Spørgsmål om hvilken rentesats, der var aftalt for en kapitalpensionskonto og en ratepensionskonto.

Sagsnummer:164/2015
Dato:19-08-2016
Ankenævn:Vibeke Rønne, Finn Borgquist, Karin Duerlund, Troels Hauer Holmberg
Klageemne:Ratepension - øvrige spørgsmål
Rente - indlån
Kapitalpensionskonti - øvrige spørgsmål
Ledetekst:Spørgsmål om hvilken rentesats, der var aftalt for en kapitalpensionskonto og en ratepensionskonto.
Indklagede:Dronninglund Sparekasse
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører, hvilken rentesats der var aftalt for en kapitalpensionskonto og en ratepensionskonto.

Sagens omstændigheder

I august 2010 blev klageren kunde i Dronninglund Sparekasse og underskrev den 4. august 2010 et ”Underskriftsark for kunder”, hvoraf fremgik, at klageren havde modtaget sparekassens almindelige forretningsbetingelser.

Af Dronninglund Sparekasses almindelige forretningsbetingelser – forbrugere fremgik blandt andet:

”…

3. Renter

Rentevilkår

Renten for de enkelte indlåns- og udlånskonti er variabel, medmindre andet udtrykkelig er aftalt.

At renten er variabel betyder, at Dronninglund Sparekasse kan ændre rentesatsen.

Rentesatsen afhænger af kontotype, ligesom rentesatsen for hele kontoen kan afhænge af kontoens til enhver tid værende saldo.

De kan få oplysning om rentesatser, herunder rentespænd, for de enkelte typer af ind- og udlån via de skilte, der er ophængt i Dronninglund Sparekasses ekspeditionslokale eller på forespørgsel.

Ændring af rentesatser

Dronninglund Sparekasse kan nedsætte den variable rentesats på indlån og forhøje variable rentesatser på udlån med 1 måneds varsel, hvis

  • markedsmæssige forhold, herunder bl.a. konkurrencemæssige eller indtjeningsmæssige forhold, begrunder en ændring for én eller flere kontotyper,
  • de forhold, som individuelt blev lagt til grund ved fastsættelse af Deres rentevilkår, ændrer sig, eller
  • Dronninglund Sparekasse ændrer sin generelle rente og prisfastsættelse af forretningsmæssige grunde, uden at det har sammenhæng med udviklingen i det almindelige renteniveau. Forretningsmæssige grunde kan bl.a. være at opnå en mere hensigtsmæssig anvendelse af Dronninglund Sparekasses ressourcer eller kapacitet eller at øge indtjeningen.

De får enten oplysning om ændring af variable rentesatser ved brev eller ved annoncering i dagspressen efterfulgt af oplysning herom, når Dronninglund Sparekasse udsender det første kontoudtog (eller kontooversigt) efter annoncering.

…”

Klageren flyttede herefter en kapitalpensionskonto og en ratepensionskonto, som han havde i et andet pengeinstitut, til Dronninglund Sparekasse.

Den 6. september 2010 indgik klageren en Aftale om kapitalpension med sparekassen i forbindelse med, at hans kapitalpension blev overført til kapitalpensionskonto nr. -958 i sparekassen. Kapitalpensionskontoen ændrede efterfølgende konto nr. til -761.

Den 7. september 2010 indgik klageren et Tillæg til aftale om ratepension med sparekassen i forbindelse med, at hans ratepension under udbetaling blev overført til ratepensionskonto nr. -040 i sparekassen.

Pensionsaftalerne indeholdt ikke bestemmelser om forrentning. På oprettelsestidspunkterne blev klagerens pensionskonti forrentet med 3 % om året.

