddækning af overtræk.

Den 4. august 2008 blev der overført 250.000 kr. fra boligkreditten til indfrielse af gælden på privatkreditten.

Den 5. august 2008 blev der hævet 8.900 kr. på boligkreditten vedrørende tinglysningsafgift. Den 31. oktober 2008 blev beløbet tilbageført.

Ved fondsbørsmeddelelse af 24. august 2008 oplyste Roskilde Bank, at den ikke længere opfyldte lovgivningens solvenskrav. Banken blev erklæret konkurs den 3. marts 2009. Finansiel Stabilitet fik via et nyt selskab, der overtog navnet Roskilde Bank, nu FS Finans, til formål at afvikle den gamle Roskilde Banks aktiviteter.

Ifølge kontoudskriften for boligkreditten var saldoen den 1. november 2008 ca. 1,5 mio. kr. (negativ). Maksimum var 718.890,13 kr. Renten var 8,25 % om året.

Den 3. november 2008 blev 805.000 kr. af gælden på boligkreditten overført til privatkreditten, hvor renten var 8,5 % om året. Gælden på bolig- og privatkreditten udgjorde herefter henholdsvis ca. 700.000 kr. og ca. 800.000 kr.

Pr. den 7. november og 5. december 2008 faldt renten på boligkreditten til henholdsvis 7,75 % og 7,00 %. Pr. den 15. december 2008 faldt renten på privatkreditten til 8,25 %.

Af kontoudskriften for privatkreditten fremgår to rykkergebyrer à 100 kr. opkrævet henholdsvis den 1. april og 4. maj 2009.

Den 1. maj 2009 ophævede klagerne samlivet.

Ved breve af 5. november 2009 til klagerne opsagde banken boligkreditten til indfrielse som følge af misligholdelse.

Den 5. januar 2010 blev klagerne skilt.

Den 6. januar 2010 udtog banken stævning mod klagerne vedrørende boligkreditten, hvorpå gælden blev opgjort til 756.858,99 kr. med tillæg af renter fra den 1. oktober 2009.

Den 6. april 2010 indgav M en klage over Roskilde Bank til Ankenævnet.

Efter anmodning fra M blev retssagen den 28. maj 2010 henvist til behandling i Pengeinstitutankenævnet.

Den 18. august 2010 underskrev H en fuldmagtserklæring, hvorefter M blev bemyndiget til at repræsentere hende i forbindelse med klagesagen.

Parternes påstande

Ankenævnet har forstået klagernes endelige påstand således, at Roskilde Bank (FS Finans) skal frafalde eller nedsætte sit krav.

Roskilde Bank (FS Finans) har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

M har anført, at stiftelsen af gælden og overførslerne til inddækning af overtræk skete uden begge kontohaveres accept. Banken var alene i dialog med H, selvom H næsten ingen penge tjente. Banken flyttede også på eget initiativ rundt på pengene. Banken medvirkede således til at skjule H’s overforbrug. For eksempel blev gælden på privatkreditten inddækket ved en overførsel på 250.000 kr. fra boligkreditten.

Ved overflytningen af 800.000 kr. af gælden på boligkreditten til privatkreditten blev de påført en unødig merrenteudgift.

Banken hævede tinglysningsafgift på boligkreditten, selvom ingen tinglysning fandt sted.

Banken burde ikke have tilladt, at H stiftede gæld på hans vegne og tilmed gennemførte et aktiekøb.

Der var fra bankens side tale om uansvarlig långivning. Banken burde have udarbejdet en budgetoversigt med henblik på at vurdere deres økonomiske formåen.

Han og H købte i oktober 2006 en fast ejendom for 3.950.000 kr. Deres tidligere ejendom blev først solgt et år senere og med et provenu på 600.000 kr. mod forventet 1,2 mio. kr. H havde ingen indtægt af betydning, idet hun enten var på barsel eller havde deltidsjob. Mellemfinansieringen på 3.550.000 kr. skulle afdrages med 2.850.000 kr. allerede den 1. december 2007. Gælden herefter på ca. 700.000 kr. skulle nedbringes i løbet af det efterfølgende år.

Han blev først klar over gælden på i alt ca. 1,5 mio. kr., da han deltog i et møde med banken i forbindelse med dennes konkurs.

