Spørgsmål om hæftelse for ikke vedkendte Visakort transak-tioner foretaget på en natklub/bar i Østrig. Kort ikke bortkom-met.

Sagsnummer:105/2018
Dato:21-08-2018
Ankenævn:Vibeke Rønne, Andreas Moll Årsnes, Karin Duerlund, Mor-ten Bruun Pedersen og Søren Geckler
Klageemne:Betalingstjenester - ikke-vedkendte hævninger
Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Ledetekst:Spørgsmål om hæftelse for ikke vedkendte Visakort transak-tioner foretaget på en natklub/bar i Østrig. Kort ikke bortkom-met.
Indklagede:Arbejdernes Landsbank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører spørgsmål om hæftelse for ikke vedkendte Visakort transaktioner foretaget på en natklub i Østrig.

Sagens omstændigheder

Klageren er kunde i Arbejdernes Landsbank, hvor han har en konto med et tilknyttet Visa/Dankort.

Under et ophold i Østrig besøgte klageren natten til den 24. januar 2018 en bar/natklub, hvor der blev foretaget følgende transaktioner med kortet:

Tidspunkt for transaktion

Beløb

Kl. 00.31

450 EUR

Kl. 00.32

40 EUR

Kl. 00.47

450 EUR

Kl. 00.59

450 EUR

Kl. 01.24

450 EUR

Kl. 01.40

450 EUR

Kl. 01.53

450 EUR

Banken har oplyst, at transaktionerne blev fortaget ved aflæsning af kortets chip og indtastning af korrekt pinkode. Transaktionerne blev korrekt registreret og bogført, og der var ikke tekniske svigt eller andre fejl. Der blev ikke indtastet forkerte pinkoder og der var ikke forsøg på hævning på kortet, der blev afvist, f.eks. på grund af manglende dækning.

Den 29. januar 2018 modtog banken fra klageren en indsigelsesblanket med tro- og loveerklæring. Klageren gjorde indsigelse mod de fem transaktioner á 450 EUR i tidsrummet kl. 00.47 - 01.53, i alt 2.250 EUR, svarende til 16.925,25 kr. På blanketten anførte klageren ved afkrydsning af en fortrykt tekst, at ”Kortet var i min besiddelse på tidspunktet for den eller de ikke-godkendte transaktion(er)”.

Ved en e-mail af 12. februar 2018 besvarede klageren nogle spørgsmål fra banken. Klageren anførte, at han ankom til baren kl. 00.00 sammen med en kollega. Han betalte kontant for garderobe. I baren var han ved en escortpige. Han opbevarede kortet i lommen. Escortpigen havde haft mulighed for at tage kortet. Ingen havde kendskab til hans pinkode ”med mindre de på baren har set den, mens jeg tastede den”. Da han betalte, blev kortterminalen taget ind over baren, efter han havde tastet sin kode. Han havde ikke foretaget politianmeldelse.

Den 23. februar 2018 afslog banken at dække de transaktioner, som klageren havde gjort indsigelse mod. Klageren klagede over afslaget, som imidlertid blev fastholdt af banken.

Parternes påstande

Den 19. marts 2018 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Arbejdernes Landsbank skal tilbageføre transaktionerne på i alt 2.250 EUR, svarende til 16.925.25 kr. med fradrag af selvrisiko.

Arbejdernes Landsbank har nedlagt påstand om principalt frifindelse, subsidiært afvisning.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at de ikke vedkendte transaktioner er uretmæssige, og at banken derfor skal tilbageføre dem.

Hans oplysning om, at kortet har været i hans besiddelse under opholdet i baren, skal forstås således, at han ikke fysisk har haft kortet på sig, men at det har ligget i jakkelomme placeret ved siden af ham. Der har således været mulighed for at nogen kan have ”lånt” kortet undervejs. Han havde kortet på sig, da han forlod baren, og han var af den opfattelse, at kortet havde været i hans besiddelse under hele besøget. Han havde derfor ikke grund til at anmelde tyveri eller lignende til politiet.

Han troede oprindeligt, at de fem ekstra træk var sket lige efter det oprindelige køb, og at der derfor var tale om en fejl på terminalen eller hos personalet.

Det giver ingen mening, at han skulle have købt for præcis samme beløb henholdsvis 10 og 20 minutter efter hinanden og seks gange i alt på så høje beløb og inden for en time. En terminal i Danmark kan ikke godkende samme beløb to gange lige efter hinanden – netop for at undgå sådanne uautoriserede betalinger. Det virker derfor unaturligt, at han med den viden skulle forsøge at hæve så mange enslydende beløb.