Det fremgår af en oversigt udfærdiget af sparekassen, at rentesatsen på klagerens pensionskonti herefter blev ændret i overensstemmelse med nedenstående:

Dato

Hændelse

Rentesats

Standard-sats

Rente-ændring

Standard/ individuel

Ratepensionskonto nr. -040

06.09.2013

Oprettelse af konto

3,00 %

3,00 %

01.12.2012

Rentenedsættelse

3,00 %

2,75 %

÷0,25 %

Standard

04.07.2013

Rentenedsættelse

3,00 %

2,25 %

÷0,50 %

Standard for saldo mellem tkr. 500 – 1.000

26.07.2013

Rentetilretning

2,25 %

2,25 %

Tilretning af renten

Tilretning af renten

02.09.2013

Rentenedsættelse

2,25 %

2,00 %

÷0,25 %

Standard

26.06.2014

Rentenedsættelse

2,25 %

1,50 %

÷0,50 %

Standard

06.11.2014

Rentenedsættelse

2,25 %

1,00 %

÷0,50 %

Standard

05.02.2015

Opsigelse af renteafvigelse

Individuel, dog 90 % af alle aftaler

27.02.2015

Rentenedsættelse

2,125 %

0,625 %

÷0,50 %

Standard

02.03.2015

Rentetilretning

0,625 %

0,625 %

Tilretning af renten

Kapitalpensionskonto nr. -958/-761

07.09.2010

Oprettelse af konto

3,00 %

3,00 %

01.12.2012

Rentenedsættelse

2,75 %

2,75 %

÷0,25 %

Standard

27.06.2012

Renten rettes manuelt

3,00 %

2,75 %

0,25 %

Individuel

04.07.2013

Rentenedsættelse

2,25 %

2,25 %

÷0,75 %

Standard for saldo over tkr. 1.000

02.09.2013

Rentenedsættelse

2,00 %

2,00 %

÷0,25 %

Standard

26.06.2014

Rentenedsættelse

1,50 %

1,50 %

÷0,50 %

Standard

06.11.2014

Rentenedsættelse

1,00 %

1,00 %

÷0,50 %

Standard

29.01.2015

Kontoen opgøres

Sparekassen har oplyst, at de generelle renteændringer (standardændringerne) blev varslet i lokale dagblade og på sparekassens hjemmeside. Endvidere fremgik renteændringerne af klagerens kontoudtog og af netbank.

Sparekassen sendte i den periode, som oversigten vedrører, to breve til klageren om renteændringer.

Af et brev af 30. maj 2013 fra sparekassen til klageren fremgik blandt andet:

Rentejustering på pensionskonti

Vi justerer renten på pensionskonti med virkning fra 01.07.2013. Selvom renten sættes ned har vi fortsat nogle af markedets højeste indlånsrenter på pensionskonti.

Følgende rentebetingelser er gældende for din konto -761

Rentetype

Gammel sats

Ny sats

Saldo fra kr.

Saldo til kr.

Kreditrente

3,00 % p.a.

2,25 % p.a.

1.000.000

999.999.999

…”

Af et brev af 5. februar 2015 fra sparekassen til klageren fremgik:

Renteændring

Med udgangspunkt i det nuværende renteniveau ændres renten på vores indlån med renteafvigelse til standardsatser jævnfør prislisten på vores hjemmeside.

Ændringen træder i kraft i den 10. marts 2015.

…”

Klageren spurgte flere gange til beregning af renten på sine pensionskonti og anførte, at renteberegningen var forkert.

Sparekassen oplyste, at klageren på kapitalpensionskontoen havde fået en rente, som svarede til bankens standardsats, og at han på ratepensionskontoen havde fået en rente, der lå over bankens standardsats. Med henblik på at få afsluttet sagen tilbød sparekassens direktør pr. kulance at godtgøre klageren 6.100 kr. svarende til at kapitalpensionskontoen var blevet forrentet på samme måde som ratepensionskontoen.

I marts 2015 rettede klageren henvendelse til bestyrelsesformanden i sparekassen om sagen. I et brev af 31. marts 2015 til klageren anførte bestyrelsesformanden blandt andet:

Vedr. renter

Som tilkendegivet overfor dig ville jeg vende tilbage, når jeg havde undersøgt og vurderet på de oplevelser, som du har haft i forbindelse med opgørelsen af dine konti.

Der var en fejl i renteberegningen på din kapitalpension/aldersopsparing, og du har dermed fået for lidt i rente. Vi har erkendt fejlen, og vi har tilbudt at kompensere herfor.