Han er ikke bekendt med årsagen til, at stævningen er begrænset til ca. halvdelen.

Deres ejendom er sat til salg, men forventes ikke at indbringe noget provenu. De har ikke mulighed for at afvikle gælden.

Banken bør acceptere en forligsmæssig løsning.

Roskilde Bank (FS Finans) har anført, at M var fuldt ud bekendt med engagementet, der blev etableret, mens han opholdt sig i Kina, jf. den fremlagte fuldmagtserklæring.

Underskrifterne på kreditaftalen af 14. september 2007 er ægte og underskrevet af begge klagere. Begge klagere har desuden underskrevet ejerpantebrevet, der lå til sikkerhed for engagementet.

Købet af aktierne skete med henblik på at opnå forskellige fordele vedrørende rente, gebyrer m.v.

Stævningen blev af omkostningsmæssige årsager begrænset til gælden på boligkreditten.

Banken har opkrævet tinglysningsafgift i forbindelse med, at ejerpantebrevet i klagernes ejendom blev forhøjet fra 220.000 kr. til 500.000 kr. Banken har ikke herudover opkrævet tinglysningsafgift. I så fald vil man være villig til at tilbageføre beløbet.

Ankenævnet kan ikke pålægge banken at acceptere en akkordering af gælden.

Ankenævnets bemærkninger

Ankenævnet bemærker indledningsvis, at der ikke foreligger et budget for klagerne forud for kreditgivningen i 2007.

Begge klagere påtog sig ved deres underskrift på kreditaftalen den 14. september 2007 at hæfte for boligkreditten på 3.550.000 kr.

Klagerne var desuden begge kontohavere på en privatkredit og en budgetkonto.

Pr. den 1. november 2008 var der på boligkreditten en gæld på ca. 1,5 mio. kr.

Der forligger ikke oplysninger om, at der uden samtykke fra mindst en af klagerne skulle være foretaget eventuelle betalinger eller overførsler til tredjemand.

Det er uafklaret, om overførslerne mellem klagernes konti, herunder overførslen den 4. august 2008 på 250.000 kr. fra boligkreditten til indfrielse af privatkreditten og overførslerne den 3. november 2008 på i alt 805.000 kr. fra boligkreditten til privatkreditten, skete med klagernes samtykke eller på bankens eget initiativ. Der er imidlertid ikke grundlag for at fastslå, at klagerne som følge af overførslerne er blevet påført unødige renteudgifter eller andet tab. Det bemærkes herved, at renteforskellen på boligkreditten og privatkreditten var beskeden, og at der ved opgørelsen af en eventuel merrenteudgift skal tages højde for overtræks- eller misligholdelsesrenter.

Det kan ikke lægges til grund, at banken har opkrævet tinglysningsafgifter m.v. i et omfang, der overstiger, hvad man var berettiget til.

Ankenævnet kan ikke pålægge banken at acceptere en akkordering eller en bestemt afvikling af gælden.

Tre medlemmer – John Mosegaard, Karin Duerlund og Erik Sevaldsen – udtaler:

Klagerne har ikke godtgjort andre omstændigheder, der kan medføre, at det pålægges Roskilde Bank (FS Finans) helt eller delvist at frafalde sit krav i henhold til engagementet med klagerne.

Vi stemmer derfor for, at klagerne ikke får medhold i klagen.

To medlemmer – Troels Hauer Holmberg og Anna Marie Schou Ringive – udtaler:

Vi finder det kritisabelt, at Roskilde Bank (FS Finans) øjensynligt ikke har udarbejdet skriftlige budgetter eller beregninger vedrørende klagernes økonomi i forbindelse med etableringen og forhøjelsen af boligkreditten i 2007. Vi finder, at det ikke uden en bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer kan afgøres, hvorvidt klagerne modtog fyldestgørende rådgivning i forbindelse med etableringen og forhøjelsen af boligkreditten i 2007. Da en sådan bevisførelse ikke kan ske for Ankenævnet, men i givet fald må finde sted for domstolene, stemmer vi for, at denne del af klagen afvises i henhold til Ankenævnets vedtægter § 7, stk. 1.

Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet.

Ankenævnets afgørelse

Klagerne får ikke medhold i klagen.