Pantebrev med særlige indfrielsesvilkår.

Sagsnummer:313/1994
Dato:07-04-1995
Ankenævn:Peter Blok, Ole Just, Niels Bolt Jørgensen, Lars Pedersen, Jens Ole Stahl
Klageemne:Realkreditbelåning - øvrige spørgsmål
Ledetekst:Pantebrev med særlige indfrielsesvilkår.
Indklagede:
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

I oktober 1993 anmodede klageren Realkredit Danmark om et lånetilbud til brug for omprioritering af hans faste ejendom. Af ansøgningen fremgik, at der udover to lån til Realkredit Danmark på oprindelig 41.000 kr. og 100.000 kr. samt et lån til Lån Spar Bank på oprindelig ca. 119.000 kr. skulle indfries et pantebrev på oprindelig 445.000 kr. til Tryg Forsikring med en rente på 11,25%. Det fremgik endvidere, at lånetilbud ønskedes tilsendt indklagede. Af afkrydsningen fremgår, at PBS-betalingsoversigt og private pantebreve var vedlagt låneansøgningen.

Ved lånetilbud af 3. januar 1994 tilbød Realkredit Danmark et kontantlån på 620.000 kr. Lånetilbuddet indeholder ingen oplysninger om restgælden på de eksisterende hæftelser. Den 20. januar 1994 afholdtes møde i indklagedes Taastrup afdeling med klageren. På mødet besluttedes det at igangsætte omprioriteringen. Klageren underskrev i denne forbindelse en omprioriteringsaftale med en kredit på 15.000 kr. til brug for omprioriteringens gennemførelse. I aftalen er de lån, der skulle indfries, alene angivet med deres oprindelige hovedstol.

Det nye lån udbetaltes ultimo januar 1994 med 488.613,44 kr., idet de to lån til Realkredit Danmark modregnedes i provenuet.

Den 4. februar 1994 kontaktede en medarbejder fra indklagede klageren og oplyste, at man var blevet opmærksom på, at lånet til Tryg Forsikring ikke kunne indfries til kurs 100, men til kurs 115. Pantebrevets restgæld var da ca. 362.000 kr.

Klageren drøftede herefter med afdelingen samt med Realkredit Danmark at stoppe omprioriteringssagen, således at det nye kreditforeningslån skulle indfries. Klageren valgte dog at undlade dette.

Af en betalingsservicemeddelelse af 1. marts 1994 stilet til klagerens ægtefælle fremgår, at ydelsen på det nye kontantlån med seneste betalingsdag 30. marts 1994 ville blive trukket på ægtefællens konto i Amagerbanken. Ved rykker af 19. april 1994 meddelte Realkredit Danmark imidlertid, at ydelsen ikke var betalt. Ifølge klageren tilbød indklagede at erstatte morarenter og gebyr m.v. Dette bestrides af indklagede.

Den 17. maj 1994 indfriede indklagede pantebrevet til Tryg Forsikring. Pantebrevet skulle efter aftale med klageren have været indfriet den 18. februar 1994, og indklagede har erklæret at ville godtgøre klageren merrenteudgiften som følge af det senere indfrielsestidspunkt. Til finansiering af overkursen på ca. 50.000 kr. tilbød indklagede klageren et boliglån over fem år til en fast rente på 9%.

Klageren har indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at gennemføre omprioriteringen, således at han kun kommer til at betale aftalte og normale omkostninger og maksimalt kommer til at hæfte for 15.000 kr. svarende til omprioriteringskredittens maksimum.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Klageren har anført, at samtidig med fremsendelsen af låneansøgningen til Realkredit Danmark i oktober 1993 indhentede hans ægtefælle indklagedes tilsagn om bistand ved omprioriteringen. På mødet den 20. januar 1994 underskrev han omprioriteringsaftalen i tillid til, at de maksimale udgifter ville udgøre 15.000 kr. Omprioriteringen blev gennemgået, men medarbejderen oplyste intet om en overkurs på pantebrevet til Tryg Forsikring. Efterfølgende forsøgte han at standse låneomlægningen. På indklagedes opfordring kontaktede han Realkredit Danmark herom, men fik at vide, at han ville få et kurstab samt måtte afholde omkostninger. Han valgte derfor alligevel at gennemføre låneomlægningen. Vedrørende den manglende betaling af terminsydelsen på det nye lån gav indklagedes medarbejder telefonisk tilsagn om, at man ville erstatte morarenter og gebyr.

Indklagede har anført, at man umiddelbart efter det nye låns udbetaling ultimo januar 1994 kontaktede Tryg Forsikring for at få oplyst indfrielseskursen på pantebrevet. Efter at have fået oplysning om, at indfrielse skulle ske til overkurs, kontaktedes klageren, som i første omgang ønskede omprioriteringssagen annulleret. Efter drøftelser med Realkredit Danmark meddelte klageren, at lånesagen skulle gennemføres. Indklagede tilbød at finansiere overkursen på ca. 50.000 kr. Afdelingen udfærdigede beregninger, som viste, at et sådant lån samt det nye kontantlån tilsammen ville give klageren en betydelig likviditetslettelse i forhold til den tidligere prioritering. Det beklages, at afdelingen ikke var opmærksom på, at pantebrevet kun kunne indfries til overkurs, men klageren besluttede sig for, at omprioriteringssagen på trods heraf skulle gennemføres. Den manglende betaling af terminen den 30. marts 1994 beror ikke på indklagedes forhold, idet betalingen var tilknyttet en budgetkonto i Amagerbanken. Ved klagerens henvendelse herom meddelte medarbejderen, at såfremt der var tale om fejl fra indklagedes side, ville man refundere morarenter og gebyrer.

Ankenævnets bemærkninger:

Indklagede måtte gå ud fra, at Realkredit Danmark havde foretaget en opgørelse af det beløb, der skulle anvendes til indfrielse af de eksisterende lån, og at størrelsen af det tilbudte nye lån var fastsat under hensyn hertil. Efter at indklagede havde gjort klageren opmærksom på, at lånet til Tryg Forsikring kun kunne indfries til overkurs, valgte klageren at fortsætte låneomlægningen, selv om det efter det oplyste var muligt at retablere den allerede gennemførte del. Indklagede har tilbudt at finansiere overkursen på ca. 50.000 kr. Ankenævnet finder, at der under de nævnte omstændigheder ikke er tilstrækkeligt grundlag for at pålægge indklagede at yde klageren yderligere kompensation.

Det er ikke godtgjort, at indklagede har begået fejl i forbindelse med den forsinkede betaling af ydelsen pr. marts 1994 til Realkredit Danmark, eller at indklagede har lovet klageren at godtgøre morarenter m.v.

Som følge heraf

Den indgivne klage tages ikke til følge.