…”

I en mail af 11. maj 2015 til klageren anførte sparekassens direktør blandt andet:

”…

Tilbuddet om godtgørelse kr. 6.100 er pr. kulance, og uden præjudice, hvilket er ensbetydende med, at tilbuddet bortfalder, såfremt det ikke accepteres nu, og det skal ikke betragtes som indrømmelse af nogen fejl. Det er blot for at få denne sag afsluttet, men det kan åbenbart ikke lade sig gøre på fornuftig vis, og så må vi tage en klagesag på det. I en eventuel senere klagesag vil vi henholde os til det aftalte og dokumenter-bare.

Som sagt kommer vi ikke videre. Du kan tage de kr. 6.100 i godtgørelse eller du kan klage.

Sparekassens formand og næstformand er cc denne mail.

…”

Parternes påstande

Den 13. maj 2015 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet, der har forstået klagerens påstand således, at Dronninglund Sparekasse skal forrente ratepensionskontoen og kapitalpensionskontoen med en rente på 3,00 % fra oprettelsen af de to konti i 2010, til de blev opgjort i 2015. Herudover ønsker klageren, at sparekassen laver en renteberegning, der viser alle eventuelt lovlige rentenedsættelser, og at sparekassen straksudbetaler den foreløbigt beregnede rente, som han har til gode.

Dronninglund Sparekasse har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at han flyttede sine pensionskonti til Dronninglund Sparekasse i 2010 på grund af den tilbudte rente på 3 % om året. Renten blev ikke annonceret som variabel, og der står ikke nedskrevet andet end de oprindelige 3 %.

Han har ikke tiltrådt renteændringerne.

Han har endvidere ikke modtaget meddelelse om renteændringerne bortset fra brevet af 30. maj 2013 og brevet af 5. februar 2015. Han læser ikke de nordjyske aviser, da han ikke bor i Nordjylland. Renteændringerne har ikke fremgået tydeligt af sparekassens hjemmeside, idet der ikke er et særligt punkt for renter.

De to pensionskonti skulle have samme rentesats. Imidlertid blev renten ændret forskelligt på de to pensionskonti, hvilket han også har protesteret over flere gange.

Der er sket flere fejl i sparekassen vedrørende administration af hans pensionskonti, blandt andet fejllukning af konti m.v.

Sparekassen har i 2015 efter, at han klagede til sparekassen, indrømmet, at han havde fået for lidt i rente, men den har ikke udbetalt det manglende beløb til ham.

Dronninglund Sparekasse har anført, at sparekassen på tidspunktet for oprettelsen af de to pensionskonti forrentede pensionsordningerne med 3 % om året. Der var tale om et trappeprodukt, hvor der var forskellige rentesatser afhængigt af det indestående beløb. Rentesatsen på 3 % var øverste trappe.

Der blev ikke indgået en aftale om en fast rente på 3 % om året.

Det fremgik af sparekassens almindelige forretningsbetingelser, at alle rentesatser var variable, medmindre andet udtrykkelig var aftalt.

Siden 2010 har sparekassen haft flere generelle renteændringer, som den har varslet behørigt i henhold til sine almindelige forretningsbetingelser både ved annoncering i lokale dagblade og på hjemmesiden under ”Sidste nyt”.

Endvidere har ændringerne fremgået både af kontoudtog sendt til klageren og i netbank, som klageren har benyttet sig af.

Herudover har sparekassen henholdsvis den 30. maj 2013 og den 5. februar 2015 sendt breve til klageren, hvori den har informeret ham om renteændringer/tilretning af renten på hans pensionskonti.

Renten på klagerens kapitalpensionskonto har stort set fuldt sparekassens standardsats.

Klageren har fået en merrente på sin ratepensionskonto i forhold til standardsatsen. Denne rente har ikke været aftalt med klageren. Den 26. juli 2013 har sparekassen rettet renten til standardsatsen, men herefter er renten ikke blevet ændret på trods af flere generelle rentenedsættelser i perioden indtil den 27. februar 2015. Først i marts 2015 nedsættes renten på ny til standardsatsen.

