Indsigelse mod ikke vedkendt hævning foretaget med Visa/Dankort i Spanien. Kortet var ikke bortkommet.

Sagsnummer:347/2016
Dato:14-03-2017
Ankenævn:John Mosegaard, Flemming Pristed, George Wenning, Troels Hauer Holmberg og Anna-Marie Schou Ringive
Klageemne:Betalingstjenester - ikke-vedkendte hævninger
Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Ledetekst:Indsigelse mod ikke vedkendt hævning foretaget med Visa/Dankort i Spanien. Kortet var ikke bortkommet.
Indklagede:Spar Nord Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Denne sag vedrører spørgsmål om hæftelse for en ikke vedkendt hævning med klagerens Visa/Dankort foretaget under klagerens ophold i Spanien. Kortet var ikke bortkommet.

Sagens omstændigheder

Klageren havde et Visa/Dankort, der var udstedt af Spar Nord Bank.

Den 13. september 2016, kl. 01.51 blev der foretaget en transaktion på 850 Euro med kortet i Spanien, hvor klageren på daværende tidspunkt opholdt sig. Beløbet svarer til ca. 6.500 kr.

Banken har oplyst, at kortets chip blev aflæst ved transaktionen, og der blev indtastet korrekt pinkode. Transaktionen blev korrekt registreret og har ikke været ramt af tekniske svigt eller andre fejl. Der blev ikke foretaget andre transaktioner eller forsøg på transaktioner fra det pågældende sted.

Klageren har oplyst, at han forud for den pågældende hævning, som han ikke kan vedkende sig, havde brugt sit kort i en hæveautomat. Herefter lagde han sin pung med kortet i den lejlighed, han boede i. Kortet lå således i lejligheden natten til den 13. september 2016, hvor den ikke vedkendte hævning fandt sted, og hvor klageren var i byen.

Klageren spærrede kortet den 15. september 2016, da han via mobilbank blev opmærksom på den pågældende transaktion.

Den 23. september 2016 underskrev og udfyldte klageren et spørgeskema til banken, hvor han gjorde indsigelse mod hævningen på 850 Euro. Klageren anførte, at han opbevarede kortet, som ikke var bortkommet, i sin pung i en tilknappet baglomme. Han havde ikke lånt kortet ud, og han havde ikke på noget tidspunkt bekræftet sine kortoplysninger pr. mail. Klageren anførte i øvrigt følgende i sin redegørelse:

”Kortet er kun brugt til betaling på restaurant eller lign., men kortet har aldrig været ude af syne, og jeg er altid meget obs på at folk ikke aflurer min kode.”

Banken afviste indsigelsen den 1. november 2016 under henvisning til, at chip og pinkode var anvendt ved transaktionen og, at kortet efter det oplyste havde været i klagerens besiddelse på tidspunktet for transaktionen.

Parternes påstande

Den 3. november 2016 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Spar Nord Bank skal dække den uberettigede hævning med hans Visa/Dankort.

Spar Nord Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at han var udsat for misbrug af sit Visa/Dankort. Nogen må have afluret hans pinkode, eventuelt i forbindelse med, at han hævede penge i hæveautomaten, eller da han betalte med kortet på restaurant. Der kan også være svindlet med kortets chip. Det er muligt for professionelle at gøre det.

Han havde ikke kortet på sig natten til den 13. september 2016, hvor den pågældende hævning fandt sted. Kortet lå i hans lejlighed. Han efterlod sin pung med kortet i lejligheden, da han gik i byen.

Han har et vidne, der har været sammen med ham den pågældende nat, og som kan bevidne, at de ikke har brugt 6.500 kr. eller noget, der ligner det beløb.

Spar Nord Bank har anført, at den har løftet bevisbyrden for, at transaktionen er korrekt registreret og bogført, at den ikke har været ramt af tekniske svigt eller andre fejl, at pinkoden har været anvendt, og at kortets chip er aflæst.

Chippen på Visa/Dankortet kan ikke kopieres, og klager har oplyst, at kortet ikke har været bortkommet. Klageren har ikke oplyst sin pinkode til andre og har været påpasselig med ikke at blive afluret. Der er foretaget transaktioner, som klageren kan vedkende sig, i de to dage fra den omtvistede transaktion til kortet spærres den 15. september 2016.

Det er på den baggrund højst usandsynlig, at der skulle være tale om tredjemandsmisbrug.

Klageren har ikke godtgjort eller i øvrigt anført omstændigheder, der peger i anden retning.

Ankenævnets bemærkninger

Ankenævnet lægger til grund, at chippen på klagerens Visa/Dankort blev aflæst ved den ikke vedkendte transaktion. Ankenævnet lægger endvidere til grund, at korrekt pinkode blev indtastet, og at transaktionen er korrekt registreret og bogført og ikke ramt af tekniske svigt eller andre fejl.

Af lov om betalingstjenester § 64, stk. 1, 3. pkt. følger, at registrering af brug af et betalingsinstrument ikke i sig selv er bevis for, at betaleren har godkendt transaktionen, at betaleren har handlet svigagtigt eller at betaleren har undladt at opfylde sine forpligtelser, jævnfør § 59.

Klageren har anført, at han i løbet af natten til den 13. september 2016, hvor transaktionen fandt sted, ikke havde betalingskortet på sig, da han havde efterladt det i sin hotellejlighed. Afgørelsen af sagen beror derfor på, om der må antages at være tale om tredjemandsmisbrug, eller om transaktionen er foretaget af klageren selv eller med dennes samtykke.

Ankenævnet finder, at en stillingtagen hertil forudsætter en yderligere bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer, der ikke kan ske for Ankenævnet, men i givet fald må finde sted ved domstolene. Ankenævnet afviser derfor sagen, jævnfør Ankenævnets vedtægter § 5, stk. 3, nr. 4.

Ankenævnets afgørelse

Ankenævnet kan ikke behandle klagen.

Klageren får klagegebyret tilbage.