Vennen, som han besøgte baren med, oplevede det samme som ham, dog kun med tre transaktioner. På vennens konto blev én transaktion således trukket to gange for meget.

Historikken på hans konto viser, at der ikke tidligere er sket hævninger og køb af denne art og størrelse indenfor så komprimeret et tidsrum. Der har endvidere ikke tidligere været overtræk. Det virker derfor ikke sandsynligt, at han pludselig skulle foretage transaktioner af denne art.

Arbejdernes Landsbank har til støtte for frifindelsespåstanden anført, at transaktionerne, som klageren gør indsigelse imod, blev foretaget ved brug af chip, og der blev indtastet korrekt pinkode. Transaktionerne blev korrekt registreret og bogført, og der var ikke tekniske svigt eller andre fejl. Klager var i besiddelse af kortet, da han forlod baren, og der er ikke efterfølgende gjort indsigelser mod yderligere transaktioner.

Klageren har ikke redegjort detaljeret for aftenens forløb. Efter det foreliggende formodes det, at transaktionen på 450 EUR, som klageren har vedkendt sig, var betaling for escortpigen, og at klageren efterfølgende gentog betalingen for fortsatte ydelser/selskab, som han har modtaget.

Det forekommer usandsynligt, at en person, skulle have afluret pinkoden, tilegnet sig kortet, foretaget en transaktion med dette og herefter returneret kortet til klagers jakkelomme. Det forekommer endnu mere usandsynligt, at forløbet øjensynligt skulle have gentaget sig fem gange på samme aften inden for en periode på 1 ½ time.

Det forhold, at der gentagende gange er foretaget køb på 450 EUR, tyder ikke i sig selv på, at der skulle være tale om tredjemandsmisbrug. Det må derimod have formodningen for sig, at klageren har betalt for den samme type vare/tjenesteydelse flere gange i løbet af sit besøg.

Til støtte for afvisningspåstanden har Arbejdernes Landsbank anført, at en afgørelse af sagen vil forudsætte en bevisførelse vedrørende hændelsesforløbet, herunder i form af parts- og vidneforklaringer, som ikke kan ske for Ankenævnet, men som i givet fald må finde sted ved domstolene, således at det kan fastslås, om der var tale om tredjemandsmisbrug, eller om transaktionerne blev foretaget af klageren selv.

Ankenævnets bemærkninger

Under et ophold i Østrig besøgte klageren en bar/natklub, hvor der blev foretaget syv transaktioner på i alt 2.740 EUR med klagerens Visa/Dankort, som var udstedt af Arbejdernes Landsbank. Klageren vedkendte sig de to første transaktioner, som var på henholdsvis 450 EUR og 40 EUR, men gjorde indsigelse mod de efterfølgende fem transaktioner på hver 450 EUR.

Ankenævnet lægger som anført af Arbejdernes Landsbank til grund, at klagerens Visa/Dankort blev anvendt ved de ikke vedkendte transaktioner, at korrekt pinkode blev indtastet ved transaktionerne, og at transaktionerne er korrekt registreret og bogført og ikke ramt af tekniske svigt eller andre fejl. Ankenævnet lægger herudover til grund, at Visa/Dankortet stadig er i klagerens besiddelse.

Af lov om betalinger § 98 følger, at registrering af brug af et betalingsinstrument ikke i sig selv er bevis for, at betaleren har godkendt transaktionen, at betaleren har handlet svigagtigt, eller at betaleren har undladt at opfylde sine forpligtelser, jf. lov om betalinger § 93.

Ankenævnet finder, at den fortrykte tekst: ”Kortet var i min besiddelse på tidspunktet for den eller de ikke-godkendte transaktion(er)” på indsigelsesblanketten må forstås således, at klageren ved afkrydsningen erklærede, at kortet ikke med hans viden havde været bortkommet.

Afgørelsen af sagen beror på, om der må antages at være tale om tredjemandsmisbrug, eller om transaktionerne er foretaget af klageren selv eller med klagerens samtykke.

Ankenævnet finder, at en stillingtagen hertil forudsætter en yderligere bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer, der ikke kan ske for Ankenævnet, men i givet fald må finde sted ved domstolene. Ankenævnet afviser derfor sagen, jævnfør Ankenævnets vedtægter § 5, stk. 3, nr. 4.

Ankenævnets afgørelse

Ankenævnet kan ikke behandle klagen.

Klageren får klagegebyret tilbage.