Forskellen i renteudviklingen på de to pensionskonti skyldes endvidere, at der har været forskellige renteændringer på de to typer pensionskonti, at der har været foretaget deludbetalinger på kapitalpensionskontoen, hvorved der er skiftet ”trappe”, og at kapitalpensionsordningen undervejs er blevet afgiftsberigtiget og lavet om til en aldersopsparing.

I første omgang fremsatte klageren over for sparekassen krav om en rente på 2,25 % om året på begge sine pensionskonti.

Sparekassen har pr. kulance og uden præjudice for en efterfølgende klagesag tilbudt klageren at forlige sagen ved at kompensere for renteforskellen mellem ratepensionskontoen og kapitalpensionskontoen, således at klageren fik 2,25 % om året på begge pensionskonti, selv om der ikke forelå nogen aftale herom.

Dette forligstilbud har klageren imidlertid afslået og i stedet krævet en rente på 3 % om året på begge sine pensionskonti. Forligstilbuddet er herefter bortfaldet.

På et tidspunkt valgte klageren tillige at tage kontakt til bestyrelsesformanden i sparekassen, der tog klagerens udsagn om, at sparekassen havde begået en fejl for pålydende, og derfor fik brevet den ordlyd, at sparekassen havde tilbudt at rette fejlen. Der var imidlertid ikke tale om nogen fejl, men om et forligstilbud, som klageren ikke har accepteret.

Sparekassen er ikke forpligtet til at betale noget rentebeløb til klageren.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren har gjort indsigelse mod forrentningen af hans kapitalpensionskonto og ratepensionskonto, som han oprettede i sparekassen i september 2010.

Ankenævnet finder, at rentesatsen er et væsentligt vilkår i aftalen, jf. § 6, stk. 1, i bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder, nu bekendtgørelse nr. 330 af 7. april 2016, hvorefter en aftale skal indeholde en beskrivelse af parternes væsentligste rettigheder og pligter samt af de finansielle ydelser, der er omfattet af aftalen. Klagerens Aftalen om kapitalpension eller i aftalen om Tillæg til aftale om ratepension burde derfor have indeholdt oplysninger om rentevilkårene.

Ankenævnet finder, at det ikke kan føre til, at klageren har løftet sin bevisbyrde for, at han indgik aftale med sparekassen om en fast rente på 3 %.

Ankenævnet finder derimod, at det efter det foreliggende må lægges til grund, at klageren indgik en aftale med sparekassen om en variabel rentesats svarende til rentesatsen for henholdsvis kapitalpensionskonti og ratepensionskonti, der fremgik af bankens prislister, jf. sparekassens Almindelige forretningsbetingelser - forbrugere, punkt 3.

Ankenævnet lægger til grund, at sparekassen har nedsat renten på klagerens kapitalpensionskonto og foretaget varsling heraf i overensstemmelse med reglerne herom i sparekassens almindelige forretningsbetingelser for forbrugere.

Ankenævnet lægger endvidere til grund, at sparekassen gav klageren en merrente på hans ratepensionskonto. Klageren er således blevet stillet bedre end, hvad der fulgte af den aftale, som han indgik med sparekassen.

Ankenævnet finder det således ikke godtgjort, at sparekassen har begået ansvarspådragende fejl i forbindelse med forrentningen af klagerens pensionskonti.

Sparekassen fremsatte pr. kulance uden præjudice for en senere klagesag et forligstilbud over for klageren om at kompensere for renteforskellen mellem ratepensionskontoen og kapitalpensionskontoen, således at klageren fik 2,25 % om året på begge pensionskonti, selv om der ikke forelå nogen aftale herom.

Ankenævnet finder, at brevet af 31. marts 2015 fra sparekassens bestyrelsesformand skal forstås i overensstemmelse hermed.

I en mail af 11. maj 2015 til klageren oplyste sparekassen, at forligstilbuddet bortfaldt, hvis det ikke blev accepteret på daværende tidspunkt. Ankenævnet finder på den baggrund ikke, at klageren har krav på betaling af forligsbeløbet på nuværende tidspunkt.

Klageren får derfor ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.