Spørgsmål om rettidig meddelelse ved bortkomst af Visa/dankort. Spørgsmål om hæftelse op til 8.000 kr.

Sagsnummer:127/2018
Dato:18-09-2018
Ankenævn:John Mosegaard, Anders Holkmann Olsen, Peter Stig Han-sen, Troels Hauer Holmberg og Finn Borgquist
Klageemne:Betalingstjenester - meddelelse om bortkomst
Ledetekst:Spørgsmål om rettidig meddelelse ved bortkomst af Visa/dankort. Spørgsmål om hæftelse op til 8.000 kr.
Indklagede:Danske Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører spørgsmål om rettidig meddelelse ved bortkomst af Visa/dankort.

Sagens omstændigheder

Klageren er kunde i Danske Bank, hvor han har en konto med et tilknyttet Visa/dankort og et tilknyttet MasterCard.

Fredag den 9. marts 2018 ca. kl. 17 glemte klageren sin pung med sine kort i et supermarked i Spanien, hvor han var på weekendtur.

Lørdag den 10. marts 2018 i tidsrummet fra kl. 03.48 til kl. 08.43 blev der foretaget ni transaktioner på i alt 11.158,52 kr. med visakortet. Det fremgår af en af banken fremlagt transaktionsoversigt, at kortets chip og pin kode blev anvendt ved de pågældende transaktioner. Samme dag kl. 04.03 blev der endvidere foretaget en transaktion på 864,24 kr. med MasterCard’et.

Den 13. marts 2018 indgav klageren indsigelse til banken vedrørende de ikke vedkendte transaktioner. I indsigelsesblanketterne anførte klageren bl.a.:

”… Jeg opdager om aften den 9/3 at min pung er væk. Jeg troede jeg havde glemt den i det supermarked hvor jeg sidst havde brugt den. Om morgen den 10/3 tager jeg derhen, men de har ikke fundet den. Herefter spærrer jeg mine kort. …”

I en e-mail af 23. marts 2018 til banken oplyste klageren, at han opdagede, at han manglede sin pung ca. kl. 22-23.

Lørdag den 10. marts 2018 kl. 11.59 spærrede klageren sit Visa/dankort via sin mobilbank. Senere samme dag kl. 17.06 spærrede klageren sit MasterCard.

Den 27. marts 2018 meddelte banken, at klageren skulle betale 8.000 kr. vedrørende transaktionerne på Visa/dankortet. Samme dag godtgjorde banken klageren 3.158,52 kr. for misbrug af Visa/dankortet. Banken godtgjorde endvidere klageren for misbrug af MasterCard’et.

Af bankens Regler for Visa/dankort pr. 1. januar 2018 fremgik bl.a.:

”… 10 Din pligt til at spærre kortet

Du skal kontakte os snarest muligt for at spærre dit kort, hvis

• Du mister kortet …

I Danske Netbank eller Danske Mobilbank kan du spærre dit kort med det samme. …

11 Dit ansvar ved misbrug af dit Visa/Dankort

… Du skal dække tab op til 8.000 kr. i tilfælde af, at dit Visa/Dankort har været misbrugt af en anden person og der i den forbindelse er anvendt pinkode, og

• Du ikke har kontaktet os snarest muligt efter at have fået kendskab til, at kortet eller din mobiltelefon med kort i wallet er bortkommet, eller at en anden har fået kendskab til koden, …”

Parternes påstande

Den 10. april 2018 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Danske Bank skal betale 8.000 kr. til ham.

Danske Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at han spærrede kortet rettidigt. Han ville først sikre sig, at han ikke havde glemt sin pung.

Han opdagede, at han havde mistet sin pung om aftenen, da han var ude at spise. Han tænkte, at han havde glemt kortet i supermarkedet eller i sin bil. Han tog i supermarkedet dagen efter, så snart det åbnede, men pungen var der ikke. Straks herefter ringede han og fik lukket sit Visa/dankort. Han kom senere i tanke om, at hans MasterCard også var i pungen.

Banken har i sin behandling af sagen henvist til skiftende paragraffer og givet skiftende begrundelser for afslag. Banken begrundede sit afslag med, at han jf. kortbestemmelserne ikke havde spærret kortet rettidigt (inden for en time). Der er ikke krav om, at man skal lukke kortet inden for en time.

Danske Bank har anført, at chippen og pinkoden til klagerens Visa/dankort blev anvendt til de omhandlede transaktioner. Klageren opdagede den 9. marts 2018 kl. 22-23, at pungen med hans Visa/dankort var bortkommet.

Klageren skulle således senest den 9. marts 2018 kl. 23 have foretaget en mere grundig undersøgelse af, om han havde kortet i sin besiddelse eller inden for kort tid have foranlediget kortet spærret.

De omhandlede transaktioner blev foretaget efter, at klageren havde fået kendskab til, at pungen med kortene var bortkommet. Misbruget kunne have været undgået, hvis klageren havde foranlediget sit kort spærret, da at han fik kendskab til, at pungen med kortene var bortkommet.

Klageren spærrede først sit Visa/dankort den efterfølgende dag den 10. marts 2018 kl. 11.59 ca. 13 timer efter, at han havde fået kendskab til, at kortet var bortkommet. Klageren spærrede således ikke kortet ”snarest muligt” efter, at han havde fået kendskab til, at kortet var bortkommet. Klageren hæfter derfor for 8.000 kr., jf. lov om betalinger § 100, stk. 4 nr. 1.

Ankenævnets bemærkninger

Det følger af lov om betalinger § 100, stk. 4 nr. 1, at brugeren hæfter med op til 8.000 kr. for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af kortet, hvis den til kortet hørende personlige kode har været anvendt, og brugeren ikke har foranlediget kortet spærret snarest muligt efter at have fået kendskab til, at kortet er bortkommet.

Ankenævnet lægger til grund, at de i sagen omhandlede transaktioner med klagerens Visa/dankort blev gennemført ved brug af chip og pinkode, og at transaktionerne er korrekt registreret og bogført og ikke ramt af tekniske svigt eller andre fejl.

Klageren blev bekendt med, at hans kort var bortkommet kl. 22-23 om aftenen den 9. marts 2018. Ankenævnet finder, at klageren derefter burde have foranlediget kortet spærret før den 10. marts 2018 kl. 03.48, hvorved de ni transaktioner på i alt 11.158,52 kr. i tidsrummet fra kl. 03.48 til kl. 08.43 kunne have været undgået.

Ved først at have foranlediget kortet spærret den 10. marts 2018 kl. 11.59 hæfter klageren i medfør af lov om betalinger § 100, stk. 4 nr. 1, for 8.000 kr. af misbruget på 11.158,52 kr.

Klageren får derfor ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.